Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Inga delgivningar är anmälda.

 •   4

  Anmälan av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Elenor Noble/Frédéric Thiabaud återkopplar om Kulturtinget. 

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Wiebe van der Werf/Thomas Lundberg informerar om utbildningsrapporten.

 •   6

  Månadsrapport

 •   7

  Budgetramar 2022 - INFORMATION

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI). Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning som överstiger KPI.

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2021/2022. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter. Föreslagna justeringar av kost och boende innebär en prisjustering motsvarande 2,2 % och för terminsavgiften är prisjusteringen 10%.

 • Sedan 2019 är litteratur ett nytt och eget verksamhetsområde inom kultursamverkansmodellen. I Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 har Region Gävleborg för avsikt att ge, under nuvarande kulturplaneperiod, ett tidsbegränsat regionalt uppdrag inom litteraturområdet med fokus på barn och unga (kulturplanens prioriterade målgrupp). Detta för att kunna komplettera Kultur Gävleborgs nystartade litteraturverksamhet som främst riktar sig till unga vuxna och vuxna.

  Efter genomförande av utvecklingsprojekt 2017-2019, dialog med Sandvikens kommun och gemensam avgränsning av ett regionalt uppdrag har ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2022 utarbetats. Sandvikens kommuns kultur- och fritidsnämnd fattade sitt beslut om uppdragsöverenskommelsen den 20 oktober 2020.

   

  Uppdragsöverenskommelsen specificerar hur Litteraturhuset Trampolin ska arbeta regionalt, i löpande dialog med Kultur Gävleborgs verksamhetsutvecklare inom litteratur och regional biblioteks- och läsfrämjande verksamhet. En avstämning per termin är planerad med Kultur Gävleborg.

 • Riksteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2022. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Riksteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2022.

 • Gävle Symfoniorkester har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2022. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2022.

 • Länsmuseet Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2022. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Länsmuseet Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2022.

 • Folkteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Folkteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2022.

 • Arkiv Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2022. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Arkiv Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2022.

 • Hälsinglands museum har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2022. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Hälsinglands museum som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2022.

 •   16

  Uppdragsöverenskommelse 2022 - Kultur Gävleborg - INFORMATION

 •   17

  Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 - INFORMATION

 •   18

  Äskande om medel för kultursamverkansmodellen i Gävleborg 2022 - INFORMATION

 • Under perioden 2020-sommar 2023 utvecklar Studieförbundet Bilda Mitt en verksamhet inom film/rörlig bild för unga (främst 13-19 åringar) i Gävleborg, preliminärt i samarbete med Hälsinglands kommuner (Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig år 2020, samt Bollnäs och Söderhamn år 2021) men även med Ovanåker, Gävle och Sandviken under 2022. Kommunerna bidrar ekonomiskt till projektet. En symbolisk deltagaravgift tas.
  När unga i länet lär sig att uttrycka sig i rörlig bild kopplas projektet till både demokrati- och skapandeperspektiv. Projektet innehåller regelbundna filmträffar på mötesplatser med tillgång till resurser och kunskap, filmvisning, workshops med branschpersoner, samt årliga sommarläger.
  314 000 kronor beviljades år 2020, 286 000 kronor år 2021 (totalt 2020-sommar 2023: 860 500 kronor). En ny modell gäller perioden 2022-sommar 2023, med kurshelger som sträcker sig över hösten 2022 och våren 2023 och sedan avslutas med ett sommarläger sommaren 2023.

 • Som fortsättning på den förstudie som Folkteatern Gävleborg genomförde år 2020 (KKN 2019/234) samordnar Kultur Gävleborg följande år 2022: teknikutveckling av musikaliskt instrument/scenografi (pendelkonstruktionen), framtagande av musik och dramaturgi. Detta genom experimentfas med musiker, riggare och artister, slutrepetitioner och två provföreställningar (förmodligen en i Gävle och en i Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal eller Söderhamn).

