Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • 1. Inga delgivningar är anmälda.

 •   4

  Anmälan av delegeringsbeslut

 • a) Arbetsmarknad och kompetens

  Johannes Sjögren informerar om departementskrivelse 2021:27: Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

   

  b) Folkhögskolorna

  Lena Fagerlind informerar om kvalitétsrapporten.

   

  c) Förvaltningsstab

  Jan-Olof Friman informerar om återgången efter pandemin. 

 •   6

  Månadsrapport

 • Regionfullmäktige beslutade den 20 februari 2019, § 13, att delegera beslut om avgifter för medlemmar i Gävleborgs ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs ungdomsfolkband (GUF) förutsatt att avgifterna är oförändrade.

  Förvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2022/2023. Avgiften är oförändrade jämfört med läsåret 2021/2022.

 •   8

  Litteraturhuset Trampolin tidsbegränsat regionalt uppdrag 2020-2022 - INFORMATION

 •   9

  Uppdragsöverenskommelse 2022 - Riksteatern Gävleborg - INFORMATION

 •   10

  Uppdragsöverenskommelse 2022 - Gävle Symfoniorkester - INFORMATION

 •   11

  Uppdragsöverenskommelse 2022 - Länsmuseet Gävleborg - INFORMATION

 •   12

  Uppdragsöverenskommelse 2022 - Folkteatern Gävleborg - INFORMATION

 •   13

  Uppdragsöverenskommelse 2022 - Arkiv Gävleborg - INFORMATION

 •   14

  Uppdragsöverenskommelse 2022 - Hälsinglands museum - INFORMATION

 •   15

  Uppdragsöverenskommelse 2022 - Kultur Gävleborg - INFORMATION

 •   16

  Projekt Pendula Voice - INFORMATION

 •   17

  Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 - INFORMATION

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet.

  2021-04-16 äskade Region Gävleborg om en tillfällig generell förstärkning till konst- och kulturverksamheter som samfinansieras inom kultursamverkansmodellen mot bakgrund av kulturaktörernas uttryckta behov inom dessa fyra områden:

  - utveckling och omställning
  Tillfälliga insatser i syfte att vid behov ställa om och stärka de regionala verksamheterna inför omstart. Till exempel digitala satsningar, kompetensutveckling, anpassning till mindre publikgrupper med mera

  - intäktsbortfall eller framskjuten ordinarie verksamhet enligt grunduppdrag
  Särskilda insatser som kan innebära tillfälligt ökade utgifter på grund av att ordinarie verksamhet enligt uppdrag har ställts in eller skjutits fram

  - samverkan
  Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser för att stimulera och samverka med det fria professionella kulturlivet och med arrangörsledet

  - övrigt
  Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser som regionen önskar prioritera i enlighet med fastställd regional kulturplan.

  2021-05-31 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg ett tillfälligt verksamhetsbidrag på 5 102 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

  2021-08-25 fördelade Kultur- och kompentensnämnden dessa medel mellan kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag.

  2021-09-30 ändrade Statens kulturråd sitt senaste beslut med att bevilja ytterligare 700 000 kr (totalt 5 802 000 kronor) som tillfälligt verksamhetsbidrag att fördela i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

  Enligt Kulturrådets beslut ska Region Gävleborg, i samband med ordinarie redovisning av det regionala verksamhetsbidraget den 12 maj 2022, redovisa till Kulturrådet, hur denna tillfälliga förstärkning har använts. Av redovisningen ska det framgå vilka verksamheter som tagit del av medlen, hur mycket medel de fått samt hur medlen har använts. Insatserna ska beskrivas utifrån ett eller flera av de fyra ovannämnda områden.

  Statens kulturråd har informerat respektive region att praxis är att hela tillfälliga förstärkningen som beslutats 2021 kan användas till och med första kvartalet 2022, det vill säga till och med mars utan vidare åtgärd.

  Medel tas från kostnadsställe 20909.

 •   19

  Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 - INFORMATION

 •   20

  Verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer 2022 - INFORMATION

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna
  organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

   

  Ärendet
  Skottes Musikteater är en fri teatergrupp med egen produktion med bas i Gävleborg. De gör primärt musikteaterföreställningar för barn (förskolor, skolor och familjer), men gör även satsningar på vuxenpublik. Skottes musikteaters signum är det direkta tilltalet till publiken och ett universellt scenspråk med nyskriven musik som alltid framförs live av skådespelarna.


  Enligt verksamhetsberättelsen avslutade Skottes Musikteater 2020 med ett överskott (trots underskott från 2019) på grund av inställda föreställningar och uppsagd personal som följd av pandemirestriktionerna samt ett krisstöd från Kulturrådet som kom in först i slutet av året.


