Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Inga delgivningar anmälda. 

 • Beslut om beviljat bidrag till Ateljéföreningen Gaffel. Residens Gaffel. - KKN 2022/69

  Beslut om avslag till Nordic Resonance. I Midvintertid – Northern Resonance & AXVY - KKN 2022/21

  Avskiljandeärende - KKN 2022/163

 • a) Kultur Gävleborg

  Om produktionen Upp&Ut och tillgänglighetsarbete + projektet Rösträtt - Ann-Charlotte Hellsten

   

  c) Arbetsmarknad och kompetens

  Nulägesrapport - Niclas Cronsell

   

  d) Folkhögskolorna

  Ansökningsläget - Lena Fagerlind

  Dramautbildningen - Bia Eriksson

  Kvalitetsredovisning - Bia Eriksson

 • Enligt bifogat dokument ”Årsplan 2023 – 2025 för Kultur- och kompetensnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2023 samt en ekonomisk plan för 2024-2025. Kultur- och kompetensnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2023 som uppgår till 190,6 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 3,0 procent jämfört med budget 2023, vilket är enligt budget och planeringsförutsättningarna. Förslaget till årsplan beslutas slutligen av Regionfullmäktige och bereds av Regionstyrelsen.

  Den av Regionfullmäktige beslutade Årsplanen ligger sedan till grund för förvaltningens verksamhetsplan och prioriteringar 2023.

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- augusti 2022 samt prognos för 2022.

 •   8

  Internkontrollplan 2022, redovisning delår

 • Prioriteringarna ligger i linje med de regionala och nationella kulturpolitiska målen, Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och Förenta Nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling. De är resultat av kulturplanedialogerna.

  Den regionala kulturplanen 2023-2026 identifierar bland annat tre utvecklingsområden som har hållbarhet som röd tråd, i linje med Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030. Hållbarhetens tre dimensioner (ekonomisk, social och miljömässig) präglar utvecklingsområdena:

  • stärkt interaktion
  • vidgat deltagande
  • miljömässig hållbarhet

  På så sätt främjar den regionala kulturplanen ett engagerat konst- och kulturliv för hållbar utveckling.

  Dokumentet var ute på remiss 25 mars-31 maj 2022. Remissupplagan av den regionala kulturplanen har bearbetats utifrån inlämnade remissvar.

  Två versioner av bearbetad remissversion av den regionala kulturplanen 2023-2026 bifogas:
  - en utan markeringar
  - en med markeringar: det som är nytt är gulmarkerat, det som har raderats är rödmarkerat och raderat.

 •   10

  Bearbetad remissversion av Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026

 • Kultur- och kompetensnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker interkommunalt samarbete och regional utveckling inom kulturområdet. Gestaltad livsmiljö är ett nytt nationellt politikområde (Regeringens proposition 2017/18:110) med tvärsektoriella mål som kräver strategisk samverkan mellan kommuner, regionen, länsstyrelsen, akademin, den ideella sektorn och näringslivet. Kultur- och kompetensnämnden har under 2021 beviljat Utvecklingsbidrag till förstudien (KKN 2020/249) som ligger till grund för denna projektansökan. Förstudien bedrevs under hela 2021 t o m juni 2022.


  Målet med denna projektansökan är att fortsätta bidra till implementering av den nya politiken i Gävleborg genom att stärka länets infrastruktur gällande offentlig konst, samverkan i länet mellan olika aktörer och mellan nationella och regionala nätverk, mötesplatser för stöd, inspiration och kunskapsutveckling samt att utveckla kompetenspooler där kommunerna kan dela på kompetens.

 • Gestaltad livsmiljö 2022, 6 oktober

  Samtidskonstdagarna "Konst i gestaltad livsmiljö", 7 oktober

  Minoritetsutbildning, digitalt, Startsida - Minoritetsutbildning

 • § 77

  Val av protokolljusterare

 • § 78

  Godkännande av föredragningslistan

 • Inga delgivningar anmälda. 

