Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   5

  Information från Länsmuseet

 • a) Kultur Gävleborg

  Kultur för barn och unga - Carin Palmqvist Isaksson och Marcus Strand, (20 min)

   

  b) Folkhögskolorna 

  Lärarassistentutbildning, Västerbergs Folkhögskola - Gabrielle Melander, (15 min)

 •   7

  Verksamhetsplan 2024

 •   8

  Internkontrollplan 2024

 • För att i framtiden möta förändring i utbudet av externa folkhögskolor med verksamhet i länet, beslutade Kultur- och kompetensnämnden 2017 (Dnr KKN 2017/14) om en ny ersättningsmodell. Beslutet innebar att Region Gävleborg ska följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer för mobilitetsstöd, men med ett gemensamt kostnadstak som fastställs årligen. Ersättningen är rörlig och följer överenskommelsen så länge det totala bidraget är inom ramen. Därefter kommer värdet per deltagarvecka minska så att den totala kostnaden inte överstiger kostnadstaket. 2023 är kostnadstaket 2 320 000 kr. Förslaget för 2024 är att kostnadstaket förblir oförändrat 2 320 000 kr.

   

  SKRs rekommendation har 2022 ersatts av en överenskommelse mellan alla regioner.

 • Regionfullmäktige beslutade den 20 februari 2019, § 13, att delegera beslut om avgifter för medlemmar i Gävleborgs ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs ungdomsfolkband (GUF) förutsatt att avgifterna är oförändrade.


  Regionfullmäktige beslutade den 20 september 2023, § 225, att delegera beslut om avgifter för medlemmar i Dansungdomskompaniet Gävleborg (DUG) förutsatt att avgifterna är oförändrade.
  Förvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2024/2025. Avgiften är oförändrade jämfört med läsåret 2023/2024 avseende GUBB, GUF och DUG.

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI).
  KPI förändrades 9,7% mellan maj 2022 och maj 2023.
  Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning som är lägre än KPI.

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2024/2025. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter. Föreslagna justeringar av kost och inackordering innebär prisjusteringar mellan 2,9%-4,4% och ingen höjning av terminsavgiften.

 • Enligt fullmäktiges beslut om Budget 2024 och ekonomisk plan 2025 – 2026, uppgår budgetramen 2024 för Kultur- och kompetensnämnden till 195,6 mnkr.

  Nämnden fördelar ramen på Bollnäs folkhögskola, Forsa folkhögskola, Västerberg folkhögskola, externa folkhögskolor, studieförbund, Arbetsmarknad- och kompetens, Näringsliv och innovation, kulturverksamheter, kultur- och organisationsbidrag samt Förvaltningsstab.

 • Kultur- och kompetensnämnden har gett förvaltningsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för att fortsatt bedriva dramapedagogutbildning vid Västerbergs folkhögskola (KKN 2023/133 § 83). Utredningen har genomförts under hösten och innehåller en sammanfattning med en mer detaljerad bilaga. Utredningen visar att det finns goda förutsättningar att fortsatt bedriva dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola. Utredningens slutsatser är att det finns en arbetsmarknad för dramapedagoger, att få andra utbildningsanordnare erbjuder utbildning i yrket samt att dramapedagogutbildningens lokalbehov kan tillgodoses utan nybyggnation av lokaler. De justeringar som behöver genomföras ligger inom rektors mandat.

 • Region Gävleborg beviljar årligen verksamhetsbidrag till ideella och idéburna organisationer i Gävleborgs län (till exempel pensionärsorganisationer, ungdomsorganisationer, kulturorganisationer och organisationer för företagande) för att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet.

   

  Genom olika organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

 • Ung Företagsamhet Gävleborg är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, att främja ett erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv samt generationer.

   

  För att kunna möjliggöra ökat inflytande och styrning av de bidrag som Region Gävleborg beviljar till Ung Företagsamhet Gävleborg, så tilldelar Kultur- och kompetensnämnden 250 000 kronor till avdelningen Näringsliv och Innovation, som de i sin tur ska använda till ett stöd till Ung Företagsamhet Gävleborg under 2024. Summan motsvarar det verksamhetsbidrag som Ung Företagsamhet Gävleborg tidigare fått (KKN 2022/136).

