Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

 •  

  Vid kultur-och kompetensnämndens sammanträde den 24 september 2020 anmäls följande

  delegationsbeslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg:

  1. Nordfilm - Toppstöd till film om Bosse Byman, samlaren - AVSLAG.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/46).

  2. Cemil Dogan - visningsarrangemang "#Gärdet" - BEVILJAT 10 000 kronor.

  Sökt belopp 10 000 kronor (dnr KKN 2020/176).

 •  

  a) Förvaltningsstab

  - Information om organisationsförändring (Lena Fagerlind)

   

  b) Kultur Gävleborg

  - "Små barns språkutveckling" (Christine Wennerholm)

  - Bidragsöversikt 2020 (Frédéric Thiabaud)

   

   

 •  

  Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Kultur- och kompetensnämnden.

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål

  uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa

  efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning

  av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet

  för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens

  verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel

  samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

   

  Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning 2/2020 av internkontrollplanen.

 • En plan över kultur- och kompetensnämndens sammanträden 2021 har upprättats.

  Nämnden föreslås sammanträda följande datum under 2021:

  2 februari 2021
  24 februari 2021
  23 mars 2021
  20 april 2021
  10 juni 2021
  25 augusti 2021
  29 september 2021
  20 oktober 2021
  10 november 2021

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till
  regional kulturverksamhet. 2020-08-24 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg ytterligare 4 600 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna för regionala verksamheter med anledning av coronaviruset. Det statliga tillägget motsvarar ca 11 % av tidigare beslutade verksamhetsbidrag (42 826 000 kronor).

  I sin tur ska Region Gävleborg fördela dessa medel mellan kulturaktörerna med varaktigt regionalt uppdrag. De branscher som drabbats mest av corona-pandemin är scenkonst och i viss mån museiverksamhet. I förslaget har hänsyn tagits till detta.

 •  

  Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning

  för perioden januari – augusti 2020 samt prognos för 2020.

 • Förslag till årsplan och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023 för kultur- och kompetensnämnden har upprättats.

 •   11

  Förutsättningar för kultur- och kompetensnämndens verksamhet 2020/2021 och framåt

 •   12

  Kurser och konferenser

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.