Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Engbergs fastigheter i Härjedalen, grundat 2014, ingår i Engberg koncernen. Företagets verksamhet består i huvudsak till att köpa upp attraktiv mark och bygga hus och fritidshus främst i fjällvärlden. Husen tillverkas sedan 2019 i deras fabrik i Ljusdal där de tillverkar ”block” som sedan transporteras och monteras upp på plats. Den nya tillverkningsmodellen i KL-Trä kom till stånd efter ett stöd från regionen 2019. Detta gjorde företaget till en av fyra leverantörer av denna typ av tillverkning nationellt. Den nya tillverkningsmodellen tar bort majoriteten av stål och cementbehovet då det limmade träet har så pass bra hållfasthet, en annan fördel med denna typ av produkt är att man behöver mindre isolering för att uppnå samma effekt som ett ”traditionellt” producerat hus. Företaget vil nu vidareutveckla denna produktion och ta fram en ny produkt inom KL-trä.

  Affärsidén som bolaget söker stöd för är att utveckla produkten KL-trä i form av modulbaracker där de kommer att vända sig mot byggbranschen. Idén uppkom efter att företaget blivit involverade i ett byggprojekt där 22 lägenheter skulle byggas och kunden ville ha så mycket som möjligt i trä. Här kunde bolaget se ett behov av en effektivare och mer miljövänlig barack än vad som idag fanns på plats.

  Genom att de har tillverkningstekniken på plats för att producera blocken som sedan monteras ihop så såg företaget en möjlighet att använda denna teknik för att producera mer mobila, hållbara baracker till framförallt byggbranschen, tanken finns också att hyra ut dessa till evenemang där det finns behov för antingen arbetsrum eller sovplats.

  Produkten är i sig mer hållbar än vad som idag finna på marknaden, själva byggnaden kommer att vara nästan 100 % trä och kommer vara lättare i vikt och billigare att transportera vilket genererar miljövinster.

  Företagets mål med investeringen är att skapa en kostnadseffektivare och mer miljövänlig barack än vad som idag erbjuds.

   

  Företagets ekonomi senaste tre år,

                        Omsättning                                               Res efter fin

  2020              8 407 000                                                 29 000

  2021              11 404 000                                               531 000

  2022              30 976 000                                               3 090 000

   

  2022 förde bolaget upp 2 650 till moderbolaget. Denna överföring är tänkt att dels täcka denna investering men även för att ha kapital till de andra bolagen i koncernen där det kommer att finnas investeringsbehov samt ha kapital för den expansion som denna verksamhet står inför. Bolaget har Ca 4,5 miljoner i likvida medel.

  Investeringen kommer att finansieras med egna medel samt stöd från regionen.

   

  Investeringen bolaget ska göra består av maskininvesteringar, ombyggnation och vissa tester för den nya produkten. Företaget söker också stöd för affärssystem och hemsida samt resor ut till kund. Total kostnad för investeringen är 2 735 000 Kr och de stödberättigade kostnaderna uppgår till 2 385 000 Kr.

  Den nya investeringen kommer utöver att möjliggöra produktion för en ny produkt även kunna komplettera företagets befintliga produktion vid behov.

  Företaget har förvisso kapital till att täcka den kommande investeringen, mycket av kapitalet har dock kommit ifrån ett verksamhetsår där bolaget agerade leverantör till ett lägenhetsprojekt. Företaget har inte genomgående producerat sådana här resultat. Bolaget har förhoppningar om att fortsatt leverera till liknande projekt men eftersom efterfrågan från byggbranschen har sjunkit så är detta inget de kan räkna med på kort sikt.

  Företaget kommer även göra en helt ny produkt som riktar sig mot en bransch i lågkonjunktur, detta medför både risker och möjligheter för den nya produkten beroende hur den slår på marknaden men risken finns att bolagen denna produkt ska rikta sig mot inte har kapital för att köpa in produkten på kort sikt. Bolaget har ökat sin omsättning väldigt mycket på kort tid vilket kan innebära en del ”växtvärk” för företaget, genom att ha reserver i koncernen så minskar risker för att bolaget inte kunna ta på sig fler större jobb pga. Resurserna i koncernen.

