Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • §203 RS 2020-12-09

 • Vid Kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 2 februari 2021  anmäls följande delegationsbeslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg.

  1. Talangutveckligsstöd för filmen Shift Happens-AVSLÅS
   Sökt belopp 30.000 kr (D:nr KKN 2020/264)

  2. Det finns i skogen-BEVILJAT 50.000 kr
   Sökt belopp 50.000 kr (D:nr KKN 2020/258)

  3. 40 år av kamp mot våld-AVSLÅS
   Sökt belopp 49.000 kr (D:nr KKN 2020/257)

  4. Talangutvecklingsstöd för filmen Vägskäl-BEVILJAT 17.500 kr
   Sökt belopp 30.000  kr (D:nr KKN 2020/266)

  5. Talangutvecklingsstöd för filmen Layers-BEVILJAT 20.000 kr
   Sökt belopp 30.000 kr (D:nr KKN 2020/263)

  6. 6 Viksjöforsbaletten-AVSLÅS
   Sökt belopp 50.000 kr (D:nr KKN 2020/308)


  Vid Kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 2 februari 2021  anmäls följande delegationsbeslut fattade av Kultur- och kompetensnämndens presidium.

  1. Ärende gällande beslut om avskiljande av studerande från Lärarassistentutbildning vid Västerbergs folkhögskola
 • a) Kultur Gävleborg
  -Covid-19
  b) Arbetsmarknad och kompetens
  -Covid-19
  c) Folkhögskolorna
  -Covid 19
  d) Förvaltningsstab
  -Covid-19

   

 •   6

  Redovisning av medelsförvaltning januari – december 2020 Kultur- och kompetensnämnden.

 •   7

  Investering Folkhögskolorna-INFORMATION

 •   8

  Samverkansråd-INFORMATION

 •   9

  Delegationsordning för Kultur- och kompetensnämnden-INFORMATION

 • Kultur- och kompetensnämnden antog vid sammanträdet den 26 november 2019, § 164, en internkontrollplan för verksamheten.
   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
   

  Internkontrollen skall också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.
   

  Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi.
   

  Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

   

  Vid dagens sammanträde görs en uppföljning av internkontrollplanen för 2020.

 •   11

  Kulturpris och Kulturstipendier 2021-INFORMATION

 • Efter Rosa Taikons bortgång år 2017 donerades hennes ateljé till Hälsinglands museum. Hon var en av Sveriges mest framgångsrika konsthantverkare inom silversmide och finns representerad i Nationalmuseums och Röhsska museets samlingar. Hon var den första etablerade romska konstnären i Sverige samt en förkämpe för romernas rättigheter. I donationen ingår Taikons konstnärliga såväl som politiska kvarlåtenskap. Materialet inventerades, arkiverades och digitaliserades under 2018 med stöd av Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Region Gävleborg (se KKN 2018/34) och Statens Kulturråd. Totalt uppgår samlingen till ca 2000 föremål. I materialet ingår även en stor mängd publikationer, artiklar, skisser och fotografier.

  Hälsinglands museum vill producera en basutställning som bygger på den donerade ateljén. I utställningen kommer även inlånade smycken som visar det traditionellt romska hantverket och Taikons modernistiska smycken att visas. Utställningen kommer också att berätta om Taikons politiska kamp. Produktionen av utställningen sträcker sig från sommaren 2019 till sommaren 2021

 • CrowdCulture är en mikrofinansieringsplattform som möjliggör för projekt att organisera privat mikrofinansiering, sponsring och offentligt stöd. Genom Region Gävleborgs finansiering av en fond på plattformen ”Gävleborgsfonden” var ambitionen, sedan 2013, att kombinera privat finansiering med ett bidrag av Region Gävleborg till specifika kulturprojekt.

  Gävleborgsfonden har funnits sedan 2013, med ett uppehåll första halvan av 2014 då fonden överfördes från regionförbundet till landstinget. 2014-12-18 beslutade nämnden för tillväxt och regional utveckling att förlänga försöksperioden i Gävleborgsfonden på mikrofinansieringsplattformen www.crowdculture.se med ett år. Sedan 2015 har Kultur- och kompetensnämnden varje år avsatt 200 000 kronor till Gävleborgsfonden.

  Under 2020 var möjligheten att ansöka om medfinansiering kopplat till crowdfunding öppen hela året. Ingen projektägare drev kampanj. Licens- och supportkostnaderna uppgick till 50 000 kronor.

