Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

   

  • Bio på landsbygden. Presentation av det interregionala projektet ”BioTalang” vars mål är att stärka landsortsbiografer i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län - Lena Ostermann, (10-15 min) 
  • Återkoppling kulturting 2024 - Frédéric Thiabaud, (10 min)

   

  b) Folkhögskolorna

   

  • Behandlingspedagog med inriktning beroende, Forsa Folkhögskola - Ingela Enström, (15 min)
  • Guideutbildning, Forsa Folkhögskola - Ingela Enström, (15 min) 

   

  c) Förvaltningsstab

   

  • Studiebesök Västerbotten 17-19 april - Jan-Olof Friman, (10-15 min)
 •   6

  Ekonomisk månadsrapport

 •   7

  Budget- och planeringsförutsättningar 2025-2027

 • Utbildningsdepartementet har bjudit in Region Gävleborg att lämna ett remissvar på betänkandet ”Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och ny yrkesskola för vuxna”.

   

  Ett förslag till remissvar med synpunkter på följande avsnitt i utredningen har upprättats:

  - 3. En ny yrkesskola för vuxna

  - 5. Ett mer långsiktigt och mer flexibelt statsbidrag för yrkesutbildning inom Komvux

  - 7. Det behövs bättre förutsättningar att snabbt möta nya stora utbildningsbehov

  - 8. Elevers tillgång till stöd i Komvux

  - 11. Prövning inom Komvux och gymnasieskolan

   

  Utöver det lämnas synpunkter kring finansiering av validering inom yrkesskola och kommunal vuxenutbildning samt möjligheter till omvandling av intyg från folkhögskola till betyg inom kommunal vuxenutbildning.

 • Folkbildningsrådet informerar Region Gävleborg i cirkulär daterat 15 december 2023 om sitt beslut gällande åtgärder utifrån en granskning av viss verksamhet inom studieförbundet Ibn Rushd.

   

  Ordföranden i Kultur- och kompetensnämnden beslutade på delegation den 15 december 2023 att pausa utbetalningar av anslag till Ibn Rushd Studieförbund.

  Kultur- och kompetensnämnden beslutade den 23 januari 2024 att uppdra till förvaltningsdirektören att utreda på vilket sätt Ibn Rushd har brutit mot bidragsreglerna för studieförbunden. Utredningen slutfördes 2024-05-07 och visade att bidrag betalats ut från Region Gävleborg till Ibn Rushd studieförbund på felaktiga grunder.

   

  Folkbildningsrådet har konstaterat att det i verksamhet inom Ibn Rusdh förekommit studiematerial som är oförenligt med både statsbidragsvillkoren och svensk lag. Det är material som bland annat innehåller teman som rör barnäktenskap, barnaga och homosexualitet. Studieförbundet har inte kunnat styrka att materialet använts med ett folkbildningsmässigt förhållningssätt. Folkbildningsrådets bedömning är att studieförbundet har brustit i bland annat efterlevnaden av det grundläggande villkor som anger att studieförbundet ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar och inte får bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet.

   

  För verksamheten som gäller Gävleborgs län (kommunerna Gävle, Bollnäs och Ovanåker) har Folkbildningsrådet konstaterat att det felaktiga studiematerialet använts i 10 studiecirklar med sammanlagt 25 unika deltagare med omfattning om 1 116 studietimmar under år 2021.

   

  Region Gävleborg anser att de bidrag som betalats ut på felaktiga grunder ska återbetalas. Region Gävleborg riktar därför ett återkrav till studieförbundet Ibn Rushd för felaktig verksamhet 2021 som uppgår till 13 985 kr.

 •   10

  Kurser och konferenser

 • § 51

  Val av justerare

 • § 52

  Fastställande av dagordningen

 • § 53

  Anmälningar för kännedom

 • § 54

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Bio på landsbygden - Lena Ostermann, verksamhetsutvecklare, presenterar det interregionala projektet ”BioTalang” vars mål är att stärka landsortsbiografer i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

   

  Återkoppling kulturting 2024 - Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, återrapporterar om Kulturting Gävleborg 2024 som arrangerades i samarbete med Nordanstigs kommun i Bergsjö.  

