Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Bifogad handling delges Kultur- och kompetensnämnden vid sammanträdet den 7 december 2021.

 •   4

  Anmälan av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Henrik Harrysson, verksamhetsutvecklare, informerar om Kultur Gävleborgs arbete inom filmområdet.

   

  b) Folkhögskolorna

  Jan-Olof Friman, trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör, återrapporterar om erfarenheter från corona

   

  c) Förvaltningsstab

  Åsa Hannus, HR-strateg, informerar om medarbetarenkäten.

 • Enligt fullmäktige beslut om Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 – 2024, uppgår budgetramen 2024 för Kultur- och kompetensnämnden till 185,0 mnkr.

  Nämnden fördelar ramen på Bollnäs folkhögskola, Forsa folkhögskola, Västerberg folkhögskola, externa folkhögskolor, studieförbund, Arbetsmarknad- och kompetens, kulturverksamheter, kultur- och organisationsbidrag samt Förvaltningsstab.

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Kultur- och kompetensnämnden.

   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

   

  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

 •   8

  Verksamhetsplan 2022 - INFORMATION

 • För att i framtiden möta förändring i utbudet av externa folkhögskolor med verksamhet i länet, beslutade Kultur- och kompetensnämnden 2017 (Dnr KKN 2017/14) om en ny ersättningsmodell. Beslutet innebar att Region Gävleborg ska följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer för mobilitetsstöd, men med ett gemensamt kostnadstak som fastställs årligen. Ersättningen är rörlig och följer SKR:s rekommendationer så länge det totala bidraget är inom ramen. Därefter kommer värdet per deltagarvecka minska så att den totala kostnaden inte överstiger kostnadstaket. 2021 är kostnadstaket 2 175 000 kr. Förslaget för 2022 är en uppräkning med 3,4 procent.

 • Bollnäs kommun har drivit ett första utvecklingsprojekt 2018-2020 (KKN 2017/280) som handlade om att arbeta fram ett världsarvspedagogiskt material, teoretiskt och praktiskt, som alla grundskoleelever i länet ska kunna ta del av. Totalt beviljade Region Gävleborg 1 804 000 kronor, det vill säga 100 % av projektledarens lönekostnad.

  Bollnäs kommun vill fortsätta att driva ett treårigt utvecklingsprojekt (2021-2023) med fokus på att skapa undervisningsmaterial och arbetssätt som använder sig av Världsarvet Hälsingegårdar till att undersöka omvärldens kulturarv utifrån UNESCO:s intentioner samt skapa forum för relationer och kontakter med andra världsarvsregioner i Sverige och världen. Projektet riktar sig till ungdomar, särskilt på deras fritid.

  Kommunens treåriga ansökan motsvarar 736 000 kronor år 1, 2 och 3 (totalt: 2 208 000 kronor). År 1 beviljades 320 500 kronor (50 % av projektledarens lönekostnad). Förvaltningen fick uppdrag att föra en dialog med Bollnäs kommun och länets regionala museer för att identifiera en hållbar organisatorisk driftform. Projektformen och kommunalt ansvar ansågs inte vara idealiska för att driva regional värdsarvspedagogik löpande.

  Innan dialogen var slutförd skickade Bollnäs kommun en ansökan om utvecklingsbidrag på 736 000 kronor. Världsarvspedagogen lämnar sin tjänst vid årsskiftet. Både Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg har uttryckt intresse för att få ansvar för att arbeta med ämnet. I detta sammanhang anses tidpunkten vara relevant för att byta ägarskap av det regionala arbetet med världsarvspedagogik. Denna organisatoriska lösning anses bidra till en ökad hållbarhet av arbetet med ett ämne av stor vikt för att följa UNESCO:s riktlinjer.

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Slutgiltig fördelning av bidraget kan inte ske förrän efter statens fördelning av bidrag i början av 2022. Därför föreslås att kultur- och kompetensnämnden som ett planeringsunderlag beslutar om preliminära bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag.

