Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av föredragningslista

 •   2

  Val av justerare/justeringstid

 •   3

  Uppföljning -Beslutsmål 2021 Anslag 1:1 Regionala Tillväxtåtgärder

 • Covid-19 pandemin, med delvis stängda gränser, har visat på företagens sårbarhet när det gäller globala leverantörskedjor men också på vårt beroende av internationell handel samt ökad lokal och regional etablering. Ökad export och fler investeringar kopplat till en grön och digital omställning är ett viktigt verktyg för att ekonomin och företagen ska återhämta sig, växa och utvecklas. Projektet ska verka för att fler små och medelstora företag i Gävleborg, som vill växa på en internationell marknad också får hjälp att göra det. Projektet ska också verka för att utveckla arbetet kring utländska investeringar och etableringar i Gävleborg samt lägga grunden för ökad kunskap kring attraktionskrafts-frågor då dessa tre delar hänger starkt samman med en ökad internationalisering av näringslivet. Detta ska göras genom att utveckla och bygga ett tydligt, starkt, effektivt och tillgängligt stödsystem till företagen. Projektet ska också verka för att utveckla arbetet kring utländska investeringar och etableringar i Gävleborg samt lägga grunden för ökad kunskap kring attraktionskraftsfrågor då dessa tre delar hänger starkt samman med en ökad internationalisering av näringslivet.

  Samverkanspart är ALMI. Projektet bygger vidare på erfarenheter från det föregående projektet Regionalt Exportcentrum samt erfarenheter och kunskaper från andra projekt såsom Accelerate your business, TRIIP och HARisi, Invest in Gävleborg m.fl.

   

  Projektet ligger väl i linje med RUS och den prioritering som avser insatser som bidrar till att små och medelstora företag växer och når nya och större marknader. Projektet ligger också väl i linje med Strategin för industriell omvandling - Norra Mellansverige. Strategin pekar ut ett antal utmaningar för Norra Mellansverige som projektet kan bidra till att lösa, till exempel regionens starka beroende av internationalisering samt låga grad av internationalisering hos små och medelstora företag. När det gäller regionens styrkeområden, inom Innovationsstrategin för smart specialisering, stämmer projektet väl in på området digitala tjänster och processer som blivit en allt viktigare förutsättning i internationaliserings-sammanhang. Samtliga hållbarhetsaspekter integreras i projektet och erfarenheter från tidigare projekt kommer att tillvaratas för ökad inkludering mm.

  Projektet medför en möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) React-utlysning.

   

 • Gävleborg har under en längre tid stått utanför det samarbete som finns mellan Industriella Utvecklings Centrum regionalt samt IUC Sverige som nationell paraplyorganisation. Idag när den industriella transformationen går snabbt och är ett faktum, blir ett regionalt IUC Gävleborg ett viktigt initiativ för att stödja regionens industriföretag i dess utmaningar.

   

  Projektet har föregåtts av en förstudie som visat att Företagsutbildarna i Hälsingland har en roll i det företagsstödjande systemet och bedöms vara en lämplig aktör att axla rollen som IUC Gävleborg. Sökande har en nära relation till bl.a. IUC Dalarna och kommer att utgöra ett bra komplement till ALMIs verksamhet. Samverkansparter i projektet är Sandbacka Park och RISE.

   

  Företagsutbildarna kommer att vara medlemmar i den ideella föreningen Sustainable Steel Region och Företagsutbildarnas VD kommer även ha en plats i styrelsen för föreningen (SSR) och därmed representera Gävleborg i det sammanhanget.

   

  Den långsiktiga finansieringen av IUC Gävleborg ska projektet utreda under projekttiden. Projektet är ett sätt att arbeta upp en verksamhet till en tillräckligt bra nivå för att hitta en basfinansiering, eventuellt i form av medlemsavgifter i kombination med offentlig finansiering. Företagsutbildarna har redan i dag en verksamhet som finansieras med bl.a. medlemsavgifter.

   

  Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och den prioritering som avser insatser som stärker och utvecklar industrin och dess konkurrenskraft, något som också lyfts fram i Strategin för industriell omvandling- Norra Mellansverige, som nyligen beslutats. Ambitionen är i linje med Region Gävleborgs tankar kring utformningen av det företagsstödjande systemet. Genom ett IUC Gävleborg får Gävleborg en representant på IUC kartan och regionens intressen kan tillvaratas på ett bättre sätt.

   

  När det gäller regionens styrkeområden stämmer projektet väl in på arbetet inom materialteknologi och hållbar produktion samt digitala tjänster och processer. Ansökan visar på ett inkluderande synsätt och hållbarhetsmedvetande hos organisationen.

   

  Projektet medför en möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) React-utlysning.