  I samverkan med Folkteatern Gävleborg, Gävle Symfoniorkester och Gävle kommun samt frilansare är ambitionen att skapa, genom metodutveckling, en ordlös föreställning där elektronisk och klassisk musik smälter samman med fysisk teater och nycirkus. En berättelse om människans existens och vårt förhållande till tid

 •   21

  Jämlikhetsutredningen

 • Kultur- och kompetensnämnden har tre typer av stöd till ideella idéburna sektorn: Verksamhetsbidrag till politiska ungdomsförbund, Verksamhetsbidrag till studieförbund och Verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer (kulturorganisationer, företagsorganisationer, pensionärsorganisationer och ungdomsorganisationer).

   

  Totalt 2 politiska ungdomsförbund, 28 föreningar och 10 studieförbund har ansökt om medel, samt 1 enbart redovisande förening (Gästrike & Hälsinge Spelmansförbund, som söker tillsammans) då de har medel kvar p g a pandemin.

   

  Inga ansökningar från ”nya” organisationer har inkommit, men Svenska kommunalpensionärernas förbundsdistrikt Gävleborg gjorde ingen ansökan om medel inför 2021 då de hade medel kvar efter första året med pandemi, inför 2022 söker de igen.

   

  Förslag till beslut föreslås utifrån en oförändrad rambudget. Utrymmet i budget föreslås fördelas enligt tabell.

  • Ökade bidrag (jämfört med föregående år) föreslås enligt följande:
  1. Folkdansringen Hälsingland och Folkdansringen Gästrikland har tidigare delat på 50 000 kr och föreslås nu få totalt 60 000 kr, det vill säga 30 000 kr var.
  2. Konstfrämjandet Gävleborg föreslås få en beviljad förstärkning med 50 000 kr.
  3. Ung Företagsamhet föreslås få en beviljad förstärkning på 50 000 kr.
  • Minskade bidrag (jämfört med föregående år) föreslås enligt följande:
  1. RBU, som även har landstingsersättning för verksamhet via HSO/Funktionsrätt Gävleborg och inte bör få fortsatt ersättning från flera olika nämnder inom Region Gävleborg. Deras ekonomiska stöd kommer flyttas över till att enbart hanteras av Ledningsstöd Hälso- och sjukvård från och med 2022.
  2. Junis samt Unga Örnar föreslås minskade bidrag då de båda tidigare fått temporärt förhöjda bidrag som sedan legat kvar på den nivån. Båda föreslås 2022 få 250 000 kr vilket fortfarande är mer än någon av de andra Ungdomsorganisationerna, som ligger mellan 100 000 och 200 000kr/organisation.
  3. Pensionärsorganisationen RPG-Södra Norrland föreslås inte få något verksamhetsbidrag för 2022 då de haft svårt att lämna in kompletta ansökningar under de senaste åren, handlingarna innehåller många inkonsekvenser och otydligheter bland annat gällande särredovisning av vad distriktsorganisationen bedriver för verksamhet i Gävleborgs län. RPG har ett stort överskott och behöver få ordning på distriktsorganisationen innan ytterligare verksamhetsbidrag beviljas.
  • Gävleborgs bygdegårdsdistrikt samlar 64 bygdegårdsföreningar i Gävleborg och fick 2021 höjt verksamhetsbidrag till 100 000 kr. Av misstag har de till 2022 ansökt om 50 000 kr, men föreslås ligga kvar på 100 000 kr även 2022.

   

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna
  organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

   

  Ärendet
  Skottes Musikteater är en fri teatergrupp med egen produktion med bas i Gävleborg. De gör primärt musikteaterföreställningar för barn (förskolor, skolor och familjer), men gör även satsningar på vuxenpublik. Skottes musikteaters signum är det direkta tilltalet till publiken och ett universellt scenspråk med nyskriven musik som alltid framförs live av skådespelarna.


  Enligt verksamhetsberättelsen avslutade Skottes Musikteater 2020 med ett överskott (trots underskott från 2019) på grund av inställda föreställningar och uppsagd personal som följd av pandemirestriktionerna samt ett krisstöd från Kulturrådet som kom in först i slutet av året.


