Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Information om Region Gävleborgs verksamhetsbidrag till studieförbund samt om Remiss - Nytt system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet - 22/00614

  b) Folkhögskolorna

   

  c) Förvaltningsstab

  Statsbidrag 

   

  d) Näringsliv och innovation

   

  e) Arbetsmarknad och kompetens

 • I den nya programperioden för Europeiska socialfonden för perioden 2021-2027 så avser Svenska ESF-rådet att utlysa medel riktat till unga som varken arbetar eller studerar januari 2023 i programområde A2.

  Regionala utvecklingsförvaltningen avser att skicka in en projektansökan och vara projektägare och bedriva och koordinera projektet i länets samtliga kommuner.

 • Gävleborgs länsbildningsförbund (KKN 2022/182) nybildades 2020 och sökte inför 2023 verksamhetsbidrag för första gången. De ansöker om 90 000kr för 2023.

   

  Gävleborgs länsbildningsförbund består initialt av de tio studieförbunden ABF Gävleborg, Folkuniversitetet, Ibn Rushd norra distrikt, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan Region Mitt, NBV Norr, Sensus Svealand, Studiefrämjandet Mitt, Studieförbundet Bilda Mitt och Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg.

   

  Det regionala verksamhetsbidraget ska vara ett stöd till de ideella idéburna organisationernas regionala verksamhet samt främja förutsättningar för utveckling som ger regionala och lokala effekter.

   

  Ur ansökan: Gävleborgs länsbildningsförbund skall på sina medlemmars uppdrag verka som folkbildningens samverkansorganisation på det sätt medlemmarna beslutar. Gävleborgs Länsbildningsförbund är ett regionalt organ och skall såsom detta främja studieförbundens folkbildningsarbete genom omvärldsanalys, samråd i kvalitativ folkbildning, samverkan, intern och extern kommunikation.

   

  Denna ansökan informerades det om på Kultur- och kompetensnämnden 19 oktober 2022 tillsammans med övriga ansökningar från distriktsorganisationer inom den ideella idéburna sektorn i Gävleborgs län.

   

  Nämnden beslutade då att den nya nämnden för mandatperioden 2023-2026 skall fatta beslutet i anslutning till informationspunkten om tilldelning av verksamhetsbidrag till studieförbunden. Då det togs beslut om Kultur- och kompetensnämndens budget för 2023 först i december 2022 och beslut om ramfördelning inom Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen togs i januari 2023, så tas informationspunkten om verksamhetsbidrag till folkbildningen upp först i februari 2023. I anslutning till det fattas beslut om denna ansökan.

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2022.

 •   9

  Internkontrollplan 2022, uppföljning

 •   10

  Verksamhetsplan 2023

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Kultur- och kompetensnämnden. Se bilaga 1.

   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

   

  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

 • För att i framtiden möta förändring i utbudet av externa folkhögskolor med verksamhet i länet, beslutade Kultur- och kompetensnämnden 2017 (Dnr KKN 2017/14) om en ny ersättningsmodell. Beslutet innebar att Region Gävleborg ska följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer för mobilitetsstöd, men med ett gemensamt kostnadstak som fastställs årligen. Ersättningen är rörlig och följer överenskommelsen så länge det totala bidraget är inom ramen. Därefter kommer värdet per deltagarvecka minska så att den totala kostnaden inte överstiger kostnadstaket. 2022 är kostnadstaket 2 250 000 kr. Förslaget för 2023 är en uppräkning med 3,1 procent.

   

  SKRs rekommendation har 2022 ersatts av en överenskommelse mellan alla regioner.

 • Avdelningen Kultur Gävleborg planerar att starta ett danskompani för unga som ett led att stärka den svaga strukturen inom dansområdet och prioritera barn och unga. Verksamheten har tilldelats förstärkning inom ramen för kultursamverkansmodellen och satsningen går i linje med kulturplanen.

  Förvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2023/2024 gällande ny verksamhet Dansungdomskompaniet Gävleborg (DUG). Föreslagen avgift ligger på samma nivå som fastställd avgift för ungdomsorkestrarna Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF).

