Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Uppföljning - Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

 • Svenska Aeerogel AB är ett Cleantech företag i Gävle som grundandes år 2000. Då med fokus på forskning och utveckling av ett nytt typ av material (det går under namnet Quartzene). Bolaget har idag 20 anställda, 14 män och 6 kvinnor. Företaget säljer en patenterad version av ett aerogel liknande material (Quartzene) för en mängd olika applikationer. Företaget har under de senaste åren arbetat med att utveckla och validera Quartezene, som tillverkas via en patenterad process. Materialet är helt återvinningsbart och med unika egenskaper som kan tillverkas till en väsentligt lägre kostnad än alla andra aerogeler. Det innebär att man för första gången kan utnyttja fördelarna med aerogeler i massmarknadsapplikationer som isolering i byggnader, beläggningar och engångsbehållare mm. Svenska Aerogels flexibla tillverkningsprocess medger att Quartzene kan erbjudas i både hydrofil(vattenabsorberande) och hydrofob (vattenavstötande) form, och möjligheten att dopa in Quartzene innebär en stark konkurrensfördel jämfört med andra aerogeler/konkurrerande material.

  Mångsidigheten i Quartzene öppnar upp för ett antal kvalificerade tillämpningar. Bolaget fokuserar på att få ett kommersiellt genombrott i större skala under 2019 och samarbetar idag med kunder inom fyra användningsområden på en global marknad. De fyra områdena är Färg- och ytskikt, Termisk och akustisk isolering, Filtering och tryckbarhet. Förutom dessa fyra fokusområden jobbar Svenska Aerogel med att utveckla applikationer inom bland annat hälso- och sjukvård.

  Nu står bolaget inför stora investeringar för att kunna få till produktionslina för att kunna skala upp produktionen och för att kunna utvecklas till en industri. Den nya linan kommer att bemannas med 3-skift med volymkapacitet på 225 ton per år. Utifrån Region Gävleborgs Finansieringsstrategi passar företaget och satsningen som nu görs in på fokusområde selektering och internationalisering och här kan vi se att vi kan nå en breddning av marknader och kapital samt en breddning av tillväxtföretag i vårt län. Utifrån den produkt som kommer att produceras och hur den kommer att bidra positivt i andra produktframställningar utifrån ett miljöperspektiv så kommer det att läggas in Ramprojekt företagsstöd- miljöinvesteringar i Gävleborg.

 • Engbers fastigheter i Ljusdal AB har funnits sedan 2001 och ligger i Ljusdal. Företaget har idag 8 anställda och omsätter 2 244 000 kronor. Företagets affärsidé är att köpa attraktiv mark i fjällvärlden där man sedan uppför boenden som sedan säljs vidare. Företaget vill nu börja använda sig utav en mer miljövänlig och effektiv byggteknik, KL-bygg, och behöver därmed investera i en ny produktionslinje. Företaget ser ett behov av en mer effektiv och miljövänlig produktion, genom att börja använda sig utav denna byggnadsteknik så tar man helt bort behovet av att använda sig av stål inom produktionen, man minskar även användandet av betong och minskar behovet av isolering i huset. Dessa hus som byggs via denna teknik binder även koldioxid bättre jämfört med hus som är byggda på traditionellt vis. Då företaget använder sig av den nya tekniken så kan produktionen ske på en plats, företaget kan då bygga husets alla delar i en fabrik och sen montera upp dessa delar ute på plats. Detta gör att företaget lättare kan producera hus även på vintern då det är tidvis dåliga förhållanden. Denna byggteknik kommer att minska företagets transporter då istället för att lasta allt material som de kommer behöva ute på bygget kan lasta de färdigmonterade delarna vilket tar mindre plats samt väger mindre.

  Investeringen kommer alltså att leda till en högre produktionskapacitet samtidigt som företaget ställer om till en mer miljövänlig produktion. Investeringen beräknas leda till fem tjänster på sikt.

