Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  KKN delegationsbeslut 2022

 • a) Arbetsmarknad och kompetens

  Ansökan projekt Validering

 • Den regionala turism och besöksnäringsstrategin för 2023-2030 är ett regionalt styrdokument som visar riktningen för Gävleborgs utvecklingsarbete för en hållbar turism och besöksnäring. Strategin kopplar till flera andra viktiga strategier, bland andra Nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring samt Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 (RUS).

  Den regionala turism och besöksnäringsstrategins syfte är att alla aktörer inom området ska ha en gemensam utgångspunkt för att samverka för en hållbar turism och besöksnäring i Gävleborg. Strategin pekar ut riktningen för turismens och besöksnäringens utveckling, medan konkreta insatser och åtgärder definieras av de olika aktörerna i lokala handlingsplaner och program.

  Samverkan och samhandling är grundläggande för att nå framgång i utvecklingsarbetet. Strategin är därför framtagen via en bred samverkansprocess under 2021-2022. Representanter från Gävleborgs kommuner, Länsstyrelsen i Gävleborg, andra offentliga aktörer/verksamheter samt företag inom besöksnäringen har deltagit i arbetet.

  Turism och besöksnäringsstrategin omfattar fem strategiska utvecklingsområden; kunskap och innovation, platsutveckling, kompetensförsörjning, tillgänglighet samt marknadsföring. Utvecklingsarbetet ska fram till 2030 fokuseras på dessa. För att nå hållbar utveckling ska de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet involveras i såväl planering som genomförande och uppföljning av utvecklingsarbetet.

   

 •   7

  Månadsrapport

 •   8

  Budget- och planeringsförutsättningar

 • Folkbildningsrådet har skärpt kraven för de dokument som årligen ska lämnas in den 15 juni och som avser verksamheten året innan. Ett av de krav som infördes var att folkhögskolornas årsredovisningar ska vara godkända av nämnden. Tidigare år har det räckt med underskrift av nämndens ordförande.

   

  Den påföljd som sker om inte dokumenten kommer in i tid till Folkbildningsrådet eller om dokumenten inte är korrekta, är att hälften av statsbidraget för tredje kvartalet hålls inne. Denna hälft av tredje kvartals statsbidrag, kommer att betalas ut så snart Folkbildningsrådet har tillhandahållit korrekta dokument.

 •   10

  Uppföljning Kultursamverkansmodellen 2021

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet.

  2022-04-01 äskade Region Gävleborg om en tillfällig förstärkning till konst- och kulturverksamheter som samfinansieras inom kultursamverkansmodellen.

  Region Gävleborg äskade också 502 500 kronor för prioritering på grund av särskilt utsatta verksamheter (Gävle Symfoniorkester).

  2022-05-30 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg ett tillfälligt verksamhetsbidrag på 1 137 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

  Kulturrådet har bedömt att den tillfälliga förstärkningen för 2022 fördelas proportionerligt till regionerna baserat på storleken på verksamhetsbidrag. Samtliga regioner inom kultursamverkansmodellen tilldelas en tillfällig förstärkning motsvarande 2,3 % av tidigare beslutade verksamhetsbidrag för 2022.

 • Föreningen PHIDR fortsätter etablera DansPlats Skog som regional scen för professionell dans i Skog, för att tillgängliggöra och utveckla dansen som konstform i länet. Genom utvecklingsprojektet vill föreningen finna formerna för verksamhetsmodell, med fokus på konstnärlig residensverksamhet och mentorskap, samt säkerställa en finansieringsmodell.

  I april 2022 tog det treåriga utvecklingsprojektet "DansPlats Skog" slut. Föreningen ansöker nu om ett extraordinärt utvecklingsbidrag för 2022 som övergång från utvecklingsstödet till en eventuell ny finansieringsform.

 • Föreningen PJDC Art Moves projekt syftar till att bygga upp PJDC forskningscenter kring koreografen Per Jonsson på Ljusdalsbygdens museum samt driva en dansverksamhet med residens och nyskapande konstnärliga projekt, i enlighet med den förstudie som genomfördes under 2019.

  Ambitionen är att:
  - bygga upp ett forskningscenter som baseras på ett unikt konstnärskap och att ha en verksamhet kring dans
  - verka som en resurs för dans i Gävleborgs län
  - skapa unika möten mellan olika konstformer
  - skapa nya plattformar för dans, konst och musikintresserade
  - skapa dialog om miljöfrågor med hjälp av konstnärliga uttryck.

 •   14

  Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026

 •   15

  Genomlysning och kontroll av studieförbund

 •   16

  Kurser och konferenser

 • § 50

  Val av protokolljusterare

 • § 51

  Godkännande av föredragningslistan

 • Bifogade handlingar delges kultur- och kompetensnämnden vid sammanträdet den 9 juni 2022.

