Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Inga aktuella anmälningar

 • Beslut om beviljat bidrag till Konstfrämjandet Gävleborg. xKONSTx - nätverk - KKN 2022/186

   

  Beslut om avslag till Helena Nordin. Växthusstöd – Helena N - KKN 2022/188

   

  Beslut om beviljat bidrag till Peter Lindblom Peblo Production AB. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Monstret - KKN 2022/101

   

  Beslut om beviljat bidrag till Annelie Morin. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre You’re It - KKN 2022/104

   

  Beslut om beviljat bidrag till Maya Lindh. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Sigrid Ward - KKN 2022/107

   

  Beslut om beviljat bidrag till Thomas Lothström. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Blå Skog - KKN 2022/110

   

  Beslut om avslag till Philip Sterner och Det kreativa kollektivet. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Namnlös långfilm/Det kreativa kollektivet - KKN 2022/102

   

  Beslut om avslag till Rasmus Tirzitis. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Skuggjaget - KKN 2022/93

   

  Beslut om avslag till Rose Wimpson. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Star Awards - KKN 2022/94

   

  Beslut om avslag till Albin Bladh. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Torpdrömmen - KKN 2022/100

   

  Beslut om avslag till Mayasa El-Mahmadi. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Scenes from a Psychosis - KKN 2022/103

   

  Beslut om avslag till Anton Brynk. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre I döda vinkeln - KKN 2022/108

   

  Beslut om avslag till Sigurdur Holm Arnarson. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre TBC - KKN 2022/109

   

  Beslut om avslag till Henning Larsson Muller. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Toxic - KKN 2022/111

   

  Beslut om beviljat bidrag till Stiftelsen Hälsinglands museum. Utvecklingsbidrag till utvecklingsprojekt - KKN 2022/189

 • a) Kultur Gävleborg

  Statsbidrag till studieförbunden - tillgänglig granskningsrapport från Riksrevisionen

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

   

   

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI). Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning som är lägre än KPI.

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2023/2024. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter. Föreslagna justeringar av kost och boende innebär en prisjustering motsvarande 4,4% och ingen höjning av terminsavgiften.

 • En ny regional turism-och besöksnäringsstrategi är under framtagande och en remissversion skickades ut till 37 instanser den 15/6-2022 (RS 2022/945). Vid remisstidens utgång, den 30/9-2022, hade 20 remissvar inkommit (RS 2022/1479). Sammantaget indikerar svaren att förväntningarna från remissinstanserna skiljer sig väsentligt från strategins tänkta syfte och innebörd. En allmän uppfattning är att strategin bör vara mer detaljerad, mer konkret och i visa fall mer som en handlingsplan istället för en strategi. Remissen har heller inte behandlats politiskt i alla kommuner vilket tyder på att förankringen i vissa delar är svag. För att den regionala turism- och besöksnäringsstrategin ska fungera som en gemensam inriktning för en hållbar utveckling inom besöksnäringen i Gävleborg, som hänger ihop med den regionala utvecklingsstrategin och som berörda aktörer står bakom, behöver processen förlängas. Det behövs en bredare uppsamling kring frågorna och respektive aktörs roll och ansvar bör förtydligas. En större förståelse för Region Gävleborgs respektive kommunernas uppdrag och kommande insatser är av särskild vikt för att strategin ska kunna förverkligas.

   

  Under den förlängda tiden av processen föreslås att Region Gävleborg bjuder in till ett uppstartsevent kopplat till omtaget, där kommunalråd, oppositionsråd, kommunchefer, näringslivschefer och turismansvariga samt tjänstepersoner från Länsstyrelsen Gävleborg bjuds in. Därefter genomförs en uppföljande dialog med varje enskild kommun.

   

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 •   9

  Framställan från Region Gävleborg om statligt verksamhetsbidrag 2023

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 •   11

  Verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer 2023

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker samarbete, samverkan och regional utveckling inom kulturområdet i linje med den regionala kulturplanens mål och intentioner.


