Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  KKN delegationsbeslut 2022

 •   5

  Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026

 • a) Kultur Gävleborg

  - Spelkultursamverkan i Mellansverige (Viktor Johansson via länk)

   

  b) Folkhögskolorna

  - Dramapedagogutbildningen Västerberg

   

  c) Förvaltningsstab

  - Byggprogrammet, uppdatering. 

 •   7

  Årsplan och budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025

 • För att underlätta det löpande arbetet med att förse regionens verksamheter med ändamålsenliga gallringsbeslut föreslås att gällande delegationsordning revideras för att möjliggöra att gallringsbeslut delegeras till Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektören med möjlighet för vidaredelegation. För att det fortsatta arbetet med att upprätthålla aktuella gallrings- och bevarandeplaner ska kunna bedrivas löpande föreslås även att tidigare nämndbeslut rörande gallring upphävs.

  Nya delegationsbeslut för gallring planeras att tas den 3 oktober 2022.

 • I den nya programperioden för Europeiska socialfonden för perioden 2021-2027 så avser Svenska ESF-rådet, givet att erforderliga beslut tas av Kommissionen samt av Övervakningskommittén, att under september 2022 göra den första utlysningen i 2022 inom programområde A – Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv till alla; Förebygga skolavhopp och hjälpa elever mellan 13-16 år att välja rätt utbildning.

  Utlysningen avses rikta sig till organisationer som har förutsättningar att nå målgruppen och kan erbjuda insatser efter målgruppens behov. Detta kan till exempel röra sig om organisationer inom offentlig sektor, idéburen sektor eller aktörer med möjligheter att nå målgruppen.
  Utlysningen planeras vara öppen under september månad och är en regional utlysning inom Norra Mellansverige med en planerad budget om 90 miljoner kronor. Deltagande i projektet kommer kräva en offentlig medfinansiering på 40 %.
  Svenska ESF-rådet planerar att fatta beslut om beviljade projekt under december månad 2022.

  Regionala utvecklingsförvaltningen avser att vara projektägare och bedriva och koordinera projektet i länets samtliga kommuner och samverkansavtal om detta kommer upprättats. Projektet planeras starta den 1 januari 2023 och avslutas 31 januari 2026. Målgruppen kommer utgöras av ungdomar som riskerar att inte fullfölja sin utbildning och projektet kommer att arbeta med förebyggande insatser för att öka chanserna till fullföljd skolgång. I målgruppen kommer deltagarna vara mellan 13-16 år.

 • Tillväxtverket genomför en nationell utlysning fram till 9 september 2022 med syfte att förse regionerna med projektstöd för att utveckla de regionala strukturerna för validering. Inom det pågående socialfondsprojektet Valideringslyft har samtliga regioner skapat en handlingsplan för effektiva strukturer för validering. Handlingsplanen ska vara utgångspunkt för ansökan i utlysningen. Vi avser att söka totalt 3 596 404 kr, varav 50% från Tillväxtverket samt 50% i regionala utvecklingsmedel.  Tillväxtverket fattar beslut gällande beviljade medel löpande, dock senast 31 oktober 2022. Projektet avser starta 1 september och avslutas 15 januari 2025.

  Region Gävleborg i samverkan med länets kommuner avser att genomföra ett metod- och modellutvecklingsarbete för inledande- och fördjupad kartläggning samt praktisk och teoretisk validering och kompletterande utbildningsinsatser efter validering inom komvux. Arbetet ska genomföras tillsammans med utvalda yrkesutbildningar i länet med koppling till regionens bristyrken. Projektet kommer att samverka med Region Västra Götaland samt andra regioner i landet och metodstödet kommer att utvecklas för att nyttjas nationellt.

  En stabil kompetensförsörjning är en av grundförutsättningarna för ökad tillväxt i en region ur såväl ett individperspektiv som för näringsliv och offentlig sektor. Gävleborg står inför stora utmaningar när det gäller att höja utbildningsnivån och öka sysselsättningsgraden. Förhoppningen är att projektet utifrån målen i den regionala utvecklingsstrategin ska öka möjligheten till validering och bidra till att reell kompetens tillvaratas inom fler yrkesområden.

 •   11

  Kurser och konferenser

 • § 66

  Val av protokolljusterare

 • § 67

  Godkännande av föredragningslistan

 • Inga delgivningar till dagens sammanträde.

 • § 69

  KKN delegationsbeslut 2022

 • Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, ger lägesrapport om arbetsprocessen av den regionala kulturplanen. 

 • a) Kultur Gävleborg

  - Spelkultursamverkan i Mellansverige

  Viktor Johansson, projektledare i Region Dalarna, informerar om projektet "spekultursamverkan i Mellansverige", där Region Gävleborg är en samverkanspart. Spelkultur är ett samlingsbegrepp för kulturella utttryck inom spelhobbyn som till exempel brädspel, rollspel, TV- och datorspel, e-sport, cosplay och kortspel. Spelkultur innefattar inte vadslagning med hopp om ekonomisk vinst. Projektmålet är bland annat att främja och förbättra metoder för interregional samverkan och genomföra informationsinsatser inom regionerna för att öka förståelse för spelkultur. 

