Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

  • Övrig information
 • a) Kultur Gävleborg

  I juni 2021 fördelade Kultur- och kompetensnämnden medel från Statens kulturråd vidare till kulturaktörerna med varaktigt regionalt uppdrag i Gävleborgs län: Arkiv Gävleborg, Folkteatern Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, Hälsinglands museum, Kultur Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Riksteatern Gävleborg. 1 002 000kr gick till Kultur Gävleborg för Kompetenshöjande insatser och uppdrag till frilansare inom kultursektorn.

  Kultur Gävleborg arrangerade 21 fortbildningarna inom kulturföretagande, kultur & hälsa, kulturpedagogik, kulturkommunikation & -dokumentation samt kulturprojektledning.

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Digitalisering av utbildning

   

  c) Folkhögskolorna

   

   

  d) Förvaltningsstab

  • Rutin - hantering av konst Region Gävleborg
  • Tidplan för budget och ekonomisk plan 2023

   

 •   6

  Regional handlingsplan ESF+

 •   7

  Månadsrapport

 • Med anledning av att Länsmuseet Gävleborg beviljades ett utökat verksamhetsbidrag som särskilt ska stödja arbete med regional världsarvspedagogik, har Länsmuseet Gävleborg tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till en reviderad uppdragsöverenskommelse 2022. Följande uppdragsöverenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen från december 2021.

 • Med anledning av att Hälsinglands museum beviljades ett utökat verksamhetsbidrag som särskilt ska stödja arbete med regional världsarvspedagogik, har Hälsinglands museum tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till en reviderad uppdragsöverenskommelse 2022. Följande uppdragsöverenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen från december 2021.

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Region Gävleborg har avsatt 71 000 000 kronor till den så kallade kultursamverkansmodellen. 2022-01-27 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 49 424 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Utöver en pris- och löneuppräkning på 0,8 % så inkluderar beslutet även en generell förstärkning på 4,9 % som varje kulturaktör får samt 400 000 kronor till insatser som bedöms stärka förutsättningarna för samverkan mellan regionala verksamheter och professionella kulturskapare och kulturaktörer utan offentlig huvudman. Detta innebär att år 2022 finansierar Region Gävleborg 59 % och Statens kulturråd 41 % av bidragen inom ramen för kultursamverkansmodellen i Gävleborg (totalt 120 424 000 kronor).

  I förslaget har bidragen till verksamheterna räknats upp i enlighet med inriktningar som fanns i Region Gävleborgs äskande till Statens kulturråd och i beskedet av Statens kulturråd.

  Medel tas från kostnadsställe 20909. Bidraget utbetalas enligt uppdragsöverenskommelserna.

   

 • Kultur- och kompetensnämnden har informerats löpande om hur den regionala kulturplanen 2023-2026 har arbetats fram.

   

  Ett förslag på regional kulturplan 2023-2026 bifogas.

   

  Prioriteringarna ligger i linje med de regionala och nationella kulturpolitiska målen, Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och Förenta Nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling. De är resultat av kulturplanedialogerna.

   

  Inbjudna remissinstanser är följande:

   

  • kommuner i Gävleborgs län

  • kulturaktörer i Gävleborgs län med varaktigt regionalt uppdrag (Arkiv Gävleborg, Folkteatern Gävleborg, Hälsinglands museum, Länsmuseet Gävleborg och Riksteatern Gävleborg)

  • Länsstyrelsen Gävleborg

  • Högskolan i Gävle

  • regionala funktionshinders-föreningar i Gävleborgs län (Funktionsrätt Gävleborg och Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg)

  • regionala pensionärsorganisationer i Gävleborgs län som finns representerade i Region Gävleborgs pensionärsråd (Pensionärernas riksorganisation (PRO) Gävleborg, Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) Södra Norrland, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF pensionärerna) Distrikt Gävleborg samt Svenska pensionärsförbundet (SPF Seniorerna) Gästriklandsdistriktet och Hälsingedistriktet)

  • Riksintresseorganisationer (Ideell kulturallians (IKA) och Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS)).

   

  Övriga intressenter är välkomna att lämna in remissvar.

 • Kultur- och kompetensnämnden informerades vid två sammanträden (20 oktober 2021 samt 3 februari 2022) om hur den regionala biblioteksplanen 2013-2026 har arbetats fram.

  Ett förslag på regional biblioteksplan 2023-2026 bifogas.

  Den regionala biblioteksplanen 2023-2026 identifierar fem fokusområden:

  Bibliotek som arena och aktör:
  - för en stärkt demokrati
  - i det digitaliserade samhället
  - i det kontinuerliga lärandet
  - för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning
  - för miljömässig hållbarhet

  Enligt bibliotekslagen (2013:801, § 17) ska kommuner och landsting ”anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. På Region Gävleborg ansvarar Kultur- och kompetensnämnden för den regionala biblioteksverksamheten inom avdelningen Kultur Gävleborg samt folkhögskolebiblioteken på Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för sjukhusbiblioteken som har verksamhet både i Gävle och Hudiksvall.

