Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  KKN delegationsbeslut 2022

 • a) Arbetsmarknad och kompetens

  • Uppföljning pilotomgång 1, IT-tekniker
  • Bokslut mandatperiod 

   

  b) Folkhögskolorna

  • Byggnation 
  • Antagningsläge IT-tekniker pilotomgång 2

   

  c) Förvaltningsstab

   

 •   6

  Gästrike Hemslöjdsförbund

 •   7

  Remiss - Remittering av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher SOU2022:44

 • Näringslivet i Gävleborg har stora utmaningar att finna den arbetskraft de behöver för att upprätthålla och utveckla sina företag. Kompetensförsörjning är sedan länge en stor utmaning. Det företagen ofta behöver är mer kvalificerad arbetskraft som kan möta behoven då företag antingen ställer om sin verksamhet eller har behov av att utveckla den. På dessa utmaningar kan det finnas flera lösningar men för att hitta dessa behöver man föra en nära dialog med företagen själva samtidigt som man behöver se över, om och i så fall hur detta kan lösas på lång sikt.

   

  Därmed finns behov av ett projekt som kan utreda möjligheterna dels av en regional funktion som ska stötta det redan etablerade regionala kompetensförsörjningsarbetet och dels en funktion som strategiskt och på sikt kan upprätthålla och utveckla ett nytt system för långsiktig kompetensförsörjning.

   

  Projektet kan även bidra till att skapa en tydligare bild av de kompetensbehov som finns idag, stärka matchningen av kompetenser samt bidra till att det skapas nya lösningar men också identifierar nya typer av kompetenser.

 • Erfarenheter från projektet Vi ställer om! har visat på en positiv utveckling i omställningsarbetet för de branscher som fått stöd. Med ett tydligt fokus på digitalisering och hållbarhet för en grön omställning har företag genom olika insatser utvecklat affärsmodeller som får dem att stå starkare och skapat möjligheter att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

   

  Projektet avslutas under våren 2023 men det finns fortfarande behov av stöd för omställningsinsatser. Ett nytt projekt ska fokusera på utvecklingsinsatser med särskilt fokus på besöksnäringen, kulturella och kreativa branscher, livsmedelssektorn samt mot entreprenörer som driver företag med samhällsnytta som primär affärsidé. Målgruppen för projektets insatser är det innovations – och företagsfrämjande system då undersökningar och intervjuer med idébärare och entreprenörer såväl som främjare visar att vissa branscher och näringar har svårt att får det stöd de behöver i sin utvecklingsresa.

   

  Det är viktigt att det finns stöd som erbjuder rådgivning och finansiering som stimulerar utvecklingen och bidrar till att förändra traditionella synsätt och inkluderar alla typer av entreprenörer. Genom satsningar på innovation och nya affärsmodeller inom dessa branscher stärks förnyelseförmågan och bidrar till att lösa samhällsutmaningar.

   

  Därmed finns det behov av ett projekt som tillsammans med det innovations- och företagsfrämjande systemet skapar möjligheter för att entreprenörer inom nämnda branscher ska få rätt stöd och utvecklingsinsatser som stöttar dem i sitt omställningsarbete. 

 • För att kunna möjliggöra ökat inflytande och styrning av de bidrag som Region Gävleborg ger till Coompanion Gävleborg varje år, så tilldelar Kultur- och kompetensnämnden 450 000 kr till avdelningen Näringsliv och Innovation, som de i sin tur ska använda till ett bidrag till Coompanion Gävleborg under 2023. Summan motsvarar det verksamhetsbidrag som Coompanion Gävleborg tidigare har fått från Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen.

   

  Handläggare inom Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ansvarar för att avtala om bidraget och begära in och granska redovisning av bidraget till Coompanion Gävleborg samt att återrapportera detta till nämnden.

   

  Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ska även under första kvartalet 2023 planera för och kommunicera till sökande hur hanteringen av motsvarande bidrag ska hanteras under kommande år. Det ska göras tillsammans med Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen så att det är beslutat innan 1 maj 2023 när ansökning för verksamhetsbidrag 2024 öppnar.

