Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Genom en länsövergripande studie som är kvantitativ och kvalitativ, erhålls kunskap för att hitta bättre metoder att nå potentiella studerande.

  Projektet stämmer mycket väl med RUS prioriterade insatsområden för Stärkta individer, genom utvecklad samverkan mellan utbildningssamordnare, individer och arbetsmarknad.

  Projektet ska leda till förståelse för vad det är som avgör om en individ studerar vidare eller ej och därmed att sänka trösklarna till vidare studier.

 • Projektet Geo Life Region är en Vinnovastödd satsning inom VINNVÄXT-programmet som främjar hållbar tillväxt genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika regionala tillväxtområden. Projektet har ett tioårigt perspektiv där fas 1 genomfördes 2014-2016, fas 2 åren 2017-2019 och nu söker projektet medel för fas 3 åren 2020-2022.

  Projektet stämmer väl överens med RUS målområde Smart samverkan. Som ett av regionens kluster har projektet en viktig roll i innovationssystemet genom att det genererar ny kunskap och bidrar med spetskompetens, initierar viktiga innovationsprojekt samt är ett stöd som bidrar med expertis till den regionala inkubatorverksamheten. Det är särskilt viktigt utifrån den dialog som pågår kring Gävle Innovation hub (en av regionens fyra noder i Innovationssystemet) och dess specialisering kring Smarta hållbara städer och samhällen.
  Genom en aktiv samverkan med andra aktörer i innovationssystemet kan projektet både sprida och ta till sig ny kunskap. I och med att den digitala datarevolutionen slagit till med full kraft och möjligheterna att samla in och processa data är så stor att det inte kan överblickas, fyller projektet en viktig funktion för att skapar förutsättningar att hänga med i den snabba utvecklingen.

  Projektet har stark koppling till Innovationsstrategin för smart specialisering och insatsområdena Smarta hållbara städer och samhällen samt Digitala tjänster och processer. Projektets fokus ligger under fas 3 på att driva fram lösningar och spets inom kognitiv stadsutveckling (städer och samhällen som skapar hälsa och välbefinnande hos nuvarande och kommande generationer). Datasjön (geografisk data) är ett spetsområde där FPX internationellt ligger i framkant.

  Projektet integrerar samtliga hållbarhetsperspektiv och lyfter särskilt Agenda 2030 samt betonar vikten av att skapa förutsättningar för det sociala kapitalet. Projektet bidrar starkt till regionens attraktionskraft då det har förutsättningarna att dra till sig nationell och internationell expertkunskap till vår region.

  En extern utvärdering på initiativ av Vinnova har gjorts 2019. Den pekar bl. a på vikten av att göra projektet förståeligt för intressenter, jobba med success stories, visualisering och demos, identifiera de huvudsakliga utmaningarna, identifiera 5-7 konkreta mätbara mål, hitta en modell/strategi för att hålla datasjön vid liv, samla in "rätt data" (data som skapar värde) och säkra datakvalité. I detta beslut har villkorats att projektet tar sin utgångspunkt i utvärderingens slutsatser.
  Beslutet har även villkorats med avseende på att den tioåriga Vinnova satsningen börjar närma sig sitt slut och det är viktigt att projektet jobbar med förankring mot intressenter och aktörer i innovationssystemet, regionalt, nationellt och internationellt för att hitta formerna för framtida finansiering och verksamhet. EU prioriterar kluster där FPX kan bli en viktig aktör för att attrahera extern finansiering från nationellt och europeiskt håll.

 • Region Gävleborg har i rollen som regionalt utvecklingsansvarig en samordnande, sektorsövergripande roll mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå i det regionala utvecklingsarbetet. Detta statliga uppdrag regleras genom årliga regeringsbeslut (Villkorsbrev) med krav på återrapportering och uppdrag. Föreliggande villkorsrapport avser verksamhetsåret 2019. Villkorsrapporten innehåller sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt och utveckling. Vidare innehåller rapporten redovisning av de viktigaste frågorna för att stärka och utveckla arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och exempel på samverkan med andra aktörer.