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Slutgiltig fördelning av bidraget kan inte ske förrän efter statens fördelning av bidrag i slutet av januari 2021. Därför föreslås att kultur- och kompetensnämnden som ett planeringsunderlag beslutar om preliminära bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag.

  Den preliminära ramen för bidrag till verksamhet inom kultursamverkansmodellen 2021 är totalt 111 826 000 kronor, varav 69 000 000 kronor är regionala medel. Ramen för bidraget har räknats ut med nu gällande förutsättningar och kan komma att ändras. I förslaget ingår en generell uppräkning med 1,56 %. Den totala uppräkningen av regionala medel motsvarar 2,56 %. Det statliga bidraget, utan hänsyn tagen till dessa specifika medel kopplade till Corona-pandemin, förmodas vara oförändrat i jämförelse med Kulturrådets första beslut 2020.

 • Folkhögskoleföreningen inom SKR kallar till digitalt årsmöte den 12 mars 2021.

  Vid dagens sammanträde behöver två ombud utses till årsmötet.

 •   16

  Kurser och konferenser

 • § 1

  Val av protokolljusterare

 • § 2

  Godkännande av föredragningslistan

 • §203 RS 2020-12-09

 • Vid Kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 2 februari 2021  anmäls följande delegationsbeslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg.
   

  1. Talangutveckligsstöd för filmen Shift Happens-AVSLÅS
   Sökt belopp 30.000 kr (D:nr KKN 2020/264)

  2. Det finns i skogen-BEVILJAT 50.000 kr
   Sökt belopp 50.000 kr (D:nr KKN 2020/258)

  3. 40 år av kamp mot våld-AVSLÅS
   Sökt belopp 49.000 kr (D:nr KKN 2020/257)

  4. Talangutvecklingsstöd för filmen Vägskäl-BEVILJAT 17.500 kr
   Sökt belopp 30.000  kr (D:nr KKN 2020/266)

  5. Talangutvecklingsstöd för filmen Layers-BEVILJAT 20.000 kr
   Sökt belopp 30.000 kr (D:nr KKN 2020/263)

  6. Viksjöforsbaletten-AVSLÅS
   Sökt belopp 50.000 kr (D:nr KKN 2020/308)


  Vid Kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 2 februari 2021  anmäls följande delegationsbeslut fattade av Kultur- och kompetensnämndens presidium.
   

  1. Ärende gällande beslut om avskiljande av studerande från Lärarassistentutbildning vid Västerbergs folkhögskola

 • a) Kultur Gävleborg
  Carin Palmqvist Isaksson, Avdelningschef, informerar om Covid-19 läget. "Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter Coronapandemin” är en utredning som är tillsatt av regeringen. Utredningen ska lämna konkreta förslag på insatser för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn samt synliggöra nya initiativ för att tillgängliggöra kultur. Kulturrådet öppnar ansökning för krisstöd till särskilda behov den 8/2-2021. Kulturrådet kan ännu inte utlysa krisstödet för inställda och uppskjutna arrangemang. Man väntar på EU-kommissionens godkännande.
  Kultur Gävleborg planerar offentliga konsertproduktioner från april. Balkongkonserter/dans utomhus planeras från mars. Imagine har ställt om till digitala inspirationsträffar och workhops, tävlingsmoment filmas och streamas under våren.
   

  Frédéric Thiabaud, Kulturstrateg, informerar om Kulturplanen.
  15 januari 2021 träffades politiker som är ansvariga för Kulturplanen i länet. Syftet med träffen var att få en gemensam bild av Kulturplanen.


  b) Arbetsmarknad och kompetens
  Jan-Olof Friman, Trafik, Kultur och Folkhögskoledirektör informerar om Covid-19 läget. Just nu finns inga signaler om att läget är allvarligt men man bekymrar sig fortfarande för framtiden. Restaurangbranchen har det tufft.


  c) Folkhögskolorna
  Bollnäs Folkhögskola och Kulturskolan
  Evalotta Skärberg, Rektor för Bollnäs Folkhögskola, informerar om Covid-19 läget. Distansundervisning kommer att fortsätta fram till mars, dock finns undantag för vissa praktiska moment. Internatet är öppet. Restaurangen likaså. Servicepersonalen är på plats. Kulturskolan har mindre grupper på plats. Många kursdeltagare upplever att arbetsenergin har blivit sämre och kursdeltagarnas frånvaro har ökat. Elever och lärare klagar över bristen av social närvaro.