  Från och med augusti 2020 har de en fast anställd producent som arbetar med turnéläggning i länet och övriga landet samt att utveckla relationer med spelplatser som Hyresgästföreningen, Gävleborgs bygdegårdsdistrikt, Riksteatern genom Kultimera, Svenska Kyrkan och Kultur- och fritidsförvaltningarna inom kommunerna.


  2020 pågick en global pandemi med kraftiga restriktioner. Skottes Musikteater hittade, trots utmaningarna, en form för säkra framträdanden och spelade 77 skolföreställningar och 44 offentliga föreställningar under 2020 i sju av länets tio kommuner, det vill säga fler än under 2019.


  Skottes Musikteater har en hemarena på Spegeln i centrala Gävle. Under vårvintern 2020 gjorde de en publikundersökning under sina familjeföreställningar som visade att 1/3 av fritidspubliken var bosatt i andra kommuner än Gävle, men besökte Spegeln där föreställningarna ägde rum. Det är troligt att detsamma är fallet varje år med tanke på att ca 50 % av länets befolkning bor inom en fyra milsradie från Gävle centrum.


  Under 2020 har publiken utgjorts av 3846 personer i Gävleborg, varav 2861 under 18 år.


  Skottes musikteater är en turnerande frigrupp som även bidrar till bilden av Gävleborg som ett län med ett kvalitativt kulturproducerande utbud. Under 2020 turnérade de även till 4 andra län. Där har de sammanlagt spelat 10 skolföreställningar och 6 offentliga föreställningar.


  Kostnader och finansiering
  Skottes Musikteater har sedan 2017 (KKN 2017/295) haft regionala medel för att genomföra regional teaterverksamhet till barn och unga i Gävleborg.
  Skottes Musikteater har ansökt om 600 000kr för 2022 (vilket var nivån för det initialt temporära verksamhetsbidraget 2017-2018). Även 2019 och 2020 beviljades de 600 000kr och informerades därefter om en kommande stegvis nedtrappning (500 000 kr 2021). De föreslås nu beviljas 400 000 kr i verksamhetsbidrag för 2022, en nivå som är mer i paritet med det regionala arbetet som genomförs.
  Flera av Skottes föreställningar subventioneras genom kultursamverkansmodellen via Riksteatern Gävleborg när de turnerar i länet till arrangerande teaterföreningar eller gör skolföreställningar som förmedlas genom hemsidan med samlat skolkulturutbud från kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag: kultimera.se.
  Kostnaden för verksamhetsbidrag till Skottes Musikteater föreslås tas ur Kultur- och kompetensnämndens anslag för utvecklingsbidrag, verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn och kultur- och världsarvsstipendium/residens.

   

  Konsekvensbeskrivningar
  Förslaget är grundat i prioriteringar i Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 där barn och unga är den prioriterade målgruppen och där tillgång till kultur i hela länet är prioriterat i Utvecklingsområde 2 Tillgång till konst och kultur, vilket gör dem berättigade till regionala verksamhetsbidrag.

 • Arbetsmarknadsdepartementet har skickat remiss av departementsskrivelsen Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27).

  Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.

 • Eventet Next Day med tema ny energi hålls på Konserthuset i Gävle den 1 december 2021. 

 • § 136

  Val av protokolljusterare

 • Överenskommelse mobilitetsstöd för folkhögskolor behandlas under §161.

 • Inga delgivningar är anmälda.

 • § 139

  Anmälan av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Elenor Noble, kulturstrateg och Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, återkopplar om Kulturtinget som hölls den 23 oktober 2021. Kultur- och kompetensnämnden diskuterade om nästkommande Kulturting, när den ska hållas och vilka som ska bjudas in. 

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Wiebe van der Werf, strateg, informerar om utbildningsrapporten.

 • Lena Fagerlind, controller, informerar om överenskommelse om mobilitetsstöd för folkhögskolor, (beslut fattas under §161), samt om månadsrapporten för oktober 2021.

 • Lena Fagerlind, controller, informerar om budgetramarna för 2022. 

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI). Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning som överstiger KPI.

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2021/2022. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter. Föreslagna justeringar av kost och boende innebär en prisjustering motsvarande 2,2 % och för terminsavgiften är prisjusteringen 10%.

