Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

   

 • a) Kultur Gävleborg

  Kultur och hälsa - några exempel - Matilda Björkbacka och Cajsa Blank, 10-15 min

  Folkbildningsrådets nya regler till studieförbundens verksamhet - Frédéric Thiabaud, 10-15 min

   

  b) Näringsliv och innovation

  Coompanion - Lena Lejerström, 15 min

   

  c) Folkhögskolorna

  Information om utredningsuppdrag av dramapedagogutbildning - Jan-Olof Friman, 5-10 min

  Antagningsläget - Lotta Skärberg, 10 min 

  Ombyggnationerna - Lotta Skärberg, 15-20 min 

 •   6

  Jämlikhetsutredningen

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- augusti 2023.

   

 •   8

  Internkontrollplan, uppföljning jan-aug 2023

 • Enligt bifogat dokument ”Årsplan 2024 – 2026 för Kultur- och kompetensnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2024 samt en ekonomisk plan för 2025-2026. Kultur- och kompetensnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2024 som uppgår till 195,6 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 2,6 procent jämfört med budget 2023.
  Det innefattar en generell uppräkning med 2,0 procent vilket motsvarar 3,8 mnkr samt övriga tillskott med 1,2 mnkr. Förslaget är enligt budget och planeringsförutsättningarna. Investeringsramen för 2024 uppgår till 3,0 mnkr vilket är 1 mnkr över den ram som framgår av budget och planeringsförutsättningar. Anledningen är att inventarier till folkhögskolorna försenats på grund av tidplanen för ombyggnationerna.

  Förslaget till årsplan bereds av regionstyrelsen och beslutas slutligen av regionfullmäktige.

  Den av regionfullmäktige beslutade årsplanen ligger sedan till grund för förvaltningens verksamhetsplan och prioriteringar 2024.

 • En övergripande omarbetning av studeranderätten har skett med flera syften;

   

  • att skapa en mer tillgänglig version med ett enklare, rakare och lättförståeligt språk
  • att tydliggöra de krav som finns för sökande att bli antagen till folkhögskolan (se punkt 4)
  • förlängd frist för skolan, från två till tre veckor, att skriftligen meddela sökande om att kurs är inställd (se punkt 5)
  • att tydliggöra vilka ageranden som är trakasseri (se punkt 10)
  • borttaget: den studerande intygar skriftligen i samband med antagningsbeskedet att information är mottagen om vilka regler som gäller för alkohol och andra droger
  • att deltagare med låg eller ingen studieaktivitet kan mista sin utbildningsplats (se punkt 12)
  • att om klagomålet fortfarande finns kvar ska studerande vända dig till kultur- och kompetensnämnden via förvaltningsdirektören (se punkt 14)
  • hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter (se punkt 16).

   

  Senaste revidering av Studeranderätt vid Region Gävleborgs folkhögskolor gjordes 2018. DNR KKN 2018/105. Tillägg har gjorts under 2019.

   

 • Kursen En köksträdgård för hemodlaren har 16 – 18 platser. Kursen ska starta i januari 2024 och sluta i oktober samma år. Studietakten är 50 %. Kursplanen som omfattar ett kursavsnitt/tema per månad ska bedrivas delvis på distans och delvis på plats på skolan.

   

  Västerbergs folkhögskola behöver starta ytterligare en kurs för att nå upp till ingångsvärdet och fylla från Folkbildningsrådet tilldelade deltagarveckor.

 • Kultur- och kompetensnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Den ideella föreningen KORDA Art in Motion ansöker om ett utvecklingsbidrag på 350 000 kronor för att driva ett projekt som syftar till att synliggöra dansens inneboende kraft, i samarbete med föreningar, organisationer och konstnärer, genom undersökning av natur, djur, ekosystem och hållbarhet i närmiljön, tillsammans med barn och unga.

   

  Projektet bedöms inte ha ett tillräckligt nytänkande perspektiv bland annat för att det baseras på en redan existerande konstnärlig metod: Danslust. Beskrivningen i ansökan synliggör dessutom ingen självklar livskraft efter att det potentiella projektet avslutats.

 • Minoritetsveckan i Gävleborg

  Datum: 2-8 oktober 

  Plats: Se program

  Program: Minoritetsveckan i Gävleborg - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

 • § 88

  Val av justerare

 • § 89

  Fastställande av dagordning

 • § 90

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

   

 • a) Kultur Gävleborg

  Kultur och hälsa, några exempel - Matilda Björkbacka och Cajsa Blank, verksamhetsutvecklare, ger exempel på kultur och hälsofrämjande metoder som ges ut i länet. Bland annat redovisas metoden läs på recept som riktar sig till barn med avvikande språkutveckling.

   

  Folkbildningsrådets nya regler till studieförbundens verksamhet - Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, redovisar folkbildningsrådets nya system för statsbidrag till studieförbund.

