Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

   

  b) Folkhögskolorna

   

  c) Förvaltningsstab

   

  d) Näringsliv och innovation

   

  e) Arbetsmarknad och kompetens

 • Enligt fullmäktige beslut om Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 – 2025, uppgår budgetramen 2023 för Kultur- och kompetensnämnden till 190,6 mnkr.

   

  Nämnden fördelar ramen på Bollnäs folkhögskola, Forsa folkhögskola, Västerberg folkhögskola, externa folkhögskolor, studieförbund, Arbetsmarknad- och kompetens, Näringsliv och innovation, kulturverksamheter, kultur- och organisationsbidrag samt Förvaltningsstab.

 • Enligt kommunallagen (KL) ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar om inte fullmäktige medgett annat.

   

  En nämnd får kalla en anställd att närvara vid sammanträden med nämnden. Det är upp till nämnden själv att avgöra om en anställd ska ha permanent närvaro eller kallas till ett visst sammanträde. Det kan vara ändamålsenligt och praktiskt att föreskriva permanent närvarorätt för de politiska sekreterarna i Region Gävleborg.

   

  Gällande företrädare för de anställda (personalföreträdare) får, i den omfattning som anges i 13-16 §§, närvara vid sammanträden.

   

 • Folk & kultur, 8-11 februari 2023

 • § 7

  Val av justerare

 • § 8

  Fastställande av dagordning

 • Inga aktuella anmälningar till dagens sammanträde. 

 • Inga aktuella delegationsbeslut till dagens sammanträde.

 • Enligt fullmäktige beslut om Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 – 2025, uppgår budgetramen 2023 för Kultur- och kompetensnämnden till 190,6 mnkr.

   

  Nämnden fördelar ramen på Bollnäs folkhögskola, Forsa folkhögskola, Västerberg folkhögskola, externa folkhögskolor, studieförbund, Arbetsmarknad- och kompetens, Näringsliv och innovation, kulturverksamheter, kultur- och organisationsbidrag samt Förvaltningsstab.

   

 • Enligt kommunallagen (KL) ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar om inte fullmäktige medgett annat.

   

  En nämnd får kalla en anställd att närvara vid sammanträden med nämnden. Det är upp till nämnden själv att avgöra om en anställd ska ha permanent närvaro eller kallas till ett visst sammanträde. Det kan vara ändamålsenligt och praktiskt att föreskriva permanent närvarorätt för de politiska sekreterarna i Region Gävleborg.

   

  Gällande företrädare för de anställda (personalföreträdare) får, i den omfattning som anges i 13-16 §§, närvara vid sammanträden.

   

 • Folk & kultur, 8-11 februari 2023

 • Jonas Rask Samuelsson (C) har inkommit med ett skriftligt initiativärende gällande att säkerställa kultursektorns integritet och armlängds avstånd. 

 • Utbildning - förtroendevalda KKN

  Introduktion - Lena Fagerlind (Controller)

  Arbetsmarknad och kompetens - Niclas Cronsell (Avdelningschef)

  Näringsliv och innovation - Carina Löfgren (Avdelningschef)

  Folkhögskolorna - Evalotta Skärberg (Rektor) 

  Förvaltningsstab - Lena Fagerlind (Controller)

  Kultur Gävleborg - Carin Palmqvist (Avdelningschef)

  Praktisk information - Sofie Tröjbom (Nämndsekreterare)

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.