  Den preliminära ramen för bidrag till verksamhet inom kultursamverkansmodellen 2022 är totalt 117 380 000 kronor, varav 71 000 000 kronor är regionala medel, en ökning på 2 miljoner kronor i jämförelse med 2021. I förslaget ingår en uppräkning av regionala medel motsvarar 2,9 %. I förslaget är beloppet för det statliga bidraget (46 380 000 kronor) oförändrat i jämförelse med 2021 som utgångspunkt. Det slutgiltiga beslutet om bidrag 2022 planeras kunna fattas senast i mars 2022 efter att Region Gävleborg fått Kulturrådets beslut om verksamhetsbidrag 2022.

 •   12

  Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 - INFORMATION

 •   13

  Verksamhetsbidrag till studieförbund (Redovisningar 2020, ansökan om verksamhetsbidrag 2022) - INFORMATION

 •   14

  Genomlysning och kontroll av studieförbund - INFORMATION

 • Hållbarhetsstrategi för Region Gävleborg, Tillsammans skapar vi hållbar utveckling! är ett övergripande strategiskt inriktningsdokument med syfte att beskriva och stärka organisationens arbete för hållbar utveckling och vårt bidrag i omställningen till ett hållbart samhälle.

  Strategin beskriver hur Region Gävleborg, som organisation och vi som medarbetare, ska arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle och utifrån vilka principer arbetet ska utföras för att säkerställa hållbar utveckling.

  Den ska fungera vägledande för Region Gävleborgs verksamheter, så att fastställda mål uppfylls med utgångspunkt i miljön, människan och ekonomi. Utöver Region Gävleborgs egna mål omfattas även nationella och regionala mål. Förslaget till Hållbarhetsstrategi har tagits fram i samverkan med

  representanter från de tre delarna, social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Nämnderna inbjuds nu att komma med synpunkter på förslaget till hållbarhetsstrategi till Regionstyrelsen för beslut av Regionfullmäktige våren 2022.

 • Information om anmälan till det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna den 9-12 februari 2022. Max 7 intresseanmälningar. 

 • § 162

  Val av protokolljusterare

 • § 163

  Godkännande av föredragningslistan

 • Bifogad handling delges kultur- och kompetensnämnden vid sammanträdet den 7 december 2021.

 • Ett felaktigt namn, Maja Li Härdelin, har uppmärksammats i beslutsmotiveringen i ärendet KKN 2021/189. Nämnden är enig om att handläggaren plockar bort det felaktiga namnet i beslutet.

 • a) Kultur Gävleborg

  Henrik Harrysson, verksamhetsutvecklare, informerar om Kultur Gävleborgs arbete inom filmområdet. Pandemin har inte påverkat filmarna i större utsträckning. Snarare har ansökningarna ökat de senaste två åren till talang och toppstöd, (professionella produktioner).

   

  Harrysson menar att det vore intressant att hitta en storregionlösning för att jobba närmare både grannregioner och på nationell nivå. Redan idag finns samarbeten med grannregioner som till exempel Dalarna vilka Gävleborg bedriver Gävledala skrivarderby tillsammans med, i syfte att utbilda och utveckla filmmanusförfattare och producenter. Inom talangområdet har Kultur Gävleborg försökt att tillmötesgå filmare med deras önskemål om att hitta samlingsplatser och noder för att träffas och utvecklas inom produktion. Filmstigen som får utvecklingsbidrag från Kultur och kompetensnämnden är ett exempel och som har ökat verksamheten till allt fler kommuner. 

   

  Svenska filminstitutet avviserar ett krisstöd för att nå nya röster som ska komma till tals i film. Krisstödet kallas Talent to watch/nya röster och stödet kan ansökas på regional nivå. Kultur Gävleborg har ansökt om 200.000 kronor förra året.

   

  b) Folkhögskolorna

  Jan-Olof Friman, trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör, återrapporterar om folkhögskolorna. 

