Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Vid Kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 11 december anmäls följande delgivningar

  • §251 RF Avgiftsbefrielse för deltagande i Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF) 2020-2021
  • §282 RF Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023
 • Vid Kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 11 december  anmäls följande delegationsbeslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg.

  1. Ansökan om Toppstöd till professionell kort- och dokumentärfilm Nima-AVSLÅS
   Sökt belopp 50.000 kr (D:nr KKN 2020/265)
    

  2. Sveriges Fängelsemuseum- Samtal om frihet- BEVILJAT 30.000 kr
   Sökt belopp 30.000 kr (D:nr KKN 2020/254)

 • a) Kultur Gävleborg
  -Kort återkoppling
  -Extra utlysning med anledning av Covid-19
  - Coronaläget

  b) Arbetsmarknad och kompetens
  -Coronaläget

  c) Folkhögskolorna
  - Coronaläget

   

  d) Förvaltningsstab
  - Coronaläget

 •   6

  Månadsrapport

 • Enligt fullmäktige beslut om Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023, uppgår budgetramen 2021 för Kultur- och kompetensnämnden till 177,1 mnkr.
  Nämnden fördelar ramen på Bollnäs folkhögskola, Forsa folkhögskola, Västerberg folkhögskola, externa folkhögskolor, studieförbund, Arbetsmarknad- och kompetens, kulturverksamheter, kultur- och organisationsbidrag samt Förvaltningsstab.

 •   8

  Verksamhetsplan 2021-INFORMATION

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Kultur- och kompetensnämnden.
  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.
  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

 •   10

  Bidrag till externa folkhögskolor 2021-INFORMATION

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI).

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2021/2022. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter.

 • I en rapport om Muslimska Brödraskapet från Myndigheten för Samhällsberedskap (2017) finns ett stycke om Ibn Rushd. Folkbildningsrådet har 2019 granskat Ibn Rushd och framkommit med kritik men också konstaterat att studieförbundet bl.a når målgrupper som få andra når. Ibn Rushd ålades att ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med de påtalade problemen och Folkbildningsrådet anser att studieförbundet fortsatt är berättigat till det statliga bidraget till studieförbund. Ibn Rushd uppfyller samtliga villkor enligt politiskt antagna regler för bidrag till studieförbund hos Region Gävleborg

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma som distriktsorganisationer på regional nivå

 • Arkiv Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Arkiv Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Folkteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Folkteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Gävle Symfoniorkester har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Hälsinglands museum har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Hälsinglands museum som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Länsmuseet Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Länsmuseet Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Riksteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Riksteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Sedan 2019 är litteratur ett nytt och eget verksamhetsområde inom kultursamverkansmodellen. I Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 har Region Gävleborg för avsikt att ge, under nuvarande kulturplaneperiod, ett tidsbegränsat regionalt uppdrag inom litteraturområdet med fokus på barn och unga (kulturplanens prioriterade målgrupp). Detta för att kunna komplettera Kultur Gävleborgs nystartade litteraturverksamhet som främst riktar sig till unga vuxna och vuxna.

  Efter genomförande av utvecklingsprojekt 2017-2019, dialog med Sandvikens kommun och gemensam avgränsning av ett regionalt uppdrag har ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021 utarbetats. Sandvikens kommuns kultur- och fritidsnämnd ska fatta sitt beslut om överenskommelsen den 15 december 2020.  Uppdragsöverenskommelsen specificerar hur Litteraturhuset Trampolin ska arbeta regionalt, i löpande dialog med Kultur Gävleborgs verksamhetsutvecklare inom litteratur och regional biblioteks- och läsfrämjande verksamhet. En avstämning per termin är planerad med Kultur Gävleborg.

 • Under perioden 2020-2022 vill Studieförbundet Bilda Mitt utveckla en verksamhet inom film/rörlig bild för unga i Gävleborg, preliminärt i samarbete med Hälsinglands kommuner (Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig år 2020, samt Bollnäs och Nordanstig år 2021) men även med Gävle och Sandviken under 2022. Kommunerna bidrar ekonomiskt till projektet. Projektet innehåller regelbundna filmträffar på mötesplatser med tillgång till resurser och kunskap, filmvisning, workshops med branschpersoner, samt årliga sommarläger.

  Bilagor

 • Bollnäs kommun har drivit ett första utvecklingsprojekt 2018-2020 (KKN 2017/280) som handlade om att arbeta fram ett världsarvspedagogiskt material, teoretiskt och praktiskt, som alla grundskoleelever i länet ska kunna ta del av. Totalt beviljade Region Gävleborg 1 804 000 kronor, det vill säga 100 % av projektledarens lönekostnad.

