Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • KKN 2022/71 - Klagomål i elevärende - beslut taget av presidiet 3 oktober 2022

 • Beslut om beviljat bidrag till FINNSAM. FINNSAMs höstkonferens på Hassela finnmark. - KKN 2022/161

   

  Beslut om beviljat bidrag till Per Lindberg och Bizz Sjöblom. Ansökan om Talangutvecklingsstöd för kortfilm Scenskräck. - KKN 2022/165

 • a) Näringsliv och innovation

  Kulturella Kreativa Branscher

  1. Rapportering av uppdraget att samverka för de kulturella kreativa branscherna Näringsliv och innovation/Regional utvecklingsförvaltningen och Kultur Gävleborg/Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen (juni 2021-). (Elenor Noble, Lina Andersson)

  2. Konsultfirman WSP rapporterar. (Pär Lindquist) 

  3. Remiss ”SOU 2022:44 Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” Diarienummer: Ku2022/01357. (Elenor Noble, Lina Andersson)

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Lägesrapport (Niclas Cronsell) 

   

  c) Folkhögskolorna

  Fastigheter

 •   6

  Månadsrapport

 • Regionfullmäktige beslutade den 20 februari 2019, § 13, att delegera beslut om avgifter för medlemmar i Gävleborgs ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs ungdomsfolkband (GUF) förutsatt att avgifterna är oförändrade.

  Förvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2023/2024. Avgiften är oförändrade jämfört med läsåret 2022/2023.

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI). Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning som är lägre än KPI.

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2023/2024. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter. Föreslagna justeringar av kost och boende innebär en prisjustering motsvarande 4,4% och ingen höjning av terminsavgiften.

 •   9

  Regional strategi för turism och besöksnäring Gävleborg 2023-2030

 • Prioriteringarna ligger i linje med de regionala och nationella kulturpolitiska målen, Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och Förenta Nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling. De är resultat av kulturplanedialogerna.

  Den regionala kulturplanen 2023-2026 identifierar bland annat tre utvecklingsområden som har hållbarhet som röd tråd, i linje med Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030. Hållbarhetens tre dimensioner (ekonomisk, social och miljömässig) präglar utvecklingsområdena:

  • stärkt interaktion
  • vidgat deltagande
  • miljömässig hållbarhet

  På så sätt främjar den regionala kulturplanen ett engagerat konst- och kulturliv för hållbar utveckling.

  Dokumentet var ute på remiss 25 mars-31 maj 2022. Remissupplagan av den regionala kulturplanen har bearbetats utifrån inlämnade remissvar.

  Två versioner av bearbetad remissversion av den regionala kulturplanen 2023-2026 bifogas:
  - en utan markeringar
  - en med markeringar: det som är nytt är gulmarkerat, det som har raderats är rödmarkerat och raderat.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 • Prioriteringarna är resultat av biblioteksplanedialogerna och ligger i linje med bibliotekslagen, kulturplanen, de regionala kulturpolitiska målen, Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och Förenta Nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling.

  Den regionala biblioteksplanen 2023-2026 identifierar fem fokusområden:

  Bibliotek som arena och aktör
  - för en stärkt demokrati
  - i det digitaliserade samhället
  - i ett kontinuerligt lärande
  - för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning
  - för miljömässig hållbarhet

  Dessa fokusområden genomsyras med särskild hänsyn till de prioriterade målgrupperna, ökad samverkan och hållbar utveckling. För varje fokusområde identifieras ett antal prioriteringar.

  Dokumentet var ute på remiss 25 mars-31 maj 2022. Remissupplagan av den regionala biblioteksplanen har bearbetats utifrån inlämnade remissvar.

  Två versioner av bearbetad remissversion av den regionala biblioteksplanen 2023-2026 bifogas:
  - en utan markeringar
  - en med markeringar: det som är nytt är gulmarkerat, det som har raderats är rödmarkerat och raderat.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker interkommunalt samarbete och regional utveckling inom kulturområdet. Gestaltad livsmiljö är ett nytt nationellt politikområde (Regeringens proposition 2017/18:110) med tvärsektoriella mål som kräver strategisk samverkan mellan kommuner, regionen, länsstyrelsen, akademin, den ideella sektorn och näringslivet. Kultur- och kompetensnämnden har under 2021 beviljat Utvecklingsbidrag till förstudien (KKN 2020/249) som ligger till grund för denna projektansökan. Förstudien bedrevs under hela 2021 t o m juni 2022.


  Målet med denna projektansökan är att fortsätta bidra till implementering av den nya politiken i Gävleborg genom att stärka länets infrastruktur gällande offentlig konst, samverkan i länet mellan olika aktörer och mellan nationella och regionala nätverk, mötesplatser för stöd, inspiration och kunskapsutveckling samt att utveckla kompetenspooler där kommunerna kan dela på kompetens.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 •   15

  Verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer 2023

 • Kultur- och kompetensnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Samtidskonstdagarna 2022, 9-10 november 2022

  Internationella funktionshindersdagen 2022 - 30 nov och 1 dec

  Folk & Kultur - 8-11 februari 2023

 • § 91

  Val av protokolljusterare

 • § 92

  Godkännande av föredragningslistan

 • KKN 2022/71 - Klagomål i elevärende - beslut taget av presidiet 3 oktober 2022

 • Beslut om beviljat bidrag till FINNSAM. FINNSAMs höstkonferens på Hassela finnmark. - KKN 2022/161

   

  Beslut om beviljat bidrag till Per Lindberg och Bizz Sjöblom. Ansökan om Talangutvecklingsstöd för kortfilm Scenskräck. - KKN 2022/165

 • a) Näringsliv och innovation

  - Kulturella Kreativa Branscher

  1. Elenor Noble, kulturstrateg och Lina Andersson, samordnare sakkunnig rapporterar om uppdraget att samverka för de kulturella kreativa branscherna Näringsliv och innovation/Regional utvecklingsförvaltningen och Kultur Gävleborg/Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen (juni 2021-). 

