Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  Anmälan av delegeringsbeslut

 •  

  a) Arbetsmarknad och kompetens

  Niclas Cronsell, avdelningschef, informerar om nya uppdrag för 2022. 

   

  b) Folkhögskolorna

  Evalotta Skärberg, rektor på Bollnäs Folkhögskola, informerar om ny uppdragsutbildning till nätverkstekniker. 

   

  c) Förvaltningsstab

  Jan-Olof Friman, Trafik-, kultur-, och folkhögskoledirektör informerar om coronaläget. 

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- december 2021.

 •   7

  Internkontrollplan 2021, uppföljning

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Kultur- och kompetensnämnden.

   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

   

  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

 •   9

  Verksamhetsplan 2022

 • Sveriges kommuner och regioner (SKR) fattar årligen beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för beräkning av ersättning för utbildningar vid regioners folkhögskolor samt stiftelse- och rörelseskolor utanför det egna området. Under 2018 och 2019 ökade antalet folkhögskoleplatser med totalt 8 000 platser. Detta har inneburit stora ökningar av kostnaderna för regionerna.

   

  SKR:s styrelse har den 15 oktober 2021 fattat beslut om att rekommendera regionerna att underteckna en ny mellanregional överenskommelse om mobilitetsstöd. I regionerna pågår nu de formella beslutsprocesserna som krävs för att överenskommelsen ska kunna träda i kraft. I avvaktan på detta och att de första utbetalningarna kan göras enligt den nya överenskommelsen, vilket beräknas kunna ske under andra halvåret 2022, föreslås rekommendationen för 2022 ligga kvar på samma nivå som för 2021, dvs. 400 kronor per deltagarvecka. Rekommendationen gäller fram till att den nya överenskommelsen mellan regionerna om mobilitetsstödet träder i kraft.

 • Kulturdepartementet har bjudit in Region Gävleborg att lämna
  synpunkter på förslagen i utredningen Från kris till kraft Återstart för kulturen (SOU 2021:77). I Gävleborgs län har också Hudiksvalls kommun och Ockelbo kommun fått remissen samt en del riksorganisationer med medlemmar i Gävleborgs län.

  Syftet med utredningen var att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet.
   - Sammanfatta konsekvenserna av pandemin
   - Identifiera vilka insatser som behövs för sektorns återstart
  och utveckling
   - Synliggöra nya sätt att tillgängliggöra kultur
   - Identifiera strukturella problem och kvardröjande effekter
  och föreslå åtgärder för att stärka sektorns hållbarhet

  I yttrandet ställer sig kultur- och kompetensnämnden positiv till utredningens omfattande analys och huvuddragen i alla förslag som utredningen presenterar, men kompletterar med förtydligande av regionernas utmaningar, roller och möjligheter.
   

 •   12

  Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026

 •   13

  Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026

 • Överenskommelse om mobilitetsstöd för folkhögskolorna

  Från och med den 26 januari har samtliga regioner i landet undertecknat överenskommelsen om mobilitetsstöd. 

   

  Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026. Om avtalet inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång förlängs det med ett år i sänder.

  Folkbildningsrådet står för den administrativa hanteringen av mobilitetsstödet och kommer att kontakta samtliga regioner.

   

  Arbetet med överenskommelsen har präglats av konstruktiva dialoger och förslag av alla inblandade parter och vi vill rikta ett varmt tack för allas insatser under framtagandet av överenskommelsen.

   

  Bakgrund:

  Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av regionerna. För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna som kallas mobilitetsstöd.

  Överenskommelsen gäller samtliga Sveriges regioner och beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska betala. Den avser både rörelsedrivna folkhögskolor och regionägda folkhögskolor. Överenskommelsen beskriver också Folkbildningsrådets administration av mobilitetsstödet samt reglerar vilka ersättningsbelopp som ska gälla.

 •  

  Folk och kultur

  Folk och kultur den 9-11 februari 2022, ställer om och blir digital.

   

  Digital delaktighet och demokrati

  Digital delaktighet och demokrati den 22 mars 2022. Plats för konferensen blir Bollnäs folkhögskola (med reservation för att det kan bli digitalt om nya restriktioner införs).

   

  Digitalt studiebesök, SKR

  SKR bjuder in till studiebesök om arbetet Läs på recept som riktar sig till barn med språkstörning. Webbsändning den 18 februari 2022. Anmälan: SKR bjuder in till studiebesök om arbetet med Läs på recept - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

 • § 1

  Val av protokolljusterare

 • § 2

  Godkännande av föredragningslistan

 • § 3

  Delgivningar

 • § 4

  Anmälan av delegeringsbeslut

 •  

  a) Arbetsmarknad och kompetens

  Niclas Cronsell, avdelningschef, informerar om två nya nationella uppdrag för 2022; dimensionering av gymnasieskolan och förstärkning runt validering. 