 • Sedan 2019 är litteratur ett nytt och eget verksamhetsområde inom kultursamverkansmodellen. I Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 har Region Gävleborg för avsikt att ge, under nuvarande kulturplaneperiod, ett tidsbegränsat regionalt uppdrag inom litteraturområdet med fokus på barn och unga (kulturplanens prioriterade målgrupp). Detta för att kunna komplettera Kultur Gävleborgs nystartade litteraturverksamhet som främst riktar sig till unga vuxna och vuxna.

  Efter genomförande av utvecklingsprojekt 2017-2019, dialog med Sandvikens kommun och gemensam avgränsning av ett regionalt uppdrag har ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2022 utarbetats. Sandvikens kommuns kultur- och fritidsnämnd fattade sitt beslut om uppdragsöverenskommelsen den 20 oktober 2020.

   

  Uppdragsöverenskommelsen specificerar hur Litteraturhuset Trampolin ska arbeta regionalt, i löpande dialog med Kultur Gävleborgs verksamhetsutvecklare inom litteratur och regional biblioteks- och läsfrämjande verksamhet. En avstämning per termin är planerad med Kultur Gävleborg.

 • Riksteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2022. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Riksteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2022.

 • Gävle Symfoniorkester har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2022. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2022.

 • Länsmuseet Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2022. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Länsmuseet Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2022.

 • Folkteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Folkteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2022.

 • Arkiv Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2022. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Arkiv Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2022.

 • Hälsinglands museum har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2022. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Hälsinglands museum som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2022.

 • § 151

  Uppdragsöverenskommelse 2022 - Kultur Gävleborg

 • Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, ger lägesrapport för regional kulturplan Gävleborg 2023-2026.

 • Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, informerar om Region Gävleborgs äskande om medel för kulturverkansmodellen i Gävleborg 2022 som är kopplat till Kulturrådets grund för prioriteringar i beslut om verksamhetsbidrag. Region Gävleborg äskar om statligt stöd på totalt 52 miljoner kronor. 

 • Under perioden 2020-sommar 2023 utvecklar Studieförbundet Bilda Mitt en verksamhet inom film/rörlig bild för unga (främst 13-19 åringar) i Gävleborg, preliminärt i samarbete med Hälsinglands kommuner (Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig år 2020, samt Bollnäs och Söderhamn år 2021) men även med Ovanåker, Gävle och Sandviken under 2022. Kommunerna bidrar ekonomiskt till projektet. En symbolisk deltagaravgift tas.
  När unga i länet lär sig att uttrycka sig i rörlig bild kopplas projektet till både demokrati- och skapandeperspektiv. Projektet innehåller regelbundna filmträffar på mötesplatser med tillgång till resurser och kunskap, filmvisning, workshops med branschpersoner, samt årliga sommarläger.
  314 000 kronor beviljades år 2020, 286 000 kronor år 2021 (totalt 2020-sommar 2023: 860 500 kronor). En ny modell gäller perioden 2022-sommar 2023, med kurshelger som sträcker sig över hösten 2022 och våren 2023 och sedan avslutas med ett sommarläger sommaren 2023.

 • Som fortsättning på den förstudie som Folkteatern Gävleborg genomförde år 2020 (KKN 2019/234) samordnar Kultur Gävleborg följande år 2022: teknikutveckling av musikaliskt instrument/scenografi (pendelkonstruktionen), framtagande av musik och dramaturgi. Detta genom experimentfas med musiker, riggare och artister, slutrepetitioner och två provföreställningar (förmodligen en i Gävle och en i Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal eller Söderhamn).

  I samverkan med Folkteatern Gävleborg, Gävle Symfoniorkester och Gävle kommun samt frilansare är ambitionen att skapa, genom metodutveckling, en ordlös föreställning där elektronisk och klassisk musik smälter samman med fysisk teater och nycirkus. En berättelse om människans existens och vårt förhållande till tid

 • Lena Hedman, utredare, och Emma Mårtensson, strateg, informerar om jämlikhetsutredningen med fokus på kultur- och kompetensnämndens arbetsområden. Den 17 november 2021 hålls konferens om utredningen som går att anmäla sig till.

