Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Offentliga konsten (Jenny Nilsson, 15 min)

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Information om nytt ESF-projekt (Niclas Cronsell, 10 min) 

   

  c) Folkhögskolorna

  Information om utredningsuppdrag av dramapedagogutbildning (Jan-Olof Friman, 5 min)

 •   6

  Månadsrapport

 • För att i framtiden möta förändring i utbudet av externa folkhögskolor med verksamhet i länet, beslutade Kultur- och kompetensnämnden 2017 (Dnr KKN 2017/14) om en ny ersättningsmodell. Beslutet innebar att Region Gävleborg ska följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer för mobilitetsstöd, men med ett gemensamt kostnadstak som fastställs årligen. Ersättningen är rörlig och följer överenskommelsen så länge det totala bidraget är inom ramen. Därefter kommer värdet per deltagarvecka minska så att den totala kostnaden inte överstiger kostnadstaket. 2023 är kostnadstaket 2 320 000 kr. Förslaget för 2024 är att kostnadstaket förblir oförändrat 2 320 000 kr.

   

  SKRs rekommendation har 2022 ersatts av en överenskommelse mellan alla regioner.

 • Regionfullmäktige beslutade den 20 februari 2019, § 13, att delegera beslut om avgifter för medlemmar i Gävleborgs ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs ungdomsfolkband (GUF) förutsatt att avgifterna är oförändrade. Regionfullmäktige beslutade den 20 september 2023, § 225, att delegera beslut om avgifter för medlemmar i Dansungdomskompaniet Gävleborg (DUG) förutsatt att avgifterna är oförändrade.


  Förvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2024/2025. Avgiften är oförändrade jämfört med läsåret 2023/2024 avseende GUBB, GUF och DUG.

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI).
  KPI förändrades 9,7% mellan maj 2022 och maj 2023.
  Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning som är lägre än KPI.

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2024/2025. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter. Föreslagna justeringar av kost och inackordering innebär prisjusteringar mellan 2,9%-4,4% och ingen höjning av terminsavgiften.

 •   10

  Budgetramar 2024

 • Regler för verksamhetsbidrag till politiska ungdomsförbund i Gävleborgs län

  Genom olika organisationer får Gävleborgs läns invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

   

  Syfte

  Verksamhetsbidraget ges till politiskt ungdomsförbund i syfte att stimulera ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

   

  Villkor

  Bidrag till de politiska ungdomsförbundens distriktsorganisationer fördelas procentuellt utifrån det antal mandat som respektive moderparti har i regionfullmäktige och i förhållande till beslutad budget för politiska ungdomsförbund. För att vara bidragsberättigat ska ungdomsförbundet uppfylla följande, allmänna villkor

   

  · Ungdomsförbundets moderparti har mandat i regionfullmäktige

  · Föreningens medlemmar ska vara mellan 14-25 år och vara bosatta i Gävleborgs län

  · Föreningens medlemmar har möjlighet att påverka beslut om verksamhet och inriktning

  · Ungdomsförbundet ska ha egen styrelse, antagna stadgar och egen redovisad ekonomi

  · Ungdomsförbundet ska vara självständigt och demokratiskt uppbyggt med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer

  · Ungdomsförbundet ska vara en öppen sammanslutning i vilken medlemskap är frivilligt.

   

  Politiska ungdomsförbund kan inte söka bidrag som är avsett för ideella, idéburna organisationer.

   

  Om politiskt ungdomsförbund inte finns

  De medel som genereras av ett politiskt parti som inte har ett ungdomsförbund fördelas inte till övriga. Dessa medel kan sökas vid ett tillfälle per mandatperiod av det politiska partiet i syfte att bygga upp ett politiskt ungdomsförbund.

   

  Ansökan och fördelning

  Ansökan görs digitalt via länk på Region Gävleborgs hemsida under den tid som anges. Utifrån den totalsumma som finns avsatt för ändamålet fördelas medel till ungdomsförbunden i relation till moderförbundets antal mandat i regionfullmäktige.

   

  Redovisning och kontroll

  Till ansökan ska bifogas föreningens årsmötesprotokoll, verksamhetsplan, årsredovisning av föregående år, revisionsrapport påskriven av utsedd revisor samt ekonomisk rapport.

   

  Uppföljning

  Region Gävleborg har rätt att anlita extern granskare vid uppföljning och kontroll.