   

  Handläggare inom Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ansvarar för att avtala om stödet och begära in och granska redovisning av stödet till Ung Företagsamhet Gävleborg samt att återrapportera detta till nämnden.

   

  Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ska även under första kvartalet 2024 planera för och kommunicera till sökande hur motsvarande stöd ska hanteras under kommande år. Det ska göras tillsammans med Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen så att beslutet fattas senast 1 maj 2024 när ansökning för verksamhetsstöd 2025 öppnar.

 • Coompanion Gävleborgs ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, på medlemmarnas uppdrag, bedriva rådgivning-, information- och utbildningsinsatser avseende den kooperativa verksamhetsformen samt annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

   

  För att kunna möjliggöra ökat inflytande och styrning av de bidrag som Region Gävleborg beviljar till Coompanion Gävleborg, så tilldelar Kultur- och kompetensnämnden 450 000 kronor till avdelningen Näringsliv och Innovation, som de i sin tur ska använda till ett stöd till Coompanion Gävleborg under 2024. Summan motsvarar det verksamhetsbidrag som Coompanion Gävleborg tidigare fått (KKN 2022/142).

   

  Handläggare inom Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ansvarar för att avtala om stödet och begära in och granska redovisning av stödet till Coompanion Gävleborg samt att återrapportera detta till Kultur- och kompetensnämnden.

   

  Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ska även under första kvartalet 2024 planera för och kommunicera till sökande hur motsvarande stöd ska hanteras under kommande år. Det ska göras tillsammans med Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen så att beslutet fattas senast 1 maj 2024 när ansökning för verksamhetsstöd 2025 öppnar.

 • Syftet med detta verksamhetsbidrag är att stödja studieförbundens regionala verksamhet och att främja den regionala verksamhetens utveckling och därigenom bidra till människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. 

  Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur. Studiecirklar och kulturprogram ger människor möjlighet att lära och utvecklas tillsammans. Studieförbunden har starka band till folkrörelser och föreningar och är en viktig del av den idéburna sektorn.

 • Processen med att ta fram en ny turism- och besöksnäringsstrategi påbörjades hösten 2022. Processen inleddes med interna dialoger på Region Gävleborg och därefter dialoger med samtliga kommuner i Gävleborg samt med Länsstyrelsen. Även en enkätundersökning bland besöksnäringsföretagen utfördes.

   

  Ett remissutkast skickades ut till berörda parter i juni-2022. Remissvaren indikerade att det fanns olika tolkningar kring vilken typ av dokument strategin skulle vara och att det fanns en stor otydlighet kring de olika aktörernas roller och ansvar när det gäller turism och besöksnäring. Vidare saknades några väsentliga områden i strategin.

   

  Beslut togs i KKN i november 2022, kring att förlänga processen för att fördjupa dialogerna med kommunerna och få en samstämmighet kring strategin.

   

  I februari 2023 genomfördes ett uppstartsevent i Bollnäs för den förlängda processen. Därefter genomfördes fördjupade dialoger med kommunerna mellan februari och augusti 2023. Utifrån inspel från kommundialogerna skrevs strategin om.

   

  Den 27 oktober 2023 hölls en remissdialog på Bollnäs Folkhögskola kring det nya dokumentet. Det rådde samstämmighet och nöjdhet kring den nya strategin och endast mindre justeringar genomfördes efter dialogen.

   

 • 2023 påbörjades en dialog med idrottsrörelsen för att utveckla och stärka samverkan med Region Gävleborg. I Kultur- och kompetensnämndens årsplan och mål för 2024–2026 ges ett uppdrag- Dialog med idrottsrörelsen.

   

  Länets idrottsrörelse är viktiga aktörer för att förbättra folkhälsan i länet. Genom att stärka barns och ungas möjligheter att röra på sig förbättras folkhälsan.

   

  Kultur och kompetensnämnden fortsätter den dialog med idrottsrörelsen i länet som startade 2023 för att utröna på vilket sätt Region Gävleborg kan bidra till att idrottsrörelsens viktiga arbete kan utvecklas.

   

  Inom uppräkningen ska 1,0 mnkr användas för att satsa på att utveckla ledarskap för ungdomar inom föreningslivet.