 • Kultur- och kompetensnämnden har tre typer av stöd till ideella idéburna sektorn: Verksamhetsbidrag till politiska ungdomsförbund, Verksamhetsbidrag till studieförbund och Verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer (kulturorganisationer, företagsorganisationer, pensionärsorganisationer och ungdomsorganisationer).

   

  Totalt 2 politiska ungdomsförbund, 28 föreningar och 10 studieförbund har ansökt om medel, samt 1 enbart redovisande förening (Gästrike & Hälsinge Spelmansförbund, som söker tillsammans) då de har medel kvar p g a pandemin.

   

  Inga ansökningar från ”nya” organisationer har inkommit, men Svenska kommunalpensionärernas förbundsdistrikt Gävleborg gjorde ingen ansökan om medel inför 2021 då de hade medel kvar efter första året med pandemi, inför 2022 söker de igen.

   

  Förslag till beslut föreslås utifrån en oförändrad rambudget. Utrymmet i budget föreslås fördelas enligt tabell.

  • Ökade bidrag (jämfört med föregående år) föreslås enligt följande:

   

  1. Folkdansringen Hälsingland och Folkdansringen Gästrikland har tidigare delat på 50 000 kr och föreslås nu få totalt 60 000 kr, det vill säga 30 000 kr var.
  2. Konstfrämjandet Gävleborg föreslås få en beviljad förstärkning med 50 000 kr.
  3. Ung Företagsamhet föreslås få en beviljad förstärkning på 50 000 kr.

   

  • Minskade bidrag (jämfört med föregående år) föreslås enligt följande:

   

  1. RBU, som även har landstingsersättning för verksamhet via HSO/Funktionsrätt Gävleborg och inte bör få fortsatt ersättning från flera olika nämnder inom Region Gävleborg. Deras ekonomiska stöd kommer flyttas över till att enbart hanteras av Ledningsstöd Hälso- och sjukvård från och med 2022.
  2. Junis samt Unga Örnar föreslås minskade bidrag då de båda tidigare fått temporärt förhöjda bidrag som sedan legat kvar på den nivån. Båda föreslås 2022 få 250 000 kr vilket fortfarande är mer än någon av de andra Ungdomsorganisationerna, som ligger mellan 100 000 och 200 000kr/organisation.
  3. Pensionärsorganisationen RPG-Södra Norrland föreslås inte få något verksamhetsbidrag för 2022 då de haft svårt att lämna in kompletta ansökningar under de senaste åren, handlingarna innehåller många inkonsekvenser och otydligheter bland annat gällande särredovisning av vad distriktsorganisationen bedriver för verksamhet i Gävleborgs län. RPG har ett stort överskott och behöver få ordning på distriktsorganisationen innan ytterligare verksamhetsbidrag beviljas.

   

  • Gävleborgs bygdegårdsdistrikt samlar 64 bygdegårdsföreningar i Gävleborg och fick 2021 höjt verksamhetsbidrag till 100 000 kr. Av misstag har de till 2022 ansökt om 50 000 kr, men föreslås ligga kvar på 100 000 kr även 2022.

   

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna
  organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

   

  Ärendet
  Skottes Musikteater är en fri teatergrupp med egen produktion med bas i Gävleborg. De gör primärt musikteaterföreställningar för barn (förskolor, skolor och familjer), men gör även satsningar på vuxenpublik. Skottes musikteaters signum är det direkta tilltalet till publiken och ett universellt scenspråk med nyskriven musik som alltid framförs live av skådespelarna.


  Enligt verksamhetsberättelsen avslutade Skottes Musikteater 2020 med ett överskott (trots underskott från 2019) på grund av inställda föreställningar och uppsagd personal som följd av pandemirestriktionerna samt ett krisstöd från Kulturrådet som kom in först i slutet av året.


  Från och med augusti 2020 har de en fast anställd producent som arbetar med turnéläggning i länet och övriga landet samt att utveckla relationer med spelplatser som Hyresgästföreningen, Gävleborgs bygdegårdsdistrikt, Riksteatern genom Kultimera, Svenska Kyrkan och Kultur- och fritidsförvaltningarna inom kommunerna.


