Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Uppföljning Anslag 1:1 Regionala Tillväxtåtgärder

 •   4

  Horizontal Lab, projektinformation från Högskolan i Gävle - INFORMATION

 •   5

  Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet - INFORMATION

 • Leader Hälsingebygden har tagit fram ett förslag till ny lokal utvecklingsstrategi för Utveckling Hälsingebygdens utvecklingsområde inför programperioden 2023-2027. Strategin kommer ligga till grund för de lokala initiativ och projekt som kommer beviljas med medel från Leader (Landsbygdsfonden) under programperioden. Arbetet med att ta fram strategin följer Jordbruksverkets regelverk om hur en bred demokratisk process ska fånga lokala behov och möjligheter och utmynna i nya mål och insatsområden för att få en blomstrande landsbygdsutveckling. Förslaget remitteras under perioden 2021-06-14 och 2021-08-31.

   

  Region Gävleborg ser Leader som en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå. Det är därför positivt att remissförslaget i så hög utsträckning stämmer överens med intentionerna i den regionala utvecklings-strategin, RUS.

   

  Hållbar utveckling lyfts fram i remissförslaget på ett bra sätt. Det är viktigt att hållbar utveckling och omställning sedan får tydligt genomslag i genomförandet av strategin, båda när det gäller prioritering av olika projekt som de enskilda projektens genomförande. Strategin bedöms då starkt kunna bidra till hållbar regional utveckling i enlighet med RUS.

 • Leader Gästrikebygden har tagit fram ett förslag till ny lokal utvecklingsstrategi för Gästrikebygdens utvecklingsområde inför programperioden 2023-2027. Strategin kommer ligga till grund för de lokala initiativ och projekt som kommer beviljas med medel från Leader (Landsbygdsfonden) under programperioden. Arbetet med att ta fram strategin följer Jordbruksverkets regelverk om hur en bred demokratisk process ska fånga lokala behov och möjligheter och utmynna i nya mål och insatsområden för att få en blomstrande landsbygdsutveckling. Förslaget remitteras under perioden 2021-06-07 och 2021-08-31.

   

  Region Gävleborg ser Leader som en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå. Intentionerna i remissförslagets övergripande mål och valda insatsområden stämmer väl överens med den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

   

  Hållbar utveckling lyfts fram i remissförslaget på ett bra sätt. Det är viktigt att hållbar utveckling och omställning sedan får tydligt genomslag i genomförandet av strategin, båda när det gäller prioritering av olika projekt som de enskilda projektens genomförande. Strategin bedöms då starkt kunna bidra till hållbar regional utveckling i enlighet med RUS.

   

 • Inom ramen för EU:s nya program DIGITAL kommer det att etableras Europeiska digitala innovationshubbar, EDIH och i Sverige planeras tre till sex stycken. Genom att kanalisera medel från de aktuella programmet till dessa hubbar, skapas effektiva verktyg för att öka den digitala omställningen i små och medelstora företag samt offentlig sektor.

   

  En av de 15 EDIH-kandidaterna, är Mid Sweden Industry och GovTech, Mighty, som är konsortium av aktörer från Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen, där RISE Hudiksvall har en samordnande funktion och även FPX, Propell och Sandbacka Science Park är i konsortiet. Fokus för Mighty är Industri och GovTech (offentlig sektor) och denna ansökan föreslås Region Gävleborg ställa sig bakom. Det finns andra ansökningar med där aktörer från länet är involverade, dessa är mer tematiska, medan Mighty har en stark geografisk prägel.

 • Digitalisering är en prioriterad fråga i det regionala utvecklingsarbetet. I den regionala utvecklingsstrategin 2020 -2030 återfinns effektmålet ”Gävleborg har tagit tillvara digitaliseringens möjligheter i hela samhället” under målområdet Hög kunskap och innovationsförmåga. Digitalisering är också en viktig process i arbetet med smart specialisering, där digitala tjänster och processer anges som ett av länets styrkeområden.