   

  Den nya produkten är också ett mer hållbart alternativ till de traditionella byggbarackerna och har kommit fram genom en förändring i bolagets tillverkningsteknik där de har valt en mer hållbar tillverkning än deras konkurrenter. Den sammantagna bedömningen blir därför att bevilja ett investeringsstöd . Företaget faller in på målområde 2.1 samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi. Samt 2.1.2 insatser som främjar näringslivets omställning till cirkulära materialflöden samt hållbara produktionsmetoder och affärsmodeller.

 • Rapportens syfte är att ge en samlad bedömning om det regionala utvecklingsarbete, som genomförs i form av projekt och insatser som är i linje med Regional utvecklingsstrategi (RUS).

 • Regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) inkluderar projektmedel, företagsstöd, stöd till kommersiell service samt medel för uppföljning och utvärdering. Med de förutsättningar som anges i regleringsbrevet är bedömningen att beslutsmålet avseende beslut som tas under 2024 bör vara 108 miljoner kronor, utan fördelning mellan stödformerna. Se vidare bifogat underlag Beslutsmål 2024 Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder.

   

  Enligt Finansieringsplan 2022-2030 ska regionstyrelsen årligen fastställa en inriktning för regionala utvecklingsmedel. Inriktningen ska styra hur de regionala utvecklingsmedlen ska användas under de kommande två åren. Föreslagen inriktning utgår från inriktningsbeslutet för 2023-2024. Ytterligare underlag är RUS, finansieringsplanen, styrelsen och nämndernas årsplaner 2024-2026 samt rapporten Regionalt utvecklingsarbete i Gävleborg, uppföljning av projekt och insatser 2023.

  Föreslagen prioriterad inriktning 2024-2025 sammanfattas i rubrikerna; en region med tillväxt, funktionell geografi; civilsamhället samt medfinansiering i projekt. Se vidare bifogat Inriktningsbeslut 2024-2025 för regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1).

 • Region Gävleborg har tagit del av Trafikverkets rapport – Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037 – inklusive de tio underlagsrapporterna. Region Gävleborgs synpunkter är formulerade med utgångspunkt i det regionala utvecklingsuppdraget, uppdraget som planupprättare för länstransportplanen samt som regional kollektivtrafikmyndighet.

  Länets tio kommuner har beretts möjlighet att komma med inspel och synpunkter till detta yttrande.

   

  Rapport publiceras på: https://trafikverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1827847  

 •   8

  Kurser och konferenser

 •   9

  Regionala utvecklingsdirektören informerar

 • § 13

  Val av justerare

 • Ordförande informerar om justering av föredragningslistan på så sätt, att ordningen av ärenden ändrar plats under sammanträdet.

 • § 15

  Anmälningar för kännedom

 • Engbergs fastigheter i Härjedalen, grundat 2014, ingår i Engberg koncernen. Företagets verksamhet består i huvudsak till att köpa upp attraktiv mark och bygga hus och fritidshus främst i fjällvärlden. Husen tillverkas sedan 2019 i deras fabrik i Ljusdal där de tillverkar ”block” som sedan transporteras och monteras upp på plats. Den nya tillverkningsmodellen i KL-Trä kom till stånd efter ett stöd från regionen 2019. Detta gjorde företaget till en av fyra leverantörer av denna typ av tillverkning nationellt. Den nya tillverkningsmodellen tar bort majoriteten av stål och cementbehovet då det limmade träet har så pass bra hållfasthet, en annan fördel med denna typ av produkt är att man behöver mindre isolering för att uppnå samma effekt som ett ”traditionellt” producerat hus. Företaget vill nu vidareutveckla denna produktion och ta fram en ny produkt inom KL-trä.

