Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg
  - Residensförstudie
  - Gestaltad livsmiljö
   

  b) Folkhögskolorna
  - Kvalitetsredovisning
   

  c) Förvaltningsstab
  - Medarbetarenkäten

 •   6

  Månadsrapport

 • Kultur- och kompetensnämnden fattade 2015 (KKN 2015/59) beslut om att uppdra till förvaltningsdirektör att bilda ett forum för samverkan, där interna och externa parter skulle ingå. Med utgångspunkt från beslutet bildades ett samverkansråd.  Sedan bildandet av samverkansrådet har en del förutsättningar förändrats. De tre folkhögskolorna har en tydligare profil och inriktning som matchar ett arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsbehov. Arbetsförmedlingens förutsättningar har förändrats och myndigheten är i förändring, framför allt avseende deras matchningsuppdrag. Folkhögskolorna påverkas också av hur statsbidrag är utformade, vilket har förändrats och kommer förändras över tid.  Behovet av samverkan kommer även i framtiden vara viktig, men formella strukturer och former kan vara hämmande där samverkan behöver ske kontinuerligt och i olika faser med olika intensitet. För att stärka samverkan ytterligare behöver former hittas som är flexibla och utmaningsstyrda, där ett beslut som understryker samverkan men inte pekar ut formerna är mer adekvat.

 • En arbetsgrupp har genomfört en översyn av Kultur- och kompetensnämndens arbetsordning. Avstämning har skett med Regionen Gävleborgs Juridikavdelning.  Delegationsordningen har behandlats i förvaltningsledningen. Samtliga avdelningar inom Kultur och kompetensförvaltningen har fått lämna förslag till ändringar utifrån verksamhetens behov.  Informationsdelen i delegationsordningen har utökats. En förteckning över vidaredelegationer föreslås införas som ska uppdateras löpande.  Beträffande förtroendevalda i nämnden och deras deltagande i och arvode vid utbildning med mera (kap. 1) föreslås Kultur- och kompetensnämndens presidium som delegat istället för nämndens ordförande.  Det som tillkommit sedan föregående delegationsordning är att avdelningschefen för Kultur Gävleborg föreslås kunna teckna tidsbegränsade avtal om maximalt ett år inom sitt verksamhetsområde. Vidare föreslås att avdelningschefen för Kultur Gävleborg får besluta om stöd och bidrag till kulturverksamheter.  Titeln Kultur- och kompetensdirektör har ändrats till Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör. Redaktionella ändringar har också genomförts.

 • Sveriges kommuner och landsting (SKL) fattar årligen beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för beräkning av ersättning för utbildningar vid regioners folkhögskolor samt stiftelse- och rörelseskolor utanför det egna området. Under 2018 och 2019 ökade antalet folkhögskoleplatser med totalt 8 000 platser. Detta har inneburit stora ökningar av kostnaderna för regionerna. I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendationerna ingår från och med 2019 även ersättning för distanskurser. Med anledning av detta är rekommenderat schablonbelopp på samma nivå som 2019, det vill säga 400 kronor.

 • Byggprogram för Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola och Västerbergs folkhögskola har nu kommit i den fasen att det är dags att skicka ut förfrågningsunderlag. Innan ett förfrågningsunderlag skickas ut, gör fastighetsavdelningen en kostnadskalkyl för bygginvesteringarna.  Om kostnadskalkylen indikerar att investeringarna överstiger den beslutade investeringsramen, läggs vissa delar i förfrågningsunderlaget som optioner. Om inkomna anbud visar att ekonomiskt utrymme finns så kommer optionerna att aktiveras och ingå i investeringarna. Om inkomna anbud däremot visar att kostnaderna överstiger investeringsramen, måste en prioritering av optioner göras.

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Region Gävleborg har avsatt 69 000 000 kronor till den så kallade kultursamverkansmodellen. 2021-01-21 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 46 380 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Nytt för i år är att tidigare tillfälliga satsningar inom biblioteksverksamhet och musikalisk scenkonst blir permanenta. Utöver en pris- och löneuppräkning på 1,3 % så inkluderar beslutet även en generell förstärkning på 1,6 % som varje kulturaktör får. Detta innebär att år 2021 finansierar Region Gävleborg 59,8% och Statens kulturråd 40,2% av bidragen inom ramen för kultursamverkansmodellen i Gävleborg (totalt 115 380 000 kronor).

  Enligt beslutet av Statens kulturråd permanentas Region Gävleborgs tillfälliga förstärkning av verksamhetsbidraget på 1 200 000 kronor från och med 2021 inom biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet. Kulturrådet ökar dessutom verksamhetsbidraget till Region Gävleborg med 2 312 000 kronor från och med 2021 i syfte att främja ett fortsatt utbud av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamhet i hela landet som Gävle Symfoniorkester ansvarar för. Detta var tidigare ett tillfälligt bidrag som nu permanentas.

  I förslaget har bidragen till verksamheterna räknats upp i enlighet med inriktningar som fanns i Region Gävleborgs äskande till Statens kulturråd och i beskedet av Statens kulturråd.

  Medel tas från kostnadsställe 20909. Bidraget utbetalas enligt uppdragsöverenskommelserna.

 • CrowdCulture är en mikrofinansieringsplattform som möjliggör för projekt att organisera privat mikrofinansiering, sponsring och offentligt stöd. Genom Region Gävleborgs finansiering av en fond på plattformen ”Gävleborgsfonden” var ambitionen, sedan 2013, att kombinera privat finansiering med ett bidrag av Region Gävleborg till specifika kulturprojekt.

  Gävleborgsfonden har funnits sedan 2013, med ett uppehåll första halvan av 2014 då fonden överfördes från regionförbundet till landstinget. 2014-12-18 beslutade nämnden för tillväxt och regional utveckling att förlänga försöksperioden i Gävleborgsfonden på mikrofinansieringsplattformen www.crowdculture.se med ett år. Sedan 2015 har Kultur- och kompetensnämnden varje år avsatt 200 000 kronor till Gävleborgsfonden.

  Bifogad redovisning 2013-2020 synliggör att få projekt fått stöd av fonden. Antal projektledare som drivit kampanj är ännu färre. Region Gävleborgs utbetalda bidrag har inte genererat privata medel till kulturprojekt i den utsträckning som förväntat. Dessutom är avgifterna till crowdfundings plattformen höga i jämförelse med det stöd som projekten fått, utan att räkna den administration som detta innebär. Under 2020 var möjligheten att ansöka om medfinansiering kopplat till crowdfunding öppen hela året. Ingen projektägare drev kampanj. Licens- och supportkostnaderna uppgick till 50 000 kronor.

 •   13

  Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026

 • Nämnden behöver besluta om ett extra sammanträde den 7 december 2021 med anledning av Ramfördelning

 • Barnrättsfrukost
  Fredag den 19 mars kl. 08:00-10:00. Digital föreläsning med Rädda Barnens barnrättsjurist.
  Anmälan senast måndag den 15 mars till malin.ahola@rb.se
  Efter anmälan skickas länk för uppkoppling.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.