  Nu vill Bollnäs kommun driva ett nytt treårigt utvecklingsprojekt (2021-2023) med fokus på att skapa undervisningsmaterial och arbetssätt som använder sig av Världsarvet Hälsingegårdar till att undersöka omvärldens kulturarv utifrån UNESCO:s intentioner samt skapa forum för relationer och kontakter med andra världsarvsregioner i Sverige och världen.

  Kommunens treåriga ansökan motsvarar 736 000 kronor år 1, 2 och 3 (totalt: 2 208 000 kronor).

  Bilagor

 •   23

  Ansökan om utvecklingsbidrag - Utställningsproduktion Rosa Taikon-INFORMATION

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker interkommunalt samarbete och regional utveckling inom kulturområdet.

  Bilagor

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker interkommunalt samarbete och regional utveckling inom kulturområdet. Gestaltad livsmiljö är ett nytt nationellt politikområde (Regeringens proposition 2017/18:110) med tvärsektoriella mål som kräver strategisk samverkan mellan kommuner, regionen, akademin, den ideella sektorn och näringslivet. Förstudien (KKN 2020/249) förväntas bidra till implementering av den nya politiken i Gävleborg.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker samarbete, samverkan och regional utveckling inom kulturområdet i linje med den regionala kulturplanens mål och intentioner.  Konstnärliga residens är ett i den regionala kulturplanen återkommande mål som kräver strategisk samverkan mellan olika parter. Verksamhetsutvecklingen inom konst vid Kultur Gävleborg och IASPIS/Konstnärsnämnden har tidigare beviljat Konstfrämjandet Gävleborg medel till en förstudie Optic Suede för att undersöka intresset och se över metoder och utveckla relationer för ett internationellt konstnärligt utbyte mellan självorganiserade aktörer i Gävleborg och utomlands inom området Bild och formkonst. Förstudien blev lyckad och de önskar nu fortsätta, men växla upp projektet.  Ansökan, KKN 2020/250, gäller första året av ett treårigt projekt med syfte att såväl stärka relationerna mellan olika aktörer inom området Bild- och formkonst i Gävleborg, möjliggöra för kulturskapare från Gävleborg att åka på residens utomlands och att välkomna residenskonstnärer till Gävleborg från andra länder för att stärka internationella relationer och gemensamt lärande.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 • Hälsinglands museum har sökt ett bidrag för säkerhetshöjande åtgärder som har påbörjats under 2020 och kommer att fullföljas under 2021. Museet söker bidrag för larmanläggning till museibyggnaden.

  Beräknad kostnad för larmanläggningen är 1 700 000 kr och Hälsinglands museum ansöker om 850 000 kronor. Regionens bidrag motsvarar 50 % av kostnaderna.

 • Länsmuseet Gävleborg har sökt ett bidrag för säkerhetshöjande åtgärder som gjorts genom att större delen av larmanläggningen har byts ut. Åtgärder som kvarstår är ökat skalskydd och kompletterande larmkomponenter. I ansökan ingår även budgeterade kostnader för dessa kommande åtgärder.

  Länsmuseet Gävleborg ansöker om 1 118 316 kronor. Regionens bidrag motsvarar 50 % av kostnaderna.

 • Revisionens sammanfattning: År 2016 genomfördes en granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället. Syftet med granskningen var att besvara frågan om hurvida hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av bidragsgivningen. Den sammanfattande bedömningen var att hanteringen i huvudsak var tillfredställande, men ett antal förbättringsområden lyftes fram.  Gävleborgs revisorer har utifrån risk och väsentlighet bedömt det angeläget att följa upp tidigare granskning av hållbarhetsnämndens och kultur- och kompetensnämndens bidragsgivning till civilsamhället. Granskningens syfte och revisionsfråga har varit att besvara huruvida hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden har säkerställt att åtgärder vidtagits med anledning av tidigare revisionsrapport, samt om nuvarande rutiner säkerställer en god intern kontroll.  • Den sammanfattande bedömningen är att hållbarhetsnämnden till övervägande del uppfyller revisionsfrågan.