  Engbers fastigheter i ljusdal AB passar in på finansieringsstrategins fokusområde, miljö. Då företaget ställer om till en mer miljövänlig byggteknik så minskar de behovet av att använda material som är sämre ur ett miljöhänseende, de minskar även transportbehovet samt att den färdiga produkten är mer miljövänlig. Denna investering går in under miljöprojektet – företagsstöd miljöinvesteringar. Företaget ägs av Peter Engberg, företaget har gjort utdelningar på 895 000 kr de senaste fem åren.

 • Kesam industrilackering har funnits sedan 1987 och ligger i Bollnäs. Företaget har idag 27 anställda och omsätter 23 536 000 kronor. Företagets verksamhet består utav lackering samt blästring av industri samt legoprodukter. Kesams investering avser inköp av ett nytt blästringsrum, nytt ventilationssystem samt kompletterande utrustning till deras lackeringssystem. Investeringens syfte är att dels kunna möta den ökade efterfrågan samt att effektivisera sin produktion både kostnadsmässigt samt miljömässigt. Investeringens totalkostnad uppgår till 2 032 000 kr. Kesam står nu inför en expansiv fas och ser att deras nuvarande kapacitet inte räcker till, genom att investera i ett mindre blästringsrum så kan företagets produktion delas upp i blästring av legoprodukter vilket kommer att blästras i det nya blästringsrummet samt blästring av större industriprodukter vilket kommer att göras i företagets existerande rum. Genom investeringen så kommer företagets energiförbrukning per producerad enhet att minska, deras återvinningskapacitet kommer att öka, samt ett minskat materielbehov. Samtidigt kommer företagets produktionskapacitet att öka då de nu kan dela upp sin produktion inom legoprodukter samt industriprodukter. Denna investering beräknas skapa två nya arbetstillfällen.

  Kesam ligger bra till geografiskt då de är placerade i närhet till industriföretag samt legotillverkare. Denna närhet är viktig för deras kunder, dvs. de tillverkande företagen då de snabbt kan få sina produkter blästrade och lackade utan långa transporter vilket gör att dessa företag blir beroende av varandra för att få ut så mycket som möjligt av sin produktion.  Kesam passar in på finansieringsstrategins fokusområde miljö. Då företaget effektiviserar sin produktion så kommer deras energibehov att minska samtidigt som de kan öka sin produktionskapacitet, deras återvinningskapacitet kommer även att öka genom den nya ventilationsutrustningen.
  Denna investering går in under miljöprojektet – företagsstöd miljöinvesteringar. Kesam ägs av Christer Wallin (50%) samt Micael Andersson (50%). Inga utdelningar har gjorts de senaste fem åren.

 • Nordanå trä AB har funnits sedan 1970 och ligger i Alfta. Företaget har 25 anställda, omsätter 181 352 000 kr med ett resultat på 16 237 000 kr. företagets verksamhet består utav sågverksamhet där företaget köper in gran och furu och sedan förädlar det för att sedan erbjuda färdigsågat virke till marknaden. Företaget har ca 65 % av sin försäljning till utländska kunder.
  Då företaget ser en ökad efterfrågan på deras produkter så behöver de investera i nya torkrum för virke, den existerande värmeanläggningen klarar inte den kapacitet som kommer ställas på företaget i och med att de börjar producera mer. På grund av detta så ska företaget investera i en ny effektivare värmeanläggning som drivs av biobränsle, genom detta så kommer företaget att bli självförsörjande på bränslet som anläggningen drivs av, produktionskostnaderna kommer minska samt att energiförbrukningen per producerad enhet kommer att minska. Företaget ägs sedan 2014 av Jonas Linngård. Företaget har sedan 2009 gjort utdelningar på totalt 55 500 000 kronor. Sedan 2014 har det gjort utdelningar på totalt 23 000 000 kr.

   

   

 • Hassela Skogsprodukter AB utvecklar, tillverkar och marknadsför hydrauliska gripverktyg för materialhantering under varumärket HSP Gripen. Verksamheten startade 1994 i Hassela men under 2015-2016 genomfördes en flytt till mer ändamålsenliga lokaler i Hudiksvall som blivit lediga efter att HIAB flyttat sin verksamhet till Polen. Företaget har 31 anställda och omsätter 48,7 miljoner kr.

