Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Info - Remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet

 •   4

  Info - Uppdrag om medel till förstärkt export- och investeringsfrämjande arbete

 • Butiken är ensam på orten att tillhandahålla kommersiell service. Utbudet består av dagligvaror. Årsunda är en av sju prioriterade orter i Sandvikens kommun. Butiken är ombud för DHL, Apoteket, Svenska spel, Systembolaget. Butiken är även en servicepunkt för kommunen
  Tillgången till kommersiell service är avgörande för en levande landsbygd. Sandvikens kommun har ett politiskt uppdrag på att ta fram en serviceplan avseende varuförsörjning där Matbutiken i Årsunda AB är en av tre prioriterade butiker. En anpassning till uppdaterade energikrav och miljöregler är avgörande för butikens långsiktiga överlevnad.


  Särskilda villkor för butiken:
  Butiken har gjort en vinstutdelning under räkenskapsåret 2019-06-10 – 2020-08-31. Vinstutdelningen på 170 000 kronor har dragits ifrån på beviljat stödbelopp.
  Under nedskrivningsperioden på nästkommande tre år ska en eventuell vinstutdelning meddelas till Region Gävleborg. Vinstutdelningen kan påverka eventuellt återkrav av stöd.

 • Företaget är inriktat på maskinbearbetning och flerfunktionssvarvning med kunder i både Sverige och Europa. Företaget har 16 anställda, omsätter 34 miljoner kr och finns i Ljusdals kommun. Företaget avser investera i maskiner till ett sammanlagt värde av 7 025 808 kr som bl.a. inkluderar 5-axlig fräsmaskin, robotautomation, 3D printer, förinställningsutrustning och verktygshanteringssystem. Investeringen görs för att möta den hårda konkurrensen från låglöneländer där företagets enda chans att konkurrera och behålla arbetstillfällen i regionen är att ha hög kvalitet i kombination med en så effektiv produktion som möjligt med hög grad av automatisering. Investeringen gör det möjligt tillverka flera nya produkttyper, minskar ledtiderna avsevärt samt möjliggör produktion även under de timmar på dygnet när ingen personal finns på plats. Det är en stor och viktig investering för Ljusdal som är stödområde A. Viktigt för företaget ligga lång framme med ny teknik genom samarbetsprojekt med Linköpings universitet kring 3D tillverkning och vara referensföretag för Sandviks utveckling av egna programvaror. Två utrikes födda anställda och tidigare investerat i värmeåtervinningssystem för att ta tillvara spillvärme för uppvärmning av lokalen. Målområde konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad med prioritering insatser som stärker och utvecklar industrin och dess konkurrenskraft.

 • Kungsberget Fritidsanläggningar AB ansöker om stöd inom stödformen idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur. Bolaget ser ett stort behov av att fullt ut bli en året om anläggning. Vintertid är Kungsberget en etablerad skidort som idag har ett stort antal gäster, främst från Mälardalen då det är ett idealist läge för weekendturism och långhelger. Visionen om åretomanläggning har funnits med sedan 2010 men koncernen har behövt lagt stora investeringar (150 000 000 kr de senaste 10 åren) för att vara konkurrenskraftiga vilket har gjort att de inte haft finansiella resurser att kunnat satsa fullt ut med att få till cyklingen under vår, sommar och höst. Det är nu viktigare än någonsin då utomhusaktiviteter och cykling är under kraftig tillväxt och kommer att kunna locka besökare till området kring Gästrikland. De beräknar att kunna påbörja arbetet så fort de kan för att sedan kunna erbjuda leder redan till barkmarksäsongen 2021.

  Kungsberget kommer att vara en katalysator för Gästriklands besöksnäring ihop med andra dragare i området som Högbo, Furuviksparken (som båda har en relativt mindre boendekapacitet vilket kan kompenseras med Kungsbergets boendekapacitet), Wij trädgårdar och Jädraås museijärnväg för att nämna några. Kungsberget tillsammans med bland annat Högbos stigcykling kommer att få en unik produkt med både Bikepark och kanske Sveriges bästa stigcykling i ett område som knyts ihop av cykelleder från olika kommuner och orter som är byggda av Biking Gästrikland. Samarbetet med dessa aktörer är redan på gång och en avsiktsförklaring finns mellan parterna.

  I och med Kungsbergets cykelsatsning kommer alla parter kunna erbjuda det som inte finns idag i området som cykling med inslag av berg och höjder vilket tillsammans blir ett totalt cykelkoncept. De ska anlägga 8 leder som är anpassade för en bred målgrupp med familjen som fokus samt för crosscontry. De kommer även att anlägga en crosscontryled upp till toppen av berget som de ser som en viktig del för att de som cyklar inte ska vara beroende av lift utan även kan ta sig upp via cykel.

