Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  Vid kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 26 september 2019

  anmäls följande beslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg

  med stöd av delegation:

  1. Arrangörsföreningen Folkmusikfesten - "Strategiska projekt - folkmusik och folklig dans i Gästrikland" - AVSLAG.

  Sökt belopp 20 000 kronor (dnr KKN 2019/102).

  2. Arrangörsföreningen Folkmusikfesten - "Ungdomsprojekt - Folkmusik på Vretas" - AVSLAG.

  Sökt belopp 20 000 kronor (dnr KKN 2019/104).

  3. Arrangörsföreningen Folkmusikfesten - "Ovansjöfesten 2019" - AVSLAG.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2019/105).

  4. Arrangörsföreningen Folkmusikfesten - "Spelstinafestivalen i Torsåker 2019" - AVSLAG.

  Sökt belopp 20 000 kronor (dnr KKN 2019/108).

  5. Kilafors Biografförening - "Bollnäs filmfest i Kilafors 2019" - BEVILJAT 22 000 kronor.

  Sökt belopp 34 300 kronor (dnr KKN 2019/113).

  6. Ockelbo kolonilottsförening -"Den växande bönan" - AVSLAG.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/161).

 •   4

  Delgivningar

 • Arbetsmarknad och kompetens

  - Rapport över aktuella projekt inom avdelningen Arbetsmarknad

    och kompetens (Niclas Cronsell)

  Kultur Gävleborg

  - Slöjdverksamheten (Eva Carlborg)

  - Projektet "Film på bibliotek" (Lena Ostermann)

   

  Förvaltningsstab

  - Mobilitetsstöd (Lena Fagerlind)

 •  

  Muntlig föredragning.

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2019 samt prognos för 2019.

 • Kultur- och kompetensnämnden föreslås sammanträda följande dagar under 2020
  28 januari
  19 februari
  19 mars
  28 april
  9 juni
  19 augusti
  24 september
  14 oktober
  11 november

  Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser.

 • 2015 beslutade regeringen att Kungliga biblioteket (KB) skulle ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Regeringsuppdraget innebar att KB skulle föreslå långsiktiga mål och strategier för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet.


  Strategiförslagets utgångspunkt är bibliotekslagen med portalparagrafen Bibliotek för alla. Målet är ett demokratiskt samhälle stärkt av litteratur, kunskap och bildning. Utifrån lagens vision och strategins mål definieras sex områden eller medel för att nå fram. Det handlar om biblioteken som samhällets öppna rum, läsning, lärande, forskning, nya digitala bibliotekstjänster och en gemensam infrastruktur. Strategin kompletteras med förslag om inledningsvis sex reformer.


  Region Gävleborg är positiv till att en nationell biblioteksstrategi tas fram. Processen för arbetet har utgjort en grund för dialog och fokus på bibliotekens roll och uppdrag lokalt, regionalt och nationellt. De synpunkter som Region Gävleborg har på förslaget till strategi gäller avsaknad på tydlig koppling till Agenda 2030, att tydligare synliggöra den samverkan som bedrivs mellan stat, regioner och lokala aktörer samt kultursamverkansmodellens roll, vikten av att se lokala och regionala förutsättningar, att bredda definitionen av digitalisering samt lyfta bibliotekens läs- och litteraturfrämjande arbete. Avslutningsvis är Region Gävleborg övervägande positiv till de sex reformförslagen men ifrågasätter vissa prioriteringar och former för finansiering.

 •   10

  Uppdragsöverenskommelse 2020 - Litteraturhuset Trampolin tidsbegränsat regionalt uppdrag - INFORMATION

 •   11

  Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021, lansering av populärversion - INFORMATION

 •   12

  Initiativärende - Validering - en snabb väg in i arbetslivet - INFORMATION

 • Projektledaren för projektet ValidX har genomfört en gallringsutredning för att få gallra filmer och checklistor som skapats i projektet.

  Regionarkivet har tillstyrkt att detta kan ske utifrån den begäran som är inlämnad.

  För att gallring ska kunna ske ska kultur- och kompetensnämnden besluta om

  detta.

 • Region Gävleborgs tre folkhögskolor är i behov av modernisering och om- och nybyggnationer för att erhålla den standard som verksamheten kräver. Standarden är i nuläget av mycket varierande kvalitet, inklusive rivningsobjekt. Ett programarbete har under 2017-2018 genomförts i syfte att ta fram underlag för beslut om genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna. Beslutsunderlaget har haft som mål att säkerställa långsiktighet i lösningar som stöder folkhögskolornas inriktningar, verksamhet och strategi. De långsiktiga lösningarna har parallellt bedömts ur ett fastighets- och livscykelperspektiv som ska gagna både verksamheten, arbetsmiljöer, miljöer för deltagare och fastighetsvärden. Efter avslutat programarbete har kalkyler tagits fram avseende genomförande.

  Utöver de byggnationer som beskrivs i de övergripande situationsplaner som tagits fram för folkhögskolorna, tillkommer markarbeten och utomhusmiljöer. Skolornas områden förutsätter tillgänglighet och miljöer som både ska tjäna skolorna ur ett transport- och tillgänglighetsperspektiv, men som även ska erbjuda miljöer som bidrar till positiva utomhusupplevelser för deltagarna under och utanför skoltid.

  I arbetet med att ta fram underlag har förvaltningschef, rektorer, arbetsgrupper, fastighetsavdelning (LOV) deltagit. Kultur- och kompetensnämnden har även fått information i samband med avslutade delprocesser, liksom Fastighets-, teknik- och miljöutskottet.

  Kultur- och kompetensnämnden antog den 14 mars 2018, § 34, förslag till remissvar över fastighetsutvecklingsplaner för regionens folkhögskolor.

  I samband med kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 4 oktober 2018 genomfördes en workshop om förslaget till byggprogram för folkhögskolornas fastigheter.

  Vid nämndens sammanträde den 12 december 2018 medverkade fastighetsdirektör Helena Ribacke och informerade om förslag till tidplan för fortsatt arbete.

  Vid nämndens sammanträde den 14 februari 2019 medverkade Helena Ribacke och informerade om den tidplan som Fastighets- teknik- och miljöutskottet har lagt fast för det fortsatta arbetet, vilken innebar att beslut om byggnadsinvesteringarna skulle tas i regionfullmäktige i juni 2019.

  Fastighets-, teknik- och miljöutskottet återremitterade ärendet vid sammanträdet

  den 11 juni 2019 för att komplettera underlaget med en redovisning som visar på vilket

  sätt byggprogrammet för folkhögskolorna påverkar kultur- och komptensnämndens

  driftsbudget.


  Vid utskottets sammanträde den 12 september 2019 behandlades ärendet och utskottet beslutade

  Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige

  1. Medge en fastighetsinvestering på 290 800 tkr avseende byggprogram för Forsa folkhögskola,

  Bollnäs folkhögskola och Västerbergs folkhögskola

  2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2019-2023

  3. Uppdra till regiondirektören att genomföra investeringen

  samt beslutar fastighets-, teknik- och miljöutskottet följande

  4. Inhämta yttrande gällande Byggprogram för folkhögskolorna från kultur- och kompetensnämnden

  inför hantering i regionstyrelsen.

   

 • 1. Inbjudan till folkhögskoleforum. Sista anmälningsdag 27 september 2019.

  https://www.sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskoleforum

 •   16

  LUNCH

 •   17

  Central Sweden, beställning 2020 - INFORMATION

 •   18

  Information om RUS

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.