   

  Regeringen uppdragit åt Tillväxtverket att möjliggöra för regionerna att upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator genom anslå ett årligt stödbelopp på 1 mkr till respektive aktör under 2021-2025. Tillväxtverket har även ett uppdrag att samla regionala digitaliseringskoordinatorer för att öka samverkan mellan regioner, och vara en kanal för de nationella insatserna och den regionala nivån. Digitaliseringskoordinatorerna samlas ett flertal tillfällen om året och får information och möjlighet till diskussion med en rad nationella myndigheter för att genomföra den nationella digitaliseringspolitiken, som har visionen att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regionerna rapporterar till Tillväxtverket.

   

  Under våren 2021 har arbetet med att sätta mål för verksamheten tagits fram med utgångspunkter i den nationella strategin för digitalisering och den regionala utvecklingsstrategin. Fokus är att etablera en kontaktpunkt för nationella digitala uppdrag, främja digital omställningsförmåga i små- och medelstora företag men också offentlig sektor, samt att förverkliga fler digitala innovationer som ökar internationell konkurrenskraft och löser samhällsutmaningar.

 • För att skapa förutsättningar för fler innovationer i Gävleborg finns den av Regionfullmäktige antagna Innovationsstrategin för smart specialisering (RIS3). Den är, förutom en strategi, även ett arbetssätt som syftar till att skapa samverkan inom områden som har särskilt goda förutsättningar att bidra till ökad tillväxt, innovation och entreprenörskap. Dessa områden kallas Gävleborgs styrkeområden.

   

  Sedan 2017 har Gävleborg genomfört arbetet med Innovationstrategin genom projekt Innovationsklivet.

   

  Ett av regionens styrkeområden, Hållbart och inkluderande arbetsliv (HIA), syftar i huvudsak till att stärka förmågan att skapa attraktiva, inkluderande arbetsplatser och arbetsgivare, både i det privata näringslivet och inom offentliga och idéburna organisationer. Öppna, jämlika och jämställda företag och organisationer betraktas ofta som mer attraktiva och lockande och dessutom har de i många fall visat på ökad lönsamhet.

  Genom en ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, användandet av metoder och verktyg för ökad inkludering samt synliggörandet av dess effekter skapas förutsättningar för ökad attraktionsförmåga och konkurrenskraft för Gävleborgs företagare.

   

  Det bedrivs idag flertalet insatser i samverkan inom styrkeområdet HIA vilket förväntas ge goda möjligheter för Gävleborgs arbetsgivare och invånare. Projekt Innovationsklivet avslutas vid årsskiftet 2021/2022 och för att driva vidare det arbete som påbörjats behöver finansiering säkras vilket kan ske genom en ansökan av Europeiska strukturfondsmedel (ERUF).

  Det övergripande målet med ett sådant projekt syftar i första hand till att fortsätta driva arbetet för att öka flödet av idéer som kan leda till innovationer inom området Hållbart och inkluderande arbetsliv.
  Delmål i projektet kan komma att handla om att utveckla testbäddar för metodutveckling, se över förutsättningarna för finansiering av sociala innovationer samt utvecklingen av nätverk och kluster.
  En viktig del i det framtida arbetet med styrkeområdet är att fortsätta den i samverkan pågående insatsen om att starta och driva en forskarskola inom området Hållbart och inkluderande arbetsliv.
  Under 2021 har Högskolan i Gävle och Region Gävleborg genomfört en förstudie för att utreda förutsättningarna för en forskarskola vilka anses vara goda. En forskarskola inom området är en unik möjlighet för Gävleborg att stärka förutsättningarna för ett Hållbart och inkluderande arbetsliv samt öka regionens attraktionsförmåga och konkurrenskraft.

 •   11

  Utvecklingsdirektören informerar

 • § 65

  Val av justerare/justeringstid

 • § 66

  Fastställande av föredragningslista

 •  

  Ulrika Brandt redovisar utfallet för Regionala tillväxtmedel, Anslag 1:1, per den 31 juli 2021.

 • Mikael Scherdin, Högskolan i Gävle, informerar om Horizontal Lab, ett projekt

  finansierat av EU:s regionala fond och Högskolan i Gävle. Projektet ska pågå mellan

  januari 2021 och december 2022. En ny ansökan planeras genomföras under hösten 2021.

  Hittillsvarande resultat presenteras utifrån bland annat kvantitativa och kvalitativa mål.