  2020 pågick en global pandemi med kraftiga restriktioner. Skottes Musikteater hittade, trots utmaningarna, en form för säkra framträdanden och spelade 77 skolföreställningar och 44 offentliga föreställningar under 2020 i sju av länets tio kommuner, det vill säga fler än under 2019.


  Skottes Musikteater har en hemarena på Spegeln i centrala Gävle. Under vårvintern 2020 gjorde de en publikundersökning under sina familjeföreställningar som visade att 1/3 av fritidspubliken var bosatt i andra kommuner än Gävle, men besökte Spegeln där föreställningarna ägde rum. Det är troligt att detsamma är fallet varje år med tanke på att ca 50 % av länets befolkning bor inom en fyra milsradie från Gävle centrum.


  Under 2020 har publiken utgjorts av 3846 personer i Gävleborg, varav 2861 under 18 år.


  Skottes musikteater är en turnerande frigrupp som även bidrar till bilden av Gävleborg som ett län med ett kvalitativt kulturproducerande utbud. Under 2020 turnérade de även till 4 andra län. Där har de sammanlagt spelat 10 skolföreställningar och 6 offentliga föreställningar.


  Kostnader och finansiering
  Skottes Musikteater har sedan 2017 (KKN 2017/295) haft regionala medel för att genomföra regional teaterverksamhet till barn och unga i Gävleborg.
  Skottes Musikteater har ansökt om 600 000kr för 2022 (vilket var nivån för det initialt temporära verksamhetsbidraget 2017-2018). Även 2019 och 2020 beviljades de 600 000kr och informerades därefter om en kommande stegvis nedtrappning (500 000 kr 2021). De föreslås nu beviljas 400 000 kr i verksamhetsbidrag för 2022, en nivå som är mer i paritet med det regionala arbetet som genomförs.
  Flera av Skottes föreställningar subventioneras genom kultursamverkansmodellen via Riksteatern Gävleborg när de turnerar i länet till arrangerande teaterföreningar eller gör skolföreställningar som förmedlas genom hemsidan med samlat skolkulturutbud från kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag: kultimera.se.
  Kostnaden för verksamhetsbidrag till Skottes Musikteater föreslås tas ur Kultur- och kompetensnämndens anslag för utvecklingsbidrag, verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn och kultur- och världsarvsstipendium/residens.

   

  Konsekvensbeskrivningar
  Förslaget är grundat i prioriteringar i Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 där barn och unga är den prioriterade målgruppen och där tillgång till kultur i hela länet är prioriterat i Utvecklingsområde 2 Tillgång till konst och kultur, vilket gör dem berättigade till regionala verksamhetsbidrag.

 • Arbetsmarknadsdepartementet har skickat remiss av departementsskrivelsen Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27).

  Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.

   

  Under sammanträdet förslogs följande tillägg till beslut: 

   

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 • Konferens om jämlikhetsutredningen hålls digitalt av Region Gävleborg den 17 november 2021.

   

  Eventet Next Day med tema ny energi hålls på Konserthuset i Gävle den 1 december 2021. 

   

 • För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna så kallat mobilitetsstöd. Den rekommendation som SKR gör varje år följs i nuläget inte av alla regioner.

   

  SKR har tillsammans med en politisk arbetsgrupp, med representanter från sex regioner, utarbetat ett förslag till överenskommelse mellan samtliga regioner. Rekommendationen från SKR är att alla regioner att godkänna och undertecknar överenskommelsen.

   

  Överenskommelsen beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska betala för utomlänsstudier på folkhögskola. Mobilitetsstödet avser både rörelsedrivna folkhögskolor och regionägda folkhögskolor. Överenskommelsen reglerar storleken på mobilitetsstödet och vad som är berättigat till stöd. Överenskommelsen innehåller även en beskrivning av en ny administrativ hantering av stödet som Folkbildningsrådet kommer att administrera, vilket beräknas underlätta regionernas arbete stort samt komma till rätta med tidigare problem med fakturering etc.

   

  Överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2022. Systemet för ersättning gäller från och med den 1 augusti nästa år.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.