 • § 53

  KKN delegationsbeslut 2022

 • a) Arbetsmarknad och kompetens

  Niclas Cronsell, avdelningschef, informerar om projektet Validering. 

 • Den regionala turism och besöksnäringsstrategin för 2023-2030 är ett regionalt styrdokument som visar riktningen för Gävleborgs utvecklingsarbete för en hållbar turism och besöksnäring. Strategin kopplar till flera andra viktiga strategier, bland andra Nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring samt Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 (RUS).

  Den regionala turism och besöksnäringsstrategins syfte är att alla aktörer inom området ska ha en gemensam utgångspunkt för att samverka för en hållbar turism och besöksnäring i Gävleborg. Strategin pekar ut riktningen för turismens och besöksnäringens utveckling, medan konkreta insatser och åtgärder definieras av de olika aktörerna i lokala handlingsplaner och program.

  Samverkan och samhandling är grundläggande för att nå framgång i utvecklingsarbetet. Strategin är därför framtagen via en bred samverkansprocess under 2021-2022. Representanter från Gävleborgs kommuner, Länsstyrelsen i Gävleborg, andra offentliga aktörer/verksamheter samt företag inom besöksnäringen har deltagit i arbetet.

  Turism och besöksnäringsstrategin omfattar fem strategiska utvecklingsområden; kunskap och innovation, platsutveckling, kompetensförsörjning, tillgänglighet samt marknadsföring. Utvecklingsarbetet ska fram till 2030 fokuseras på dessa. För att nå hållbar utveckling ska de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet involveras i såväl planering som genomförande och uppföljning av utvecklingsarbetet.

 • Lena Fagerlind, controller, föredrar om månadsrapporten för april 2022.

 • Lena Fagerlind, controller, informerar om att informationen blir framflyttat till sammanträdet i augusti 2022.

 • Folkbildningsrådet har skärpt kraven för de dokument som årligen ska lämnas in den 15 juni och som avser verksamheten året innan. Ett av de krav som infördes var att folkhögskolornas årsredovisningar ska vara godkända av nämnden. Tidigare år har det räckt med underskrift av nämndens ordförande.

   

  Den påföljd som sker om inte dokumenten kommer in i tid till Folkbildningsrådet eller om dokumenten inte är korrekta, är att hälften av statsbidraget för tredje kvartalet hålls inne. Denna hälft av tredje kvartals statsbidrag, kommer att betalas ut så snart Folkbildningsrådet har tillhandahållit korrekta dokument.

 • Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, informerar om uppföljningen av kulturverkansmodellen. 

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet.

  2022-04-01 äskade Region Gävleborg om en tillfällig förstärkning till konst- och kulturverksamheter som samfinansieras inom kultursamverkansmodellen.

  Region Gävleborg äskade också 502 500 kronor för prioritering på grund av särskilt utsatta verksamheter (Gävle Symfoniorkester).

  2022-05-30 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg ett tillfälligt verksamhetsbidrag på 1 137 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

  Kulturrådet har bedömt att den tillfälliga förstärkningen för 2022 fördelas proportionerligt till regionerna baserat på storleken på verksamhetsbidrag. Samtliga regioner inom kultursamverkansmodellen tilldelas en tillfällig förstärkning motsvarande 2,3 % av tidigare beslutade verksamhetsbidrag för 2022.

   

   

 • Föreningen PHIDR fortsätter etablera DansPlats Skog som regional scen för professionell dans i Skog, för att tillgängliggöra och utveckla dansen som konstform i länet. Genom utvecklingsprojektet vill föreningen finna formerna för verksamhetsmodell, med fokus på konstnärlig residensverksamhet och mentorskap, samt säkerställa en finansieringsmodell.

  I april 2022 tog det treåriga utvecklingsprojektet "DansPlats Skog" slut. Föreningen ansöker nu om ett extraordinärt utvecklingsbidrag för 2022 som övergång från utvecklingsstödet till en eventuell ny finansieringsform.

 • Föreningen PJDC Art Moves projekt syftar till att bygga upp PJDC forskningscenter kring koreografen Per Jonsson på Ljusdalsbygdens museum samt driva en dansverksamhet med residens och nyskapande konstnärliga projekt, i enlighet med den förstudie som genomfördes under 2019.

  Ambitionen är att:
  - bygga upp ett forskningscenter som baseras på ett unikt konstnärskap och att ha en verksamhet kring dans
  - verka som en resurs för dans i Gävleborgs län
  - skapa unika möten mellan olika konstformer
  - skapa nya plattformar för dans, konst och musikintresserade
  - skapa dialog om miljöfrågor med hjälp av konstnärliga uttryck.

 • Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, föredrar om arbetet med den regionala kulturplanen.

 • § 64

  Genomlysning och kontroll av studieförbund

 • Inga aktuella kurser eller konferenser.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.