Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 • Inga aktuella anmälningar till dagens sammanträde.

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Kultimera- Marcus Strand och Carin Palmqvist Isaksson (25-30 min)

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Gävleborgare i utbildning, uppdaterad data - Thomas Lundberg (20 min)

   

  c) Förvaltningsstab

  Ibn Rushd - Jan-Olof Friman (ca 10 min)

  Information från Folkteatern om Scense - Marcus Hellsten och Eva von Hofsten (ca 30 min)

 •   6

  Internkontrollplan 2023, uppföljning

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- december 2023.

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Region Gävleborg har avsatt 73 630 000 kronor till den så kallade kultursamverkansmodellen 2024, det vill säga lika mycket som 2023. 2024-01-19 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 50 741 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Förstärkning av statsbidraget 2024 för regional verksamhet motsvarar 0,9 % av 2023 års fördelade statliga medel. Detta innebär att år 2024 finansierar Region Gävleborg 59,2 % och Statens kulturråd 40,8 % av bidragen inom ramen för kultursamverkansmodellen i Gävleborg (totalt 124 371 000 kronor).

  I förslaget har statens bidrag till varje kulturaktör räknats upp med 0,9 %.

  Bidraget utbetalas enligt uppdragsöverenskommelserna 2023-2024.

 • Länk till betänkandet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/09/sou-202358/

   

 •   10

  Kurser och konferenser

 • Vänsterpartiet Gävleborg ser att det inte gjorts någon risk och konsekvensanalys i majoritetens beslut att minska stödet till studieförbunden. Hur kommer beslutet påverka kvinnors/flickors, mäns/pojkars villkor till fritid och bildning? Hur kommer beslutet påverka landsbygden? Hur kommer beslutet påverka folkhälsan i vårt län? Hur kommer beslutet påverka de ensamma äldre? Hur kommer beslutet påverka människor med funktionsvariation? Hur kommer beslutet påverka föreningslivet i vårt län? Hur kommer beslutet påverka kulturen i vårt län? Vänsterpartiet Gävleborg yrkar därmed: Att en risk- och konsekvensanalys görs enligt ovanstående frågeställningar och att en redovisning sker i Kultur och kompetensnämnden snarast.

   

  Beslutet i kultur- och kompetensnämnden 2023-12-05

  Budgetramen för studieförbund uppgick till 11,6 mnkr år 2023. Verksamheten har inte fått någon uppräkning utan på uppdrag av majoriteten har bidraget sänkts med samma procent som regeringen har beslutat om i statsbidragsgivningen till studieförbunden. Beloppet för 2024 blir 10,1 mnkr vilket innebär en sänkning med 12,5%. I ramen för 2024 ingår 0,1 mnkr till länsbildningsförbundet som erhåller samma bidrag som för 2023.

   

  Risk och konsekvensanalys
  Region Gävleborg har beslutat om att risk- och konsekvensanalyser ska genomföras innan beslut när det gäller förändringar som påverkar den egna organisationen. När det gäller beslut som påverkar de som får stöd finns inga krav på att det ska genomföras en risk- och konsekvensanalys. Vilka konsekvenser det får för olika grupper beror på hur respektive studieförbund väljer att prioritera de totala medel de har att förfoga över.

   

 • Det finns en utbildning för medicinska sekreterare på högskolan i  Gävle som är en distansutbildning. Studerande från hela Sverige söker till den, och blir antagna.

  2023 var det 1 313 sökande till 35 platser. Av dessa 35 är det 9 som bor i Region Gävleborg. De tar examen våren 2025.

  Eftersom vakanserna är många och behovet av medicinska sekreterare varken i Gävleborg eller riket inte tillgodoses med de 9 respektive 35 som eventuellt tar examen

  2025 föreslår Vänsterpartiet:

   

  -att Kultur & kompetensförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna en utbildning för medicinska sekreterare på någon av länets folkhögskolor.

 • § 11

  Val av justerare

 • § 12

  Fastställande av dagordningen

 • Inga aktuella anmälningar till dagens sammanträde.

 • § 14

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Kultimera - Marcus Strand, enhetschef och Carin Palmqvist Isaksson, avdelningschef, redovisar om Kultimera, en utbudskatalog för bokning riktad till kommunernas samordnare eller annan utsedd kontaktperson. Genom webbplattformen Kultimera.se samordnas och presenteras ett samlat regionalt utbud av kultur för barn och unga inom förskolor och skolor. 

