Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Information

 • I samverkan med länets kommuner är avsikten med insatsen att via förstärkt företagsrådgivning medverka till att små och medelstora företag i Gävleborg får utökade möjligheter till stöd i form av rådgivning utifrån Corona pandemins ekonomiska effekter.

  Projektet avser att starta i april 2020 och pågå initialt fram till sista december 2020. Hela budgeten för projektet omfattar 3 miljoner kronor. Budgeten bygger på att finansiering i form av regionala tillväxtmedel beviljas för 50% samt medfinansiering i form av Region Gävleborgs rörelsekapital .
  Insatsen avser en temporär satsning för att hantera en extraordinär situation och ska fungera som kapacitetsförstärkande för de kommunala näringslivs-organisationerna för att kunna upprätthålla en snabb och adekvat rådgivning till små- och medelstora företag. Satsningen har även stöd inom ramen för såväl regionala utvecklingsstrategin som innovations- och näringslivsprogrammet.

 • Med anledning av Covid-19 avsätter Region Gävleborg 15 mnkr till en omställningscheck för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av corona-pandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Stödet kan lämnas med upp till 100 % av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kr. Stödet är i ett första steg sökbart t.o.m. 30 september 2020.

  De kostnader som kan beviljas är "mjuka kostnader" samt även lönekostnader i samband med andra kostnader. Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:
  Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
  Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
  Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
  Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
  Lönekostnader (som ej omfattas av andra stöd) för personal som jobbar med omställningsåtgärder

 • Region Gävleborg söker stöd för att genomföra projektet Förstärkt företagsrådgivning 2020. I samverkan med länets kommuner är avsikten med insatsen att medverka till att små och medelstora företag i Gävleborg får utökade möjligheter till stöd i form av rådgivning utifrån Corona pandemins ekonomiska effekter. Insatsen avser en temporär satsning för att hantera en extraordinär situation och ska fungera som kapacitetsförstärkande för de kommunala näringslivsorganisationerna för att kunna upprätthålla en snabb och adekvat rådgivning till små- och medelstora företag. Insatsen efterfrågas av länets kommuner och är framdiskuterad i samverkan med länets kommunala näringslivsorganisationer.

  Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och målområdet Smart samverkan. Projektet ligger i linje med Finansieringsstrategins prioriterade insatser och samtliga hållbarhetsperspektiv tillgodoses.

 •   7

  Information - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2030 (RUS)

 •   8

  Uppföljning - Anslag 1:1

 • WTJ Produktion AB kan beskrivas som en mekanisk industri med inriktning på att göra färdiga produkter till industrin. Företagets specialkompetens är att kunna hantera stora jobb som andra företag inte klarar av pga. maskinkapacitet. Investeringen avser köpa in en ny kantpress, verktyg till kantpress samt göra effektivitetshöjande åtgärder i produktionen. Företaget finns i Arbrå där varje året runt arbetstillfälle är värdefullt för att invånarna ska kunna och vilja bo kvar på orten. Kantpressningen är idag en stor flaskhals i produktionen där andra delar i produktionen står still för att det inte finns kapacitet i kantpressningen. Konkurrensen från företag i andra länder är hård och företaget behöver göra den här investeringen för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga även i framtiden. Företaget har lyckats bra med att integrera unga och utrikes födda i verksamheten där företaget har ett nära samarbete med yrkeshögskolan i Bollnäs. Sex av de anställda är utrikes födda. Företaget har som mål att vara ledande i branschen vad gäller arbetsmiljö. Vid rekrytering är attityd och vilja hos den sökande en mycket viktig faktor. Företaget är inne i en snabb expansionsfas där antalet anställda ökat från 38 st. 2018 till 45 st. 2019 då kunderna valt lägga produktion hos WTJ som tidigare gjordes i länder som Estland, Norge och Polen.

