Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Beslut om avslag till Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter. Barn och bild. - KKN 2022/187

 • a) Näringsliv och innovation

  Information om pågående process för turism och besöksnäringsstrategi - Lena Lejerström, Christopher Graham

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Allmän information om arbetsmarknadsläget - Niclas Cronsell

   

  c) Kultur Gävleborg

  Information om Region Gävleborgs arbete med Gestaltad livsmiljö - Elenor Noble

 •   6

  Månadsrapport

 • Förvaltningen gavs vid Kultur- och kompetensnämndens sammanträde
  2023-01-18 i uppdrag att senast till sammanträdet i mars inkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

   

  Under de senaste åren har Bollnäs folkhögskola inte klarat att anpassa verksamheten till de förutsättningar som ges i budget. Kostnadsminskningar som har varit möjliga att genomföra är gjorda. Två år i rad – 2021 och 2022 – har skolan erhållit extra anslag i budget och ändå uppvisat underskott vid årets slut. För 2023 återstår ett underskott om cirka 6 mnkr att hantera.

   

  De ekonomiska förutsättningar i form av statsbidrag som möjliggjorde starten av filialen i Söderhamn har förändrats i och med att arbetsmarknadsuppdragen Studiemotiverande folkhögskolekurs och Etableringskurs har minskat eller upphört samt att olika former av extra platser som tilldelats folkhögskolan är borttagna.

   

  För att nå budget i balans för 2023 behöver åtgärder genomföras och därför föreslås nedläggning av Bollnäs folkhögskolas filial i Söderhamn.

   

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Region Gävleborg har avsatt 73 630 000 kronor till den så kallade kultursamverkansmodellen. 2023-01-26 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 50 288 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Utöver en förstärkning för pris- och löneuppräkning på 1,14 % (motsvarande 564 000 kronor) så inkluderar beslutet även en förstärkning på 300 000 kronor till strategisk utveckling inom professionell bild- och formverksamhet och främjande av hemslöjd. Detta innebär att år 2023 finansierar Region Gävleborg 59,4 % och Statens kulturråd 40,6 % av bidragen inom ramen för kultursamverkansmodellen i Gävleborg (totalt 123 918 000 kronor).

  I förslaget har bidragen till verksamheterna räknats upp i enlighet med inriktningar som fanns i Region Gävleborgs framställan till Statens kulturråd och i beskedet av Statens kulturråd.

  Bidraget utbetalas enligt uppdragsöverenskommelserna 2023-2024.

 •   9

  Länsmuseet Gävleborg, Årsredovisning 2022

 •   10

  Folkteatern Gävleborg, Årsredovisning 2022

 •   11

  Hälsinglands museum, Årsredovisning 2022

 • Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemsorganisationer:

  · SKR - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR representerar de regioner som är huvudmän för 42 folkhögskolor),

  · Studieförbunden i samverkan (som är intresseorganisation för de 10 studieförbunden) och

  · Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (som företräder 113 folkhögskolor som har folkrörelser och andra organisationer som huvudmän).

   

  Folkbildningsrådets huvudsakliga uppdrag är att fördela statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund och följa upp vad pengarna har använts till. Statsbidraget regleras av regeringen genom förordningen om statsbidraget, där statens syften med stödet och förutsättningar för att få det preciseras. Folkbildningsrådet i sin tur formulerar villkor och kriterier för statsbidraget.

   

  Kortfattat så innebär det nya förslaget ett skifte från kvantitativ och retroaktiv till kvalitativ och proaktiv bedömning som grund för fördelning av statsbidrag.

   

  I Region Gävleborgs remissvar lyfts såväl risker som styrkor fram i det nya förslaget utifrån ett regionalt perspektiv.

