Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

 •  

  Vid Kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 20 april 2021 anmäls bifogade beslut fattade med stöd av delegationsordningen - "Stöd och bidrag". Beslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg.

  Ett beslut fattat av kultur- och kompetensnämndens presidium 2021-04-07 om avskiljande av elev från undervisning anmäls vid dagens sammanträde.

 • Kultur Gävleborg

  - Remiss skolbiblioteksutredning, information (Carin)

   

  Arbetsmarknad och kompetens

  - ESF-rådet, ny programperiod mm (Niclas/Johannes)

   

  Folkhögskolorna

  - Nya platser för yrkesutbildningar

  - Fjärr- och distansundervisning i samband med Corona.

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – mars 2021 samt prognos för 2021.

  Budget

  I regionfullmäktiges budget för 2021 tilldelades nämnden 177,1 mnkr i anslag. Investeringsram för inventarier och maskiner uppgår till 2,2 mnkr.

   

  Periodens resultat

  Resultatet för perioden uppgick till 0,3 mnkr, jämfört med budgeterat -0,2 mnkr.

  Verksamhetens intäkter uppgick till 71,9 mnkr och avvek negativt med -3,7 mnkr mot budget. Främsta orsaken var lägre övriga intäkter för internat och konferenser på folkhögskolorna samt för arrangörsavgifter inom kultur. Intäktsbortfallen orsakades av rådande pandemi. Statsbidragen var lägre än budget främst på grund av färre deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurser och etableringskurser. Även statsbidragen till kulturen har en negativ budgetavvikelse för perioden då alla statliga bidrag inte har erhållits.

  Verksamhetens kostnader uppgick till 71,5 mnkr och avvek positivt mot budget med 4,3 mnkr. Främsta orsaken var lägre kostnader för olika typer av köpta kulturtjänster på grund av att många kulturarrangemang har fått ställas in eller flyttas fram. Kostnader för lämnade bidrag blev lägre än budget, vilket beror på att bidragsgivningen fluktuerar över året och att det extra statliga bidraget för pandemin inte erhållits och därmed inte fördelats till berörda verksamheter. Kostnader för personal var högre än budget och beror till viss del på de extra semesterdagarna som all personal har fått.

   

  Resultatprognos

  Resultatprognosen för året är 0,0 mnkr.

  Intäkterna beräknas bli 4,4 mnkr lägre än budget, vilket beror på:

  ·         Minskade intäkter för internat och konferensverksamhet på folkhögskolorna, till stor del beroende på Corona-epidemin men också för kommande ombyggnationer vid folkhögskolorna

  ·         Minskade intäkter för kulturarrangemang

  ·         Ökade statsbidrag till folkhögskolorna för yrkesutbildning

  Kostnaderna beräknas bli 4,4 lägre än budget vilket beror på:

  ·         Minskade kostnader för köp av kulturtjänster

  ·         Minskade kostnader för inhyrd personal

  ·         Minskade personalkostnader på grund av vissa korttidsvakanser

  ·         Lägre kostnader för konsulttjänster

   

  Hantering av underskott

  Osäkerheten i nuvarande prognos är stor vad gäller årets kostnadsutveckling, intäktsbortfall och vad gäller statlig tilläggsfinansiering. Corona-epidemins effekt på nämndens ekonomi är svår att förutse. Nämnden gör en förnyad prognos efter perioden januari-augusti.

   

  Investeringar

  Årets investeringsbudget uppgår till 2,2 mnkr. Inga investeringar är gjorda under perioden. Prognosen är att under hösten kommer investeringar att göras på Bollnäs folkhögskola för 1,2 mnkr. Förändringar i planen för ombyggnationer vid folkhögskolorna har medfört att vissa investeringar har flyttats fram i tiden.

   

  Uppföljning av årsplan

  Politiska prioriteringar

  Inom de politiska prioriteringarna för Kultur- och kompetensnämnden pågår aktiviteter på samtliga områden. Prognosen är att nämndens mål kommer att uppfyllas helt eller delvis. Ett axplock av aktiviteter redovisas här:

  ·         Samtliga delprojekt inom projektet Nya Extra stöd har startat med deltagare.

  ·         En webbsida har startats med information om arbetsmarknaden och består av två delar, vecko- och månadsstatistik. Genom sidan kan utvecklingen av arbetsmarknaden i Gävleborg följas.

  ·         Folkhögskolorna har bedrivit stor delar av undervisningen som fjärrundervisning och distansundervisning. Vid behov sker pandemianpassad undervisning på skolorna.

  ·         Många av Kultur Gävleborgs planerade aktiviteter har fått flyttats fram på grund av pandemin. Arbetet har istället varit inriktat på nya digitala lösningar och digitalt utvecklingsarbete.  

  ·         Utbud för barn och unga har erbjudits, digitalt och genom utomhusföreställningar med mera.

  ·         Digital verksamhet har bedrivits i ungdomsorkestrar och andra talanggrupper.

  ·         Samarbete har skett med kommunernas serviceboende kring balkongkonserter.

  ·         Arbetet med ny kulturplan och biblioteksplan har påbörjats och dialoger med politiker och tjänstemän inom kulturområdet har genomförts.

   

 •   7

  Internkontrollplan 2021, uppföljning - INFORMATION

 •   8

  Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 - INFORMATION

 • Information om Kulturrådets tillfälliga förstärkning2021 inom ramen för

  kultursamverkansmodellen.

 •   10

  Utredning om spelkultur i Dalarnas och Gävleborgs län - INFORMATION

 •   11

  Särskilda villkor för ideella idéburna sektorn med rådande läge - INFORMATION

 •  

  Underlag mailas ut i samband med sammanträdet.

 •  

  Underlag mailas ut i samband med sammanträdet.

 •   14

  Kurser och konferenser

 •  

  Presentation av Hans Lindholm Öjmyr, chef Länsmuseet Gävleborg

   

 •  

  Vid Kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 20 april 2021 anmäls bifogade beslut fattade med stöd av delegationsordningen - "Stöd och bidrag". Beslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg.

  Ett beslut fattat av kultur- och kompetensnämndens presidium 2021-04-07 om avskiljande av elev från undervisning anmäls vid dagens sammanträde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.