  Från och med augusti 2020 har de en fast anställd producent som arbetar med turnéläggning i länet och övriga landet samt att utveckla relationer med spelplatser som Hyresgästföreningen, Gävleborgs bygdegårdsdistrikt, Riksteatern genom Kultimera, Svenska Kyrkan och Kultur- och fritidsförvaltningarna inom kommunerna.


  2020 pågick en global pandemi med kraftiga restriktioner. Skottes Musikteater hittade, trots utmaningarna, en form för säkra framträdanden och spelade 77 skolföreställningar och 44 offentliga föreställningar under 2020 i sju av länets tio kommuner, det vill säga fler än under 2019.


  Skottes Musikteater har en hemarena på Spegeln i centrala Gävle. Under vårvintern 2020 gjorde de en publikundersökning under sina familjeföreställningar som visade att 1/3 av fritidspubliken var bosatt i andra kommuner än Gävle, men besökte Spegeln där föreställningarna ägde rum. Det är troligt att detsamma är fallet varje år med tanke på att ca 50 % av länets befolkning bor inom en fyra milsradie från Gävle centrum.


  Under 2020 har publiken utgjorts av 3846 personer i Gävleborg, varav 2861 under 18 år.


  Skottes musikteater är en turnerande frigrupp som även bidrar till bilden av Gävleborg som ett län med ett kvalitativt kulturproducerande utbud. Under 2020 turnérade de även till 4 andra län. Där har de sammanlagt spelat 10 skolföreställningar och 6 offentliga föreställningar.

   

  Kostnader och finansiering
  Skottes Musikteater har sedan 2017 (KKN 2017/295) haft regionala medel för att genomföra regional teaterverksamhet till barn och unga i Gävleborg.
  Skottes Musikteater har ansökt om 600 000kr för 2022 (vilket var nivån för det initialt temporära verksamhetsbidraget 2017-2018). Även 2019 och 2020 beviljades de 600 000kr och informerades därefter om en kommande stegvis nedtrappning (500 000 kr 2021). De föreslås nu beviljas 400 000 kr i verksamhetsbidrag för 2022, en nivå som är mer i paritet med det regionala arbetet som genomförs.
  Flera av Skottes föreställningar subventioneras genom kultursamverkansmodellen via Riksteatern Gävleborg när de turnerar i länet till arrangerande teaterföreningar eller gör skolföreställningar som förmedlas genom hemsidan med samlat skolkulturutbud från kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag: kultimera.se.
  Kostnaden för verksamhetsbidrag till Skottes Musikteater föreslås tas ur Kultur- och kompetensnämndens anslag för utvecklingsbidrag, verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn och kultur- och världsarvsstipendium/residens.

   

  Konsekvensbeskrivningar
  Förslaget är grundat i prioriteringar i Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 där barn och unga är den prioriterade målgruppen och där tillgång till kultur i hela länet är prioriterat i Utvecklingsområde 2 Tillgång till konst och kultur, vilket gör dem berättigade till regionala verksamhetsbidrag.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker interkommunalt samarbete och regional utveckling inom kulturområdet. Gestaltad livsmiljö är ett nytt nationellt politikområde (Regeringens proposition 2017/18:110) med tvärsektoriella mål som kräver strategisk samverkan mellan kommuner, regionen, akademin, den ideella sektorn och näringslivet.

  Den pågående förstudien (KKN 2020/249) bidrar till implementering av den nya politiken i Gävleborg. Beslut om förstudiemedel fattades av Kultur- och kompetensnämnden 2020-12-11. Förstudien har nu bedrivits enligt plan anpassade till de under 2021 rådande restriktionerna. För att ytterligare kunna växla upp samverkan mellan kommunerna och mellan kommunernas kultur- och samhällsplaneringsverksamheter önskar sökande förlänga förstudieperioden till sommaren 2022 och därmed även kostnaderna för samordning och förkovring.

 • Information om Kulturting Gävleborg 23 oktober 2021 på Perslundaskolan i Ockelbo finns i bifogad länk: www.regiongavleborg.se/kulturting

   

  Seminariet Konst och yttrandefrihet  hålls den 16 november 2021 på Silvanum i Gävle. Mer information finns i bifogad länk: Seminarium: Konstnärliga perspektiv på yttrandefrihet - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

   

  Konferens i samband med barnrättsdagarna hålls digitalt den 17-18 november 2021 av Länsstyrelsen Gävleborg och Rädda Barnen Gävleborg. Anmälan görs på Länsstyrelsens webbplats senast den 5 november. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.