Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • KKN 2023/52 - Avstängning av kursdeltagare

  KKN 2022/211 - Beslut om avslag till Ljusdals kommun. Litteraturscen Ljusdal – fortsättning

  KKN 2023/38 - Beslut om avslag till Konst i Hudiksvall. Konstfilm på landsbygden.

   

 • Arbetsmarknad och kompetens

   

  • Avslutade projekt (Ida Thunholm, 15 min)

   

   

 •   6

  Månadsrapport

 •   7

  Årsplan och budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026

 • Folkbildningsrådet har skärpt kraven för de dokument som årligen ska lämnas in den 15 juni och som avser verksamheten året innan. Ett av de krav som infördes var att folkhögskolornas årsredovisningar ska vara godkända av skolornas styrelse, det vill säga av nämnden. Tidigare år har det räckt med underskrift av nämndens ordförande.

   

  Den påföljd som sker om inte dokumenten kommer in i tid till Folkbildningsrådet eller om dokumenten inte är korrekta, är att hälften av statsbidraget för tredje kvartalet hålls inne. Denna hälft av tredje kvartals statsbidrag, kommer att betalas ut så snart Folkbildningsrådet har tillhandahållit korrekta dokument.

 •   9

  Kultursamverkansmodellen i Gävleborgs län 2022

 • Jonas Rask Samuelsson (C) har inkommit med ett initiativärende där han yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram ett pedagogiskt utbildningsmaterial som förklarar begreppet armlängds avstånd och vikten av kulturens integritet.

   

  Den statliga Konstnärsnämnden har sedan 1976 i uppdrag av regeringen att på olika sätt främja konstnärers möjlighet att vara verksamma och utveckla sitt konstnärskap. Uppdraget omfattar konstnärer i hela Sverige, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden arrangerade 2022-10-27 ett seminarium Perspektiv på konstnärlig frihet där begrepp som konstnärlig frihet, principen om armlängds avstånd och konstens egenvärde, och hur kulturförvaltningar och kulturmyndigheter arbetar med dessa frågor togs upp. Seminariet dokumenterades och fungerar som aktuellt utbildningsmaterial om begreppet armlängds avstånd och vad det innebär för kulturens integritet.

   

  Länk till film från seminarium Perspektiv på konstnärlig frihet arrangerad av Konstnärsnämnden 2022-10-27:

   

  Perspektiv på konstnärlig frihet - Konstnärsnämnden (konstnarsnamnden.se) inklusive filmade samtal/dragningar:

  Perspektiv på konstnärlig frihet - YouTube

   

 • Region Gävleborg har erbjudits att lämna synpunkter på promemorian Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund U2023/01468. Förslaget innebär är att det ska vara staten, och inte Folkbildningsrådet, som ska besluta hur stor del av statsbidraget till folkbildningen som ska gå till dels folkhögskolor, dels studieförbund. Remissvar ska ha inkommit till utbildningsdepartementet senast den 26 juni 2023. 

 •   12

  Kurser och konferenser

 • § 63

  Val av justerare

 • § 64

  Fastställande av dagordning

 • § 65

  Anmälningar för kännedom

 • KKN 2023/52 - Avstängning av kursdeltagare

  KKN 2022/211 - Beslut om avslag till Ljusdals kommun. Litteraturscen Ljusdal – fortsättning

  KKN 2023/38 - Beslut om avslag till Konst i Hudiksvall. Konstfilm på landsbygden.

   

 • Arbetsmarknad och kompetens

  Ida Thunholm, avdelningschef inom arbetsmarknad och kompetens, redovisar om de avslutade projekten eXtra stöd i Gävleborg och React-EU Ung Nystart. 

   

   

 • Katarina Nilsson, controller, föredrar om månadsrapporten för april. 

 • Katarina Nilsson, controller, föredrar om tidsplanen för årsplan och budget. 

 • Folkbildningsrådet har skärpt kraven för de dokument som årligen ska lämnas in den 15 juni och som avser verksamheten året innan. Ett av de krav som infördes var att folkhögskolornas årsredovisningar ska vara godkända av skolornas styrelse, det vill säga av nämnden. Tidigare år har det räckt med underskrift av nämndens ordförande.

   

  Den påföljd som sker om inte dokumenten kommer in i tid till Folkbildningsrådet eller om dokumenten inte är korrekta, är att hälften av statsbidraget för tredje kvartalet hålls inne. Denna hälft av tredje kvartals statsbidrag, kommer att betalas ut så snart Folkbildningsrådet har tillhandahållit korrekta dokument.

 • Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, informerar om uppföljning av kultursamverkansmodellen. 

 • Jonas Rask Samuelsson (C) har inkommit med ett initiativärende där han yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram ett pedagogiskt utbildningsmaterial som förklarar begreppet armlängds avstånd och vikten av kulturens integritet.

   

  Den statliga Konstnärsnämnden har sedan 1976 i uppdrag av regeringen att på olika sätt främja konstnärers möjlighet att vara verksamma och utveckla sitt konstnärskap. Uppdraget omfattar konstnärer i hela Sverige, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden arrangerade 2022-10-27 ett seminarium Perspektiv på konstnärlig frihet där begrepp som konstnärlig frihet, principen om armlängds avstånd och konstens egenvärde, och hur kulturförvaltningar och kulturmyndigheter arbetar med dessa frågor togs upp. Seminariet dokumenterades och fungerar som aktuellt utbildningsmaterial om begreppet armlängds avstånd och vad det innebär för kulturens integritet.

   

  Länk till film från seminarium Perspektiv på konstnärlig frihet arrangerad av Konstnärsnämnden 2022-10-27:

   

  Perspektiv på konstnärlig frihet - Konstnärsnämnden (konstnarsnamnden.se) inklusive filmade samtal/dragningar:

  Perspektiv på konstnärlig frihet - YouTube

   

   

   

   

 • Region Gävleborg har erbjudits att lämna synpunkter på promemorian Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund U2023/01468. Förslaget innebär är att det ska vara staten, och inte Folkbildningsrådet, som ska besluta hur stor del av statsbidraget till folkbildningen som ska gå till dels folkhögskolor, dels studieförbund. Remissvar ska ha inkommit till utbildningsdepartementet senast den 26 juni 2023. 

 • Inga aktuella kurser och konferenser till dagens sammanträde. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.