   

 • I den nya programperioden för Europeiska socialfonden för perioden 2021-2027 så avser Svenska ESF-rådet att utlysa medel riktat till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen konstaterat att de inte når med sina insatser januari 2024 i programområde A2, ”uppmuntra till en aktiv inkludering”.

  Utlysningen avses rikta sig till organisationer som har förutsättningar att nå målgruppen och kan erbjuda insatser efter målgruppens behov och riktar sig till organisationer inom privat sektor, offentlig sektor och civilsamhällesaktörer.

  Utlysningen planeras vara öppen under januari till april och är en regional utlysning inom Norra Mellansverige med en planerad budget om 58 miljoner kronor. Deltagande i projektet kommer kräva en offentlig medfinansiering på 40 %.
  Svenska ESF-rådet planerar att fatta beslut om beviljade projekt under juni 2024.

  Det finns ett stort behov i länet att utveckla metoder och arbetssätt för utlysningens målgrupp för att dessa ska närma sig arbete eller studier. Regionala utvecklingsförvaltningen avser att vara projektägare och bedriva och koordinera projektet i länets samtliga kommuner och samverkansavtal om detta kommer upprättats. Projektet planeras starta i augusti/september 2024 och löpa ca 2 år.

 •   21

  Kurser och konferenser

 • § 132

  Val av justerare

 • § 133

  Fastställande av dagordning

 • § 134

  Anmälningar för kännedom

 • § 135

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Jonas Westlund, avdelningschef på Länsmuseet, föredrar om verksamheten på muséet. 

 • a) Kultur Gävleborg

  Carin Palmqvist Isaksson, avdelningschef och Marcus Strand, enhetschef, redovisar om Kultur Gävleborgs verksamhet för barn och unga. 

   

  b) Folkhögskolorna 

  Jan-Olof Friman, Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör, informerar om att lärarassistentutbildningen på Västerbergs folkhögskola har modifierats till lärar- och elevassistentutbildning. Gabrielle Melander, biträdande rektor på folkhögskolan, kommer till nästa sammanträde att ge en lägre föredragning om utbildningen.

 • Lotta Skärberg, kvalificerad handläggare, föredrar om verksamhetsplanen 2024. 

 • Lotta Skärberg, kvalificerad handläggare, redovisar om internkontrollplanen 2024. 

 • För att i framtiden möta förändring i utbudet av externa folkhögskolor med verksamhet i länet, beslutade Kultur- och kompetensnämnden 2017 (Dnr KKN 2017/14) om en ny ersättningsmodell. Beslutet innebar att Region Gävleborg ska följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer för mobilitetsstöd, men med ett gemensamt kostnadstak som fastställs årligen. Ersättningen är rörlig och följer överenskommelsen så länge det totala bidraget är inom ramen. Därefter kommer värdet per deltagarvecka minska så att den totala kostnaden inte överstiger kostnadstaket. 2023 är kostnadstaket 2 320 000 kr. Förslaget för 2024 är att kostnadstaket förblir oförändrat 2 320 000 kr.

   

  SKRs rekommendation har 2022 ersatts av en överenskommelse mellan alla regioner.

 • Regionfullmäktige beslutade den 20 februari 2019, § 13, att delegera beslut om avgifter för medlemmar i Gävleborgs ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs ungdomsfolkband (GUF) förutsatt att avgifterna är oförändrade.


  Regionfullmäktige beslutade den 20 september 2023, § 225, att delegera beslut om avgifter för medlemmar i Dansungdomskompaniet Gävleborg (DUG) förutsatt att avgifterna är oförändrade.
  Förvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2024/2025. Avgiften är oförändrade jämfört med läsåret 2023/2024 avseende GUBB, GUF och DUG.

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI).
  KPI förändrades 9,7% mellan maj 2022 och maj 2023.
  Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning som är lägre än KPI.

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2024/2025. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter. Föreslagna justeringar av kost och inackordering innebär prisjusteringar mellan 2,9%-4,4% och ingen höjning av terminsavgiften.

 • Enligt fullmäktiges beslut om Budget 2024 och ekonomisk plan 2025 – 2026, uppgår budgetramen 2024 för Kultur- och kompetensnämnden till 195,6 mnkr.