  Syftet med investeringen är att höja kapaciteten i produktionens olika led genom inköp av fleroperationssvarv, robotcell för svetsning samt uppdatering av befintlig skärmaskin. Fler investeringar som ingår är en slutprovningsanläggning för ren hydraulik, nytt verksamhetssystem, certifiering enligt FR2000 samt uppdatering av processventilation och värmedistribution. Den totala investeringen beräknas uppgå till 23 642 000 kr. För att företaget ska kunna stå sig väl mot konkurrenter i lågkostnadsländer krävs både en högre produktionskapacitet och högre kvalitet på produkterna. En högre produktionskapacitet via nya maskiner är ett måste både för att svara upp mot kundernas krav på ökad volym samt få ner tillverkningskostnaden per enhet. Högre kvalitet uppnås genom att flytta hem tillverkningen av outsourcade komponenter, införandet av nytt verksamhetssystem samt en ny slutprovningsanläggning. Hela investeringen beräknas skapa 5-10 nya arbetstillfällen under en treårsperiod.
  Investeringen ligger också i linje med fokusområdet internationalisering i Region Gävleborgs Finansieringsstrategi då 65 procent av företagets produktion går på export till ett 30 tal olika länder.

 • Region Gävleborg har tagit del av granskningsföreslaget och anser att Havs- och Vattenmyndigheten i det nya planförslaget tagit hänsyn till inkomna yttranden och gjort adekvata justeringar för de havsområden som finns längs Gävleborgskusten.

  I tidigare samrådsyttrande konstaterade vi att Gävleborgskusten utgjorde det, nationellt sett, mest strategiska området för havsbaserad energiutvinning. Längs hela bottniska viken hade Gävleborgskusten åtta av tio utpekade anspråk för vindbruk från Gretas Klackar i norr till Gävlebukten i söder. Det konstaterades samtidigt att vindkraften måste kunna samexistera med värdefulla kust- och skärgårdslandskap, unika naturvärden och med hänsyn till totalförsvartes intressen. Vi påtalade potentiella målkonflikter mellan riksintresse för vindbruk, och dess inverkan för en attraktiv kustmiljö, samt sjöfartens behov av säkra och konkurrenskraftiga farleder längs gävleborgskusten.

  I samrådsyttrandet betonade vi särskilt vikten av att säkerställa goda villkor och fungerande samexistens för våra utpekade intressen längs gävleborgskusten, vilka handlar om att: - säkerställa en livskraftig kust- och skärgårdsmiljö, -säkerställa konkurrenskraftiga godstransporter med sjöfart, -bidra till omställning mot hållbar energiförsörjning och minskad klimatpåverkan

  I det nu presenterade granskningsförlagets plankarta för havsområdet Södra Bottenhavet ser vi att ändringar gjort som ligger i linje med flera av de kritiska villkor som vi lyfte i samrådsyttrandet.

 • Utvecklingsutskottet beslutade om sammanträdesdagar för år 2019 den 22 oktober 2018. Ordförande föreslår att september och oktobers tidigare beslutade sammanträdesdagar ändras på så sätt att utskottet sammanträder den 12 september em, istället för 11 september och 7 oktober fm istället för 9 oktober.

 •   11

  Information/Uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet

 • Regionstyrelsen uppdrog (2017-11-29, §323) till förvaltningen att ta fram förslag på en ny regional utvecklingsstrategi för Gävleborg. Arbetet har sedan dess pågått i inkluderande processer på lokal och regional nivå tillsammans med Gävleborg regionala utvecklingsaktörer.
  De inkluderande processerna ligger till grund för det remissförslag som nu är framtaget. Remissen föreslås distribueras brett under tidsperioden 20 juni-20 november.

   

  Magda inforerar om uppdraget. Visionen, analys "var är vi" (info i våras), strategisa nycklar "hur tar vi oss dit?",

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.