 • För att skapa förutsättningar för fler innovationer i Gävleborg finns den av Regionfullmäktige antagna Innovationsstrategin för smart specialisering (RIS3). Den är, förutom en strategi, även ett arbetssätt som syftar till att skapa samverkan inom områden som har särskilt goda förutsättningar att bidra till ökad tillväxt, innovation och entreprenörskap. Dessa områden kallas Gävleborgs styrkeområden.

   

  Sedan 2017 har Gävleborg genomfört arbetet med Innovationstrategin genom projekt Innovationsklivet.

   

  Ett av regionens styrkeområden, Hållbart och inkluderande arbetsliv (HIA), syftar i huvudsak till att stärka förmågan att skapa attraktiva, inkluderande arbetsplatser och arbetsgivare, både i det privata näringslivet och inom offentliga och idéburna organisationer. Öppna, jämlika och jämställda företag och organisationer betraktas ofta som mer attraktiva och lockande och dessutom har de i många fall visat på ökad lönsamhet.

  Genom en ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, användandet av metoder och verktyg för ökad inkludering samt synliggörandet av dess effekter skapas förutsättningar för ökad attraktionsförmåga och konkurrenskraft för Gävleborgs företagare.

   

  Det bedrivs idag flertalet insatser i samverkan inom styrkeområdet HIA vilket förväntas ge goda möjligheter för Gävleborgs arbetsgivare och invånare. Projekt Innovationsklivet avslutas vid årsskiftet 2021/2022 och för att driva vidare det arbete som påbörjats behöver finansiering säkras vilket kan ske genom en ansökan av Europeiska strukturfondsmedel (ERUF).

  Det övergripande målet med ett sådant projekt syftar i första hand till att fortsätta driva arbetet för att öka flödet av idéer som kan leda till innovationer inom området Hållbart och inkluderande arbetsliv.
  Delmål i projektet kan komma att handla om att utveckla testbäddar för metodutveckling, se över förutsättningarna för finansiering av sociala innovationer samt utvecklingen av nätverk och kluster.
  En viktig del i det framtida arbetet med styrkeområdet är att fortsätta den i samverkan pågående insatsen om att starta och driva en forskarskola inom området Hållbart och inkluderande arbetsliv.
  Under 2021 har Högskolan i Gävle och Region Gävleborg genomfört en förstudie för att utreda förutsättningarna för en forskarskola vilka anses vara goda. En forskarskola inom området är en unik möjlighet för Gävleborg att stärka förutsättningarna för ett Hållbart och inkluderande arbetsliv samt öka regionens attraktionsförmåga och konkurrenskraft.

 •  

  Magdalena Berglin och Love Sjöberg informerar om en undersökning som genomförts av

  Sweco som ett underlag för uppdraget med att stärka hållbarhetsdimensionerna i tillväxtarbetet.

  Resultatet av undersökningen har beskrivits i en rapport som skickats ut till ledamöterna och

  ersättarna i utskottet. Det fortsatta arbetet genomförs under ledning av av den regionala

  utvecklingsdirektören för att inventera möjliga åtgärder inom olika nivåer i organisationen -

  - den politiska ledningen

  - koncernledningen/högre chefer

  - avdelningschefer (motsv).

 • Leader Hälsingebygden har tagit fram ett förslag till ny lokal utvecklingsstrategi för Utveckling Hälsingebygdens utvecklingsområde inför programperioden 2023-2027. Strategin kommer ligga till grund för de lokala initiativ och projekt som kommer beviljas med medel från Leader (Landsbygdsfonden) under programperioden. Arbetet med att ta fram strategin följer Jordbruksverkets regelverk om hur en bred demokratisk process ska fånga lokala behov och möjligheter och utmynna i nya mål och insatsområden för att få en blomstrande landsbygdsutveckling. Förslaget remitteras under perioden 2021-06-14 och 2021-08-31.

   

  Region Gävleborg ser Leader som en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå. Det är därför positivt att remissförslaget i så hög utsträckning stämmer överens med intentionerna i den regionala utvecklings-strategin, RUS.

   

  Hållbar utveckling lyfts fram i remissförslaget på ett bra sätt. Det är viktigt att hållbar utveckling och omställning sedan får tydligt genomslag i genomförandet av strategin, båda när det gäller prioritering av olika projekt som de enskilda projektens genomförande. Strategin bedöms då starkt kunna bidra till hållbar regional utveckling i enlighet med RUS.

