Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •  

  Frågan om nämnderna kan sammanträda med ledamöter närvarande på distans

  har aktualiserats i och med risken för smittspridning av det s.k. coronaviruset.

   

  I Reglemente för regionstyrelsen och nämnder, Avdelning II, anges i 7 § att nämnden

  får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom

  ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se

  och höra varandra och delta på lika villkor.

   

  En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

   

  För att säkerställa beslutskapaciteten i nämnden i rådande situation med risk för

  smittspridning föreslås därför att deltagande på distans ska medges.

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  1. Föreningen Hälsinge-Hambon - Hälsinge-Hambon - BEVILJAT 20 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/31).

  2. Sensus Svealand - Sommarkonsert Böna kapell - BEVILJAT 10 000 kronor.

  Sökt belopp 42 000 kronor (dnr KKN 2020/75).

  3. Lingbo Kammarmusikförening - Lingbo Kammarmusikfestival - BEVILJAT 25 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/74).

  4. CANA Konstförening - Framtidskropp #2 - BEVILJAT 50 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/61).

  5. Svabensverks Bygdeförening - Konst i Svaben - BEVILJAT 10 000 kronor.

  Sökt belopp 15 000 kronor (dnr KKN 2020/60).

  6. Gävle Konstgrafiker - Gävle Konstgrafiker - BEVILJAT 20 000 kronor.

  Sökt belopp 40 000 kronor (dnr KKN 2020/59).

  7. ABF Västra Hälsingland - FEBER - BEVILJAT 20 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/58).

  8. Konst & Landskap - Förr och i framtiden - BEVILJAT 25 000 kronor.

  Sökt belopp 25 000 kronor (dnr KKN 2020/57).

  9. Ateljeföreningen Gaffel - Synaps - BEVILJAT 25 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/56).

  10. Föreningen Lokomotiv - Lokomotiv Live - AVSLAG.

  Sökt belopp 40 000 kronor (dnr KKN 2020/54).

  11. Martin Ekelund - Talangutvecklingsstöd film - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2020/51).

  12. Sophia Josephson - Toppstöd film - AVSLAG.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/50).

  13. Studiefrämjandet - Talangutvecklingsstöd film - BEVILJAT 20 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2020/49).

  14. Linnéa Thorslund - Talangutvecklingsstöd film - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2020/47).

  15. Ma Lindholm Productions - Talangutvecklingsstöd film - BEVILJAT 15 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2020/45).

  16. DramaMera - Blekta Valkvisor - AVSLAG.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/33).

  17. Viksjöforsbaletten - Ny vår! - AVSLAG.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/29).

  18. Alternativa Cultura - Nationalscen för subkulturell dans - AVSLAG.

  Sökt belopp 34 000 kronor (dnr KKN 2020/28).

  19. Viksjöforsbaletten - Danspedagogläger - AVSLAG.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/27).

  20. Sandvikens bluesförening - Dunkers sommarpaket 2020 -

  BEVILJAT 30 000 kronor. Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/26)

  21. Johannes Ahlros - Växthusstöd film - AVSLAG.

  Sökt belopp 10 000 kronor (dnr KKN 2020/24).

  22. Rough Studios AB - Toppstöd film- BEVILJAT 40 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/22).

  23. Konstkraft Ljusne - Lennart Plahn-museet - BEVILJAT 40 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/267).

  24. Kultureffekten Vi Unga - Festival Värnet - BEVILJAT 50 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/265).

  25. Gävle konstcentrum - The Mental States of Gävleborg - AVSLAG.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/264).

   

 •  

  - Allmän lägesrapport från verksamheten

  Arbetsmarknad och kompetens

  Folkhögskolorna

  Kultur Gävleborg

  Förvaltningsstab

   

 • Våren 2020 är en mycket märklig tid som påfrestat ekonomin världen över inte minst inom kulturområdet där såväl privat finansiering som näringslivs- och offentlig finansiering minskat drastiskt på bara några veckor genom restriktionerna som vidtagits för att minska spridningen av Covid -19. Konserter, författarbesök, utställningar och föreläsaruppdrag med mera har avbokats.  Särskilda uppdrag till kulturskapare