  Nämnden fördelar ramen på Bollnäs folkhögskola, Forsa folkhögskola, Västerberg folkhögskola, externa folkhögskolor, studieförbund, Arbetsmarknad- och kompetens, Näringsliv och innovation, kulturverksamheter, kultur- och organisationsbidrag samt Förvaltningsstab.

 • Kultur- och kompetensnämnden har gett förvaltningsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för att fortsatt bedriva dramapedagogutbildning vid Västerbergs folkhögskola (KKN 2023/133 § 83). Utredningen har genomförts under hösten och innehåller en sammanfattning med en mer detaljerad bilaga. Utredningen visar att det finns goda förutsättningar att fortsatt bedriva dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola. Utredningens slutsatser är att det finns en arbetsmarknad för dramapedagoger, att få andra utbildningsanordnare erbjuder utbildning i yrket samt att dramapedagogutbildningens lokalbehov kan tillgodoses utan nybyggnation av lokaler. De justeringar som behöver genomföras ligger inom rektors mandat.

 • Region Gävleborg beviljar årligen verksamhetsbidrag till ideella och idéburna organisationer i Gävleborgs län (till exempel pensionärsorganisationer, ungdomsorganisationer, kulturorganisationer och organisationer för företagande) för att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet.

   

  Genom olika organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

 • Ung Företagsamhet Gävleborg är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, att främja ett erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv samt generationer.

   

  För att kunna möjliggöra ökat inflytande och styrning av de bidrag som Region Gävleborg beviljar till Ung Företagsamhet Gävleborg, så tilldelar Kultur- och kompetensnämnden 250 000 kronor till avdelningen Näringsliv och Innovation, som de i sin tur ska använda till ett stöd till Ung Företagsamhet Gävleborg under 2024. Summan motsvarar det verksamhetsbidrag som Ung Företagsamhet Gävleborg tidigare fått (KKN 2022/136).

   

  Handläggare inom Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ansvarar för att avtala om stödet och begära in och granska redovisning av stödet till Ung Företagsamhet Gävleborg samt att återrapportera detta till nämnden.

   

  Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ska även under första kvartalet 2024 planera för och kommunicera till sökande hur motsvarande stöd ska hanteras under kommande år. Det ska göras tillsammans med Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen så att beslutet fattas senast 1 maj 2024 när ansökning för verksamhetsstöd 2025 öppnar.

 • Coompanion Gävleborgs ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, på medlemmarnas uppdrag, bedriva rådgivning-, information- och utbildningsinsatser avseende den kooperativa verksamhetsformen samt annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

   

  För att kunna möjliggöra ökat inflytande och styrning av de bidrag som Region Gävleborg beviljar till Coompanion Gävleborg, så tilldelar Kultur- och kompetensnämnden 450 000 kronor till avdelningen Näringsliv och Innovation, som de i sin tur ska använda till ett stöd till Coompanion Gävleborg under 2024. Summan motsvarar det verksamhetsbidrag som Coompanion Gävleborg tidigare fått (KKN 2022/142).

   

  Handläggare inom Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ansvarar för att avtala om stödet och begära in och granska redovisning av stödet till Coompanion Gävleborg samt att återrapportera detta till Kultur- och kompetensnämnden.

   

  Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ska även under första kvartalet 2024 planera för och kommunicera till sökande hur motsvarande stöd ska hanteras under kommande år. Det ska göras tillsammans med Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen så att beslutet fattas senast 1 maj 2024 när ansökning för verksamhetsstöd 2025 öppnar.

 • Syftet med detta verksamhetsbidrag är att stödja studieförbundens regionala verksamhet och att främja den regionala verksamhetens utveckling och därigenom bidra till människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. 

  Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur. Studiecirklar och kulturprogram ger människor möjlighet att lära och utvecklas tillsammans. Studieförbunden har starka band till folkrörelser och föreningar och är en viktig del av den idéburna sektorn.

 • Processen med att ta fram en ny turism- och besöksnäringsstrategi påbörjades hösten 2022. Processen inleddes med interna dialoger på Region Gävleborg och därefter dialoger med samtliga kommuner i Gävleborg samt med Länsstyrelsen. Även en enkätundersökning bland besöksnäringsföretagen utfördes.

