Hoppa över navigering
 •  

  08.30             Kaffe serveras utanför fullmäktigesalen/Baldur

  09.00             Gruppmöten

                       - Majoriteten – lokal Ljusnan

                       - Samverkan – grupprum 5

                       - SD – cafeterian

  10.00             Presentation av ombyggnadsplanerna och projektet ValidX  – lokal Ljusnan

                       (Lotta Wennlund och Marianne Andrén)

  10.20             Rundvandring på skolan (”3 stationer”) och med besök i ett av

                       ValidX-rummen  (Tre grupper med Lotta Wennlund, Karin Larsson och

                       Annika Röstberg Hagelin som guider)

  11.30             Kultur- och kompetensnämndens sammanträde börjar

  12.30             Lunch i matsalen

  13.15             Fortsatt sammanträde med kultur- och kompetensnämnden       

  14.30             Beräknad avslutning

   

   

 •   2

  Val av protokolljusterare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  Följande beslut fattade med stöd av delegation anmäls vid kultur- och kompetensnämndens

  sammanträde den 23 oktober 2019:

  1. Bollnäs kommun - "Bollnäs bokmässa 2019" - BEVILJAT 35 000 kronor.

  Sökt belopp 49 500 kronor (dnr KKN 2019/204).

  2. Stenbackens boende- och arbetskooperativ - "Dans för balans förstudie" - BEVILJAT 50 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/211).

  3. Temuda - "Tag Plats 2 Dans Community" - BEVILJAT 50 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/212).

  4. Medborgarskolan - "Att vända ett trasigt arv till omtanke" - AVSLAG.

  Sökt belopp 4 000 kronor (dnr KKN 2019/214).

  5. Gävleborgs Fäbodförening - "Fäbodriksdag 2019" - AVSLAG.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/215).

  6. Doppelganger - Talangutvecklingsstöd för filmen "Själakon" - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2019/218).

  7. Alternativa Cultura - "Alternativ dansfestival" - BEVILJAT 20 000 kronor.

  Sökt belopp 20 000 kronor (dnr KKN 2019/228).

  8. Xinombra - "Xinombra spelar Aniara" - AVSLAG.

  Sökt belopp 35 000 kronor (dnr KKN 2019/231).

   

   

   

 •  

  Arbetsmarknad och kompetens

  - SIfA (Johannes Sjögren)

   

 •   6

  Månadsrapport per september 2019 - INFORMATION

 •   7

  Internkontrollplan 2020 - INFORMATION

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI).

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2020/2021. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter.

 • Regionfullmäktige beslutade den 20 februari 2019 § 13 att delegera till kultur- och kompetensnämnden att fastställa avgifter för medlemmar i Gävleborgs ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs ungdomsfolkband (GUF) om avgiften föreslås vara oförändrad.

  Förvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2020/2021. Avgifterna gäller deltagande i GUBB och GUF och är oförändrade jämfört med 2019/2020.

 • Carmen Lundkvist (L) har inkommit med ett initiativärende om att undersöka möjligheterna att starta ett Valideringscentrum i Gävleborgs län, att initiera samtal med de potentiella myndigheter som erbjuder statliga medel eller EU-medel för att eventuellt samfinansiera projektet.

  Flertalet valideringsprojekt har genomförts under åren i Gävleborg kopplat till såväl bransch- och yrkesområden som till utbildningssystem där huvudsyftet oftast varit att utveckla enskilda valideringsmodeller. År 2015 tillsatte regeringen Valideringsdelegationen 2015-2019 (Dir 2015:120 En samordnad utveckling av validering) vars uppdrag bland annat innebär att följa, stödja och driva på ett samlat utvecklingsarbete för validering inom utbildning och arbetsliv, både nationellt och regionalt. En del i detta arbete är Nationell strategi för validering (SOU 2017:18).