   

 •   11

  Månadsrapport

 •   12

  Budgetramar 2023

 • För att i framtiden möta förändring i utbudet av externa folkhögskolor med verksamhet i länet, beslutade Kultur- och kompetensnämnden 2017 (Dnr KKN 2017/14) om en ny ersättningsmodell. Beslutet innebar att Region Gävleborg ska följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer för mobilitetsstöd, men med ett gemensamt kostnadstak som fastställs årligen. Ersättningen är rörlig och följer överenskommelsen så länge det totala bidraget är inom ramen. Därefter kommer värdet per deltagarvecka minska så att den totala kostnaden inte överstiger kostnadstaket. 2022 är kostnadstaket 2 250 000 kr. Förslaget för 2023 är en uppräkning med 3,1 procent.

   

  SKRs rekommendation har 2022 ersatts av en överenskommelse mellan alla regioner.

 • Arkiv Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2023-2024. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Arkiv Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regionens budget 2023 och 2024.

 • Folkteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2023-2024. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Folkteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regionens budget 2023 och 2024.

 • Gävle Symfoniorkester har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2023-2024. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regionens budget 2022 och 2023.

 • Hälsinglands museum har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2023-2024. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Hälsinglands museum som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regionens budget 2023 och 2024.

 •   18

  Uppdragsöverenskommelse 2023-2024 - Kultur Gävleborg

 • Länsmuseet Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2023-2024. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Länsmuseet Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regionens budget 2023 och 2024.

 • Riksteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2023-2024. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Riksteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regionens budget 2023 och 2024.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker samarbete, samverkan och regional utveckling inom kulturområdet i linje med den regionala kulturplanens mål och intentioner.


  Konstnärliga residens är ett i den regionala kulturplanen återkommande mål som kräver strategisk samverkan mellan olika parter. Verksamhetsutvecklingen inom konst vid Kultur Gävleborg och IASPIS/Konstnärsnämnden har tidigare beviljat Konstfrämjandet Gävleborg medel till en förstudie Optic Suede. Därefter sökte och beviljades de 2020 och 2021 utvecklingsbidrag från Region Gävleborg för år 1 och 2 av Optic X. IASPIS/Konstnärsnämnden har även stöttat år 1 & 2. Denna ansökan gäller tredje året.

   

  Projektet Optic X löper över tre år och undersöker förutsättningar, utvecklar strukturer och metoder för konstnärsdrivna residensprogram i Gävleborg. Genom projektet skapar de en genomgripande analys och metodutveckling av konceptet genom att genomföra tre residensvistelser i Gävleborg för internationella konstnärer, samt möjliggöra tre residensvistelser utomlands för tre konstnärskap yrkesverksamma i Gävleborg. Projektet lägger samtidigt grunden för ett nätverk för självorganiserade residensprogram i Gävleborg.


  Projektet avslutas med att en publikation publiceras, som presenterar projektets erfarenheter och tankar kring samarbeten, konstnärsdrivna residens och plats från de tre åren.


  De strävar även efter att genomföra ett seminarium kring residens - som tar avstamp i
  publikationen, men som genomförs utanför projektets budget och tidsplan, efter 2023.

 •   22

  Kurser och konferenser

 • § 121

  Val av protokolljusterare

 • § 122

  Godkännande av föredragningslistan

 • Inga aktuella anmälningar till dagens sammanträde.

 • Inga aktuella delegationsbeslut till dagens sammanträde.

 • a) Arbetsmarknad och kompetens

  • Uppföljning pilotomgång 1, It-tekniker: Niclas Cronsell, avdelningschef, informerar om uppföljningen av pilotomgång 1 för It-tekniker. 16 personer avslutade utbildningen varav 8 har skrivit och klarat licenstestet samt fått jobb inom industri, offentlig sektor eller privata konsultbolag. 

   

  • Bokslut: Niclas Cronsell redovisar om bokslutet för mandatperioden inom avdelningen arbetsmarknad och kompetens. 

   

  b) Folkhögskolorna

  • Antagningsläge It-tekniker: Bia Eriksson, rektor på Västerbergs folkhögskola, informerar om antagningsläget för It-tekniker, pilotomgång 2. Antagningsprovet har genomförts. 20 personer har antagits till utbildningen varav 16 har tackat ja.