  Konstnärliga residens är ett i den regionala kulturplanen återkommande mål som kräver strategisk samverkan mellan olika parter. Verksamhetsutvecklingen inom konst vid Kultur Gävleborg och IASPIS/Konstnärsnämnden har tidigare beviljat Konstfrämjandet Gävleborg medel till en förstudie Optic Suede. Därefter sökte och beviljades de 2020 och 2021 utvecklingsbidrag från Region Gävleborg för år 1 och 2 av Optic X. IASPIS/Konstnärsnämnden har även stöttat år 1 & 2. Denna ansökan gäller tredje året.


  Projektet Optic X löper över tre år och undersöker förutsättningar, utvecklar strukturer och metoder för konstnärsdrivna residensprogram i Gävleborg. Genom projektet skapar de en genomgripande analys och metodutveckling av konceptet genom att genomföra tre residensvistelser i Gävleborg för internationella konstnärer, samt möjliggöra tre residensvistelser utomlands för tre konstnärskap yrkesverksamma i Gävleborg. Projektet lägger samtidigt grunden för ett nätverk för självorganiserade residensprogram i Gävleborg.


  Projektet avslutas med att en publikation publiceras, som presenterar projektets erfarenheter och tankar kring samarbeten, konstnärsdrivna residens och plats från de tre åren.


  De strävar även efter att genomföra ett seminarium kring residens - som tar avstamp i
  publikationen, men som genomförs utanför projektets budget och tidsplan, efter 2023.

  • FHF höstmöte, 17 november 2022
  • Studieresa världsarvet Falun 
  • Kulturting Gävleborg 2023 - 22 april 2023

   

 • § 108

  Val av protokolljusterare

 • § 109

  Godkännande av föredragningslistan

 • Inga aktuella anmälningar.

 • Beslut om beviljat bidrag till Konstfrämjandet Gävleborg. xKONSTx - nätverk - KKN 2022/186

   

  Beslut om avslag till Helena Nordin. Växthusstöd – Helena N - KKN 2022/188

   

  Beslut om beviljat bidrag till Peter Lindblom Peblo Production AB. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Monstret - KKN 2022/101

   

  Beslut om beviljat bidrag till Annelie Morin. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre You’re It - KKN 2022/104

   

  Beslut om beviljat bidrag till Maya Lindh. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Sigrid Ward - KKN 2022/107

   

  Beslut om beviljat bidrag till Thomas Lothström. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Blå Skog - KKN 2022/110

   

  Beslut om avslag till Philip Sterner och Det kreativa kollektivet. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Namnlös långfilm/Det kreativa kollektivet - KKN 2022/102

   

  Beslut om avslag till Rasmus Tirzitis. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Skuggjaget - KKN 2022/93

   

  Beslut om avslag till Rose Wimpson. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Star Awards - KKN 2022/94

   

  Beslut om avslag till Albin Bladh. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Torpdrömmen - KKN 2022/100

   

  Beslut om avslag till Mayasa El-Mahmadi. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Scenes from a Psychosis - KKN 2022/103

   

  Beslut om avslag till Anton Brynk. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre I döda vinkeln - KKN 2022/108

   

  Beslut om avslag till Sigurdur Holm Arnarson. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre TBC - KKN 2022/109

   

  Beslut om avslag till Henning Larsson Muller. Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang norra nedre Toxic - KKN 2022/111

   

  Beslut om beviljat bidrag till Stiftelsen Hälsinglands museum. Utvecklingsbidrag till utvecklingsprojekt - KKN 2022/189

 • a) Kultur Gävleborg

  Elenor Noble, kulturstrateg, sammanfattar innehållet i granskningsrapporten från Riksrevisionen: Statsbidraget till studieförbunden - kontroll och uppföljning.

   

  b) Folkhögskolorna

  Jan-Olof Friman, trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör, informerar att rektorn på Bollnäs folkhögskola slutar till nästa år. Rekrytering av ny rektor beräknas vara färdig till januari 2023.