  • Den sammanfattade bedömningen är att kultur- och kompetensnämnden i begränsad utsträckning uppfyller revisionsfrågan.  Vi bedömer att hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden till övervägande del har vidtagit åtgärder utifrån tidigare revisionsrapport. Vi ser dock att det finns ett behov av att revidera de styrande dokumenten kopplat till bidragsgivning till civilsamhället, i synnerhet avseende kultur- och kompetensnämndens regler och rutiner. I vissa fall har de styrande dokumentens giltighetstid passerat och i andra fall är dokumenten inte aktuella eller följer nuvarande arbetssätt eller process.

  Vi ser positivt på att det enligt representanter från förvaltningarna samt representanter från nämnderna finns planer på att revidera de styrande dokumenten. Vi noterar att efterlevnaden av de styrande dokumenten tenderar att vara högre inom hållbarhetsnämnden än kultur- och kompetensnämnden.

  Bedömningen baseras på genomförd stickprovskontroll av ett urval av bidrag, beslutade år 2019 avseende år 2020, där vi noterat vissa avvikelser mot de styrande dokumenten avseende bidrag hos kultur- och kompetensnämnden.  Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till nämnderna:

  • Genomför en översyn av styrdokumenten med koppling till hantering av bidrag till civilsamhället för att säkerställa att de är lierade med varandra och aktuella.

  • Stärk uppföljningsarbetet och rutinerna för uppföljning, särskilt vad gäller politiska ungdomsförbund, samt bidragstagare som väljer att inte söka nya bidrag.

  • Kultur- och kompetensnämnden bör säkerställa att handläggningen av bidrag för studieförbund är ändamålsenlig.

  Förslag till svar från Kultur- och kompetensnämnden:  Kultur- och kompetensnämnden avser att genomföra en översyn styrdokumenten med koppling till hantering av bidrag till civilsamhället för att säkerställa att de är lierande med varandra och aktuella. Dock föreslås att nuvarande regler återupprättas i ett direktiv (Platina), som mer tydligt visar att reglerna gäller Region Gävleborg och innehåller information om upprättare, fastställare, giltighetsdatum mm. Detta direktiv ersätter då Landstinget Gävleborgs dokument Dnr 2014/215, fastställt i TRU, med oförändrat innehåll. Direktivet omfattar all Region Gävleborgs hantering av verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer. I dagsläget utgår dessa bidrag från två nämnder; Hållbarhetsnämnden och Kultur- och kompetensnämnden.

  Kultur- och kompetensnämnden avser att förtydliga i styrdokumenten att studieförbundens verksamhetsplaner ska finnas inskickade innan bidrag börjar betalas ut men att de inte behöver finnas på plats vid tid för beslut om bidrag. Detta beror på det årshjul som studieförbunden följer och att Kultur- och kompetensnämnden följer statens modell. Bidragets volym beräknas på ett snitt av genomförda studietimmar för de två tidigare verksamhetsåren samt unika deltagare det senaste året enligt samma beräkningsmodell som staten och de flesta regioner och kommuner följer. Kultur- och kompetensnämnden avser också att se över hur uppföljningen av bidraget till politiska ungdomsförbund kan förbättras.

  Kultur- och kompetensnämndens rutiner för ”Verksamhetsbidrag till ideella och idéburna organisationer”, ”Verksamhetsbidrag till regionala, politiska ungdomsförbund i Gävleborg”, ”Verksamhetsbidrag till studieförbundens regionala verksamhet i Gävleborg” samt ”Utvecklingsbidrag till kultur” har funnits på plats och följts men inte varit uppdaterade i Platina. Vi avser att skyndsamt ombesörja att rutinerna är uppdaterade och fastställda i Platina. För de regelverk som styr verksamhetsbidrag på årsbasis avser vi göra ett tillägg gällande de organisationer som inte söker nya bidrag, för att säkerställa att vi får den redovisning som behövs för att säkra uppföljning/kvalitet och avsluta ärendet.

 • En deltagare vid Konstskolan i Gävle har i oktober 2020 anfört klagomål mot utbildningen vid Bollnäs folkhögskola. Klagan har dessförinnan ställts till kursansvarig vid Konstskolan i Gävle och till rektor för Bollnäs folkhögskola. Deltagaren vänder sig i enlighet med Studeranderätt vid Region Gävleborgs folkhögskolor KKN 2018/105, punkt 14 till Kultur och kompetensnämnden och anför missnöje med studiesituationen.


  Klagomålen avser utbildningens innehåll gällande en gästföreläsning, hanteringen av klagomålsärendet samt att deltagarens upplevelser av kränkande behandling och trakasserier inte har utretts.


   

 • Följande kurser och konferenser informeras på dagens nämndssammanträde

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.