Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Gävleborgs schackförbund, uppföljning


  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Uppdaterad information om uppdraget med regional dimensionering av gymnasieskolans utbud - Thomas Lundberg 

   

  c) Folkhögskolorna

  Information om lärar- och elevassistentutbildning - Gabrielle Melander

  Utbildning, IT-tekniker  - Lotta Skärberg, Niclas Cronsell

   

  e) Förvaltningsstab

  Uppdraget om ökad självfinansiering av kulturen, uppföljning 

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Kultur- och kompetensnämnden, se bilaga 1.

   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkran om att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

   

  För att en internkontrollplan ska kunna tas fram krävs att årlig riskanalys genomförts med utgångspunkt från de mål som regionfullmäktige beslutat om samt de mål som nämnden dokumenterat i verksamhetsplanen.

   

  När risker har identifierats och värderats så ska relevanta åtgärder för de mest väsentliga riskerna lyftas över till internkontrollplanen. Syftet är att minimera de risker som kan hindra verksamheten att nå uppsatta mål.

   

  Direktivet ”Intern styrning och kontroll på tjänstemannanivå - Region Gävleborg” tar upp att internkontrollplanen ska vara en integrerad del av riskanalysarbetet och att framtagna internkontrollplaner ska ligga till grund för årlig rapportering till styrelse och respektive nämnder.

   

 •   7

  Verksamhetsplan 2024

 •   8

  Pausade utbetalningar av anslag till Ibn Rushd Studieförbund

 • Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI), tidigare Folkhögskoleföreningen, kallar in till årsmöte den 15 mars 2024.

 • Kulturkonferens i Umeå

  Datum: 16-17 maj

  Plats: Umeå

  Anmälan: Umeå 2024 - Cultural Summit (qondor.com)

   

  Kulturting Gävleborg

  Datum: 27 april

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordningen

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • § 4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Gävleborgs Schackförbund, uppföljning - Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, informerar. Gävleborgs schackförbund är inte medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF). Därmed är de godkända att få Region Gävleborgs verksamhetsbidrag enligt beslutet för verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn 2024.


  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Uppdaterad information om uppdraget med regional dimensionering av gymnasieskolans utbud - Thomas Lundberg, strateg, informerar om dagsläget för dimensioneringsuppdraget. 

   

  c) Folkhögskolorna

  Information om lärar- och elevassistentutbildning - Gabrielle Melander, biträdande rektor på Västerbergs folkhögskola, informerar om lärarassistentutbildningen som till höstterminen 2024 blir en kombinerad lärar- och elevassistentutbildning. 

   

  Utbildning, IT-tekniker  - Lotta Skärberg informerar om utbildningen till IT-tekniker på Sandbacka park i Sandviken. Ansökan pågår till den 11 februari och utbildningen börjar den 11 mars. 

   

  d) Förvaltningsstab

  Uppdraget om ökad självfinansiering av kulturen, uppföljning - Frida Stål (M), ordförande och Jan-Olof Friman, trafik- kultur och folkhögskoledirektör informerar. Under hösten 2023 har Frida Stål (M) tillsammans med Jan-Olof Friman träffat alla institutioner för att diskutera om ökad självfinansiering. Institutionerna kommer att stämmas av regelbundet två gånger om året. 

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Kultur- och kompetensnämnden, se bilaga 1.

   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkran om att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

   

  För att en internkontrollplan ska kunna tas fram krävs att årlig riskanalys genomförts med utgångspunkt från de mål som regionfullmäktige beslutat om samt de mål som nämnden dokumenterat i verksamhetsplanen.

   

  När risker har identifierats och värderats så ska relevanta åtgärder för de mest väsentliga riskerna lyftas över till internkontrollplanen. Syftet är att minimera de risker som kan hindra verksamheten att nå uppsatta mål.

   

  Direktivet ”Intern styrning och kontroll på tjänstemannanivå - Region Gävleborg” tar upp att internkontrollplanen ska vara en integrerad del av riskanalysarbetet och att framtagna internkontrollplaner ska ligga till grund för årlig rapportering till styrelse och respektive nämnder.

   

 • Lotta Skärberg, handläggare, redovisar verksamhetsplanen för 2024. 

 • § 8

  Pausade utbetalningar av anslag till Ibn Rushd Studieförbund

 • Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI), tidigare Folkhögskoleföreningen, kallar in till årsmöte den 15 mars 2024.

 • Kulturkonferens i Umeå

  Datum: 16-17 maj

  Plats: Umeå

  Anmälan: Umeå 2024 - Cultural Summit (qondor.com)

  Två från majoriteten respektive oppositionen erbjuds att delta.

   

  Kulturting Gävleborg

  Datum: 27 april

  Plats: Bergsjö 

   

  Forum för klimat och kulturarv 2024

  Datum: 28-29 februari. 

  Plats: Gävle 

  Anmälan: Forum för klimat och kulturarv 2024 | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.