   

  c) Förvaltningsstab

  • Byggnation: Jan-Olof Friman, trafik- kultur- och folkhögskoledirektör, informerar om byggnationerna på folkhögskolorna. I och med att upphandlingen inte gick att genomföra som en hel upphandling tar byggnationen längre tid än väntat. 

   

  • Omorganisering: Jan-Olof Friman informerar om förvaltningsstabens omorganisation. Hållbarhetsnämnden och Kultur- och kompetensnämnden får en gemensam controller. En del av controllerns nuvarande arbetsuppgifter ska tas över av kvalificerad handläggare. Rekrytering pågår. 
 • Gun Hedlund, vice ordförande och Anna-Lisa Krabbe, sekreterare för Gästrike- Hälsinge hemslöjdsförbund föredrar om verksamheten inom länsförbundet. Förbundet består av 6 lokalföreningar med ungefär 1000 medlemmar. Hemslöjdsförbundet arbetar konkret med kunskapsspridning och kompetensutveckling, bl.a. genom kurser, workshops och föreläsningar. 

 • § 127

  Remiss - Remittering av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher SOU2022:44

 • Näringslivet i Gävleborg har stora utmaningar att finna den arbetskraft de behöver för att upprätthålla och utveckla sina företag. Kompetensförsörjning är sedan länge en stor utmaning. Det företagen ofta behöver är mer kvalificerad arbetskraft som kan möta behoven då företag antingen ställer om sin verksamhet eller har behov av att utveckla den. På dessa utmaningar kan det finnas flera lösningar men för att hitta dessa behöver man föra en nära dialog med företagen själva samtidigt som man behöver se över, om och i så fall hur detta kan lösas på lång sikt.

   

  Därmed finns behov av ett projekt som kan utreda möjligheterna dels av en regional funktion som ska stötta det redan etablerade regionala kompetensförsörjningsarbetet och dels en funktion som strategiskt och på sikt kan upprätthålla och utveckla ett nytt system för långsiktig kompetensförsörjning.

   

  Projektet kan även bidra till att skapa en tydligare bild av de kompetensbehov som finns idag, stärka matchningen av kompetenser samt bidra till att det skapas nya lösningar men också identifierar nya typer av kompetenser.

 • Erfarenheter från projektet Vi ställer om! har visat på en positiv utveckling i omställningsarbetet för de branscher som fått stöd. Med ett tydligt fokus på digitalisering och hållbarhet för en grön omställning har företag genom olika insatser utvecklat affärsmodeller som får dem att stå starkare och skapat möjligheter att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

   

  Projektet avslutas under våren 2023 men det finns fortfarande behov av stöd för omställningsinsatser. Ett nytt projekt ska fokusera på utvecklingsinsatser med särskilt fokus på besöksnäringen, kulturella och kreativa branscher, livsmedelssektorn samt mot entreprenörer som driver företag med samhällsnytta som primär affärsidé. Målgruppen för projektets insatser är det innovations – och företagsfrämjande system då undersökningar och intervjuer med idébärare och entreprenörer såväl som främjare visar att vissa branscher och näringar har svårt att får det stöd de behöver i sin utvecklingsresa.

   

  Det är viktigt att det finns stöd som erbjuder rådgivning och finansiering som stimulerar utvecklingen och bidrar till att förändra traditionella synsätt och inkluderar alla typer av entreprenörer. Genom satsningar på innovation och nya affärsmodeller inom dessa branscher stärks förnyelseförmågan och bidrar till att lösa samhällsutmaningar.

   

  Därmed finns det behov av ett projekt som tillsammans med det innovations- och företagsfrämjande systemet skapar möjligheter för att entreprenörer inom nämnda branscher ska få rätt stöd och utvecklingsinsatser som stöttar dem i sitt omställningsarbete. 

 • För att kunna möjliggöra ökat inflytande och styrning av de bidrag som Region Gävleborg ger till Coompanion Gävleborg varje år, så tilldelar Kultur- och kompetensnämnden 450 000 kr till avdelningen Näringsliv och Innovation, som de i sin tur ska använda till ett bidrag till Coompanion Gävleborg under 2023. Summan motsvarar det verksamhetsbidrag som Coompanion Gävleborg tidigare har fått från Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen.