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Gävleborgare i utbildning, uppdaterad data - Thomas Lundberg, strateg, informerar om samlad statistik om arbetsmarknaden och utbildning i Gävleborg på regionens hemsida. 

   

  c) Förvaltningsstab

  Ibn Rushd - Jan-Olof Friman, trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör, informerar om utredningen av studieförbundet Ibn Rushd efter beslut som togs av kultur- och kompetensnämnden den 23 januari 2024. 

   

  Information från Folkteatern om Scen:se - Marcus Hellsten, teaterchef och Eva von Hofsten, projektledare informerar om konst- och kulturprojektet scen:se som vänder sig till barn och unga med svåra intellektuella funktionsvariationer.

 • Lotta Skärberg, handläggare, redovisar uppföljning av internkontrollplan 2023. 

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- december 2023.

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Region Gävleborg har avsatt 73 630 000 kronor till den så kallade kultursamverkansmodellen 2024, det vill säga lika mycket som 2023. 2024-01-19 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 50 741 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Förstärkning av statsbidraget 2024 för regional verksamhet motsvarar 0,9 % av 2023 års fördelade statliga medel. Detta innebär att år 2024 finansierar Region Gävleborg 59,2 % och Statens kulturråd 40,8 % av bidragen inom ramen för kultursamverkansmodellen i Gävleborg (totalt 124 371 000 kronor).

  I förslaget har statens bidrag till varje kulturaktör räknats upp med 0,9 %.

  Bidraget utbetalas enligt uppdragsöverenskommelserna 2023-2024.

 • Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, redovisar regeringens betänkande. Förslag till remissvar presenteras till nämnden till sammanträdet den 19 mars. 

   

  Länk till betänkandet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/09/sou-202358/

   

 • Vänsterpartiet Gävleborg ser att det inte gjorts någon risk och konsekvensanalys i majoritetens beslut att minska stödet till studieförbunden. Hur kommer beslutet påverka kvinnors/flickors, mäns/pojkars villkor till fritid och bildning? Hur kommer beslutet påverka landsbygden? Hur kommer beslutet påverka folkhälsan i vårt län? Hur kommer beslutet påverka de ensamma äldre? Hur kommer beslutet påverka människor med funktionsvariation? Hur kommer beslutet påverka föreningslivet i vårt län? Hur kommer beslutet påverka kulturen i vårt län? Vänsterpartiet Gävleborg yrkar därmed: Att en risk- och konsekvensanalys görs enligt ovanstående frågeställningar och att en redovisning sker i Kultur och kompetensnämnden snarast.

   

  Beslutet i kultur- och kompetensnämnden 2023-12-05

  Budgetramen för studieförbund uppgick till 11,6 mnkr år 2023. Verksamheten har inte fått någon uppräkning utan på uppdrag av majoriteten har bidraget sänkts med samma procent som regeringen har beslutat om i statsbidragsgivningen till studieförbunden. Beloppet för 2024 blir 10,1 mnkr vilket innebär en sänkning med 12,5%. I ramen för 2024 ingår 0,1 mnkr till länsbildningsförbundet som erhåller samma bidrag som för 2023.

   

  Risk och konsekvensanalys
  Region Gävleborg har beslutat om att risk- och konsekvensanalyser ska genomföras innan beslut när det gäller förändringar som påverkar den egna organisationen. När det gäller beslut som påverkar de som får stöd finns inga krav på att det ska genomföras en risk- och konsekvensanalys. Vilka konsekvenser det får för olika grupper beror på hur respektive studieförbund väljer att prioritera de totala medel de har att förfoga över.

   

 • Det finns en utbildning för medicinska sekreterare på högskolan i  Gävle som är en distansutbildning. Studerande från hela Sverige söker till den, och blir antagna. 2023 var det 1 313 sökande till 35 platser. Av dessa 35 är det 9 som bor i Region Gävleborg. De tar examen våren 2025. Eftersom vakanserna är många och behovet av medicinska sekreterare varken i Gävleborg eller riket inte tillgodoses med de 9 respektive 35 som eventuellt tar examen 2025 föreslår Vänsterpartiet:

   

  - att Kultur & kompetensförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna en utbildning för medicinska sekreterare på någon av länets folkhögskolor.

 • Inga aktuella kurser eller konferenser. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.