  2. Pär Lindquist från konsultfirman WSP rapporterar om studien Kartläggning - kulturella och kreativa branscher efter pandemin.  

  3. Elenor Noble och Lina Andersson återberättar om remissen ”SOU 2022:44 Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” Diarienummer: Ku2022/01357. 

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  - Lägesrapport

  Niclas Cronsell, avdelningschef redovisar om pågående projektidé gällande kompetensplaneringsrådgivare.

   

  c) Folkhögskolorna

  - Fastigheter

  Lena Fagerlind, controller, rapporterar om läget med ombyggnationerna hos folkhögskolorna. 

 • Lena Fagerlind, controller, föredrar om månadsrapporten för september 2022.

 • Regionfullmäktige beslutade den 20 februari 2019, § 13, att delegera beslut om avgifter för medlemmar i Gävleborgs ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs ungdomsfolkband (GUF) förutsatt att avgifterna är oförändrade.

  Förvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2023/2024. Avgiften är oförändrade jämfört med läsåret 2022/2023.

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI). Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning som är lägre än KPI.

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2023/2024. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter. Föreslagna justeringar av kost och boende innebär en prisjustering motsvarande 4,4% och ingen höjning av terminsavgiften.

 • Christopher Graham, samordnare sakkunnig och Lena Lejerström, strateg, återrapporterar om de inkommande remissvaren för regional turism- och besöksnäringsstrategi Gävleborg 2023-2030. Remisstiden varade mellan 15 juni till 30 september 2022.  

 • Prioriteringarna ligger i linje med de regionala och nationella kulturpolitiska målen, Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och Förenta Nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling. De är resultat av kulturplanedialogerna.

  Den regionala kulturplanen 2023-2026 identifierar bland annat tre utvecklingsområden som har hållbarhet som röd tråd, i linje med Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030. Hållbarhetens tre dimensioner (ekonomisk, social och miljömässig) präglar utvecklingsområdena:

  • stärkt interaktion
  • vidgat deltagande
  • miljömässig hållbarhet

  På så sätt främjar den regionala kulturplanen ett engagerat konst- och kulturliv för hållbar utveckling.

  Dokumentet var ute på remiss 25 mars-31 maj 2022. Remissupplagan av den regionala kulturplanen har bearbetats utifrån inlämnade remissvar.

  Två versioner av bearbetad remissversion av den regionala kulturplanen 2023-2026 bifogas:
  - en utan markeringar
  - en med markeringar: det som är nytt är gulmarkerat, det som har raderats är rödmarkerat och raderat.

   

   

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 • Prioriteringarna är resultat av biblioteksplanedialogerna och ligger i linje med bibliotekslagen, kulturplanen, de regionala kulturpolitiska målen, Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och Förenta Nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling.

  Den regionala biblioteksplanen 2023-2026 identifierar fem fokusområden:

  Bibliotek som arena och aktör
  - för en stärkt demokrati
  - i det digitaliserade samhället
  - i ett kontinuerligt lärande
  - för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning
  - för miljömässig hållbarhet

  Dessa fokusområden genomsyras med särskild hänsyn till de prioriterade målgrupperna, ökad samverkan och hållbar utveckling. För varje fokusområde identifieras ett antal prioriteringar.

  Dokumentet var ute på remiss 25 mars-31 maj 2022. Remissupplagan av den regionala biblioteksplanen har bearbetats utifrån inlämnade remissvar.

  Två versioner av bearbetad remissversion av den regionala biblioteksplanen 2023-2026 bifogas:
  - en utan markeringar
  - en med markeringar: det som är nytt är gulmarkerat, det som har raderats är rödmarkerat och raderat.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker interkommunalt samarbete och regional utveckling inom kulturområdet. Gestaltad livsmiljö är ett nytt nationellt politikområde (Regeringens proposition 2017/18:110) med tvärsektoriella mål som kräver strategisk samverkan mellan kommuner, regionen, länsstyrelsen, akademin, den ideella sektorn och näringslivet. Kultur- och kompetensnämnden har under 2021 beviljat Utvecklingsbidrag till förstudien (KKN 2020/249) som ligger till grund för denna projektansökan. Förstudien bedrevs under hela 2021 t o m juni 2022.


  Målet med denna projektansökan är att fortsätta bidra till implementering av den nya politiken i Gävleborg genom att stärka länets infrastruktur gällande offentlig konst, samverkan i länet mellan olika aktörer och mellan nationella och regionala nätverk, mötesplatser för stöd, inspiration och kunskapsutveckling samt att utveckla kompetenspooler där kommunerna kan dela på kompetens.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 • Elenor Noble, kulturstrateg, föredrar om verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer 2023. 

 • Kultur- och kompetensnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Samtidskonstdagarna 2022, 9-10 november 2022

  Internationella funktionshindersdagen 2022 - 30 nov och 1 dec

  Folk & Kultur - 8-11 februari 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.