  Forsa Folkhögskola
  Bengt Viksten, Rektor på Forsa Folkhögskola informerar om Covid-19 läget. Många elever upplever att distansundervisningen fungerar bra men att det är tråkigt. På grund av Coronapandemin har den digitala utvecklingen gått fort fram. Praktiska moment utförs på skolan.
   

  Västerberg Folkhögskola
  Bia Eriksson, Rektor på Västerberg Folkhögskola, informerar om Covid-19 läget. De flesta längtar tillbaka till skolan. Mindre grupper av elever får komma till skolan för att få stöd, gäller allmänna kurser. Tack vare att Västerberg har många hus och lokaler fungerar det bra att dela upp klasser i mindre grupper. Konferenslokaler har blivit klassrum. Exempelvis snickarbänkar har flyttats till olika rum vilket gör att eleverna kan arbeta praktiskt vid sin egen bänk med avstånd till andra elever. All sångundervisning sker på distans. Lärarassistenter och dramapedagoger har haft sin praktik som vanligt och man har inte haft något utbrott av Covid-19 på folkhögskolan. Dock har några enstaka fall förekommit.

   

   

 • Lena Fagerlind, Controller, informerar om Medelsförvaltning.

  Projekt ValidX har utvecklat modell för branschvalidering och kompetensutveckling med teknikstöd för yrket personlig assistent. En testmiljö för validering har iordningställts på Bollnäs folkhögskola och en kompletterande utbildning har därefter utformats. De två första valideringarna genomfördes i januari och uppstart för den kompletterande utbildningen gjordes i februari. Corona har haft inverkan och färre valideringar än planerat har genomförts eftersom de innebar närkontakt. Totalt 11 kursintyg har utfärdats under året. I oktober hölls avslutningar för två kursgrupper som startade inom SIfA-projektet 2019 och som de sista fyra månaderna under 2020 bedrivits inom ramen för projektet Nya eXtrastöd i Gävleborg. Scenkonsten har live-streamat konserter, gjort inspelade avsnitt för barn och unga samt erbjudit och genomfört utomhusföreställningar vid förskolor och äldreboenden. Liksom det omgivande samhället har folkhögskolan utvecklat digitala lösningar. Bollnäs folkhögskola deltog i Saco Studentmässa som för första gången genomfördes helt digitalt. Virtuell guidning av utställningar på Hälsinglands museum. 13 kursdeltagare på guideutbildningen genomförde guidningarna digitalt från olika platser i Sverige. Guidningarna kopplades ihop i Forsa folkhögskolas hörsal och kunde följas från storbild i Hörsalen eller digitalt via TEAMS. Inom ramen för barnkultursamarbetet Kultimera, mellan samtliga regionala aktörer och kommunerna, har de första utbudsdagarna med andra konstformer än scenkonst genomförts. Arrangemanget genomfördes digitalt. De politiska målen för Kultur- och kompetensnämnden 2020 har i många fall uppnåtts eller delvis uppnåtts.

 • Jan-Olof Friman, Trafik, Kultur och Folkhögskoledirektör, informerar att Kultur- och kompetensnämnden kommer vid senare tillfälle få information om ärendet Investering i folkhögskolorna.
   

  Jenny Nilsson, Intendent för offentlig konst/teamledare, informerar om konsten på Folkhögskolorna 2020-2022.
  Offentlig konst lyfts särskilt som ett centralt område inom fältet gestaltad livsmiljö. Folkhögskolorna är både mötesplats, bostad och arbetsplats och är en historiskt betydelsefull plats. Därför är det viktigt att konsten är hållbar, har en funktionalitet och är estetiskt tilltalande. Konsten ska även vara utvecklande, inspirerande och ska även utmana. Kommande konstprojekt 2021 finns bland annat i Hudiksvall, Framtidsbygget Hus 7 och 8, där Ylva Ceder har fått i uppdrag att utsmycka hisshall och väntrum. Man kommer även att ha två större utomhusgestaltningar i Hudiksvall. Genom framtidsbygget kommer man även att se över konsten på den nya ögonmottagningen i Hudiksvall samt olika lokaler i Gävle.
   

 • Lena Fagerlind, Controller, informerar om Samverkansrådet. Förslaget är att ta bort de fyra träffarna per år och istället träffas när behov finns samt att se över hur Samverkansrådet ska verka.

 • Lena Fagerlind, Controller, informerar om delegationsordningen.