  Hösten 2016 genomfördes en förstudie vid avdelning Arbetsmarknad och kompetens i syfte att undersöka förutsättningar och behov av en regional och övergripande funktion för utveckling av validering i Gävleborg. Vid Kultur- och kompetensnämndens möte i december 2016 beslutades att från den 1 januari 2017 inrätta Valideringscentrum Gävleborg (KKN 2016/276). Dess arbete har implementerats i ordinarie verksamhet inom avdelning Arbetsmarknad och kompetens och är idag en viktig pusselbit i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Då namnet på verksamheten skapade förväntningar att validering erbjöds inom den regionala verksamheten, inom samtliga branschområden och utbildningsinriktningar, ändrades namnet sedan till Validering Gävleborg. Namnet belyser på ett tydligare sätt verksamhetens mål att i samverkan med regionala aktörer, såväl offentliga som privata, etablera effektiva strukturer för validering i regionen utifrån nationella riktlinjer.

  Idag har Validering Gävleborg ett uttalat mandat för arbetet och tar det regionala ledarskapet för utvecklingen mot en regional struktur för validering. Ett exempel på detta är projekt ValidX, finansierat av Tillväxtverket och Regionala projektmedel, anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder. Projektet utvecklar en nationellt giltig branschvalideringsmodell för yrket personlig assistent och validering samt kompletterande utbildning kommer att genomföras vid Bollnäs folkhögskola i en specifikt uppbyggt testlägenhet. För att nå överförbarhet mellan branschvalideringsmodellen och det formella utbildningssystemet utvecklas modellen och dess innehåll i samverkan med det formella utbildningssystemet, vuxenutbildningen i Bollnäs samt med Vård- och omsorgscollege Gävleborg.

  Validering Gävleborg ingår även i Valideringsdelegationens referensgrupp för regionalt utvecklingsansvariga och i Valideringsdelegationens årsrapport för 2018 lyfts Region Gävleborg fram som en av tre regioner i landet som nu har en etablerad struktur för validering på plats.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna

  organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna

  organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet

  och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 • Regionfullmäktige beslutade den 12 juni 2018 § 126 instifta ett Världsarvsstipendium/ residens knutet till världsarvet Hälsingegårdar.

  I regionfullmäktiges beslut avsågs att utge Världsarvsstipendiet 2019, 2021 och därefter årligen.

  Syftet med stipendiet/residenset är att utifrån världsarvet Hälsingegårdar vidga världsarvsfrågorna i form av konstärlig utövning, förkovran eller kompetenshöjande/forskande utbyte; allt i den anda som utgår från Unescos intentioner att verka för att sprida tanken kring världsarven som bland annat handlar om samarbete över statsgränserna.

  Till den första utlysningen kom 14 ansökningar varav fyra var internationella. Alla ansökningar höll hög kvalitet och bildade ett mycket brett underlag för olika konstformer.

  En jurygrupp bestående av representanter från Länsmuseet i Gävleborg, Folkteatern i Gävleborg, Hälsinglands Museum, Kultur- & kompetensnämnden samt Kultur Gävleborg lämnade sitt förslag på stipendiat till Kultur och kompetensnämnden. Hela processen har fungerat bra och stipendiaten har under sensommaren använt sitt stipendium väl.

  För att få fortsatt god spridning och att inte tappa den uppmärksamhet som stipendiet rönt föreslås att världsarvsstipendium/residens även delas ut 2020.

 • Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro och är organiserat som en idéell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och samverkan mellan de tre regionernas prioriterade verksamheter i syfte att förverkliga regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget i ett EU-perspektiv.
  Varje år genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioriteringsprocess på läns-/regionnivå där prioriteringar för önskemål om kommande års verksamheter och aktiviteter för Central Sweden läggs, (den regionala beställningen). De tre regionernas prioriteringar jämkas därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka prioriteringar som ska gälla för nästkommande verksamhetsår.

  Central Swedens arbete bedrivs bland annat, dels från ett gemensamägt kontor i Bryssel och dels via så kallade ”hemmaveckor” i de tre regionerna samt i diverse nationella sammanhang.
  Central Swedens medarbetare är generalister, som hjälper medlemsregionernas sakkunniga att ta hänsyn till EU-perspektivet för att kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor och för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s Sammanhållningspolitik via t.ex. olika sektorsprogram. Central Sweden arbetar framförallt med två huvudinriktningar; politisk påverkan och projektstöd.

 • Västerbergs folkhögskola ser behov av att starta en ny utbildning som på sikt ersätter en del av de 100 platser vi nu har på allmän kurs.

