Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Uppföljning Anslag 1:1

 •   4

  Info - Besöksnäringsstrategin process

 •   5

  Info - Smart Industri

 •   6

  Info - Vägar till hållbar utveckling

 • Verksamheten förvärvade under våren 2020 träslottet i Arbrå. Med detta så ville man omvandla gården från en säsongsverksamhet som enbart var öppen två månader om året till en året om verksamhet med möjligheter till övernattning och mat.

  För att omvandla gården så behövs stora investeringar i anläggningen göras då den idag inte är rustad för att ta emot människor på vintern. Verksamheten behöver därför totalrenovera husen som idag finns på gården samt sätta in ett restaurangkök med tillhörande ventilation.

  Ägarna har tidigare bedrivit tre stycken verksamhet i Stockholm som alla begärdes i konkurs under 2020. De drev dels ett företag inom profil och tryck, detta företag tryckte upp bland annat kartor, broschyrer och annat tryckt material för turistbyråer och restauranger.

  Utöver detta drev de även två stycken turistbyråer i Stockholm samt ett företag som arbetade med digitala vouchers.

   

  Då ägarna tidigare inte bedrivit turismanläggning tidigare och idag inte har någon verksamhet så blir det svårt att bedöma Investeringen och verksamheten som helhet. Till detta så har de två personerna som driver verksamheten tre nyligen avslutade konkurser bakom sig. Detta gör att region Gävleborg inte kan finansiera denna satsning.

 • Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet att Gävleborg ska ha en hög innovationskraft som möter samhällsutmaningar. Detta ska ske utifrån prioriteringarna att stötta insatser som utvecklar det regionala innovationsstödssystemet samt insatser för ökad innovation inom Gävleborgs styrkeområden.

   

  Projektet har som mål att vidareutveckla den innovationsnod som etablerats i Gävle för att skapa ett heltäckande innovationsstödssystem i Gävleborg och kunna erbjuda en struktur för innovativa idéer oavsett var i länet man bor och bedriver sin verksamhet. Projektet ska anta ett flexibelt och utforskande arbetssätt för att hitta den roll som gör mest nytta för innovationsstödsystemet i Gävleborg och Gävle Innovation HUB:s roll i detta.

 • Rolego AB har ett komplett skopsortiment för traktorgrävare, grävmaskiner och frontlastare i eget varumärke. Huvudprodukten är alla former av standard och kundanpassad skopor samt legotillverkning av en mängd olika artiklar allt ifrån chassidetaljer till ishockeyrinkar. Företaget har 7 anställda och är ensamt dotterbolag till moderbolaget Wernered Holding AB som finns i Saltsjöbaden.

   

  Företaget är välskött och investeringen är vettig men det finns ekonomiska resurser hos både dotterbolag och moderbolag som gör att företaget klarar av att finansiera detta utan stöd från Region Gävleborg. Företaget har en hög och stabil årsvinst och har de senaste fyra åren skickat upp 3 300 000 kr till moderbolaget Wernered Holding AB i lämnade koncernbidrag. Moderbolaget har de senaste fyra åren gjort utdelningar på 1 100 000 kr. Både dotterbolag och moderbolag har ett stabilt eget kapital som ökar år från år. Rolego AB har en beviljad checkkredit på 1 500 000 kr som enligt senaste bokslut inte utnyttjas.

 • Företaget är ett av södra Norrlands största tryckerier och erbjuder under varumärket tisdag.se allt inom företagsprofilering, trycksaker, profilprodukter, presenter, profilkläder, display, storformat med mera. Företaget avser investera i en digital tryckpress som kan printa på olika typer av papperskvaliteter till en kostnad av 1 750 000 kr. Maskinen trycker i fyrfärg men även i vitt, silver, guld, ljusrosa samt kan lägga en lack på det tryckta materialet. Maskinen är effektivare än befintliga tryckpressar och företaget räknar med att investeringen kan leda till nya arbetstillfällen redan inom ett halvår. Dock är det så att företaget har en stor mängd konkurrenter vilket motiverar avslag med hänvisning till risk för snedvridning av konkurrensen. En sökning på hitta.se resulterar i 13 företag på sökorden företagsprofilering Gävleborgs län och 23 företag på sökorden tryckerier Gävleborgs län. Företaget har även gjort utdelningar tre gånger under de senaste fem åren på 300 000 kr, 350 000 kr respektive 350 000 kr.