   

  b) Näringsliv och innovation

  Coompanion - Lena Lejerström, strateg, återrapporterar. Coompanion är en ekonomisk förening som främjar entreprenörskap där ägande och styrning sker demokratiskt. Region Gävleborg delar ut verksamhetsbidrag till Coompanion i syfte att Coompanion ska ge kostnadsfri rådgivning och information till personer som vill starta företag tillsammans samt verka för lokal och regional utveckling. 

   

  c) Folkhögskolorna

  Information om utredningsuppdrag av dramapedagogutbildning - Jan-Olof Friman, Trafik-, kultur och folkhögskoledirektör, informerar om den pågående utredningen att se över förutsättningarna för dramapedagogutbildningen. 

   

  Antagningsläget och ombyggnationerna  - Lotta Skärberg, kvalificerad handläggare, redovisar folkhögskolornas antagningsläge för höstterminen samt status på ombyggnationerna av skolorna. 

 • Maria Sundman, strateg, och Lina Hedman, utredare, föredrar om jämlikhetsutredningen och vad som har hänt sedan utredningen blev klar 2021. 

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- augusti 2023.

 • Lotta Skärberg, kvalificerad handläggare, föredrar om Kultur- och kompetensnämndens internkontrollplan för januari till augusti 2023. 

 • Enligt bifogat dokument ”Årsplan 2024 – 2026 för Kultur- och kompetensnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2024 samt en ekonomisk plan för 2025-2026. Kultur- och kompetensnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2024 som uppgår till 195,6 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 2,6 procent jämfört med budget 2023.
  Det innefattar en generell uppräkning med 2,0 procent vilket motsvarar 3,8 mnkr samt övriga tillskott med 1,2 mnkr. Förslaget är enligt budget och planeringsförutsättningarna. Investeringsramen för 2024 uppgår till 3,0 mnkr vilket är 1 mnkr över den ram som framgår av budget och planeringsförutsättningar. Anledningen är att inventarier till folkhögskolorna försenats på grund av tidplanen för ombyggnationerna.

  Förslaget till årsplan bereds av regionstyrelsen och beslutas slutligen av regionfullmäktige.

  Den av regionfullmäktige beslutade årsplanen ligger sedan till grund för förvaltningens verksamhetsplan och prioriteringar 2024.

 • En övergripande omarbetning av studeranderätten har skett med flera syften;

   

  • att skapa en mer tillgänglig version med ett enklare, rakare och lättförståeligt språk
  • att tydliggöra de krav som finns för sökande att bli antagen till folkhögskolan (se punkt 4)
  • förlängd frist för skolan, från två till tre veckor, att skriftligen meddela sökande om att kurs är inställd (se punkt 5)
  • att tydliggöra vilka ageranden som är trakasseri (se punkt 10)
  • borttaget: den studerande intygar skriftligen i samband med antagningsbeskedet att information är mottagen om vilka regler som gäller för alkohol och andra droger
  • att deltagare med låg eller ingen studieaktivitet kan mista sin utbildningsplats (se punkt 12)
  • att om klagomålet fortfarande finns kvar ska studerande vända dig till kultur- och kompetensnämnden via förvaltningsdirektören (se punkt 14)
  • hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter (se punkt 16).

   

  Senaste revidering av Studeranderätt vid Region Gävleborgs folkhögskolor gjordes 2018. DNR KKN 2018/105. Tillägg har gjorts under 2019.

   

 • Kursen En köksträdgård för hemodlaren har 16 – 18 platser. Kursen ska starta i januari 2024 och sluta i oktober samma år. Studietakten är 50 %. Kursplanen som omfattar ett kursavsnitt/tema per månad ska bedrivas delvis på distans och delvis på plats på skolan.

   

  Västerbergs folkhögskola behöver starta ytterligare en kurs för att nå upp till ingångsvärdet och fylla från Folkbildningsrådet tilldelade deltagarveckor.

 • Kultur- och kompetensnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Den ideella föreningen KORDA Art in Motion ansöker om ett utvecklingsbidrag på 350 000 kronor för att driva ett projekt som syftar till att synliggöra dansens inneboende kraft, i samarbete med föreningar, organisationer och konstnärer, genom undersökning av natur, djur, ekosystem och hållbarhet i närmiljön, tillsammans med barn och unga.

   

  Projektet bedöms inte ha ett tillräckligt nytänkande perspektiv bland annat för att det baseras på en redan existerande konstnärlig metod: Danslust. Beskrivningen i ansökan synliggör dessutom ingen självklar livskraft efter att det potentiella projektet avslutats.

 • Minoritetsveckan i Gävleborg

  Datum: 2-8 oktober 

  Plats: Se program

  Program: Minoritetsveckan i Gävleborg - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.