Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  • Kulturverkansmodellen - Lena Fagerlind och Carin Palmqvist
  • KKB (kulturella och kreativa branscher) - Elenor Noble


  b) Arbetsmarknad och kompetens

  • SFI-kombinationsutbildning (Avslutad insats med Skolverket) - Sofia Isaksson
  • Årets bristyrken - Sofia Isaksson

   

  c) Folkhögskolorna

  Ombyggnationerna - Lena Fagerlind och Evalotta Skärberg

   

  d) Förvaltningsstab

  Ny tillsatt tjänst 

   

 • Vid Kultur och kompetensnämndens möte 2022-11-09, fattades beslut om att en ny Turism- och Besöksnäringsstrategi ska antas senast juni 2023.

   

  Vid beslutstillfället antogs att en dialogkonferens som avstamp för förankringen i början av 2023, följt av en dialogprocess i form av besök i varje kommun samt hos övriga aktuella aktörer, skulle hinnas med så att ett beslut om en ny strategi skulle kunna antas av Regionfullmäktige i maj 2023.

   

  Vid bokning av möten med kommunerna/organisationerna har det varit svårt att hitta datum tidigt på året vilket inneburit att alla kommuner/organisationer ej får besök förrän i maj-juni.

   

  För att få en god och nödvändig representation från såväl Region Gävleborg som kommunerna/organisationerna och därtill möjlighet att färdigställa förslag till ny strategi, behöver slutdatum för processen skjutas fram ytterligare.

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – mars 2023.

 •   8

  Internkontrollplan 2023, uppföljning jan-mars 2023

 •   9

  Region Gävleborgs kulturpris 2023

 •   10

  Region Gävleborgs kulturstipendier 2023

 •   11

  Region Gävleborgs världsarvsstipendium/residens Hälsingegårdar 2023

 •   12

  Årsredovisning 2022 - Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg

 •   13

  Årsredovisning 2022 - Stiftelsen Folkteatern Gävleborg

 •   14

  Årsredovisning 2022 - Stiftelsen Hälsinglands museum

 •   15

  Initiativärende, armlängdsavstånd

 • Kunskapsdag för Världsarvet Hälsingegårdar om byggnadsvård, 20 juni

 • § 47

  Val av justerare

 • § 48

  Fastställande av dagordning

 • § 49

  Anmälningar för kännedom

 • § 50

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Kultursamverkansmodellen - Lena Fagerlind, controller och Carin Isaksson Palmqvist, avdelningschef för Kultur Gävleborg, föredrar om kultursamverkansmodellen. Inom kultursamverkansmodellen beslutar regionerna hur det statliga stödet ska fördelas till regional kulturverksamhet utifrån prioriteringarna i de regionala kulturplanerna. 

   

  KKB (kulturella och kreativa branscher) - Elenor Noble, kulturstrateg, ger lägesrapport om förutsättningarna för kulturella och kreativa branscher i Gävleborg samt framtidsspaning.  


  b) Arbetsmarknad och kompetens

  SFI-kombinationsutbildning (Avslutad insats med Skolverket) - Sofia Isaksson, projektledare, föredrar om arbetet med ESF-projektet "Kombinationsutbildning SFI". En kombinationsutbildning är en yrkesutbildning i kombination med svenska som andra språk. 

   

  Årets bristyrken - Thomas Lundberg, strateg, redovisar om den regionala kompetensförsörjningen utifrån prioriterade bristyrken år 2023. 

   

  c) Folkhögskolorna

  Ombyggnationerna - Lena Fagerlind och Evalotta Skärberg, rektor, återrapporterar läget med ombyggnationerna på Bollnäs-, Forsa- och Västerviks folkhögskola.

   

  d) Förvaltningsstab

  Katarina Nilsson tar över rollen som controller efter att Lena Fagerlind slutar nästa månad. Eva-Lotta Skärberg tilldelas en ny tjänst hos förvaltningsstaben. 

   

 • Vid Kultur och kompetensnämndens möte 2022-11-09, fattades beslut om att en ny Turism- och Besöksnäringsstrategi ska antas senast juni 2023.