   

  - Rekrytering av rektorer

  Just nu pågår rekrytering av rektor till Forsa Folkhögskola samt biträdande rektor till Bollnäs folkhögskola. Rekrytering av biträdande rektor har även skett till Västerberg men är nu avbruten och ersatts av en tillfällig lösning. Rekryteringen tas upp igen till nästa år.

   

  - Coronaläget

  Regelbundna coronamöten har startat upp igen med bevakning av läget. Verksamheten fortsätter att bedrivas på ordinarie sätt men beredskap finns om återgång till flexibel utbildning skulle bli aktuellt igen.

   

  - Erfarenheter från corona

  Även om digitala verktyg redan fanns på plats när pandemin startade var den digitala kompetensen låg men har förbättrats under tidens gång. Det är dock inte optimalt att arbeta med digitala kurser i större omfattning då elever och lärare saknar den sociala kontakten. Marknadsföringen av musiklinjerna har fått större genomslag efter att konserterna har streamats live. Även de digitala utställningarna har nått en större publik. Kvaliteten på elevernas musikuppgifter har förbättrats då de granskar sig själva innan de skickar iväg inspelningarna till läraren. 

   

  c) Förvaltningsstab

  Åsa Hannus, HR-strateg, informerar om medarbetarenkäten för 2021 med fokus på resultatet för folkhögskolor, Kultur Gävleborg och Förvaltningsstab. Svarsfrekvensen landade på 93 % som kan jämföras med hela Region Gävleborgs resultat på 86 %. Just nu förs dialoger om resultatet på alla avdelningar och enhetsnivåer för att efter jul påbörja med handlingsplaner. Medarbetarenkäten har mätts efter HME, (hållbart medarbetarengagemang) som består av tre index; motivation, ledning och styrning. Det totala HME-värdet hamnade på samma nivå som förra året på 82 %. 

 • Enligt fullmäktige beslut om Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 – 2024, uppgår budgetramen 2024 för Kultur- och kompetensnämnden till 185,0 mnkr.

  Nämnden fördelar ramen på Bollnäs folkhögskola, Forsa folkhögskola, Västerberg folkhögskola, externa folkhögskolor, studieförbund, Arbetsmarknad- och kompetens, kulturverksamheter, kultur- och organisationsbidrag samt Förvaltningsstab.

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Kultur- och kompetensnämnden.

   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

   

  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

 • Lena Fagerlind, controller, informerar om verksamhetsplanen för 2022.

 • För att i framtiden möta förändring i utbudet av externa folkhögskolor med verksamhet i länet, beslutade Kultur- och kompetensnämnden 2017 (Dnr KKN 2017/14) om en ny ersättningsmodell. Beslutet innebar att Region Gävleborg ska följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer för mobilitetsstöd, men med ett gemensamt kostnadstak som fastställs årligen. Ersättningen är rörlig och följer SKR:s rekommendationer så länge det totala bidraget är inom ramen. Därefter kommer värdet per deltagarvecka minska så att den totala kostnaden inte överstiger kostnadstaket. 2021 är kostnadstaket 2 175 000 kr. Förslaget för 2022 är en uppräkning med 3,4 procent.

 • Bollnäs kommun har drivit ett första utvecklingsprojekt 2018-2020 (KKN 2017/280) som handlade om att arbeta fram ett världsarvspedagogiskt material, teoretiskt och praktiskt, som alla grundskoleelever i länet ska kunna ta del av. Totalt beviljade Region Gävleborg 1 804 000 kronor, det vill säga 100 % av projektledarens lönekostnad.

  Bollnäs kommun vill fortsätta att driva ett treårigt utvecklingsprojekt (2021-2023) med fokus på att skapa undervisningsmaterial och arbetssätt som använder sig av Världsarvet Hälsingegårdar till att undersöka omvärldens kulturarv utifrån UNESCO:s intentioner samt skapa forum för relationer och kontakter med andra världsarvsregioner i Sverige och världen. Projektet riktar sig till ungdomar, särskilt på deras fritid.

