Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  Följande beslut fattade med stöd av delegation anmäls vid kultur- och kompetensnämndens

  sammanträde den 18 juni 2019:

  Beslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg.

  1. Viktor Ivarsson - Talangutvecklingsstöd "Cafeet på ön" - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2019/91).

  2. Studieförbundet Bilda Mitt - "Dansföreställning Se mej" - BEVILJAT 10 000 kronor.

  Sökt belopp 10 000 kronor (dnr KKN 2019/95).

  3. Alternativa Cultura - Alternativfesten Dans - AVSLAG.

  Sökt belopp 40 000 kronor (dnr KKN 2019/110).

  4. Hudiksvalls kommun - "Cirkus - dans - rörelsefest" - BEVILJAT 25 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/111).

  5. Studiefrämjandet - Talangutvecklingsstöd "Vi är ung" - BEVILJAT 15 000 kronor.

  Sökt belopp 15 000 kronor (dnr KKN 2019/118).

  6. Oscar Brandberg Produktioner AB - Talangutvecklingsstöd "Slutet" - AVSLAG.

  Sökt belopp 25 000 kronor (dnr KKN 2019/119).

  7. Gävle kommun - Förstudie "Gävle litteraturfestival" - BEVILJAT 21 000 kronor.

  Sökt belopp 21 500 kronor (dnr KKN 2019/123).

   

 •   4

  Delgivningar

 •  

  Kultur Gävleborg

  - Information om Kultur och hälsa (Elenor Noble)

  - Världsarvet/Story Tech

  - Kriterier/regler för kulturbidragen

  Folkhögskolorna

  - Ansökningsläget

   

 •   6

  Månadsrapport

 • Enligt fullmäktige beslut om Budget 2020 och ekonomisk plan 2021 – 2022, uppgår budgetramen 2020 för Kultur- och kompetensnämnden till 172,8 mnkr.

  Nämnden fördelar ramen på Bollnäs folkhögskola, Forsa folkhögskola, Västerberg folkhögskola, externa folkhögskolor, studieförbund, Arbetsmarknad- och kompetens, kulturverksamheter, kultur- och organisationsbidrag samt Förvaltningsstab.

 • En ettårig guideutbildning med 50 % studietakt, med möjlighet till första start i januari 2020. Samtliga deltagare får en kompetensutveckling inom information, kommunikation, turism, guidning, värdskap och entreprenörskap. Gävleborg får tillgång till personer som kan introducera och handleda turister, besökare och nya länsmedborgare i olika sammanhang.

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Slutgiltig fördelning av bidraget kan inte ske förrän efter statens fördelning av bidrag i slutet av januari 2020. Därför föreslås att kultur- och kompetensnämnden som ett planeringsunderlag beslutar om preliminära bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag.

  Den preliminära ramen för bidrag till verksamhet inom kultursamverkansmodellen 2020 är totalt 109 155 000 kronor, varav 67 280 000 kronor är regionala medel. Ramen för bidraget har räknats ut med nu gällande förutsättningar och kan komma att ändras. I förslaget ingår en generell uppräkning med 0,92 %. Den totala uppräkningen av regionala medel motsvarar 1,5 %. Det statliga bidraget förmodas vara oförändrat i jämförelse med 2019.

 •   10

  Uppföljning av kultursamverkansmodellen i Gävleborg 2018

 • Kultur- och kompetensnämnden informerades vid två sammanträden (2019-02-14 och 2019-03-06) om hur den regionala biblioteksplanen 2019-2021 har arbetats fram.

  Ett förslag på regional biblioteksplan 2020-2021 bifogas.

  Den regionala biblioteksplanen 2020-2021 identifierar sex fokusområden:

  - barnrätt
  - litteratur
  - läsfrämjande
  - medie- och informationskunnighet
  - mångfald
  - samverkan


  Enligt bibliotekslagen (2013:801, § 17) ska kommuner och landsting ”anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. På Region Gävleborg ansvarar Kultur- och kompetensnämnden för den regionala biblioteksverksamheten inom avdelningen Kultur Gävleborg samt folkhögskolebiblioteken på Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för sjukhusbiblioteken som har verksamhet både i Gävle och Hudiksvall.

  Kultur Gävleborg har haft en dialogprocess för att skapa en ökad förankring samt ökad relevans och legitimitet för den regionala biblioteksplanen.

  Kultur Gävleborg har haft samråd med andra berörda verksamheter (sjukhusbibliotek och folkhögskolor) för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Dialogen med länets folkbibliotek har genomförts vid två HelGe-styrgruppsmöten (HelGe-biblioteken är namnet på bibliotekssamarbete som inkluderar länets samtliga folkbibliotek och Kultur Gävleborg). Syftet med dialogprocessen har varit att få kunskap om de olika biblioteksverksamheterna och få specifika inspel från varje verksamhet och länets kommuner. Dialogerna har handlat om att tillsammans skapa samsyn, identifiera utmaningar och fundera över länets behov av att vidareutveckla Region Gävleborgs samlade biblioteksverksamhet under planperioden 2020-2021.

  Skrivandet av den regionala biblioteksplanens remissupplaga har varit en kollektiv process, med inspel och kommentarer från samtliga berörda verksamheter.

  Fortsättningen av processen är följande:

  - den regionala biblioteksplanen ska bearbetas utifrån inlämnade remissvar
  - Region Gävleborgs politiska instanser ska anta slutversionen av den regionala biblioteksplanen vid följande sammanträden:
  - kultur- och kompetensnämnd: 22 november 2019
  - hälso- och sjukvårdsnämnd: 26 november 2019
  - regionstyrelse: 10 december 2019
  - regionfullmäktige: februari 2020.

  När den regionala biblioteksplanen är antagen ska den delges Kungliga
  biblioteket.

 •  

  Ärendet återupptas i kultur- och kompetensnämnden då förutsättningarna avseende

  finansieringen från Kulturrådet har ändrats.

  Kompletterande handlingar och uppdaterad tjänsteskrivelse kommer under vecka 24.

 • Projektet Scen:se är ett kultur och hälsa-projekt som har en projektperiod på tre år. 2019 är år två. Projektet har visat sig hålla mycket hög kvalitet, få god spridning och vara mycket uppskattat. Det är välfinansierat och fyller ett behov, såväl i länet som i landet, vad gäller teater och utställningar för barn, ungdomar och unga vuxna med grava mentala och kognitiva funktionsnedsättningar och/eller grav till måttlig autism. Projektet möjliggör även dramapedagogisk fortbildning och liknande kompetenshöjande insatser för personal inom grundsärskolan, omsorgen, anhöriga samt kulturaktörer inom alla områden och fria grupper och kulturskolor.

  Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudik-teaterns supporterklubb, Hälsinglands Museum, Folkteatern Gävleborg, Riksteatern Barn och Unga. I styrgruppen finns även representanter för träningsklasser, Autism Aspergerförbundet och Funktionsrätt Gävleborg och habiliteringspersonal med flera. Brittiska specialister inom teater och utställningsproduktion för denna målgrupp har varit och är delaktiga i såväl produktion som lärprocess.
  Kultur Gävleborg samarbetar med projektet i de kompetenshöjande delarna för att sprida erfarenheterna i länet.

 •   14

  Kurser och konferenser

 •   15

  Remiss - Nationell Världsarvstrategi

 •  

  Kort information (15 min) i styrelserummet om brandskyddet i huset.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.