 • Utmaningarna för att nå hållbar regional utveckling är många och för att möta dessa krävs ett hållbarhetsintegrerat angreppssätt där miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet ingår, vilket adresseras i Agenda 2030. Utvärderingar av projekt inom EU:s regional- och socialfonder har visat att projektledning och deltagande aktörer ofta har svårt att integrera samtliga hållbarhetsperspektiv där fokus ofta hamnar på ett perspektiv. För att möta denna utmaning har Tillväxtverket tagit fram programmet ”Hållbar regional utveckling ” där regionerna kan stärka förmågan att arbeta integrerat med alla tre hållbarhetsperspektiv.  Denna satsning handlar om att öka kapaciteten, utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv, att arbeta med hållbarhetsintegrering. Projektet bidrar därigenom till att uppfylla Finansieringsstrategins prioriterade områden och samtliga hållbarhetsperspektiv tillgodoses. Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och bidrar till samtliga målområden samt bidrar till Regional innovationsstrategi för smart specialisering Gävleborg.

 • Gemek AB Grundades 2019 då nuvarande ledning tog över verksamheten ifrån tidigare ledning som valde att lägga ner sin verksamhet. Gemek har bedrivit sin verksamhet sedan augusti 2019. Ägarna har tidigare drivit företaget maskin och verkstadsteknik i Edsbyn AB sedan 2011 och har lång erfarenhet av legotillverkning, konstruktion och automatisering. Gemek har idag 4 anställda och har sedan starten fram till årsslutet 2019 omsatt 921 419 Kr. Företagets affärsidé är att arbeta med konstruktion, automatisering och genom förvärvet av Gemek även legotillverkning.

 • I samverkan med länets kommuner är avsikten att via stärkt regional samverkan utveckla och stärka regionens näringsliv genom att underlätta för entreprenörer att starta företag utifrån sina affärsidéer, underlätta utveckling av befintliga företag samt öka möjligheterna för att ta emot fler investeringar och etableringar i regionen.

  Nulägesanalysen Hållbar utveckling och tillväxt Gävleborg (2019) visar att entreprenörskulturen är svagare i Gävleborg än i övriga län på grund av att en lägre andel av befolkningen kan tänka sig att bli företagare. Gävleborg står inför utmaningar för att öka innovationsförmågan och produktiviteten och det finns ett stort behov av investeringar i bland annat utbildning, kompetens, forskning och utveckling. Vi behöver gemensamt bredda innovationsbasen och främja små och medelstora företags utveckling. I enlighet med RUS remissversion behöver vi fokusera på processer i samhandling för att förändra bilden av företagandet och bidra till en breddning av näringslivet, som inkluderar fler än de traditionella branscherna. En tätare regional näringslivssamverkan öppnar möjligheter för att rätt insatser ges vid rätt tillfälle och att de individer som är i behov av utbildning och stöd hamnar rätt. Projektets insatser bidrar till att Gävleborgs län ökar antalet företagsstarter och bidrar också till en starkare arbetsmarknad och ett mer inkluderat arbetsliv.

  Region Gävleborg har framgångsrikt drivit projektet Regional FöretagsUtveckling (RFU), som startade 2016 och avslutas i juni 2020, där fokus legat på att underlätta för entreprenörer att starta företag kring sina affärsidéer, underlätta utveckling av befintliga företag samt att underlätta för olika kategorier av människor att starta och driva företag. RFU byggde vidare på projektet Regional nyföretagarutbildning som Region Gävleborg tillsammans med kommunerna i Gävleborgs län drivit under åren 2012-2015. Under perioden 2012-2019 har 2473 personer deltagit i starta-eget-utbildning; 1400 kvinnor och 1073 män, 259 personer var utlandsfödda varav 98 kvinnor och 161 män. I affärsutvecklingskursen har 120 personer deltagit; 70 kvinnor och 50 män, varav tre kvinnor och elva män var utlandsfödda.

  Projektet avser att starta i augusti 2020 och pågå under tre år. Hela budgeten för projektet omfattar ca 9,5 miljoner. Budgeten bygger på att finansiering i form av regionala tillväxtmedel beviljas för 50% samt medfinansiering i form av arbetstid från länets kommuner. Satsningen har stöd inom ramen för såväl regionala utvecklingsstrategin som innovations- och näringslivsprogrammet.

   

  Ärendet informeras på utvecklingsutskottets sammanträde 4 mars. Inför dagens sammanträde föreligger kompletteringar i ärendet med medfinansieringsintyg från kommunerna.

 •   13

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.