  Delegationsordningen är ett levande dokument. Revisorerna har med hjälp av PWC granskat delegationsordningarna och skrivit en rapport. Detta gör att ytterligare översyn troligtvis kommer att genomföras. Det finns en inledande text som är lika för styrelsen och nämnderna. Man har ändrad rubriksindelning; ämnesområde/verksamhet, tidigare funktion. Det finns layouter kvar att justera.

 • Kultur- och kompetensnämnden antog vid sammanträdet den 26 november 2019, § 164, en internkontrollplan för verksamheten.
   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
   

  Internkontrollen skall också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.
   

  Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi.
   

  Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

   

  Vid dagens sammanträde görs en uppföljning av internkontrollplanen för 2020.

 • Elenor Noble, Kulturstrateg, informerar om kulturpris och kulturstipendier.
  Ansökningsperiod: 18 jan-18 feb 2021, Beslut i nämnden i april 2021 och om Coronaläget tillåter, tilldelning på Regionfullmäktige i juni 2021.
  Kulturpriset går till kulturskapare/arrangörer/föreningsaktiva eller andra som gjort mycket för kulturlivet i länet.
  Kulturstipendier går till kulturskapare, enskilda eller konstnärsgrupper. Kulturskapare söker stipendier själva.

 • Efter Rosa Taikons bortgång år 2017 donerades hennes ateljé till Hälsinglands museum. Hon var en av Sveriges mest framgångsrika konsthantverkare inom silversmide och finns representerad i Nationalmuseums och Röhsska museets samlingar. Hon var den första etablerade romska konstnären i Sverige samt en förkämpe för romernas rättigheter. I donationen ingår Taikons konstnärliga såväl som politiska kvarlåtenskap. Materialet inventerades, arkiverades och digitaliserades under 2018 med stöd av Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Region Gävleborg (se KKN 2018/34) och Statens Kulturråd. Totalt uppgår samlingen till ca 2000 föremål. I materialet ingår även en stor mängd publikationer, artiklar, skisser och fotografier.

  Hälsinglands museum vill producera en basutställning som bygger på den donerade ateljén. I utställningen kommer även inlånade smycken som visar det traditionellt romska hantverket och Taikons modernistiska smycken att visas. Utställningen kommer också att berätta om Taikons politiska kamp. Produktionen av utställningen sträcker sig från sommaren 2019 till sommaren 2021

 • CrowdCulture är en mikrofinansieringsplattform som möjliggör för projekt att organisera privat mikrofinansiering, sponsring och offentligt stöd. Genom Region Gävleborgs finansiering av en fond på plattformen ”Gävleborgsfonden” var ambitionen, sedan 2013, att kombinera privat finansiering med ett bidrag av Region Gävleborg till specifika kulturprojekt.

  Gävleborgsfonden har funnits sedan 2013, med ett uppehåll första halvan av 2014 då fonden överfördes från regionförbundet till landstinget. 2014-12-18 beslutade nämnden för tillväxt och regional utveckling att förlänga försöksperioden i Gävleborgsfonden på mikrofinansieringsplattformen www.crowdculture.se med ett år. Sedan 2015 har Kultur- och kompetensnämnden varje år avsatt 200 000 kronor till Gävleborgsfonden.

  Under 2020 var möjligheten att ansöka om medfinansiering kopplat till crowdfunding öppen hela året. Ingen projektägare drev kampanj. Licens- och supportkostnaderna uppgick till 50 000 kronor.

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Slutgiltig fördelning av bidraget kan inte ske förrän efter statens fördelning av bidrag i slutet av januari 2021. Därför föreslås att kultur- och kompetensnämnden som ett planeringsunderlag beslutar om preliminära bidrag till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag.

  Den preliminära ramen för bidrag till verksamhet inom kultursamverkansmodellen 2021 är totalt 111 826 000 kronor, varav 69 000 000 kronor är regionala medel. Ramen för bidraget har räknats ut med nu gällande förutsättningar och kan komma att ändras. I förslaget ingår en generell uppräkning med 1,56 %. Den totala uppräkningen av regionala medel motsvarar 2,56 %. Det statliga bidraget, utan hänsyn tagen till dessa specifika medel kopplade till Corona-pandemin, förmodas vara oförändrat i jämförelse med Kulturrådets första beslut 2020.

 • Folkhögskoleföreningen inom SKR kallar till digitalt årsmöte den 12 mars 2021.

  Vid dagens sammanträde behöver två ombud utses till årsmötet.

 • § 16

  Kurser och konferenser

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.