   

  b) Förvaltningsstab

  - Byggprogrammet, uppdatering

  Lena Fagerlind, controller, ger uppdatering om det pågående byggprogrammet i folkhögskolorna. Västerbergs folkhögskola har skjutit upp byggplanen av dramahuset och idrottshallen med anledning av ekonomin. Forsa folkhögskola kommer att få en tidplan i slutet av augusti. Bollnäs folkhögskolas byggprogram är pågående.

 • Lena Fagerlind, controller, informerar om månadsrapporten för juli 2022, budget och planeringsförutsättningar 2023-2025 samt årsplan 2023-2025. Nämnden kommer att arbeta med att ta fram kommande årsplan efter sammanträdet.  

 • För att underlätta det löpande arbetet med att förse regionens verksamheter med ändamålsenliga gallringsbeslut föreslås att gällande delegationsordning revideras för att möjliggöra att gallringsbeslut delegeras till Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektören med möjlighet för vidaredelegation. För att det fortsatta arbetet med att upprätthålla aktuella gallrings- och bevarandeplaner ska kunna bedrivas löpande föreslås även att tidigare nämndbeslut rörande gallring upphävs.

  Nya delegationsbeslut för gallring planeras att tas den 3 oktober 2022.

 • I den nya programperioden för Europeiska socialfonden för perioden 2021-2027 så avser Svenska ESF-rådet, givet att erforderliga beslut tas av Kommissionen samt av Övervakningskommittén, att under september 2022 göra den första utlysningen i 2022 inom programområde A – Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv till alla; Förebygga skolavhopp och hjälpa elever mellan 13-16 år att välja rätt utbildning.

  Utlysningen avses rikta sig till organisationer som har förutsättningar att nå målgruppen och kan erbjuda insatser efter målgruppens behov. Detta kan till exempel röra sig om organisationer inom offentlig sektor, idéburen sektor eller aktörer med möjligheter att nå målgruppen.
  Utlysningen planeras vara öppen under september månad och är en regional utlysning inom Norra Mellansverige med en planerad budget om 90 miljoner kronor. Deltagande i projektet kommer kräva en offentlig medfinansiering på 40 %.
  Svenska ESF-rådet planerar att fatta beslut om beviljade projekt under december månad 2022.

  Regionala utvecklingsförvaltningen avser att vara projektägare och bedriva och koordinera projektet i länets samtliga kommuner och samverkansavtal om detta kommer upprättats. Projektet planeras starta den 1 januari 2023 och avslutas 31 januari 2026. Målgruppen kommer utgöras av ungdomar som riskerar att inte fullfölja sin utbildning och projektet kommer att arbeta med förebyggande insatser för att öka chanserna till fullföljd skolgång. I målgruppen kommer deltagarna vara mellan 13-16 år.

 • Tillväxtverket genomför en nationell utlysning fram till 9 september 2022 med syfte att förse regionerna med projektstöd för att utveckla de regionala strukturerna för validering. Inom det pågående socialfondsprojektet Valideringslyft har samtliga regioner skapat en handlingsplan för effektiva strukturer för validering. Handlingsplanen ska vara utgångspunkt för ansökan i utlysningen. Vi avser att söka totalt 3 596 404 kr, varav 50% från Tillväxtverket samt 50% i regionala utvecklingsmedel.  Tillväxtverket fattar beslut gällande beviljade medel löpande, dock senast 31 oktober 2022. Projektet avser starta 1 september och avslutas 15 januari 2025.

   

  Region Gävleborg i samverkan med länets kommuner avser att genomföra ett metod- och modellutvecklingsarbete för inledande- och fördjupad kartläggning samt praktisk och teoretisk validering och kompletterande utbildningsinsatser efter validering inom komvux. Arbetet ska genomföras tillsammans med utvalda yrkesutbildningar i länet med koppling till regionens bristyrken. Projektet kommer att samverka med Region Västra Götaland samt andra regioner i landet och metodstödet kommer att utvecklas för att nyttjas nationellt.

   

  En stabil kompetensförsörjning är en av grundförutsättningarna för ökad tillväxt i en region ur såväl ett individperspektiv som för näringsliv och offentlig sektor. Gävleborg står inför stora utmaningar när det gäller att höja utbildningsnivån och öka sysselsättningsgraden. Förhoppningen är att projektet utifrån målen i den regionala utvecklingsstrategin ska öka möjligheten till validering och bidra till att reell kompetens tillvaratas inom fler yrkesområden.

 • Inga aktuella kurser och konferenser till dagens sammanträde. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.