  Antalet sökande till allmän kurs har legat stadigt under en period. Däremot har fördelningen av modersmålssvenskar/andraspråkssvenskar förändrats. Andelen av de sökande som har annat modersmål än svenska har ökat medan andelen med svenska som modersmål har minskat. Eftersom Sverige sedan 2015 tar emot färre asylsökande borde gruppen flerspråkiga på allmän kurs minska.
  I och med omstrukturering av arbetsförmedlingen är det troligt att antalet deltagare på uppdragsutbildningarna SMF och Etablering minskar. Dessa är en av rekryteringsvägarna för allmän kurs. I genomsnitt kommer 10-15 deltagare per år till allmän kurs via Etablering och SMF.

  Samtidigt som skolväsendet har stor brist på legitimerade lärare finns det en grupp människor med intressanta yrkesbakgrunder, utbildningar, språkkunskaper, erfarenheter, funktionsvariationer mm som skulle vara värdefulla resurser i skolan.
  På Västerberg finns personal med kompetens för att arbeta med en lärarassistentutbildning.

 •   16

  LUNCH

 •   17

  Regional biblioteksplan Gävleborg 2020 - 2021 - INFORMATION

 • Sedan 2019 är litteratur ett nytt och eget verksamhetsområde inom kultursamverkansmodellen. I Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 har Region Gävleborg för avsikt att ge, under nuvarande kulturplaneperiod, ett tidsbegränsat regionalt uppdrag inom litteraturområdet med fokus på barn och unga (kulturplanens prioriterade målgrupp). Detta för att kunna komplettera Kultur Gävleborgs nystartade litteraturverksamhet som främst riktar sig till unga vuxna och vuxna.

  Efter genomförande av utvecklingsprojekt 2017-2019, dialog med Sandvikens kommun och gemensam avgränsning av ett regionalt uppdrag har ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2020 utarbetats. Sandvikens kommuns kultur- och fritidsnämnd har undertecknat den. Uppdragsöverenskommelsen specificerar hur Litteraturhuset Trampolin ska arbeta regionalt, i löpande dialog med Kultur Gävleborgs verksamhetsutvecklare inom litteratur och regional biblioteks- och läsfrämjande verksamhet. En avstämning per termin är planerad med Kultur Gävleborg.

 •   19

  Uppdragsöverenskommelse om varaktigt regionalt uppdrag 2020 - Kultursamverkansmodellen - Arkiv Gävleborg - INFORMATION

 •   20

  Uppdragsöverenskommelse med Region Gävleborg 2020 - Kultursamverkansmodellen - Folkteatern - INFORMATION

 •   21

  Uppdragsöverenskommelse med Region Gävleborg 2020 - Kultursamverkansmodellen - Gävle Symfoniorkester - INFORMATION

 •   22

  Uppdragsöverenskommelse med Region Gävleborg 2020 - Kultursamverkansmodellen - Hälsinglands museum- INFORMATION

 •   23

  Uppdragsöverenskommelse med Region Gävleborg 2020 - Kultursamverkansmodellen - Länsmuseet - INFORMATION

 •   24

  Uppdragsöverenskommelse om varaktigt regionalt uppdrag 2020 - Kultursamverkansmodellen - Riksteatern - INFORMATION

 •   25

  Uppdragsöverenskommerlse 2020 - Kultursamverkansmodellen - Kultur Gävleborg - INFORMATION

 •   26

  Gävleborgsfond på Crowdculture 2020 - INFORMATION

 •  

  1. Folk och Kultur den 5–8 februari 2020, Eskilstuna.

  Vid presidieberedningen den 8 oktober 2019 bestämdes att kultur- och kompetensnämnden skulle erbjudas

  att delta den 5 – 7 februari 2020 med 6 personer. Dessa 6 personer fördelas enligt följande:

   

  Majoriteten 3 personer (Magnus tar fram deltagare till KKN den 23 oktober 2020).

  Samverkan Gävleborg 2 personer (Hans tar fram deltagare till KKN den 23 oktober 2020).

  Sverigedemokraterna 1 person (Anna-Karin tar fram deltagare till KKN den 23 oktober 2020).

   

  Logi har bokats med 6 enkelrum och när anmälan beslutats den 23 oktober på nämnden

  kan anmälningarna kompletteras med val av seminarier etc!

   

  https://folkochkultur.se/folk-och-kultur-2020/

 •   28

  Rapporter

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.