Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  Kultur- och kompetensnämnden delges nedanstående handlingar

  vid sammanträdet den 9 juni 2020.

 •  

  Allmän lägesrapport från verksamheten

   

  Arbetsmarknad och kompetens

   

  Folkhögskolorna

   

  Kultur Gävleborg

   

  Förvaltningsstab

 •   5

  Månadsrapport per den 30 april 2020 - INFORMATION

 •   6

  Avgiftsbefrielse för deltagande i Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF) 2020/2021 - INFORMATION

 • Folkbildningsrådet har skärpt kraven för de dokument som årligen ska lämnas in den 15 juni och som avser verksamheten året innan. Ett av de nya kraven är att folkhögskolornas årsredovisningar ska vara godkända av nämnden. Tidigare år har det räckt med underskrift av nämndens ordförande.  Den påföljd som sker om inte dokumenten kommer in i tid till Folkbildningsrådet eller om dokumenten inte är korrekta, är att hälften av statsbidraget för tredje kvartalet hålls inne. Denna hälft av tredje kvartals statsbidrag, kommer att betalas ut så snart Folkbildningsrådet har tillhandahållit korrekta dokument.

 • Under de senaste åren har Bollnäs folkhögskola inte klarat att anpassa verksamheten

  till de förutsättningar som ges i budget. De kostnadsminskningar som har varit

  möjliga att genomföra är gjorda. Trots detta återstår ett underskott att hantera

  för 2020 och framåt.

  I maj 2020 har det funnits möjlighet att, via Folkbildningsrådet, ansöka om

  extra deltagarplatser med tillhörande statsbidrag vilket Bollnäs folkhögskola

  har gjort. Beslut om fördelning kommer i början av juni.

  Aktuella utlysningar och eventuella effekter beskrivs i det åtgärdsförslag som

  upprättats. I åtgärdsförslaget bortses från effekter av Corona-viruset som

  ytterligare har försämrat ekonomin.

  För att få ekonomi i balans vid Bollnäs folkhögskola 2021 behöver

  Kultur- och kompetensnämnden fatta ett beslut senast i juni 2020.

  Upprättat åtgärdsförslag bifogas handlingarna till sammanträdet.

 • Utbildningsdepartementet har inbjudit Region Gävleborg att inkomma med synpunkter på remissen ”Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande”.  Ett förslag till remissvar har upprättats av förvaltningen med inriktning på följande avsnitt i slutbetänkandet:  6.4.3 Ökad transparens, jämförbarhet och överförbarhet med ett gemensamt språkbruk
  7.5.2 Ett råd ska fortsätta följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete
  7.5.3. Kompetensförsörjning en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret
  7.5.4 Regioner ska kunna ansöka om medel för att etablera regionala strukturer för

  validering
  8.4.1 Utökande medel för kompetensförsörjning och livslångt lärande i nästa

  programperiod för socialfonden
  9 Kunskapsutveckling - Kunskapsutveckling för valideringsutförare
  11.3.4 Rektor ska kunna ge betyget E efter validering utan prövning

  I arbetet med utformningen av remissvaret har dialog skett med

  På nationell nivå; Sveriges Kommuner och Regioner och Vård- och omsorgscollege
  På regional nivå; Vård- och omsorgscollege Gävleborg, Teknikcollege Gästrikland och Hälsingland, Arbetsförmedlingen och Regional samverkan mellan regioner i Mälardalsområdet samt med andra regioner i landet
  På lokal nivå; Regionalt rektorsnätverk för vuxenutbildning i Gävleborg och fackliga organisationer.

 • Framtagande av en regional kulturplan är baserat på samverkan med länets kommuner och samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället.

  På grund av rådande situation med corona-viruset bedöms möjligheten att genomföra en meningsfull och demokratisk kulturplaneprocess problematisk. Att genomföra dialogerna utifrån den tänkta tidsplanen skulle innebära en bristande delaktighet i dialogprocessen från berörda aktörer.

 • Framtagande av en regional biblioteksplan är bland annat baserat på samverkan med länets kommuner.

  På grund av rådande situation med corona-viruset bedöms möjligheten att genomföra en meningsfull och demokratisk biblioteksplaneprocess problematisk. Att genomföra dialogerna utifrån den tänkta tidsplanen skulle innebära en bristande delaktighet i dialogprocessen från berörda aktörer.

 • Föreningen PHIDR fortsätter etablera DansPlats Skog som regional scen för professionell dans i Skog, för att tillgängliggöra och utveckla dansen som konstform i länet. Genom utvecklingsprojektet vill föreningen finna formerna för verksamhetsmodell, med fokus på konstnärlig residensverksamhet och mentorskap, samt säkerställa en finansieringsmodell.

 •   13

  Uppföljning av kultursamverkansmodellen 2019 - INFORMATION

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.