 • Kultur- och kompetensnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

  Resterande sammanträdesdatum för nämnden år 2023 är:

   

  · 2 februari

  · 15 mars

  · 25 april

  · 7 juni

  · 30 augusti

  · 27 september

  · 18 oktober

  · 16 november

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Region Gävleborg har avsatt 73 630 000 kronor till den så kallade kultursamverkansmodellen. 2023-01-26 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 50 288 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Utöver en förstärkning för pris- och löneuppräkning på 1,14 % (motsvarande 564 000 kronor) så inkluderar beslutet även en förstärkning på 300 000 kronor till strategisk utveckling inom professionell bild- och formverksamhet och främjande av hemslöjd. Detta innebär att år 2023 finansierar Region Gävleborg 59,4 % och Statens kulturråd 40,6 % av bidragen inom ramen för kultursamverkansmodellen i Gävleborg (totalt 123 918 000 kronor).

  I förslaget har bidragen till verksamheterna räknats upp i enlighet med inriktningar som fanns i Region Gävleborgs framställan till Statens kulturråd och i beskedet av Statens kulturråd.

  Bidraget utbetalas enligt uppdragsöverenskommelserna 2023-2024.

 •   16

  Förslag på åtgärder

 •   17

  Val av ombud till Folkhögskoleföreningens årsmöte

 • Kulturting Gävleborg 2023 - 22 april, Sandviken

  Forum Konst - 24-25 mars, Sandviken

  Barnkonventionen - digital utbildning, den 17 februari, Barnkonventionen - grundutbildning för förtroendevalda | SKR

 • § 16

  Val av justerare

 • § 17

  Fastställande av dagordning

 • § 18

  Anmälningar för kännedom

 • § 19

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Elenor Noble informerar om Region Gävleborgs verksamhetsbidrag till studieförbund, om Remiss - Nytt system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet - 22/00614 Samt om kulturpris, kulturstipendier och världsarvsstipendium 2023. Ansökningsperioden är öppen och förslag på pristagare kommer presenteras på nämnden i april. 

   

  b) Förvaltningsstab

  Statsbidrag - Lena Fagerlind informerar om statsbidrag för folkhögskolor. 

   

 • Ida Thunholm informerar om ärendet Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). 

   

  I den nya programperioden för Europeiska socialfonden för perioden 2021-2027 så avser Svenska ESF-rådet att utlysa medel riktat till unga som varken arbetar eller studerar januari 2023 i programområde A2.

   

  Regionala utvecklingsförvaltningen avser att skicka in en projektansökan och vara projektägare och bedriva och koordinera projektet i länets samtliga kommuner.

   

  Marie-Louise Dangardt (S) anmäler jäv och ersätts av Hans Hellström (S). 

 • Elenor Noble informerar om ärendet Regionalt verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer. 

   

  Gävleborgs länsbildningsförbund (KKN 2022/182) nybildades 2020 och sökte inför 2023 verksamhetsbidrag för första gången. De ansöker om 90 000kr för 2023.

   

  Gävleborgs länsbildningsförbund består initialt av de tio studieförbunden ABF Gävleborg, Folkuniversitetet, Ibn Rushd norra distrikt, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan Region Mitt, NBV Norr, Sensus Svealand, Studiefrämjandet Mitt, Studieförbundet Bilda Mitt och Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg.

   

  Det regionala verksamhetsbidraget ska vara ett stöd till de ideella idéburna organisationernas regionala verksamhet samt främja förutsättningar för utveckling som ger regionala och lokala effekter.

   

  Ur ansökan: Gävleborgs länsbildningsförbund skall på sina medlemmars uppdrag verka som folkbildningens samverkansorganisation på det sätt medlemmarna beslutar. Gävleborgs Länsbildningsförbund är ett regionalt organ och skall såsom detta främja studieförbundens folkbildningsarbete genom omvärldsanalys, samråd i kvalitativ folkbildning, samverkan, intern och extern kommunikation.

   

  Denna ansökan informerades det om på Kultur- och kompetensnämnden 19 oktober 2022 tillsammans med övriga ansökningar från distriktsorganisationer inom den ideella idéburna sektorn i Gävleborgs län.

   

  Nämnden beslutade då att den nya nämnden för mandatperioden 2023-2026 skall fatta beslutet i anslutning till informationspunkten om tilldelning av verksamhetsbidrag till studieförbunden. Då det togs beslut om Kultur- och kompetensnämndens budget för 2023 först i december 2022 och beslut om ramfördelning inom Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen togs i januari 2023, så tas informationspunkten om verksamhetsbidrag till folkbildningen upp först i februari 2023. I anslutning till det fattas beslut om denna ansökan.

