Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Meddelanden

 •  

  Kultur- och kompetensnämnden delges följande handling vid sammanträdet den 6 mars 2019.

  1. Regionstyrelsens beslut den 30 januari 2019, § 8, angående budget- och planeringsförutsättningar

  2020 - 2022 - del 1 - verksamhet (dnr RS 2018/1912).

  2. Återrapportering av basfinansiering för grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete,

  2018-01-01 – 2018-12-31.

 •  

  Följande delegationsbeslut anmäls vid kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 6 mars 2019.

  A. Beslut fattade av t.f. kultur- och kompetensdirektören

  1. Ljusdalsbygdens museum - "Per Jonsson Dance Center" - BEVILJAT 95 000 kronor.

  Sökt bidrag 95 000 kronor (dnr KKN 2019/34).

   

  B. Beslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg

  2. Föreningen Unga Folkmusiker - Växthusstöd till Bollnäs unga folkdanslag - BEVILJAT 10 000 kronor.

  Sökt belopp 10 000 kronor (dnr KKN 2019/35).

  3. Hälsinglands museum - "Arrangörsstöd till Interkulturell Finissage" - AVSLAG.

  Sökt belopp 21 000 kronor (dnr KKN 2019/37).

  4. Teaterföreningen Stålfjäder - "The Grand Lady" - AVSLAG.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/41).

  5. Föreningen Konst & Landskap - "Bygdens och världens musik" - BEVILJAT 20 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/50).

  6. Söderhamns kommun - "Schools out" - AVSLAG. Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/51).

  7. Vuxenskolan Gävleborg - "Turné med romska artisten Emilia Huczko" - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/52).

   

 •  

  Kultur Gävleborg

  - Information om bidrag, stöd, priser och stipendium som handläggs av Kultur Gävleborg

  (Carin Palmqvist-Isaksson, Frédéric Thiabaud, Elenor Noble)

   

  Arbetsmarknad och kompetens

  - Semaforen (Thomas Lundberg)

 • Förvaltningsstaben har upprättat ett förslag till internkontrollplan för kultur- och kompetensnämnden.

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås

  genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

  Internkontrollen skall också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

  samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

  Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till

  uppföljning av ekonomi.

  Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för

  styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens

  verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel

  samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

 •  

  Muntlig information vid sammanträdet!

 • Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

 • Stiftelsen Hälsinglands museum har lämnat årsredovisning för 2018.

 • Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

 • Arkiv Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

 • Gävle Symfoniorkester har lämnat årsredovisning för 2018.

 • Riksteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till
  regional kulturverksamhet. Region Gävleborg har avsatt 66 286 000 kronor till den så kallade kultursamverkansmodellen. 2019-01-24 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 41 875 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det statliga bidraget har uppräknats med 403 000 kronor, vilket motsvarar 0,97%. Detta innebär att år 2019 finansierar Region Gävleborg 61,3% och Statens kulturråd 38,7% av bidragen inom ramen för kultursamverkansmodellen i Gävleborg (totalt 108 161 000 kronor).

  Enligt beslutet av Statens kulturråd är 1 200 000 kronor av det statliga bidraget en tillfällig förstärkning i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till folkbiblioteken i länet.

  I bidraget från Statens kulturråd gäller särskilda villkor för kvalitetsstärkande insatser inom scenkonstområdet. 870 000 kronor ska fördelas med 337 000 kronor till Folkteatern Gävleborg och 533 000 kronor till Gävle Symfoniorkester.

  I förslaget har bidragen till verksamheterna räknats upp i enlighet med inriktningar som fanns i Region Gävleborgs äskande till Statens kulturråd och i beskedet av Statens kulturråd.

  Medel tas från kostnadsställe 20909. Bidraget utbetalas enligt uppdragsöverenskommelserna.

 •  

  Muntlig information vid sammanträdet!

 • 2008 genomfördes en process i regionen som resulterade i den regionala besöksnäringsstrategin 2009-2020. Strategin består i stort av sex utvecklingsområden samt en marknads- och utbudsdel där bl. a utvalda marknader och målgrupper för vår region beskrivs. Marknads- och utbudsdelen reviderades under 2015-2016 tillsammans med genomförandet av en gemensam platsvarumärkesprocess.

  Strategins sex utvecklingsområden kvarstår. Dessa är:
  - Samverkan
  - Marknadsföring
  - Digital tillgänglighet
  - Utveckling och paketering av turistiska produkter och tjänster
  - Entreprenörstöd – kapital och kunskap
  Enkelt och behagligt resande.

  Besöksnäringsstrategin antogs av regionfullmäktige den 10 juni 2015, § 103.

  Den regionala besöksnäringsstrategin är gällande enbart två år till, t o m år 2020. Det innebär att en större process för att ta fram en förnyad strategi borde ske under 2019. Men då en stor process genomfördes 2015-2016 för att revidera marknads- och utbudsdelen samt att en process pågår kring ny regional utvecklingsstrategi föreslås nuvarande besöksnäringsstrategi förlängs t o m 2021. Fokus kan då ligga på fortsatt genomförande av strategin istället för ytterligare en process som är så nära inpå processen för revidering samt att ny regional utvecklingsstrategi kan resultera i förändrad programstruktur. När det gäller de sex utvecklingsområden som togs fram 2009 är de fortfaranden aktuella och är generellt vedertagna som de flesta regioner arbetar inom för att utveckla besöksnäringen.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.