  Kommunens treåriga ansökan motsvarar 736 000 kronor år 1, 2 och 3 (totalt: 2 208 000 kronor). År 1 beviljades 320 500 kronor (50 % av projektledarens lönekostnad). Förvaltningen fick uppdrag att föra en dialog med Bollnäs kommun och länets regionala museer för att identifiera en hållbar organisatorisk driftform. Projektformen och kommunalt ansvar ansågs inte vara idealiska för att driva regional värdsarvspedagogik löpande.

  Innan dialogen var slutförd skickade Bollnäs kommun en ansökan om utvecklingsbidrag på 736 000 kronor. Världsarvspedagogen lämnar sin tjänst vid årsskiftet. Både Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg har uttryckt intresse för att få ansvar för att arbeta med ämnet. I detta sammanhang anses tidpunkten vara relevant för att byta ägarskap av det regionala arbetet med världsarvspedagogik. Denna organisatoriska lösning anses bidra till en ökad hållbarhet av arbetet med ett ämne av stor vikt för att följa UNESCO:s riktlinjer.

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Slutgiltig fördelning av bidraget kan inte ske förrän efter statens fördelning av bidrag i början av 2022. Därför föreslås att kultur- och kompetensnämnden som ett planeringsunderlag beslutar om preliminära bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag.

  Den preliminära ramen för bidrag till verksamhet inom kultursamverkansmodellen 2022 är totalt 117 380 000 kronor, varav 71 000 000 kronor är regionala medel, en ökning på 2 miljoner kronor i jämförelse med 2021. I förslaget ingår en uppräkning av regionala medel motsvarar 2,9 %. I förslaget är beloppet för det statliga bidraget (46 380 000 kronor) oförändrat i jämförelse med 2021 som utgångspunkt. Det slutgiltiga beslutet om bidrag 2022 planeras kunna fattas senast i mars 2022 efter att Region Gävleborg fått Kulturrådets beslut om verksamhetsbidrag 2022.

 • Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, ger lägesrapport för den regionala kulturplanen 2023-2026 med fokus på kärnprinciperna; barnens och ungas rätt till kultur, demokratisk förhållningsätt, jämlikhet, kultursektorns integritet och professionella kulturskapares och övriga kulturarbetares villkor. I nuläget skrivs en remiss av den regionala kulturplanen och biblioteksplanen som skickas ut den 25 februari 2022. 

 • Elenor Noble, kulturstrateg, informerar om verksamhetsbidrag till studieförbunden.

 • Elenor Noble, kulturstrateg, informerar om att genomlysning och kontroll av studieförbunden har påbörjat. Resultatet kommer att presenteras till nämnden under processens gång.  

 • Hållbarhetsstrategi för Region Gävleborg, Tillsammans skapar vi hållbar utveckling! är ett övergripande strategiskt inriktningsdokument med syfte att beskriva och stärka organisationens arbete för hållbar utveckling och vårt bidrag i omställningen till ett hållbart samhälle.

  Strategin beskriver hur Region Gävleborg, som organisation och vi som medarbetare, ska arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle och utifrån vilka principer arbetet ska utföras för att säkerställa hållbar utveckling.

  Den ska fungera vägledande för Region Gävleborgs verksamheter, så att fastställda mål uppfylls med utgångspunkt i miljön, människan och ekonomi. Utöver Region Gävleborgs egna mål omfattas även nationella och regionala mål. Förslaget till Hållbarhetsstrategi har tagits fram i samverkan med

  representanter från de tre delarna, social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Nämnderna inbjuds nu att komma med synpunkter på förslaget till hållbarhetsstrategi till Regionstyrelsen för beslut av Regionfullmäktige våren 2022.

 • Carina Löfgren, avdelninschef, informerar om besöksnäringsstrategin. Maria Rosén, projektledare, informerar om projekt Hälsingland. 

 • Information om anmälan till det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna den 9-12 februari 2022. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.