   

 •           Frågor och svar om kulturpolitik | SKR

            Podcast, kultur och fritid | SKR

 • § 34

  Val av justerare

 • § 35

  Fastställande av dagordning

 • § 36

  Anmälningar för kännedom

 • Beslut om avslag till Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter. Barn och bild. - KKN 2022/187

 • a) Näringsliv och innovation

  Information om pågående process för turism och besöksnäringsstrategi - Christopher Graham

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Allmän information om arbetsmarknadsläget - Niclas Cronsell

   

  c) Kultur Gävleborg

  Information om Region Gävleborgs arbete med Gestaltad livsmiljö - Elenor Noble

 • Lena Fagerlind informerar om månadsrapporten för februari. 

   

 • Jan-Olof Friman, Lena Fagerlind och Evalotta Skärberg informerar om ärendet Förslag på åtgärder - Bollnäs folkhögskola för en ekonomi i balans. 

   

  Förvaltningen gavs vid Kultur- och kompetensnämndens sammanträde
  2023-01-18 i uppdrag att senast till sammanträdet i mars inkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

   

  Under de senaste åren har Bollnäs folkhögskola inte klarat att anpassa verksamheten till de förutsättningar som ges i budget. Kostnadsminskningar som har varit möjliga att genomföra är gjorda. Två år i rad – 2021 och 2022 – har skolan erhållit extra anslag i budget och ändå uppvisat underskott vid årets slut. För 2023 återstår ett underskott om cirka 6 mnkr att hantera.

   

  De ekonomiska förutsättningar i form av statsbidrag som möjliggjorde starten av filialen i Söderhamn har förändrats i och med att arbetsmarknadsuppdragen Studiemotiverande folkhögskolekurs och Etableringskurs har minskat eller upphört samt att olika former av extra platser som tilldelats folkhögskolan är borttagna.

   

  För att nå budget i balans för 2023 behöver åtgärder genomföras och därför föreslås nedläggning av Bollnäs folkhögskolas filial i Söderhamn.

   

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Region Gävleborg har avsatt 73 630 000 kronor till den så kallade kultursamverkansmodellen. 2023-01-26 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg 50 288 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Utöver en förstärkning för pris- och löneuppräkning på 1,14 % (motsvarande 564 000 kronor) så inkluderar beslutet även en förstärkning på 300 000 kronor till strategisk utveckling inom professionell bild- och formverksamhet och främjande av hemslöjd. Detta innebär att år 2023 finansierar Region Gävleborg 59,4 % och Statens kulturråd 40,6 % av bidragen inom ramen för kultursamverkansmodellen i Gävleborg (totalt 123 918 000 kronor).

  I förslaget har bidragen till verksamheterna räknats upp i enlighet med inriktningar som fanns i Region Gävleborgs framställan till Statens kulturråd och i beskedet av Statens kulturråd.

  Bidraget utbetalas enligt uppdragsöverenskommelserna 2023-2024.

   

 • § 42

  Länsmuseet Gävleborg, Årsredovisning 2022

 • § 43

  Folkteatern Gävleborg, Årsredovisning 2022

 • § 44

  Hälsinglands museum, Årsredovisning 2022

 • Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemsorganisationer:

   

  · SKR - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR representerar de regioner som är huvudmän för 42 folkhögskolor),

  · Studieförbunden i samverkan (som är intresseorganisation för de 10 studieförbunden) och

  · Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (som företräder 113 folkhögskolor som har folkrörelser och andra organisationer som huvudmän).

   

  Folkbildningsrådets huvudsakliga uppdrag är att fördela statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund och följa upp vad pengarna har använts till. Statsbidraget regleras av regeringen genom förordningen om statsbidraget, där statens syften med stödet och förutsättningar för att få det preciseras. Folkbildningsrådet i sin tur formulerar villkor och kriterier för statsbidraget.

   

  Kortfattat så innebär det nya förslaget ett skifte från kvantitativ och retroaktiv till kvalitativ och proaktiv bedömning som grund för fördelning av statsbidrag.

   

  I Region Gävleborgs remissvar lyfts såväl risker som styrkor fram i det nya förslaget utifrån ett regionalt perspektiv.

   

 •           Frågor och svar om kulturpolitik | SKR

            Podcast, kultur och fritid | SKR

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.