 • Leader Gästrikebygden har tagit fram ett förslag till ny lokal utvecklingsstrategi för Gästrikebygdens utvecklingsområde inför programperioden 2023-2027. Strategin kommer ligga till grund för de lokala initiativ och projekt som kommer beviljas med medel från Leader (Landsbygdsfonden) under programperioden. Arbetet med att ta fram strategin följer Jordbruksverkets regelverk om hur en bred demokratisk process ska fånga lokala behov och möjligheter och utmynna i nya mål och insatsområden för att få en blomstrande landsbygdsutveckling. Förslaget remitteras under perioden 2021-06-07 och 2021-08-31.

   

  Region Gävleborg ser Leader som en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå. Intentionerna i remissförslagets övergripande mål och valda insatsområden stämmer väl överens med den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

   

  Hållbar utveckling lyfts fram i remissförslaget på ett bra sätt. Det är viktigt att hållbar utveckling och omställning sedan får tydligt genomslag i genomförandet av strategin, båda när det gäller prioritering av olika projekt som de enskilda projektens genomförande. Strategin bedöms då starkt kunna bidra till hållbar regional utveckling i enlighet med RUS.

   

 • Anna Beminge Linde och Martin Andaloussi informerar vid dagens sammanträde.

  Digitalisering är en prioriterad fråga i det regionala utvecklingsarbetet. I den regionala utvecklingsstrategin 2020 -2030 återfinns effektmålet ”Gävleborg har tagit tillvara digitaliseringens möjligheter i hela samhället” under målområdet Hög kunskap och innovationsförmåga. Digitalisering är också en viktig process i arbetet med smart specialisering, där digitala tjänster och processer anges som ett av länets styrkeområden.

   

  Regeringen uppdragit åt Tillväxtverket att möjliggöra för regionerna att upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator genom anslå ett årligt stödbelopp på 1 mkr till respektive aktör under 2021-2025. Tillväxtverket har även ett uppdrag att samla regionala digitaliseringskoordinatorer för att öka samverkan mellan regioner, och vara en kanal för de nationella insatserna och den regionala nivån. Digitaliseringskoordinatorerna samlas ett flertal tillfällen om året och får information och möjlighet till diskussion med en rad nationella myndigheter för att genomföra den nationella digitaliseringspolitiken, som har visionen att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regionerna rapporterar till Tillväxtverket.

   

  Under våren 2021 har arbetet med att sätta mål för verksamheten tagits fram med utgångspunkter i den nationella strategin för digitalisering och den regionala utvecklingsstrategin. Fokus är att etablera en kontaktpunkt för nationella digitala uppdrag, främja digital omställningsförmåga i små- och medelstora företag men också offentlig sektor, samt att förverkliga fler digitala innovationer som ökar internationell konkurrenskraft och löser samhällsutmaningar.

 • Anna Beminge Linde och Martin Andaloussi informerar vid dagens sammanträde.

  Inom ramen för EU:s nya program DIGITAL kommer det att etableras Europeiska digitala innovationshubbar, EDIH och i Sverige planeras tre till sex stycken. Genom att kanalisera medel från de aktuella programmet till dessa hubbar, skapas effektiva verktyg för att öka den digitala omställningen i små och medelstora företag samt offentlig sektor.

   

  En av de 15 EDIH-kandidaterna, är Mid Sweden Industry och GovTech, Mighty, som är konsortium av aktörer från Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen, där RISE Hudiksvall har en samordnande funktion och även FPX, Propell och Sandbacka Science Park är i konsortiet. Fokus för Mighty är Industri och GovTech (offentlig sektor) och denna ansökan föreslås Region Gävleborg ställa sig bakom. Det finns andra ansökningar med där aktörer från länet är involverade, dessa är mer tematiska, medan Mighty har en stark geografisk prägel.

 •  

  Regionala utvecklingsdirektören Katrien Vanhaverbeke informerar om

   

  - avsiktsförklaringen avseende Gävle Västra som kommer att delges regionstyrelsen för

  information den 1 september och därefter antas vid sammanträdet den 12 oktober 2021.

  Hållbarhetsnämnden informerar den 26 augusti 2021.

  - den "Request for information" som kommit avseende en joint venture mellan Volvo Cars

  och Northvolt om en batterifabrik i Gävle.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.