Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  Följande beslut fattade med stöd av delegation anmäls vid kultur- och kompetensnämndens

  sammanträde den 26 november 2019:

   

  Beslut fattade av kultur- och kompetensdirektören

  1. Folkteatern Gävleborg - "Pendula Voice" förstudie - BEVILJAT 100 000 kronor.

  Sökt belopp 100 000 kronor (dnr KKN 2019/234).

   

  Beslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg

  2. Öppen Värld - "Biblioterapi och läsfrämjande" - AVSLAG.

  Sökt belopp 38 000 kronor (dnr KKN 2019/233).

  3. Studiefrämjandet - Talangutvecklingsstöd film "Stilla min själ" - BEVILJAT 17 000 kronor.

  Sökt belopp 27 000 kronro (dnr KKN 2019/221).

  4. Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse/Ljusdalsbygdens museum - "Storskogen-Ghabat Kabira - AVSLAG.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/217).

  5. Föreningen Finnskogsmuseet - "Skogsfinsk informationsfilm" - AVSLAG.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/121).

  6. Gävle kommun - "Gävle Horror Festival 2019" - BEVILJAT 10 000 kronor.

  Sökt belopp 15 000 kronor (dnr KKN 2019/247).,

   

 •  

  Bifogade handlingar delges kultur- och kompetensnämnden vid sammanträdet den 26 november 2019.

 •  

  Arbetsmarknad och kompetens

  - Stödjande Insatser för Anställningsbarhet (SIfA) - Niclas Cronsell

  - En bättre matchning (EBM) - Thomas Lundberg

  Folkhögskolan

  - Guideutbildningen - Helena Hammarström/Christer Enström

  Kultur Gävleborg

  - Vårt forskningsarbete - Josephine Rydberg

  - Musikverksamheten - Neta Norén

  Stab

  - Mobilitetsstöd - Lena Fagerlind

 •   6

  Månadsrapport per oktober 2019 - INFORMATION

 •  

  Muntlig information ges vid nämndens sammanträde.

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Kultur- och kompetensnämnden.

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI).

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2020/2021. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter.

 • Regionfullmäktige beslutade den 20 februari 2019 § 13 att delegera till kultur- och kompetensnämnden att fastställa avgifter för medlemmar i Gävleborgs ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs ungdomsfolkband (GUF) om avgiften föreslås vara oförändrad.  Förvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2020/2021. Avgifterna gäller deltagande i GUBB och GUF och är oförändrade jämfört med 2019/2020.

 • Sveriges kommuner och landsting (SKL) fattar årligen beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för beräkning av ersättning för utbildningar vid regionernas folkhögskolor samt stiftelse- och rörelseskolor utanför det egna området. De två senaste åren har antalet folkhögskoleplatser ökat med totalt 8 000 platser. Det har inneburit stora ökningar av kostnaderna för regioner. I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendationerna ingår från och med 2019 även ersättning för distanskurser. Med anledning av detta är rekommenderat schablonbelopp på samma nivå som 2019, det vill säga 400 kronor.

 • Den regionala biblioteksplanen 2020-2021 identifierar sex fokusområden:

  - samverkan
  - barnrätt
  - litteratur
  - läsfrämjande
  - medie- och informationskunnighet
  - mångfald och likabehandling

  Enligt bibliotekslagen (2013:801, § 17) ska kommuner och landsting ”anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. På Region Gävleborg ansvarar Kultur- och kompetensnämnden för den regionala biblioteksverksamheten inom avdelningen Kultur Gävleborg samt folkhögskolebiblioteken på Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för sjukhusbiblioteken som har verksamhet både i Gävle och Hudiksvall.

  Kultur Gävleborg har haft en dialogprocess för att skapa en ökad förankring samt ökad relevans och legitimitet för den regionala biblioteksplanen.

  Kultur Gävleborg har haft samråd med berörda verksamheter inom Region Gävleborg såsom sjukhusbibliotek och folkhögskolor för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Dialogen med länets folkbibliotek har genomförts med kommunernas bibliotekschefer vid två tillfällen. Syftet med dialogprocessen har varit att få kunskap om de olika biblioteksverksamheterna och få specifika inspel från varje verksamhet och länets kommuner. Dialogerna har handlat om att tillsammans skapa samsyn, identifiera utmaningar och fundera över länets behov av att vidareutveckla Region Gävleborgs samlade biblioteksverksamhet under planperioden 2020-2021.

  Alla dessa aktörer har tillsammans bidragit till framtagandet av den regionala biblioteksplanen.

  Dokumentet var ute på remiss 19 juni-30 september 2019 och begäran om anstånd beviljades till och med 22 oktober 2019.

  Inbjudna remissinstanser var följande:

  - Gävleborgs kommuner
  - Högskolan i Gävle
  - Gävleborgs regionala funktionshinders-föreningar (Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) Gävleborg och Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg).

  Alla dessa har skickat yttrande.

  Remissupplagan av den regionala biblioteksplanen har bearbetats utifrån de 13 inlämnade remissvaren.

  Ett förslag till slutversion av den regionala biblioteksplanen 2020-2021 bifogas.

  När den regionala biblioteksplanen är antagen ska den delges Kungliga biblioteket.

 •  

  Information om äskandet till Statens Kulturråd ges vid sammanträdet.

 •  

  Jultallrik serveras i Bistron på Silvanum!

 • Arkiv Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2020. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Arkiv Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 och regionens budget 2020.

 • Folkteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2020. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Folkteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 och regionens budget 2020.

 • Gävle Symfoniorkester har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2020. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 och regionens budget 2020.

 • Hälsinglands museum har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2020. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Hälsinglands museum som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 och regionens budget 2020.

 • Länsmuseet Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2020. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Länsmuseet Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 och regionens budget 2020.

 • Riksteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2020. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Riksteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 och regionens budget 2020.

 •  

  En muntlig presentation av uppdragsöverenskommelsen ges vid sammanträdet.

 • Målet med projektet är att arbeta fram ett världsarvspedagogiskt material, teoretiskt och praktiskt, som alla grundskoleelever i länet ska kunna ta del av. Eleverna är tänkta att arbeta med världsarvet såväl i skolmiljö som i hälsingegårdsmiljö. Det pedagogiska materialet kommer att ha en tydlig förankring i läroplanen och anpassas till olika åldersgrupper. Därigenom ökar elevernas kunskap och förståelse för Världsarvet Hälsingegårdar, vilket även bidrar till att fullfölja åtagandet om utbildnings- och informationsinsatser enligt världsarvskonventionen.

  Materialet som arbetas fram ska kunna komma alla grundskoleelever inom länet till del. Materialet kommer att vara såväl praktiskt som teoretiskt och finnas digitalt, vilket möjliggör spridning genom bland annat sociala medier och hemsidor.

  Initiativet till en gemensam pedagogisk satsning stöttas bland annat av Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun, Ljusdalsbydgens museum, Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands museum. Initiativet bygger på långsiktighet och materialet ska erbjuda kunskapsspridning om Världsarvet Hälsingegårdar för nya generationer inom vårt område, samt genom kontakter inom nationella världsarvs- och kulturarvsnätverk.

  Under 2018, som var det första året av detta treåriga projekt samt det Europeiska kulturarvsåret, genomförde projektledaren en kartläggning av tidigare arbete och insatser för världsarvspedagogik samt konkretiserade projektupplägg och budget för år 2 och 3.
  510 000 kronor beviljades. 641 000 kronor beviljades för år 2.

  Kopplingarna till den regionala kulturplanens utvecklingsområden är flera, bland annat tillgång till konst och kultur. Projektet bidrar även till att tillgängliggöra kulturarv och kulturmiljö för barn och unga

 • I föreliggande förslag avsätts 200 000 kronor av utvecklingsbidraget till kultur för Gävleborgsfonden på mikrofinansieringsplattformen www.crowdculture.se.

  Licens och supportkostnaderna som uppgår till ca 50 000 kronor årligen belastar förvaltningens administrativa kostnader, i enlighet med det avtal som Region Gävleborg har med Fabel Kommunikation AB.

 • Under perioden 2020-2022 vill Studieförbundet Bilda Mitt utveckla en verksamhet inom film/rörlig bild för unga, preliminärt under 2020 i samarbete med några av Hälsinglands kommuner (Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig och Söderhamn), med regelbundna filmträffar på mötesplatser med tillgång till resurser och kunskap, filmvisning, workshops med branschpersoner, samt årliga sommarläger.

 •  

  Muntlig presentation vid sammanträdet!

 • Gävle Teaterförening ansöker om 375 000 kr till förstudien.

  Gävle Teaterförening är en ideell förening som driver Gävle Teater.

  Det är en av delföreningarna i Riksteatern Gävleborg som är ett samverkansorgan för scenkonstarrangörer i länet och har till uppgift att främja och utveckla scenkonsten i Gävleborg samt att verka för ett starkt arrangörsnät. Gävle Teaterförening har uppdraget att arrangera scenkonst-, teater- och dansföreställningar för unga vuxna och vuxna i Gävle kommun. Teaterföreningen verkar för att göra scenkonsten tillgänglig för alla.

  Projektet Scenkonst för äldre – Ett demokratiprojekt ”syftar till att förbättra äldre människors möjlighet att delta i kultur- och samhällsliv – oavsett ålder. Gävle Teaterförening vill tillsammans med Gävle kommun och andra aktörer arrangera scenkonst för äldreboende på Gävle Teater dagtid.”

  Projektet är tänkt som en förstudie där studiebesök, planering, arrangerandet av tre teaterföreställningar för äldre på Gävle Teater under dagtid och utvärdering kommer att ske för att sedan kunna inspirera andra teaterföreningar i länet att fortsätta arrangera erbjudanden för målgruppen äldre med hemtjänst eller äldre på äldreboenden.

  En viktig ambition i projektet är att bistå med att bryta den eventuella isolering som äldre personer riskerar uppleva genom at arrangera teater i en byggnad ämnad för just teater på dagtid i samråd med Omvårdnad Gävle.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna

  organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 •  

  Muntlig information ges vid nämndens sammanträde.

 • Västerbergs folkhögskola ser behov av att starta en ny utbildning som på sikt ersätter en del av de 100 platser vi nu har på allmän kurs.

  Antalet sökande till allmän kurs har legat stadigt under en period. Däremot har fördelningen av modersmålssvenskar/andraspråkssvenskar förändrats. Andelen av de sökande som har annat modersmål än svenska har ökat medan andelen med svenska som modersmål har minskat. Eftersom Sverige sedan 2015 tar emot färre asylsökande borde gruppen flerspråkiga på allmän kurs minska.
  I och med omstrukturering av arbetsförmedlingen är det troligt att antalet deltagare på uppdragsutbildningarna SMF och Etablering minskar. Dessa är en av rekryteringsvägarna för allmän kurs. I genomsnitt kommer 10-15 deltagare per år till allmän kurs via Etablering och SMF.

  Samtidigt som skolväsendet har stor brist på legitimerade lärare finns det en grupp människor med intressanta yrkesbakgrunder, utbildningar, språkkunskaper, erfarenheter, funktionsvariationer mm som skulle vara värdefulla resurser i skolan.
  På Västerberg finns personal med kompetens för att arbeta med en lärarassistentutbildning.

 •  

  1. Påminnelse om regionala kultursamrådet den 16 december 2019!

 •  

  Inga aktuella!

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.