   

  Vid beslutstillfället antogs att en dialogkonferens som avstamp för förankringen i början av 2023, följt av en dialogprocess i form av besök i varje kommun samt hos övriga aktuella aktörer, skulle hinnas med så att ett beslut om en ny strategi skulle kunna antas av Regionfullmäktige i maj 2023.

   

  Vid bokning av möten med kommunerna/organisationerna har det varit svårt att hitta datum tidigt på året vilket inneburit att alla kommuner/organisationer ej får besök förrän i maj-juni.

   

  För att få en god och nödvändig representation från såväl Region Gävleborg som kommunerna/organisationerna och därtill möjlighet att färdigställa förslag till ny strategi, behöver slutdatum för processen skjutas fram ytterligare.

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – mars 2023.

 • Lena Fagerlind, controller, föredrar uppföljningen av internkontrollplan 2023. 

 • Region Gävleborg delar för femte gången ut ett världsarvsstipendium/residens. Världsarvsstipendiet är internationellt i syfte att, utifrån Världsarvet Hälsingegårdar, vidga kontexten i form av konstnärlig utövning, förkovran eller kompetenshöjande/forskande utbyte; allt i den anda som utgår från Unescos intentioner. Världsarvsstipendiet riktar sig till professionella kulturskapare samt personer som arbetar med, forskar eller har annan koppling till Världsarv. Stipendiet är på 50.000 kronor. I stipendiet ingår dessutom boende under fyra veckor på en världsarvsgård; Erik Anders i Asta alternativt Kristofers i Stene alternativt Bortom Åa i Fågelsjö.

   

  Vid ansökningstidens utgång hade 342 ansökningar från 60 olika länder inkommit. Av dessa var 68 nationella och 274 var internationella. Handläggning av ansökningar har gjorts av en jury bestående av Frida Stål (Kultur- och kompetensnämnden), Marcus Hellsten (Folkteatern), Jonas Westlund (Länsmuseet Gävleborg), Carl Anders Skoglund (Hälsinglands museum), Karin Gadde Jennische (Länsstyrelsen Gävleborg) samt Anna-Karin Ferm (Kultur Gävleborg). Juryn var enad i sitt förslag till 2023 års världsarvsstipendiat.

 • Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.


  Kulturpriser och kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län eller som genom sin verksamhet eller person har anknytning till länet.


  Vid ansökningstidens utgång hade 198 stipendieansökningar och 18 förslag på kulturpristagare inkommit. Handläggning av ansökningar och förslag har gjorts av en jury bestående av verksamhetsutvecklare och producenter inom Kultur Gävleborg. I bedömning av teateransökningarna har Riksteatern Gävleborg bistått Region Gävleborg. Stipendier och priser kommer att utdelas i samband med regionfullmäktiges möte i Bollnäs 30 maj.


  Förslag till stipendiater och pristagare föredras vid sammanträdet. KKN 2022/237 och KKN 2022/236.

 • Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.


  Kulturpriser och kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län eller som genom sin verksamhet eller person har anknytning till länet.


  Vid ansökningstidens utgång hade 198 stipendieansökningar och 18 förslag på kulturpristagare inkommit. Handläggning av ansökningar och förslag har gjorts av en jury bestående av verksamhetsutvecklare och producenter inom Kultur Gävleborg. I bedömning av teateransökningarna har Riksteatern Gävleborg bistått Region Gävleborg. Stipendier och priser kommer att utdelas i samband med regionfullmäktiges möte i Bollnäs 30 maj.


  Förslag till stipendiater och pristagare föredras vid sammanträdet. KKN 2022/237 och KKN 2022/236.

 • § 58

  Årsredovisning 2022 - Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg

 • § 59

  Årsredovisning 2022 - Stiftelsen Folkteatern Gävleborg

 • § 60

  Årsredovisning 2022 - Stiftelsen Hälsinglands museum

 • § 61

  Initiativärende (C), Armlängds avstånd

 • Kunskapsdag för Världsarvet Hälsingegårdar om byggnadsvård, 20 juni. Två från oppositionen respektive majoriteten erbjuds att delta. Arvode och reseersättning utgår. 

   

  Fredrik Röjd (SVG) och Kristoffer Hansson (S) deltar på extra årsmöte för FHF (Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor) den 13 oktober 2023. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.