 • Beslut om beviljat bidrag till Ateljéföreningen Gaffel. Residens Gaffel. - KKN 2022/69

   

  Beslut om avslag till Nordic Resonance. I Midvintertid – Northern Resonance & AXVY - KKN 2022/21

   

  Avskiljandeärende - KKN 2022/163

 • a) Kultur Gävleborg

  • Om produktionen Upp&Ut och tillgänglighetsarbete + projektet Rösträtt 

  Ann-Charlotte Hellsten, producent, redovisar om produktionen "Upp&Ut", projektet "Dansa, lyssna, läsa, Knacka På!" samt "Rösträtt". Upp&Ut är en förskoleföreställning som togs fram under pandemin i samarbete med Kultur Gävleborg. Tillgänglighetsarbetet Dansa, lyssna, läsa, Knacka på! är en vidareutveckling av ett projekt som startade 2011 för språkutveckling på förskolan. Projektet "Rösträtt - sång på förskolan" är ett treårigt projekt vars syfte är att ge verktyg för röst- och sångmetodik till pedagoger och barn i förskolan. 

   

  c) Arbetsmarknad och kompetens

  • Nulägesrapport 

  Niclas Cronsell, avdelningschef, ger lägesrapport om hur arbetsmarknaden ser ut i länet samt aktuell information om kompetensutvecklingen. 

   

  d) Folkhögskolorna

  • Ansökningsläget 

  Lena Fagerlind, controller, redovisar ansökningsläget i folkhögskolorna för höstterminen 2022. 

   

  • Dramapedagogutbildningen och kvalitetsredovisning

  Bia Eriksson, rektor på Västerbergs Folkhögskola, redovisar om dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola samt redovisar enkätresultatet gällande kvaliteten inom folkhögskolorna. 

 • Enligt bifogat dokument ”Årsplan 2023 – 2025 för Kultur- och kompetensnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2023 samt en ekonomisk plan för 2024-2025. Kultur- och kompetensnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2023 som uppgår till 190,6 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 3,0 procent jämfört med budget 2023, vilket är enligt budget och planeringsförutsättningarna. Förslaget till årsplan beslutas slutligen av Regionfullmäktige och bereds av Regionstyrelsen.

  Den av Regionfullmäktige beslutade Årsplanen ligger sedan till grund för förvaltningens verksamhetsplan och prioriteringar 2023.

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- augusti 2022 samt prognos för 2022.

 • Lena Fagerlind, controller, återrapporterar status för internkontrollplanen 2022. 

 • Prioriteringarna ligger i linje med de regionala och nationella kulturpolitiska målen, Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och Förenta Nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling. De är resultat av kulturplanedialogerna.

  Den regionala kulturplanen 2023-2026 identifierar bland annat tre utvecklingsområden som har hållbarhet som röd tråd, i linje med Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030. Hållbarhetens tre dimensioner (ekonomisk, social och miljömässig) präglar utvecklingsområdena:

  • stärkt interaktion
  • vidgat deltagande
  • miljömässig hållbarhet

  På så sätt främjar den regionala kulturplanen ett engagerat konst- och kulturliv för hållbar utveckling.

  Dokumentet var ute på remiss 25 mars-31 maj 2022. Remissupplagan av den regionala kulturplanen har bearbetats utifrån inlämnade remissvar.

  Två versioner av bearbetad remissversion av den regionala kulturplanen 2023-2026 bifogas:
  - en utan markeringar
  - en med markeringar: det som är nytt är gulmarkerat, det som har raderats är rödmarkerat och raderat.

 • Marika Alneng, verksamhetsutvecklare, informerar om den bearbetade remissversionen av regional biblioteksplan 2023-2026.

 • Kultur- och kompetensnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

   

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker interkommunalt samarbete och regional utveckling inom kulturområdet. Gestaltad livsmiljö är ett nytt nationellt politikområde (Regeringens proposition 2017/18:110) med tvärsektoriella mål som kräver strategisk samverkan mellan kommuner, regionen, länsstyrelsen, akademin, den ideella sektorn och näringslivet. Kultur- och kompetensnämnden har under 2021 beviljat Utvecklingsbidrag till förstudien (KKN 2020/249) som ligger till grund för denna projektansökan. Förstudien bedrevs under hela 2021 t o m juni 2022.


  Målet med denna projektansökan är att fortsätta bidra till implementering av den nya politiken i Gävleborg genom att stärka länets infrastruktur gällande offentlig konst, samverkan i länet mellan olika aktörer och mellan nationella och regionala nätverk, mötesplatser för stöd, inspiration och kunskapsutveckling samt att utveckla kompetenspooler där kommunerna kan dela på kompetens.

 • Gestaltad livsmiljö 2022, 6 oktober

  Samtidskonstdagarna "Konst i gestaltad livsmiljö", 7 oktober

  Minoritetsutbildning, digitalt, 3-9 oktober

 • Jan-Olof Friman, trafik-, kultur och folkhögskoledirektör informerar om ett inkommet klagomålsärende.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.