Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga aktuella delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

   

   

   

 • a) Folkhögskolorna

  Information om utredningsuppdrag av dramapedagogutbildning

  Forsa folkhögskola - Ulrika Sahlin

 •   6

  Verksamhetsbidrag till politiska ungdomsförbund – Förslag till nya regler

 •   7

  Presentation om Hälsinglands museum

 •   8

  Genomgång av utredning om kultursamverkansmodellen

 •   9

  Månadsrapport

 •   10

  Information inför budget 2024

 •   11

  Motion - Inrätta skogsvårdprogram på våra folkhögskolor

 • Folk & Kultur 2024

  Datum: 7-10 februari 2024

  Plats: Eskilstuna

  Anmälan: Välkommen till Folk och Kultur!

 • § 102

  Val av justerare

 • § 103

  Fastställande av dagordning

 • § 104

  Anmälningar för kännedom

 • Inga aktuella delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

   

   

   

 • a) Folkhögskolorna

  Information om utredningsuppdrag av dramapedagogutbildning - Jan-Olof Friman, trafik, kultur- och folkhögskoledirektör, ger lägesrapport om utredningen av dramapedagogutbildningen. Insamlandet av material pågår. Inom kort ska enkäter skickas ut till elever som har genomfört utbildningen samt påbörja intervjuer av lärare och involverade inom branschen på nationell nivå. 

   

  Forsa folkhögskola - Ulrika Sahlin, rektor på Forsa folkhögskola, föredrar bland annat om Forsa Folkhögskolas historia, deltagarveckor, antal sökande hösten 2023 och kursutbudet. 

 • Jan-Olof Friman, trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör föredrar om hur bidragsregler för verksamhetsbidrag till politiska ungdomsförbund kan utformas. Beslut tas av nämnden i november. 

 • Gunilla Stenberg, museichef, Joel Bergroth, antikvarie och Cecilia Olsson, pedagog, ger Kultur- och kompetensnämnden en rundvandring av Hälsinglands museum. 

 • Gunilla Stenberg, museichef, visar presentation av regeringens utredning om kultursamverkansmodellen. 

   

  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/kultursamverkansutredningens-betankande-presenteras/

 • Katarina Nilsson, controller, föredrar om månadsrapporten för september månad. 

 • Jan-Olof Friman, trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör, informerar. Förslag på beslut för att nå en budget i balans presenteras till nämnden i november. 

 • I en motion föreslår Patrik Stenvard (M) och Hans Olsson (M) att:

   

  · Inrätta skogsvårdsprogram på Region Gävleborgs folkhögskolor och att

  · detta görs i nära samarbete med skogsbruket i Gävleborg.

   

   

  Kultur- och kompetensnämnden svarar:

   

  Region Gävleborgs tre folkhögskolor Västerberg, Bollnäs och Forsa har ett brett utbud av utbildningar som ger behörighet till högskola eller yrkeshögskola men också specifika yrkesutbildningar och särskilda ämnen för de som vill fördjupa sina kunskaper. De yrkesutbildningar som bedrivs idag är;

   

  · Dramapedagog

  · Lärarassistent

  · Träslöjd och smide

  · Trädgård

  · Guide

  · Behandlingspedagog

  · Servertekniker 

   

  Kultur- och kompetensnämnden är styrelse för de tre folkhögskolorna och ansvarig för det kursutbud som erbjuds. Styrelsen följer löpande arbetsmarknadens behov utifrån bristyrken och kurserna följs även upp gällande söktryck och kvalité. Skolorna finansieras dels genom ett regionbidrag och dels via Folkbildningsrådet som ger respektive skola deltagarveckor som begränsar hur många elever som kan tas in per termin. För tillfället så finns inget utrymme att starta nya utbildningar, utan att lägga ned någon befintlig, inom ramen för de deltagarveckor som tilldelas av Folkbildningsrådet.  

   

  När det finns ekonomisk möjlighet att starta ytterligare en ny utbildning kan inrättande av ett skogsvårdsprogram vara ett alternativ i konkurrens med andra bristyrken som kultur- och kompetensnämnden har att ta ställning till.

  Information om motion och dess svar. Beslut tas av nämnden i november. 

 • Folk & Kultur 2024

  Datum: 7-10 februari 2024

  Plats: Eskilstuna

  Anmälan: Välkommen till Folk och Kultur!

   

  Två från majoriteten respektive oppositionen erbjuds att delta i två dagar med rätt till arvode samt ersättning för resa och logi. 

   

  Forum för klimat och kulturarv 2024

  Datum: 28-29 februari

  Plats: Länsmuseet Gävleborg

  Anmälan: Forum för klimat och kulturarv 2024 | Riksantikvarieämbetet (raa.se) 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.