   

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI). Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning som är lägre än KPI.

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2023/2024. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter. Föreslagna justeringar av kost och boende innebär en prisjustering motsvarande 4,4% och ingen höjning av terminsavgiften.

 • En ny regional turism-och besöksnäringsstrategi är under framtagande och en remissversion skickades ut till 37 instanser den 15/6-2022 (RS 2022/945). Vid remisstidens utgång, den 30/9-2022, hade 20 remissvar inkommit (RS 2022/1479). Sammantaget indikerar svaren att förväntningarna från remissinstanserna skiljer sig väsentligt från strategins tänkta syfte och innebörd. En allmän uppfattning är att strategin bör vara mer detaljerad, mer konkret och i visa fall mer som en handlingsplan istället för en strategi. Remissen har heller inte behandlats politiskt i alla kommuner vilket tyder på att förankringen i vissa delar är svag. För att den regionala turism- och besöksnäringsstrategin ska fungera som en gemensam inriktning för en hållbar utveckling inom besöksnäringen i Gävleborg, som hänger ihop med den regionala utvecklingsstrategin och som berörda aktörer står bakom, behöver processen förlängas. Det behövs en bredare uppsamling kring frågorna och respektive aktörs roll och ansvar bör förtydligas. En större förståelse för Region Gävleborgs respektive kommunernas uppdrag och kommande insatser är av särskild vikt för att strategin ska kunna förverkligas.

   

  Under den förlängda tiden av processen föreslås att Region Gävleborg bjuder in till ett uppstartsevent kopplat till omtaget, där kommunalråd, oppositionsråd, kommunchefer, näringslivschefer och turismansvariga samt tjänstepersoner från Länsstyrelsen Gävleborg bjuds in. Därefter genomförs en uppföljande dialog med varje enskild kommun.

   

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 • Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, informerar om Region Gävleborgs ansökan om det statliga verksamhetsbidraget i syfte att finansiera kulturaktörer med varaktigt uppdrag.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 • Fördelning av verksamhetsbidrag för år 2023 görs till 25 distriktsföreningar och 2 politiska ungdomsförbund till en summa av 4 077 200 kr. Förslag till beslut föreslås utifrån en oförändrad budget.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker samarbete, samverkan och regional utveckling inom kulturområdet i linje med den regionala kulturplanens mål och intentioner.


  Konstnärliga residens är ett i den regionala kulturplanen återkommande mål som kräver strategisk samverkan mellan olika parter. Verksamhetsutvecklingen inom konst vid Kultur Gävleborg och IASPIS/Konstnärsnämnden har tidigare beviljat Konstfrämjandet Gävleborg medel till en förstudie Optic Suede. Därefter sökte och beviljades de 2020 och 2021 utvecklingsbidrag från Region Gävleborg för år 1 och 2 av Optic X. IASPIS/Konstnärsnämnden har även stöttat år 1 & 2. Denna ansökan gäller tredje året.


  Projektet Optic X löper över tre år och undersöker förutsättningar, utvecklar strukturer och metoder för konstnärsdrivna residensprogram i Gävleborg. Genom projektet skapar de en genomgripande analys och metodutveckling av konceptet genom att genomföra tre residensvistelser i Gävleborg för internationella konstnärer, samt möjliggöra tre residensvistelser utomlands för tre konstnärskap yrkesverksamma i Gävleborg. Projektet lägger samtidigt grunden för ett nätverk för självorganiserade residensprogram i Gävleborg.


  Projektet avslutas med att en publikation publiceras, som presenterar projektets erfarenheter och tankar kring samarbeten, konstnärsdrivna residens och plats från de tre åren.


  De strävar även efter att genomföra ett seminarium kring residens - som tar avstamp i
  publikationen, men som genomförs utanför projektets budget och tidsplan, efter 2023.

  • Folkhögskoleföreningens höstmöte, 17 november 2022
  • Kulturting Gävleborg 2023 - 22 april 2023

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.