Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  Kultur- och kompetensnämnden delges bifogade handlingar för kännedom

  vid sammanträdet den 19 februari 2020.

 •  

  Folkhögskolorna

  - Information om statsbidragssystemet till folkhögskolorna

  - Mobilitetsstöd

   

  Kultur Gävleborg

  - Konstverksamheten

   

  Förvaltningsstab

  - Medarbetarenkäten

   

 •   5

  Månadsrapport per 31 januari 2020 - INFORMATION

 •   6

  Årsplan och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022 - 2023 - INFORMATION

 • Kultur- och kompetensnämnden antog vid sammanträdet den 6 mars 2019, § 50, en internkontrollplan för verksamheten.

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

  Internkontrollen skall också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

  Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi.

  Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

   

  Vid dagens sammanträde görs en uppföljning av internkontrollplanen för 2019.

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till
  regional kulturverksamhet. Region Gävleborg har avsatt 67 280 000 kronor till den så kallade kultursamverkansmodellen. 2020-01-23 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 42 826 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det statliga bidraget har uppräknats med 951 000 kronor, vilket motsvarar 2,28 %, varav 1,6 % gäller pris- och lönomräkning som varje kulturaktör får. Detta innebär att år 2020 finansierar Region Gävleborg 61,1% och Statens kulturråd 38,9% av bidragen inom ramen för kultursamverkansmodellen i Gävleborg (totalt 110 106 000 kronor).

  Enligt beslutet av Statens kulturråd är 1 200 000 kronor av det statliga bidraget en tillfällig förstärkning i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamheten i regionen.

  Bidraget från Statens kulturråd ska även användas för kvalitetsförstärkande insatser inom
  scenkonstområdet. Regionen ska fördela dessa medel till verksamheter som
  främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet. 880 000 kronor ska fördelas med 340 000 kronor till Folkteatern Gävleborg och 540 000 kronor till Gävle Symfoniorkester.

  I förslaget har bidragen till verksamheterna räknats upp i enlighet med inriktningar som fanns i Region Gävleborgs äskande till Statens kulturråd och i beskedet av Statens kulturråd.

  Medel tas från kostnadsställe 20909. Bidraget utbetalas enligt uppdragsöverenskommelserna.

 • Region Gävleborg har av länets samtliga kommunala arbetsmarknadsenhetschefer eller motsvarande fått förtroendet att ta ägarskap och att driva processen att ansöka om medverkan i ESF-utlysningen som syftar till att öka övergångarna till arbete eller studier för utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden samt för personer med en funktionsnedsättning.

  Det finns fortsatt ett stort behov i länet att utveckla och ta till vara metoder som fungerat bra vid utvecklandet av insatser som hjälper individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
  Region Gävleborg har framgångsrikt drivit projektet eXtra stöd i Gävleborg som startade i februari 2017 som avslutas i juni 2020. Projektet har bedrivits i delprojektform i alla länets kommuner där avdelningen Arbetsmarknad och kompetens haft ett ägarskap över ett regionalt kansli och i samverkan med de lokala aktörerna haft ca 1000 deltagare under projekttiden. Av de 555 personer som har avslutat projektet till och med augusti 2019 har mer än 50% av kvinnorna och mer än 65% av männen gått till någon form av anställning eller påbörjat studier.

  Genom denna utlysning ges nu möjlighet att fortsätta och vidareutveckla projektet i syfte att stärka kommunernas arbete med målgruppen. De metoder som prövats och visat sig framgångsrika från tidigare projekt kommer användas och förfinas. Dessa är bl.a. individualiserat stöd, studie och yrkesvägledning, utbildning om de horisontella principerna (jämlikhet, icke-diskriminering, tillgänglighet och ett ekologiskt hållbart samhälle), språkintroduktion, samhällsorientering, språkpraktik, social färdighetsträning.

  Utlysningen pågår mellan den 24 januari 2020 och den 15 mars 2020. Projektet kan starta tidigast den augusti 2020 och kan pågå som längst till den 31 januari 2023. Utlysningen omfattar 32 miljoner kronor i socialfondsstöd för hela Norra Mellansverige. 53 procent är medfinansieringskravet för att delta i projektet och medfinansieringen kommer från de deltagande kommunerna.