   

  Ett remissutkast skickades ut till berörda parter i juni-2022. Remissvaren indikerade att det fanns olika tolkningar kring vilken typ av dokument strategin skulle vara och att det fanns en stor otydlighet kring de olika aktörernas roller och ansvar när det gäller turism och besöksnäring. Vidare saknades några väsentliga områden i strategin.

   

  Beslut togs i KKN i november 2022, kring att förlänga processen för att fördjupa dialogerna med kommunerna och få en samstämmighet kring strategin.

   

  I februari 2023 genomfördes ett uppstartsevent i Bollnäs för den förlängda processen. Därefter genomfördes fördjupade dialoger med kommunerna mellan februari och augusti 2023. Utifrån inspel från kommundialogerna skrevs strategin om.

   

  Den 27 oktober 2023 hölls en remissdialog på Bollnäs Folkhögskola kring det nya dokumentet. Det rådde samstämmighet och nöjdhet kring den nya strategin och endast mindre justeringar genomfördes efter dialogen.

   

 • 2023 påbörjades en dialog med idrottsrörelsen för att utveckla och stärka samverkan med Region Gävleborg. I Kultur- och kompetensnämndens årsplan och mål för 2024–2026 ges ett uppdrag- Dialog med idrottsrörelsen.

   

  Länets idrottsrörelse är viktiga aktörer för att förbättra folkhälsan i länet. Genom att stärka barns och ungas möjligheter att röra på sig förbättras folkhälsan.

   

  Kultur och kompetensnämnden fortsätter den dialog med idrottsrörelsen i länet som startade 2023 för att utröna på vilket sätt Region Gävleborg kan bidra till att idrottsrörelsens viktiga arbete kan utvecklas.

   

  Inom uppräkningen ska 1,0 mnkr användas för att satsa på att utveckla ledarskap för ungdomar inom föreningslivet.

   

 • I den nya programperioden för Europeiska socialfonden för perioden 2021-2027 så avser Svenska ESF-rådet att utlysa medel riktat till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen konstaterat att de inte når med sina insatser januari 2024 i programområde A2, ”uppmuntra till en aktiv inkludering”.

  Utlysningen avses rikta sig till organisationer som har förutsättningar att nå målgruppen och kan erbjuda insatser efter målgruppens behov och riktar sig till organisationer inom privat sektor, offentlig sektor och civilsamhällesaktörer.

  Utlysningen planeras vara öppen under januari till april och är en regional utlysning inom Norra Mellansverige med en planerad budget om 58 miljoner kronor. Deltagande i projektet kommer kräva en offentlig medfinansiering på 40 %.
  Svenska ESF-rådet planerar att fatta beslut om beviljade projekt under juni 2024.

  Det finns ett stort behov i länet att utveckla metoder och arbetssätt för utlysningens målgrupp för att dessa ska närma sig arbete eller studier. Regionala utvecklingsförvaltningen avser att vara projektägare och bedriva och koordinera projektet i länets samtliga kommuner och samverkansavtal om detta kommer upprättats. Projektet planeras starta i augusti/september 2024 och löpa ca 2 år.

 • Vänsterpartiet Gävleborg ser att det inte gjorts någon risk och konsekvensanalys i majoritetens beslut att minska stödet till studieförbunden.

   

  Hur kommer beslutet påverka kvinnors/flickors, mäns/pojkars villkor till fritid och bildning?

  Hur kommer beslutet påverka landsbygden?

  Hur kommer beslutet påverka folkhälsan i vårt län?

  Hur kommer beslutet påverka de ensamma äldre?

  Hur kommer beslutet påverka människor med funktionsvariation?

  Hur kommer beslutet påverka föreningslivet i vårt län?

  Hur kommer beslutet påverka kulturen i vårt län?

   

  Vänsterpartiet Gävleborg yrkar därmed:

  Att en risk och konsekvensanalys görs enligt ovanstående frågeställningar och 

  Att en redovisning sker i Kultur och kompetensnämnden snarast.

 • Kraftsamling Psykisk hälsa

  Datum: 9 februari 2024

  Plats: Digitalt

  Anmälan: Webbinarium: Kraftsamling Psykisk hälsa (eventonline.se)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.