   

 • Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet att Gävleborg ska ha en hög innovationskraft som möter samhällsutmaningar. Projektet ska bidra till prioriteringen för ökad innovation inom Gävleborgs styrkeområden samt insatser som stärker Gävleborgs möjligheter till gränsöverskridande innovationssamarbete med utgångspunkt ur Regional innovationsstrategi för smart specialisering Gävleborg.

   

  Projektet har som mål att planera, genomföra och följa upp en innovationsidé-tävling utifrån ett redan etablerat koncept med goda resultat. Syftet med tävlingen kommer vara dels att öka inflödet av innovativa idéer till Movexums verksamhet samt att integrera ett sedan tidigare lyckat koncept och utveckla det utifrån Gävleborgs förhållanden. Movexum har som organisation stor erfarenhet av att utveckla, ge råd och guida personer/företag med innovativa idéer att komma vidare med sin idé och bedöms därför ha god potential att kunna utveckla denna tävling till ett återkommande event som integreras i den ordinarie verksamheten.

   

  Projektet medför en möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

 • Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålen att Gävleborg ska ha ett brett, diversifierat och inkluderande näringsliv samt ett starkt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

  Projektets mål är att planera och ta fram underlag inför etablerandet av en livsmedelsnod i Gävleborg med syfte att bidra till en grön och en digital omställning för länets företag verksamma inom livsmedelssektorn. Det är områden där det finns utvecklingspotential hos länets företag samtidigt som Covid-19 pandemin tydligt visat hur viktigt det är att snabbt kunna ställa om verksamheten för att överleva. I detta sammanhang är ett viktigt fokus i projektet även att utvärdera och utröna vad Matvärdens roll som organisation ska vara i framtiden för att på ett systematisk och långsiktigt sätt arbeta för att stödja länets företag inom livsmedelssektorn. Med detta som utgångspunkt ska frågor som långsiktig finansiering och anpassning till de nya förutsättningarna besvaras.

  Matvärden är en ideell förening med lång erfarenhet och stor kunskap av att driva projekt med länets livsmedelsföretag som målgrupp och en viktig regional aktör i det näringslivsfrämjande systemet.

  Projektet medför en möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

   

   

 • I K Livs AB varumärke ut mot kund är ICA Nära Stjärnan i Gnarp som är en kommersiell service butik med 11 anställda. Investeringen omfattar utbyte av samtliga kylmöbler och delvis frysavdelningen. Den befintliga utrustningen är enligt företaget ca 50 år gammal och är inte driftsäker under den varma årstiden. Tillgången till kommersiell service är avgörande för en levande landsbygd och butiken är prioriterad i Nordanstigs kommuns serviceplan. Avstånd till närmaste livsmedelsbutik är 15 km. I Gnarp finns 500 hushåll som regelbundet gör sina inköp i butiken. Butiken är även ombud för Apotek och Systembolaget. Genom bytet av köldmedia minskar koldioxidekvivalenten (växthusgaser) till 1/1000. Andra fördelar som uppnås med investeringen är att diskarna håller kylan längre vid ett eventuellt haveri vilket minskar energiförbrukningen, kylar och frysar blir larmade och varor kommer inte att förstöras då kylföretaget har jour och larmas per automatik. Då företaget har ett större kundunderlag och en bättre ekonomisk situation jämfört med många andra mindre kommersiella service butiker som erhåller stöd har procentsatsen för stöd sänkts från maximala 85 procent ner till 50 procent.

   

  Utöver sökt företagsstöd sker finansiering med egna medel. Siffrorna för 2020 års bokslut är inte klara än men företaget räknar med att omsättningen blir någon miljon högre än 2019 och resultat efter finansnetto i nivå med 2019 års resultat. Någon utdelning för 2020 kommer inte ske enligt företaget då företaget behöver investera i nytt golv för runt en miljon kr med mera.

 • Regionstyrelsen uppdrog (2020-03-18, §46) till Regiondirektören att ta fram förslag på Ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande av det regionala utvecklingsarbetet. Behov av ett nytt Ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande aktualiserades eftersom en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) var under framtagande. Ramverket ska därmed ersätta uppföljningsstrukturen som kopplade till den regionala utvecklingsstrategin från 2013, Nya möjligheter. Beslut om Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 togs (2021-03-31, §161) av Regionfullmäktige.

  Ramverket för uppföljning, utvärdering och lärande ska lägga en grund för styrning och lärande i det regionala utvecklingsarbetet, i riktning mot ständiga förbättringar och hållbar utveckling av Gävleborg. Ramverket ska ge stöd för systematisk uppföljning och utvärdering av RUS och Regional innovationsstrategi för smart specialisering (RIS) med avseende på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i val av insatser, genomförande och resultat.

 •   10

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.