   

  b) Folkhögskolorna

  Behandlingspedagog med inriktning beroende samt guideutbildning - Ingela Enström, biträdande rektor, informerar om utbildningarna behandlingspedagog respektive guideutbildning som undervisas på Forsa Folkhögskola. 

   

  c) Förvaltningsstab

  Studiebesök Västerbotten 17-19 april - Jan-Olof Friman, förvaltningschef, återrapporterar om förvaltningens studiebesök i Västerbotten. 

 • Katarina Nilsson, controller, föredrar om den ekonomiska månadsrapporten per april 2024. 

 • Katarina Nilsson, controller, informerar om tidplanen för arbetet med budget 2025 och ekonomisk plan 2026-2027. Mer information redovisas till nämndens nästa sammanträde den 12 juni 2024.

 • Utbildningsdepartementet har bjudit in Region Gävleborg att lämna ett remissvar på betänkandet ”Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och ny yrkesskola för vuxna”.

   

  Ett förslag till remissvar med synpunkter på följande avsnitt i utredningen har upprättats:

  - 3. En ny yrkesskola för vuxna

  - 5. Ett mer långsiktigt och mer flexibelt statsbidrag för yrkesutbildning inom Komvux

  - 7. Det behövs bättre förutsättningar att snabbt möta nya stora utbildningsbehov

  - 8. Elevers tillgång till stöd i Komvux

  - 11. Prövning inom Komvux och gymnasieskolan

   

  Utöver det lämnas synpunkter kring finansiering av validering inom yrkesskola och kommunal vuxenutbildning samt möjligheter till omvandling av intyg från folkhögskola till betyg inom kommunal vuxenutbildning.

 • Folkbildningsrådet informerar Region Gävleborg i cirkulär daterat 15 december 2023 om sitt beslut gällande åtgärder utifrån en granskning av viss verksamhet inom studieförbundet Ibn Rushd.

   

  Ordföranden i Kultur- och kompetensnämnden beslutade på delegation den 15 december 2023 att pausa utbetalningar av anslag till Ibn Rushd Studieförbund.

  Kultur- och kompetensnämnden beslutade den 23 januari 2024 att uppdra till förvaltningsdirektören att utreda på vilket sätt Ibn Rushd har brutit mot bidragsreglerna för studieförbunden. Utredningen slutfördes 2024-05-07 och visade att bidrag betalats ut från Region Gävleborg till Ibn Rushd studieförbund på felaktiga grunder.

   

  Folkbildningsrådet har konstaterat att det i verksamhet inom Ibn Rusdh förekommit studiematerial som är oförenligt med både statsbidragsvillkoren och svensk lag. Det är material som bland annat innehåller teman som rör barnäktenskap, barnaga och homosexualitet. Studieförbundet har inte kunnat styrka att materialet använts med ett folkbildningsmässigt förhållningssätt. Folkbildningsrådets bedömning är att studieförbundet har brustit i bland annat efterlevnaden av det grundläggande villkor som anger att studieförbundet ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar och inte får bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet.

   

  För verksamheten som gäller Gävleborgs län (kommunerna Gävle, Bollnäs och Ovanåker) har Folkbildningsrådet konstaterat att det felaktiga studiematerialet använts i 10 studiecirklar med sammanlagt 25 unika deltagare med omfattning om 1 116 studietimmar under år 2021.

   

  Region Gävleborg anser att de bidrag som betalats ut på felaktiga grunder ska återbetalas. Region Gävleborg riktar därför ett återkrav till studieförbundet Ibn Rushd för felaktig verksamhet 2021 som uppgår till 13 985 kr.

 • Jonas Rask Samuelsson (C) återrapporterar om besöksnäringsträff i Söderhamn. Alf Norberg (V) återrapporterar om konferensen Cultural Summit i Umeå. Peter Åkerström (KD) återkopplar från konferensen Det handlar om livet: att se psykisk hälsa som en resurs.  

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.