  Kultur Gävleborg har haft en dialogprocess för att skapa en ökad förankring samt ökad relevans och legitimitet för den regionala biblioteksplanen.

  Kultur Gävleborg har haft samråd med andra berörda verksamheter (sjukhusbibliotek och folkhögskolor) för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Dialogen med länets folkbibliotek har genomförts vid två HelGe-styrgruppsmöten samt ett separat möte (HelGe-biblioteken är namnet på bibliotekssamarbete som inkluderar länets samtliga folkbibliotek och Kultur Gävleborg). Syftet med dialogprocessen har varit att få kunskap om de olika biblioteksverksamheterna och få specifika inspel från varje verksamhet och länets kommuner. Dialogerna har handlat om att tillsammans skapa samsyn, identifiera utmaningar och fundera över länets behov av att vidareutveckla Region Gävleborgs samlade biblioteksverksamhet under planperioden 2023-2026.

  Skrivandet av den regionala biblioteksplanens remissupplaga har varit en kollektiv process, med inspel och kommentarer från samtliga berörda verksamheter.

  Fortsättningen av processen är följande:

  - den regionala biblioteksplanen ska bearbetas utifrån inlämnade remissvar
  - Region Gävleborgs politiska instanser ska anta slutversionen av den regionala biblioteksplanen vid följande sammanträden:
  - kultur- och kompetensnämnd: 19 oktober 2022
  - hälso- och sjukvårdsnämnd: 19 oktober 2022
  - regionstyrelse: 2 november 2022
  - regionfullmäktige: 22-23 november 2022

  När den regionala biblioteksplanen är antagen ska den delges Kungliga biblioteket.

 •   13

  Arkiv Gävleborg, Årsredovisning 2021

 •   14

  Folkteatern Gävleborg, Årsredovisning 2021

 •   15

  Gävle Symfoniorkester, Årsredovisning 2021

 •   16

  Hälsinglands museum, Årsredovisning 2021

 •   17

  Länsmuseet Gävleborg, årsredovisning 2021

 •   18

  Riksteatern Gävleborg, Årsredovisning 2021

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker samarbete, samverkan och regional utveckling inom kulturområdet i linje med den regionala kulturplanens mål och intentioner.

   

  Konstnärliga residens är ett i den regionala kulturplanen återkommande mål som kräver strategisk samverkan mellan olika parter. Verksamhetsutvecklingen inom konst vid Kultur Gävleborg och IASPIS/Konstnärsnämnden har tidigare beviljat Konstfrämjandet Gävleborg medel till en förstudie Optic Suede för att undersöka intresset och se över metoder och utveckla relationer för ett internationellt konstnärligt utbyte mellan självorganiserade aktörer i Gävleborg och utomlands inom området Bild- och formkonst. Därefter sökte och beviljades de 2020 utvecklingsbidrag från Region Gävleborg för år 1 av Optic X. Denna ansökan gäller andra året av projektet.

   

  Projektet Optic X löper över tre år och ska undersöka förutsättningar, utveckla strukturer och metoder för konstnärsdrivna residensprogram i Gävleborg, samt lägga en grund för ett residensnätverk i Gävleborg. Genom projektet vill de genomföra en mer genomgripande analys och metodutveckling av konceptet genom att genomföra tre residensvistelser i Gävleborg för internationella konstnärer, samt möjliggöra tre residensvistelser utomlands för tre konstnärskap yrkesverksamma i Gävleborg. Projektet ska samtidigt lägga grunden för ett nätverk för självorganiserade residensprogram i Gävleborg.

   

 • Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg syftar till att tydliggöra, att alla Region Gävleborgs verksamheter har möjlighet och ansvar att bidra till en god och jämlik hälsa i Gävleborg.

   

  Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg, konkretiserar en del av Region Gävleborgs övergripande arbete för social hållbarhet utifrån hållbarhetsstrategin. Genomförandet av programmet ska dock även ta hänsyn till ekonomisk- och miljömässig hållbarhet.

   

  Programmet ska ses som ett komplement till det arbete som görs inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin. Detta program omfattar förutsättningarna för regional utveckling, medan den regionala utvecklingsstrategin omfattar det regionala utvecklingsuppdraget och arbetet för ett jämställt och jämlikt samhälle samt jämlika livsvillkor för befolkningen i Gävleborg. Programmet ersätter det tidigare folkhälsoprogrammet Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020. Erfarenheter och resultat från det tidigare arbetet har tagits till vara och legat till grund för det nuvarande programmet, dess utveckling och utformning.

   

 • Kulturting hålls den 21 maj 2022 i Bollnäs kulturkvarter: https://www.regiongavleborg.se/kultur/kulturting-gavleborg/ 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.