   

  b) Folkhögskolorna

  Evalotta Skärberg, rektor på Bollnäs Folkhögskola, informerar om ny uppdragsutbildning till nätverkstekniker. 

   

  c) Förvaltningsstab

  Jan-Olof Friman, Trafik-, kultur-, och folkhögskoledirektör informerar om coronaläget.

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- december 2021.

 • Lena Fagerlind, controller, informerar om uppföljning av internkontrollplanen 2021. 

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Kultur- och kompetensnämnden.

   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

   

  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

 • Lena Fagerlind, controller, informerar om verksamhetsplanen 2022. 

 • Sveriges kommuner och regioner (SKR) fattar årligen beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för beräkning av ersättning för utbildningar vid regioners folkhögskolor samt stiftelse- och rörelseskolor utanför det egna området. Under 2018 och 2019 ökade antalet folkhögskoleplatser med totalt 8 000 platser. Detta har inneburit stora ökningar av kostnaderna för regionerna.

   

  SKR:s styrelse har den 15 oktober 2021 fattat beslut om att rekommendera regionerna att underteckna en ny mellanregional överenskommelse om mobilitetsstöd. I regionerna pågår nu de formella beslutsprocesserna som krävs för att överenskommelsen ska kunna träda i kraft. I avvaktan på detta och att de första utbetalningarna kan göras enligt den nya överenskommelsen, vilket beräknas kunna ske under andra halvåret 2022, föreslås rekommendationen för 2022 ligga kvar på samma nivå som för 2021, dvs. 400 kronor per deltagarvecka. Rekommendationen gäller fram till att den nya överenskommelsen mellan regionerna om mobilitetsstödet träder i kraft.

 • Kulturdepartementet har bjudit in Region Gävleborg att lämna synpunkter på förslagen i utredningen Från kris till kraft Återstart för kulturen (SOU 2021:77). I Gävleborgs län har också Hudiksvalls kommun och Ockelbo kommun fått remissen samt en del riksorganisationer med medlemmar i Gävleborgs län.

  Syftet med utredningen var att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet.
   - Sammanfatta konsekvenserna av pandemin
   - Identifiera vilka insatser som behövs för sektorns återstart
  och utveckling
   - Synliggöra nya sätt att tillgängliggöra kultur
   - Identifiera strukturella problem och kvardröjande effekter
  och föreslå åtgärder för att stärka sektorns hållbarhet

  I yttrandet ställer sig kultur- och kompetensnämnden positiv till utredningens omfattande analys och huvuddragen i alla förslag som utredningen presenterar, men kompletterar med förtydligande av regionernas utmaningar, roller och möjligheter.

   

 • Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, ger lägesrapport för den regionala kulturplanen 2023-2026.

 • Marika Alneng, verksamhetsutvecklare, ger lägesrapport för den regionala biblioteksplanen 2023-2026.

 • Överenskommelse om mobilitetsstöd för folkhögskolorna

  Från och med den 26 januari har samtliga regioner i landet undertecknat överenskommelsen om mobilitetsstöd. 

   

  Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026. Om avtalet inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång förlängs det med ett år i sänder.

  Folkbildningsrådet står för den administrativa hanteringen av mobilitetsstödet och kommer att kontakta samtliga regioner.

   

  Arbetet med överenskommelsen har präglats av konstruktiva dialoger och förslag av alla inblandade parter och vi vill rikta ett varmt tack för allas insatser under framtagandet av överenskommelsen.

   

  Bakgrund:

  Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av regionerna. För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna som kallas mobilitetsstöd.

  Överenskommelsen gäller samtliga Sveriges regioner och beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska betala. Den avser både rörelsedrivna folkhögskolor och regionägda folkhögskolor. Överenskommelsen beskriver också Folkbildningsrådets administration av mobilitetsstödet samt reglerar vilka ersättningsbelopp som ska gälla.

 •  

  Folk och kultur

  Folk och kultur den 9-11 februari 2022, ställer om och blir digital.

   

  Digital delaktighet och demokrati

  Digital delaktighet och demokrati den 22 mars 2022. Digital delaktighet-En demokratifråga - SV Gävleborg

   

  Digitalt studiebesök, SKR

  SKR bjuder in till studiebesök om arbetet Läs på recept som riktar sig till barn med språkstörning. Webbsändning den 18 februari 2022. Anmälan: SKR bjuder in till studiebesök om arbetet med Läs på recept - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

   

  Gestaltad livsmiljö 

  Digitala frukostsamtal, den 10 februari, 31 mars, 28 april och 2 juni 2022 på temat Gestaltad livsmiljö - från offentlig konst till samhällsplanering. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.