 • Region Gävleborg beviljar årligen verksamhetsbidrag till ideella och idéburna organisationer i Gävleborgs län (till exempel pensionärsorganisationer, ungdomsorganisationer, kulturorganisationer och organisationer för företagande) för att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet.

  Genom olika organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

 • Ung Företagsamhet Gävleborg är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, att främja ett erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv samt generationer.

   

  För att kunna möjliggöra ökat inflytande och styrning av de bidrag som Region Gävleborg beviljar till Ung Företagsamhet Gävleborg, så tilldelar Kultur- och kompetensnämnden 250 000 kronor till avdelningen Näringsliv och Innovation, som de i sin tur ska använda till ett stöd till Ung Företagsamhet Gävleborg under 2024. Summan motsvarar det verksamhetsbidrag som Ung Företagsamhet Gävleborg tidigare fått (KKN 2022/136).

   

  Handläggare inom Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ansvarar för att avtala om stödet och begära in och granska redovisning av stödet till Ung Företagsamhet Gävleborg samt att återrapportera detta till nämnden.

   

  Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ska även under första kvartalet 2024 planera för och kommunicera till sökande hur motsvarande stöd ska hanteras under kommande år. Det ska göras tillsammans med Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen så att beslutet fattas senast 1 maj 2024 när ansökning för verksamhetsstöd 2025 öppnar.

 • Coompanion Gävleborgs ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, på medlemmarnas uppdrag, bedriva rådgivning-, information- och utbildningsinsatser avseende den kooperativa verksamhetsformen samt annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

   

  För att kunna möjliggöra ökat inflytande och styrning av de bidrag som Region Gävleborg beviljar till Coompanion Gävleborg, så tilldelar Kultur- och kompetensnämnden 450 000 kronor till avdelningen Näringsliv och Innovation, som de i sin tur ska använda till ett stöd till Coompanion Gävleborg under 2024. Summan motsvarar det verksamhetsbidrag som Coompanion Gävleborg tidigare fått (KKN 2022/142).

   

  Handläggare inom Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ansvarar för att avtala om stödet och begära in och granska redovisning av stödet till Coompanion Gävleborg samt att återrapportera detta till Kultur- och kompetensnämnden.

   

  Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ska även under första kvartalet 2024 planera för och kommunicera till sökande hur motsvarande stöd ska hanteras under kommande år. Det ska göras tillsammans med Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen så att beslutet fattas senast 1 maj 2024 när ansökning för verksamhetsstöd 2025 öppnar.

 •   15

  Kultursamverkansmodellen i Gävleborgs län 2024

 •   16

  Regional turism och besöksnäringsstrategi Gävleborg 2023-2030

 • 2023 påbörjades en dialog med idrottsrörelsen för att utveckla och stärka samverkan med Region Gävleborg. I Kultur- och kompetensnämndens årsplan och mål för 2024–2026 ges ett uppdrag- Dialog med idrottsrörelsen.

   

  Länets idrottsrörelse är viktiga aktörer för att förbättra folkhälsan i länet. Genom att stärka barns och ungas möjligheter att röra på sig förbättras folkhälsan.

   

  Kultur och kompetensnämnden fortsätter den dialog med idrottsrörelsen i länet som startade 2023 för att utröna på vilket sätt Region Gävleborg kan bidra till att idrottsrörelsens viktiga arbete kan utvecklas.

   

  Inom uppräkningen ska 1,0 mnkr användas för att satsa på att utveckla ledarskap för ungdomar inom föreningslivet.

   

 • Region Gävleborgs tre folkhögskolor Västerberg, Bollnäs och Forsa har ett brett utbud av utbildningar som ger behörighet till högskola eller yrkeshögskola men också specifika yrkesutbildningar och särskilda ämnen för de som vill fördjupa sina kunskaper. De yrkesutbildningar som bedrivs idag är;

   

  · Dramapedagog

  · Lärarassistent

  · Träslöjd och smide

  · Trädgård

  · Guide

  · Behandlingspedagog

  · Servertekniker 

   

  Kultur- och kompetensnämnden är styrelse för de tre folkhögskolorna och ansvarig för det kursutbud som erbjuds. Styrelsen följer löpande arbetsmarknadens behov utifrån bristyrken och kurserna följs även upp gällande söktryck och kvalité. Skolorna finansieras dels genom ett regionbidrag och dels via Folkbildningsrådet som ger respektive skola deltagarveckor som begränsar hur många elever som kan tas in per termin. För tillfället så finns inget utrymme att starta nya utbildningar, utan att lägga ned någon befintlig, inom ramen för de deltagarveckor som tilldelas av Folkbildningsrådet.  