   

  Handläggare inom Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ansvarar för att avtala om bidraget och begära in och granska redovisning av bidraget till Coompanion Gävleborg samt att återrapportera detta till nämnden.

   

  Näringsliv och Innovation, Regional utveckling, Region Gävleborg ska även under första kvartalet 2023 planera för och kommunicera till sökande hur hanteringen av motsvarande bidrag ska hanteras under kommande år. Det ska göras tillsammans med Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen så att det är beslutat innan 1 maj 2023 när ansökning för verksamhetsbidrag 2024 öppnar.

   

 • Lena Fagerlind, controller, föredrar månadsrapporten för oktober 2022.

 • Lena Fagerlind, controller, föredrar förslag på fördelning av budgetramarna för 2023. 

 • För att i framtiden möta förändring i utbudet av externa folkhögskolor med verksamhet i länet, beslutade Kultur- och kompetensnämnden 2017 (Dnr KKN 2017/14) om en ny ersättningsmodell. Beslutet innebar att Region Gävleborg ska följa Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer för mobilitetsstöd, men med ett gemensamt kostnadstak som fastställs årligen. Ersättningen är rörlig och följer överenskommelsen så länge det totala bidraget är inom ramen. Därefter kommer värdet per deltagarvecka minska så att den totala kostnaden inte överstiger kostnadstaket. 2022 är kostnadstaket 2 250 000 kr. Förslaget för 2023 är en uppräkning med 3,1 procent.

   

  SKRs rekommendation har 2022 ersatts av en överenskommelse mellan alla regioner.

 • Arkiv Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2023-2024. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Arkiv Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regionens budget 2023 och 2024.

 • Folkteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2023-2024. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Folkteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regionens budget 2023 och 2024.

 • Gävle Symfoniorkester har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2023-2024. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regionens budget 2022 och 2023.

 • Hälsinglands museum har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2023-2024. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Hälsinglands museum som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regionens budget 2023 och 2024.

 • § 138

  Uppdragsöverenskommelse 2023-2024 - Kultur Gävleborg

 • Länsmuseet Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2023-2024. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Länsmuseet Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regionens budget 2023 och 2024.

 • Riksteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2023-2024. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Riksteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 och regionens budget 2023 och 2024.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker samarbete, samverkan och regional utveckling inom kulturområdet i linje med den regionala kulturplanens mål och intentioner.


  Konstnärliga residens är ett i den regionala kulturplanen återkommande mål som kräver strategisk samverkan mellan olika parter. Verksamhetsutvecklingen inom konst vid Kultur Gävleborg och IASPIS/Konstnärsnämnden har tidigare beviljat Konstfrämjandet Gävleborg medel till en förstudie Optic Suede. Därefter sökte och beviljades de 2020 och 2021 utvecklingsbidrag från Region Gävleborg för år 1 och 2 av Optic X. IASPIS/Konstnärsnämnden har även stöttat år 1 & 2. Denna ansökan gäller tredje året.

   

  Projektet Optic X löper över tre år och undersöker förutsättningar, utvecklar strukturer och metoder för konstnärsdrivna residensprogram i Gävleborg. Genom projektet skapar de en genomgripande analys och metodutveckling av konceptet genom att genomföra tre residensvistelser i Gävleborg för internationella konstnärer, samt möjliggöra tre residensvistelser utomlands för tre konstnärskap yrkesverksamma i Gävleborg. Projektet lägger samtidigt grunden för ett nätverk för självorganiserade residensprogram i Gävleborg.


  Projektet avslutas med att en publikation publiceras, som presenterar projektets erfarenheter och tankar kring samarbeten, konstnärsdrivna residens och plats från de tre åren.


  De strävar även efter att genomföra ett seminarium kring residens - som tar avstamp i publikationen, men som genomförs utanför projektets budget och tidsplan, efter 2023.

 • Inga aktuella kurser och konferenser till dagens sammanträde.

 • Ordförande tackar nämnden samt berörda tjänstemän för ett gott samarbete under mandatperioden. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.