  Affärsidén som bolaget söker stöd för är att utveckla produkten KL-trä i form av modulbaracker där de kommer att vända sig mot byggbranschen. Idén uppkom efter att företaget blivit involverade i ett byggprojekt där 22 lägenheter skulle byggas och kunden ville ha så mycket som möjligt i trä. Här kunde bolaget se ett behov av en effektivare och mer miljövänlig barack än vad som idag fanns på plats.

  Genom att de har tillverkningstekniken på plats för att producera blocken som sedan monteras ihop så såg företaget en möjlighet att använda denna teknik för att producera mer mobila, hållbara baracker till framförallt byggbranschen, tanken finns också att hyra ut dessa till evenemang där det finns behov för antingen arbetsrum eller sovplats.

  Produkten är i sig mer hållbar än vad som idag finna på marknaden, själva byggnaden kommer att vara nästan 100 % trä och kommer vara lättare i vikt och billigare att transportera vilket genererar miljövinster.

  Företagets mål med investeringen är att skapa en kostnadseffektivare och mer miljövänlig barack än vad som idag erbjuds.

   

  Företagets ekonomi senaste tre år,

                        Omsättning                                               Res efter fin

  2020              8 407 000                                                 29 000

  2021              11 404 000                                               531 000

  2022              30 976 000                                               3 090 000

   

  År 2022 förde bolaget upp 2 650 000 kr till moderbolaget. Denna överföring är tänkt att dels täcka denna investering men även för att ha kapital till de andra bolagen i koncernen där det kommer att finnas investeringsbehov samt ha kapital för den expansion som denna verksamhet står inför. Bolaget har Ca 4,5 miljoner i likvida medel.

  Investeringen kommer att finansieras med egna medel samt stöd från regionen.

   

  Investeringen bolaget ska göra består av maskininvesteringar, ombyggnation och vissa tester för den nya produkten. Företaget söker också stöd för affärssystem och hemsida samt resor ut till kund. Total kostnad för investeringen är 2 735 000 kr och de stödberättigade kostnaderna uppgår till 2 385 000 kr.

  Den nya investeringen kommer utöver att möjliggöra produktion för en ny produkt även kunna komplettera företagets befintliga produktion vid behov.

  Företaget har förvisso kapital till att täcka den kommande investeringen, mycket av kapitalet har dock kommit ifrån ett verksamhetsår där bolaget agerade leverantör till ett lägenhetsprojekt. Företaget har inte genomgående producerat sådana här resultat. Bolaget har förhoppningar om att fortsatt leverera till liknande projekt men eftersom efterfrågan från byggbranschen har sjunkit så är detta inget de kan räkna med på kort sikt.

  Företaget kommer även göra en helt ny produkt som riktar sig mot en bransch i lågkonjunktur, detta medför både risker och möjligheter för den nya produkten beroende hur den slår på marknaden men risken finns att bolagen denna produkt ska rikta sig mot inte har kapital för att köpa in produkten på kort sikt. Bolaget har ökat sin omsättning väldigt mycket på kort tid vilket kan innebära en del ”växtvärk” för företaget, genom att ha reserver i koncernen så minskar risker för att bolaget inte kunna ta på sig fler större jobb pga. Resurserna i koncernen.

   

  Den nya produkten är också ett mer hållbart alternativ till de traditionella byggbarackerna och har kommit fram genom en förändring i bolagets tillverkningsteknik där de har valt en mer hållbar tillverkning än deras konkurrenter. Den sammantagna bedömningen blir därför att bevilja ett investeringsstöd . Företaget faller in på målområde 2.1 samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi. Samt 2.1.2 insatser som främjar näringslivets omställning till cirkulära materialflöden samt hållbara produktionsmetoder och affärsmodeller.