   

 • Lena Fagerlind informerar om ärendet Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2022.

   

  Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2022.

   

 • Lena Fagerlind informerar om processen för interkontrollplan och uppföljningen av internkontrollplan för 2022. 

   

 • Lena Fagerlind informerar om Verksamhetsplan 2023. 

 • Lena Fagerlind informerar om Interkontrollplan 2023. 

   

  Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Kultur- och kompetensnämnden. Se bilaga 1.

   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

   

  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

   

 • Lena Fagerlind informerar om ärendet Kostnadstak 2023 för de externa folkhögskolorna i länet. 

   

  För att i framtiden möta förändring i utbudet av externa folkhögskolor med verksamhet i länet, beslutade Kultur- och kompetensnämnden 2017 (Dnr KKN 2017/14) om en ny ersättningsmodell. Beslutet innebar att Region Gävleborg ska följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer för mobilitetsstöd, men med ett gemensamt kostnadstak som fastställs årligen. Ersättningen är rörlig och följer överenskommelsen så länge det totala bidraget är inom ramen. Därefter kommer värdet per deltagarvecka minska så att den totala kostnaden inte överstiger kostnadstaket. 2022 är kostnadstaket 2 250 000 kr. Förslaget för 2023 är en uppräkning med 3,1 procent.

   

  SKRs rekommendation har 2022 ersatts av en överenskommelse mellan alla regioner.

   

 • Carin Palmqvist Isaksson informerar om ärendet Avgifter för deltagande i Dansungdomskompaniet Gävleborg (DUG) 2023/2024. 

   

  Avdelningen Kultur Gävleborg planerar att starta ett danskompani för unga som ett led att stärka den svaga strukturen inom dansområdet och prioritera barn och unga. Verksamheten har tilldelats förstärkning inom ramen för kultursamverkansmodellen och satsningen går i linje med kulturplanen.  Förvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2023/2024 gällande ny verksamhet Dansungdomskompaniet Gävleborg (DUG). Föreslagen avgift ligger på samma nivå som fastställd avgift för ungdomsorkestrarna Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF).

   

 • Kultur- och kompetensnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

  Resterande sammanträdesdatum för nämnden år 2023 är:

   

  · 2 februari

  · 15 mars

  · 25 april

  · 7 juni

  · 30 augusti

  · 27 september

  · 18 oktober

  · 16 november

   

 • Frédéric Thiabaud informerar om ärendet Kultursamverkansmodellen i Gävleborgs län 2023. Beslut fattas på kultur- och kompetensnämnden den 15 mars. 

   

  Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Region Gävleborg har avsatt 73 630 000 kronor till den så kallade kultursamverkansmodellen. 2023-01-26 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 50 288 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Utöver en förstärkning för pris- och löneuppräkning på 1,14 % (motsvarande 564 000 kronor) så inkluderar beslutet även en förstärkning på 300 000 kronor till strategisk utveckling inom professionell bild- och formverksamhet och främjande av hemslöjd. Detta innebär att år 2023 finansierar Region Gävleborg 59,4 % och Statens kulturråd 40,6 % av bidragen inom ramen för kultursamverkansmodellen i Gävleborg (totalt 123 918 000 kronor).  I förslaget har bidragen till verksamheterna räknats upp i enlighet med inriktningar som fanns i Region Gävleborgs framställan till Statens kulturråd och i beskedet av Statens kulturråd.  Bidraget utbetalas enligt uppdragsöverenskommelserna 2023-2024.

   

 • Lotta Skärberg informerar om åtgärder för att få ekonomi i balans för Bollnäs folkhögskola. Beslut fattas på Kultur- och kompetensnämnden den 15 mars. 

   

 • § 32

  Val av ombud till Folkhögskoleföreningens årsmöte

 • Kulturting Gävleborg 2023 - 22 april, Sandviken

  Forum Konst - 24-25 mars, Sandviken

  Barnkonventionen - digital utbildning, den 17 februari, Barnkonventionen - grundutbildning för förtroendevalda | SKR

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.