 • Vid Regionstyrelsen 2021-04-07 väcktes rubricerade initiativärende. Regionstyrelsen beslutade att ärendet skulle beredas.

   

  Bakgrund i sakfrågan.

  Utvecklingsutskottet informerades 2021-03-29, §28, om nuläget i processen gällande företagsstöd: Förvaltningen har ”bl.a. genomfört omvärldsbevakning med frågor till regionerna Västerbotten, Dalarna och Örebro om beslutsordningen, hanteringen av utdelningar som hanteras olika i regionerna. Även förfrågan till Tillväxtverket (angående utdelningar), finns ingen generell riktlinje och att respektive ärende måste prövas i det enskilda ärendet. Inventering av styrdokument har genomförts och styrdokument ska uppdateras med regionala prioriteringar i samband med att nya RUS antas och därefter återkomma med förslag till nya riktlinjer.”

   

  Det finns två direktiv antagna av Regionstyrelsen; Statliga medel för regionala tillväxtåtgärder (beslut RS 2016-05-25, §186) samt Regionalt investeringsstöd och företagsutvecklingsbidrag (beslut RS 2016-03-22, §84). Dessa direktiv är i behov av revidering bland annat på grund av vissa förordningsändringar. Förvaltningen avsåg att återkomma till Utvecklingsutskottet med förslag till uppdaterade direktiv.

 • Vid Regionstyrelsen 2021-04-07 väcktes rubricerade initiativärende. Regionstyrelsen beslutade att ärendet skulle beredas.

   

  Bakgrund i sakfrågan.

  Utvecklingsutskottet beslutade 2021-02-10, §10 att avslå ansökan om statligt stöd till regionala investeringar från Mosaiken Hedesunda AB (RS 2020/2741).

   

  Det är möjligt för Regionstyrelsen att enligt 37 § Förvaltningslagen (2017:900) ändra tidigare beslut till gynnande för sökande (bifall). En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Detta kan i så fall göras som ett nytt beslut i ärendet, dnr RS 2020/2741.

 • Mosaiken Hedesunda AB är tillverkare av plattor, marksten och murar och levererar till återförsäljare i hela Sverige. Företaget är ett familjeföretag som har 15 anställda, omsätter 50,3 miljoner kr och finns i Hedesunda i Gävle kommun. Företaget vill bygga ut sin produktion av plattor, marksten och murar i Hedesunda för att möta upp den ökade efterfrågan på marknaden. Den del av investeringen som ansökan avser är byggnader 7 800 000 kr. Företaget investerar även i grundarbeten 7 500 000 kr, markplanering 1 500 000 kr, samt inköp av maskiner 38 800 000 kr. Då företaget är beläget i Gävle kommun som inte är ett utpekat stödområde av Tillväxtverket är maximalt belopp som företaget kan söka enligt förordningen 1 800 000 kr under en treårsperiod. Företaget räknar med att som en följd av investeringen anställa ytterligare 10 personer. Företagets produkter tillverkas enbart av svenskt grus och sand som utvinns i närliggande områden. Det material som blir över under produktionens gång återanvänds och överskotts-värmen från fabrikens anläggning likaså. Företaget jobbar aktivt med att minimera utsläpp från t.ex. tunga transporter genom att alltid försöka köra transporter med full lastvikt, planera returer på ett bra sätt mm. Företaget tar gärna emot utrikes födda anställda och har i dagsläget två från Polen, en från Thailand och en från Nordamerika.

 •   14

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.