   

  När det finns ekonomisk möjlighet att starta ytterligare en ny utbildning kan inrättande av ett skogsvårdsprogram vara ett alternativ i konkurrens med andra bristyrken som kultur- och kompetensnämnden har att ta ställning till.

 • Besöksnäring på agendan 2023

  Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm

  Datum: 6 december 2023

  Anmälan - Besöks­näring på agendan 2023 (skr.se)

 • § 114

  Val av justerare

 • § 115

  Fastställande av dagordning

 • § 116

  Anmälningar för kännedom

 • § 117

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Jenny Nilsson, intendent för den offentliga konsten, föredrar om Region Gävleborgs konstsamling. 

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Niclas Cronsell, avdelningschef, föredrar om ett nytt ESF-projekt. Nämnden tar beslut om projektet på sammanträdet den 5 december.  

   

  c) Folkhögskolorna

  Jan-Olof Friman, Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör, informerar om den pågående utredningsuppdraget av dramapedagogutbildningen.

 • Katarina Nilsson, controller, föredrar om månadsrapporten för oktober månad. 

 • För att i framtiden möta förändring i utbudet av externa folkhögskolor med verksamhet i länet, beslutade Kultur- och kompetensnämnden 2017 (Dnr KKN 2017/14) om en ny ersättningsmodell. Beslutet innebar att Region Gävleborg ska följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer för mobilitetsstöd, men med ett gemensamt kostnadstak som fastställs årligen. Ersättningen är rörlig och följer överenskommelsen så länge det totala bidraget är inom ramen. Därefter kommer värdet per deltagarvecka minska så att den totala kostnaden inte överstiger kostnadstaket. 2023 är kostnadstaket 2 320 000 kr. Förslaget för 2024 är att kostnadstaket förblir oförändrat 2 320 000 kr.

   

  SKRs rekommendation har 2022 ersatts av en överenskommelse mellan alla regioner.

 • Regionfullmäktige beslutade den 20 februari 2019, § 13, att delegera beslut om avgifter för medlemmar i Gävleborgs ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs ungdomsfolkband (GUF) förutsatt att avgifterna är oförändrade. Regionfullmäktige beslutade den 20 september 2023, § 225, att delegera beslut om avgifter för medlemmar i Dansungdomskompaniet Gävleborg (DUG) förutsatt att avgifterna är oförändrade.


  Förvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2024/2025. Avgiften är oförändrade jämfört med läsåret 2023/2024 avseende GUBB, GUF och DUG.

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI).
  KPI förändrades 9,7% mellan maj 2022 och maj 2023.
  Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning som är lägre än KPI.

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2024/2025. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter. Föreslagna justeringar av kost och inackordering innebär prisjusteringar mellan 2,9%-4,4% och ingen höjning av terminsavgiften.

 • Katarina Nilsson, controller, redovisar förslag på budgetramar för 2024. Nämnden tar beslut i ärendet på sammanträdet den 5 december.

 • Region Gävleborg beviljar årligen verksamhetsbidrag till ideella och idéburna organisationer i Gävleborgs län (till exempel pensionärsorganisationer, ungdomsorganisationer, kulturorganisationer och organisationer för företagande) för att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet.

  Genom olika organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

 • Ung Företagsamhet Gävleborg är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, att främja ett erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv samt generationer.

   

  För att kunna möjliggöra ökat inflytande och styrning av de bidrag som Region Gävleborg beviljar till Ung Företagsamhet Gävleborg, så tilldelar Kultur- och kompetensnämnden 250 000 kronor till avdelningen Näringsliv och Innovation, som de i sin tur ska använda till ett stöd till Ung Företagsamhet Gävleborg under 2024. Summan motsvarar det verksamhetsbidrag som Ung Företagsamhet Gävleborg tidigare fått (KKN 2022/136).

   

  Handläggare inom Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ansvarar för att avtala om stödet och begära in och granska redovisning av stödet till Ung Företagsamhet Gävleborg samt att återrapportera detta till nämnden.