  Satsningen kommer att kunna gynna andra besöksmål och bidra positivt till ökade skatteintäkter, inflyttning samt att nya företag kan startas men även bidra till en aktivare fritid och ökad folkhälsa. Region Gävleborg har länge dominerats av stålindustri och skogsindustri men behöver en strukturomvandling för att få en breddning av näringslivet mot de områden där det finns en stor utvecklings- och tillväxt potential vilket satsningar inom besöksnäringen kan ge. Det ökar attraktionskraften för landsbygden i vår region.

 • Camp Järvsö Holding AB är en nystartad verksamhet som ska bedriva en hållbar träning och aktivitetsanläggning året om. Huvudägaren är springtime group AB, (62,5 %) som sedan tidigare driver verksamhet inom träningsresor och träningsarrangemang samt ger ut tidningarna Runners World samt Bicycling.

  De andra ägarna är multi mind AB (25 %) som representeras av Carolina Klüft samt Peppe och Cecilia AB (12,5 %) och representeras av Cecilia Gustafson, varav båda är välkända inom sina områden, friidrott respektive Yoga.

  Företaget har sett en ökad efterfrågan på inhemska semestrar och vill därför starta en hållbar turismanläggning med fokus på Hälsa och Träning. Företaget ska här erbjuda flertalet aktiviteter inom friidrott, cykling, klättring, Yoga m.fl. samt övernattningsmöjligheter med kapacitet för att kunna bedriva lägerverksamhet.
  Denna uppstart kräver renoveringar i ett antal byggnader, de stödberättigade kostnaderna i denna investering rör renoveringar i byggnader för övernattningsmöjligheter, restaurang för att kunna erbjuda sina gäster mat, allmänutrymme med konferensmöjligheter samt en aktivitetssal för Yoga/dans kurser. Kostnaden för detta uppgår till 4 504 000 Kr.

  Genom investeringen kan företaget öppna upp sin verksamhet, då ägarna sedan tidigare har goda upparbetade kontakter inom området träning och hälsa så bedöms kundunderlaget som bra, företaget har också sett en ökad efterfrågan efter inhemska semestrar framförallt med hänsyn till de miljökostnader resande har.

  Företagets mål att vara en hållbar verksamhet går även i linje med RUS. Denna satsning beräknas leda till 8 st. nyanställningar inom företaget, till dessa anställningar kommer även säsongsarbeten att erbjudas.

 • Anslag 1:1 inkluderar projektmedel, företagsstöd, kommersiell service samt särskilda medel för uppföljning och utvärdering. Bilagt finns beslutsunderlag, ”Beslutsmål 2021 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder” som beskriver förutsättningar samt förslag till beslutsmål för 2021 avseende anslag 1:1.
  I regleringsbrev till Tillväxtverket anges Region Gävleborgs förutsättningar för 2021:
  - Bemyndiganderam 180 mkr
  - Anslag 86 020 000 kr (en ökning med 1 185 000 kr)
  - Anslagskredit 4 301 000 kr (5% av anslaget)
  - Av anslaget får 2 000 000 kr användas av Region Gävleborg för uppföljnings- och utvärderingsinsatser.

  Med de förutsättningar som anges i regleringsbrevet är bedömningen att beslutsmålet avseende 2021 kan läggas på totalt 97 mkr.
  Det maximala beslutsutrymmet utifrån bemyndiganderamen är drygt 107 mkr. Med hänsyn till att vår skuldstock jämfört med tidigare år nu består av en högre andel företagsstöd, som har en snabbare omloppstid jämfört med projektmedel, har vi valt att föreslå en något lägre beslutsnivå än den maximala. Föreslagen beslutsnivå på 97 mkr är densamma som 2020.

  2021 års förslag till mål avseende beslut 1:1:
  Projektmedel   95 mkr
  Företagsstöd
  Kommersiell service

  Uppföljning och utvärdering 2 mkr
  TOTALT 97 mkr

 • Avdelningen för arbetsmarknad och kompetens har genomfört en gallringsutredning för att få gallra dokument som skapas på avdelningens i ESF-projekt.
  Regionarkivet har tillstyrkt att detta kan ske utifrån det underlag som är inlämnad. För att gallring ska kunna ske ska Regionstyrelsen besluta om detta.

 •   11

  Regiondirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.