 •   6

  Utvecklingsdirektören informerar

 •   7

  Info - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2030 (RUS)

 • Genom en länsövergripande studie som är kvantitativ och kvalitativ, erhålls kunskap för att hitta bättre metoder att nå potentiella studerande. Projektet stämmer mycket väl med RUS prioriterade insatsområden för Stärkta individer, genom utvecklad samverkan mellan utbildningssamordnare, individer och arbetsmarknad. Projektet ska leda till förståelse för vad det är som avgör om en individ studerar vidare eller ej och därmed att sänka trösklarna till vidare studier.

 • Projektet Geo Life Region är en Vinnovastödd satsning inom VINNVÄXT-programmet som främjar hållbar tillväxt genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika regionala tillväxtområden. Projektet har ett ioårigt perspektiv där fas 1 genomfördes 2014-2016, fas 2 åren 2017-2019 och nu söker projektet medel för fas 3 åren 2020-2022. Projektet stämmer väl överens med RUS målområde Smart samverkan. Som ett av regionens kluster har projektet en viktig roll i innovationssystemet genom att det genererar ny kunskap och bidrar med spetskompetens, initierar viktiga innovationsprojekt samt är ett stöd som bidrar med expertis till den regionala inkubatorverksamheten. Det är särskilt viktigt utifrån den dialog som pågår kring Gävle Innovation hub (en av regionens fyra noder i Innovationssystemet) och dess specialisering kring Smarta hållbara städer och samhällen.

   

  Genom en aktiv samverkan med andra aktörer i innovationssystemet kan projektet både sprida och ta till sig ny kunskap. I och med att den digitala datarevolutionen slagit till med full kraft och möjligheterna att samla in och processa data är så stor att det inte kan överblickas, fyller projektet en viktig funktion för att skapar förutsättningar att hänga med i den snabba utvecklingen. Projektet har stark koppling till Innovationsstrategin för smart specialisering och insatsområdena Smarta hållbara städer och samhällen samt Digitala tjänster och processer. Projektets fokus ligger under fas 3 på att driva fram lösningar och spets inom kognitiv stadsutveckling (städer och samhällen som skapar hälsa och välbefinnande hos nuvarande och kommande generationer). Datasjön (geografisk data) är ett spetsområde där FPX internationellt ligger i framkant.
  Projektet integrerar samtliga hållbarhetsperspektiv och lyfter särskilt Agenda 2030 samt betonar vikten av att skapa förutsättningar för det sociala kapitalet. Projektet bidrar starkt till regionens attraktionskraft då det har förutsättningarna att dra till sig nationell och internationell expertkunskap till vår region.


  En extern utvärdering på initiativ av Vinnova har gjorts 2019. Den pekar bl. a på vikten av att göra projektet förståeligt för intressenter, jobba med success stories, visualisering och demos, identifiera de huvudsakliga utmaningarna, identifiera 5-7 konkreta mätbara mål, hitta en modell/strategi för att hålla datasjön vid liv, samla in "rätt data" (data som skapar värde) och säkra datakvalité. I detta beslut har villkorats att projektet tar sin utgångspunkt i utvärderingens slutsatser.
  Beslutet har även villkorats med avseende på att den tioåriga Vinnova satsningen börjar närma sig sitt slut och det är viktigt att projektet jobbar med förankring mot intressenter och aktörer i innovationssystemet, regionalt, nationellt och internationellt för att hitta formerna för framtida finansiering och verksamhet. EU prioriterar kluster där FPX kan bli en viktig aktör för att attrahera extern finansiering från nationellt och europeiskt håll. Ulrika Brandt föredrar ärendet.

   

  Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att utskottet har tagit del av informationen och hänskjuter beslut till Regionstyrelsen med anledning av problem med handlingar i Meetingsplus.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.