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om att Gävleborg blir hemvist för nytt nationellt innovationsprogram

  Vinnova har den 27 februari offentliggjort de första fem ansökningarna som beviljats bli nästa generations strategiska innovationsprogram, Impact Innovation. Metals&Minerals är en av dem. Programmet leds av Jernkontoret och ska öka och säkra tillgången på metaller och mineraler på ett hållbart sätt och minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion. Klustret Sustainable Steel Region får en viktig roll i programkontoret, som kommer att ha hemvist hos Sandbacka Science Park i Sandviken. Materialteknik och hållbar stålproduktion är ett styrkeområde i Gävleborg som bygger på stora världsledande exportföretag inom stål- och verkstadsindustrin. Region Gävleborg har stöttat förslaget till detta strategiska innnovationsprogram, bl a genom ett Letter of Intent och genom att vi redan idag bidrar med projektmedel till flertal av aktörer inom detta konsortium. Programmet kommer att involvera företag, akademi, offentliga verksamheter, civila organisationer, andra kluster och innovationsmiljöer med nationella och internationella nätverk i gränsöverskridande samarbeten för en fortsatt konkurrenskraftig, hållbar och resilient produktion.

   

  Vidare information om ev effektiviseringar av ALMI-koncernen och dess dotterbolag och om politikerforum med 6 regioner och från Region Gävleborg deltar Patrik Stenvard (M) i förhandlingsgruppen.

  Därefter information om att se över bidragen samt hantering och ansvar för kommuner/-regioner/staten gällande hanteringen av myggbekämpning nedre Dalälven.

   

  Vidare om förvaltningens nyhetsbrev som kommer att mailas till utvecklingsutskottets ledamöter.

  Vanhaverbeker påminner om Framtidsdagen 12 november 2024, se §21.

 • Rapportens syfte är att ge en samlad bedömning om det regionala utvecklingsarbete, som genomförs i form av projekt och insatser som är i linje med Regional utvecklingsstrategi (RUS).
  Magdalena Berglin och Lina Hedman informerar bl.a om totala antalet projekt och insatser fördelade efter målområden i RUS, arbetet och processmålen och mandat och genomföringsförmåga samt om förvaltningens arbete framöver.

 • Regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) inkluderar projektmedel, företagsstöd, stöd till kommersiell service samt medel för uppföljning och utvärdering. Med de förutsättningar som anges i regleringsbrevet är bedömningen att beslutsmålet avseende beslut som tas under 2024 bör vara 108 miljoner kronor, utan fördelning mellan stödformerna. Se vidare bifogat underlag Beslutsmål 2024 Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder.

   

  Enligt Finansieringsplan 2022-2030 ska regionstyrelsen årligen fastställa en inriktning för regionala utvecklingsmedel. Inriktningen ska styra hur de regionala utvecklingsmedlen ska användas under de kommande två åren. Föreslagen inriktning utgår från inriktningsbeslutet för 2023-2024. Ytterligare underlag är RUS, finansieringsplanen, styrelsen och nämndernas årsplaner 2024-2026 samt rapporten Regionalt utvecklingsarbete i Gävleborg, uppföljning av projekt och insatser 2023.

  Föreslagen prioriterad inriktning 2024-2025 sammanfattas i rubrikerna; en region med tillväxt, funktionell geografi; civilsamhället samt medfinansiering i projekt. Se vidare bifogat Inriktningsbeslut 2024-2025 för regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1).

 • Malin Lidov Heneryd informerar om förslag till yttrande från Region Gävleborg över Trafikverkets rapport – Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037. Bl.a. investeringar som behövs i järnvägssystemet, brister i järnvägsstråken, säkerhet och framkomlighet av länets vägar.

  Region Gävleborgs synpunkter är formulerade med utgångspunkt i det regionala utvecklings-uppdraget, uppdraget som planupprättare för länstransportplanen samt som regional kollektivtrafikmyndighet.

  Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar, och vägledning för prioritering av, möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden.

   

  Länk till rapport: https://trafikverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1827847  

 • § 21

  Kurser och konferenser

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.