  Då utlysningen riktar sig till de tre länen i Norra Mellansverige kommer denna ansökan utgöra diskussionsunderlag för urval hos ESF-rådet både avseende deltagande aktörer och hur stor summa respektive aktör kan erhålla i socialfondsstöd. Det totala utlysningsbeloppet för hela regionen är 32 miljoner kronor varav Region Gävleborg hoppas att erhålla minst en tredjedel.

  Satsningen har stöd inom ramen för såväl regionala utvecklingsstrategin som kompetensprogrammet.

 • Många individer har erfarenheter och kompetenser sedan tidigare, såväl långtidsarbetslösa som nyanlända, som Sverige idag inte klarar av att ta tillvara samtidigt som branscher har stora svårigheter att rekrytera personal med adekvat kompetens. För nyanlända kan det gälla yrkeserfarenheter som inte har någon motsvarighet i det tidigare hemlandets utbildningssystem, t.ex. enklare former av omvårdnad, som många gånger motsvarar det vi Sverige kan kalla omsorg/service/personlig assistans. Idag saknas en tydlig formell och nationell utbildning till personlig assistent samt även möjligheten att genomgå branschvalidering i en nationellt giltig modell mot branschens krav för anställningsbarhet.

  Syftet med projektet är att fortsätta utveckla en nationellt giltig modell för branschvalidering och kompetensutveckling med teknikstöd i syfte att tillgodose branschers behov av arbetskraft genom att tillvarata människors tidigare kunskap, kompetens och erfarenheter. Under projekttiden kommer fokus att läggas på yrkesgruppen personliga assistenter och testmiljön som finns på Bollnäs Folkhögskola. Projektet kommer även att erbjuda kompetensutveckling till de deltagare som genomgått branschvalideringen.

  Det finns fortsatt ett stort behov i länet att utveckla och ta till vara metoder som fungerat bra för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Region Gävleborg driver framgångsrikt projektet ValidX som startade i oktober 2018 och avslutas i november 2020. Projektet bedrivs med stöd från Tillväxtverket och regionala tillväxtmedel (anslag 1:1) där avdelningen Arbetsmarknad och kompetens har ett ägarskap över ett regionalt kansli och kommer ha ca 40 deltagare under projekttiden.

  Aktuell utlysning, hanteras av ESF, är nationell och riktar sig främst till de projekt som tidigare bedrivits med stöd av Tillväxtverket och det totala utlysningsbeloppet för Sverige är ca 60 miljoner kronor varav Region Gävleborg avser söka 3,5-4 miljoner kronor.

  Förutsättningar vid deltagande i projektet är att målgruppen är arbetslösa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt att projektet ska ha ett nationellt perspektiv.

  De metoder som prövats och visat sig framgångsrika i ValidX kommer användas och förfinas.
  Projektet kan starta tidigast efter sommaren 2020 och kan som längst pågå till och med januari 2023.
  Hela budgeten för projektet omfattar ca 8 miljoner kronor varav 53 procent är medfinansiering. Deltagandet i projektet bygger på att medfinansiering i form av regionala tillväxtmedel beviljas samt att överskjutande medfinansiering i form av arbetstid/deltagarersättning godkänns.

  Satsningen har stöd inom ramen för såväl regionala utvecklingsstrategin som kompetensprogrammet.

 •  

  Folkhögskoleföreningen inom SKR kallar till årsmöte den 20 mars 2020 i Stockholm.

  Vid dagens sammanträde behöver ombud utses till årsmötet.

  Kultur- och kompetensnämnden beslutade den 28 januari 2020, § 9, att nominera

  Sven-Olof Larsson till föreningens styrelse.

 •  

  Följande inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit:

  a) Kulturting 2020, den 25 april 2020, Delsbo Forngård.

  https://www.regiongavleborg.se/kulturting

   

  b) Scen:se, kompetensdag, 30 - 31 mars 2020 i Gävle

   

  c) Världsarvsdagen den 9 maj 2020 i Orbaden

 •   13

  Rapporter

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.