   

  Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ska även under första kvartalet 2024 planera för och kommunicera till sökande hur motsvarande stöd ska hanteras under kommande år. Det ska göras tillsammans med Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen så att beslutet fattas senast 1 maj 2024 när ansökning för verksamhetsstöd 2025 öppnar.

 • Coompanion Gävleborgs ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, på medlemmarnas uppdrag, bedriva rådgivning-, information- och utbildningsinsatser avseende den kooperativa verksamhetsformen samt annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

   

  För att kunna möjliggöra ökat inflytande och styrning av de bidrag som Region Gävleborg beviljar till Coompanion Gävleborg, så tilldelar Kultur- och kompetensnämnden 450 000 kronor till avdelningen Näringsliv och Innovation, som de i sin tur ska använda till ett stöd till Coompanion Gävleborg under 2024. Summan motsvarar det verksamhetsbidrag som Coompanion Gävleborg tidigare fått (KKN 2022/142).

   

  Handläggare inom Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ansvarar för att avtala om stödet och begära in och granska redovisning av stödet till Coompanion Gävleborg samt att återrapportera detta till Kultur- och kompetensnämnden.

   

  Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ska även under första kvartalet 2024 planera för och kommunicera till sökande hur motsvarande stöd ska hanteras under kommande år. Det ska göras tillsammans med Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen så att beslutet fattas senast 1 maj 2024 när ansökning för verksamhetsstöd 2025 öppnar.

 • Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, redovisar Region Gävleborgs framställan om statligt verksamhetsbidrag 2024. 

 • Lena Lejerström, strateg, föredrar om den regionala turism och besöksnäringsstrategin. Nämnden tar beslut i ärendet på sammanträdet den 5 december. 

 • 2023 påbörjades en dialog med idrottsrörelsen för att utveckla och stärka samverkan med Region Gävleborg. I Kultur- och kompetensnämndens årsplan och mål för 2024–2026 ges ett uppdrag- Dialog med idrottsrörelsen.

   

  Länets idrottsrörelse är viktiga aktörer för att förbättra folkhälsan i länet. Genom att stärka barns och ungas möjligheter att röra på sig förbättras folkhälsan.

   

  Kultur och kompetensnämnden fortsätter den dialog med idrottsrörelsen i länet som startade 2023 för att utröna på vilket sätt Region Gävleborg kan bidra till att idrottsrörelsens viktiga arbete kan utvecklas.

   

  Inom uppräkningen ska 1,0 mnkr användas för att satsa på att utveckla ledarskap för ungdomar inom föreningslivet.

   

 • Region Gävleborgs tre folkhögskolor Västerberg, Bollnäs och Forsa har ett brett utbud av utbildningar som ger behörighet till högskola eller yrkeshögskola men också specifika yrkesutbildningar och särskilda ämnen för de som vill fördjupa sina kunskaper. De yrkesutbildningar som bedrivs idag är;

   

  · Dramapedagog

  · Lärarassistent

  · Träslöjd och smide

  · Trädgård

  · Guide

  · Behandlingspedagog

  · Servertekniker 

   

  Kultur- och kompetensnämnden är styrelse för de tre folkhögskolorna och ansvarig för det kursutbud som erbjuds. Styrelsen följer löpande arbetsmarknadens behov utifrån bristyrken och kurserna följs även upp gällande söktryck och kvalité. Skolorna finansieras dels genom ett regionbidrag och dels via Folkbildningsrådet som ger respektive skola deltagarveckor som begränsar hur många elever som kan tas in per termin. För tillfället så finns inget utrymme att starta nya utbildningar, utan att lägga ned någon befintlig, inom ramen för de deltagarveckor som tilldelas av Folkbildningsrådet.  

   

  När det finns ekonomisk möjlighet att starta ytterligare en ny utbildning kan inrättande av ett skogsvårdsprogram vara ett alternativ i konkurrens med andra bristyrken som kultur- och kompetensnämnden har att ta ställning till.

 • Besöksnäring på agendan 2023

  Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm

  Datum: 6 december 2023

  Anmälan - Besöks­näring på agendan 2023 (skr.se)

   

  Två från majoriteten respektive oppositionen erbjuds att delta med rätt till arvode samt ersättning för resa. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.