  Ungefär 60 % av alla kulturskapare har egen firma och därigenom inte tillgång till a-kassa så länge de driver företag. 9 av 10 kulturskapare är frilansande kombinatörer varav de flesta med osäkra och mycket låga inkomster, höga studieskulder och kostsamma produktioner/ateljéhyror/försäkringar med mera som behöver betalas oavsett inkomster. Avdelningen Kultur Gävleborg har under april utlyst 30 uppdrag till kulturskapare inom Bild och form, Dans, Film/rörlig bild, Hemslöjd, Litteratur och Musik inom ramen för egen verksamhetsbudget. Söktrycket var fyra gånger så stort. Uppdragen är dels ämnade som en möjlighet att arbeta hemifrån för att minska smittspridningen och dels en uppmaning att skildra krisen med Gävleborg som plattform för det konstnärliga berättandet.  Budgeten för dessa uppdrag utökas nu med 200 000kr genom omfördelning av medel från utvecklingsbidragen. Dessa nio extra uppdrag fördelas enligt följande: två till bild och form, ett till dans, ett till film/rörlig bild, ett till hemslöjd, två till litteratur och två till musik.  Särskilt stöd till arrangerande föreningar

  För att säkerställa att det i Gävleborg kommer fortsätta finnas ett vitalt och mångfacetterat kulturliv och kulturellt ekosystem även efter pandemin med bibehållen kompetens i länet ställer Region Gävleborg om vissa delar av sin budget inom kulturområdet för att kunna stötta de mest ekonomiskt utsatta under krisen.  De ideella arrangerande föreningarna står bakom en betydande del av Gävleborgs kulturliv men då de fått kraftigt minskad publik och tvingas ställa in folkmusikstämmor, biografvisningar, teaterföreställningar, konstutställningar, kulturläger för barn och unga, sammankomster, filmfestivaler och annan publik verksamhet där de skulle ha fått intäkter, utlyser Region Gävleborg ett särskilt stöd för arrangörsföreningar.

 •   7

  Bollnäs folkhögskola - INFORMATION

 •  

  Kompletterande information/handlingar kommer att utsändas senare inför sammanträdet.

 •  

  Vid regionstyrelsens extra sammanträde den 21 april 2020 beslutades

  om en reviderad process för budgetarbetet inför 2021 - 2023 enligt

  följande:

   

  1. Med undantag från regionstyrelsens beslut § 62 2015, genomföra process för budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023 samt skattesats 2021 med beslut i regionfullmäktige den 25 – 26 november 2020.

   

  2. Med ändring av regionstyrelsens beslut § 7 2020, ska respektive nämnd överlämna årsplan 2021 - 2023 till regionstyrelsen senast den 14 oktober.

 •  

  Ärendet föredras muntligt vid sammanträdet.

 •   11

  Årsredovisning för Region Gävleborgs folkhögskolor 2019 - INFORMATION

 •   12

  Mobilitetsstöd till folkhögskolor - INFORMATION

 •  

  Länk till SKR

  https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/hur-bor-kultursamverkansmodellen-utvecklas-.html

   

  Länk till Kulturrådet

  https://www.kulturradet.se/publikationer/genomlysning-kultursamverkansmodellen/

 • Efter Rosa Taikons bortgång år 2017 donerades hennes ateljé till Hälsinglands museum. Hon var en av Sveriges mest framgångsrika konsthantverkare inom silversmide och finns representerad i Nationalmuseums och Röhsska museets samlingar. Hon var den första etablerade romska konstnären i Sverige samt en förkämpe för romernas rättigheter. I donationen ingår Taikons konstnärliga såväl som politiska kvarlåtenskap. Materialet inventerades, arkiverades och digitaliserades under 2018 med stöd av Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Region Gävleborg (se KKN 2018/34) och Statens Kulturråd. Totalt uppgår samlingen till ca 2000 föremål. I materialet ingår även en stor mängd publikationer, artiklar, skisser och fotografier.

  Hälsinglands museum vill producera en basutställning som bygger på den donerade ateljén. I utställningen kommer även inlånade smycken som visar det traditionellt romska hantverket och Taikons modernistiska smycken att visas. Utställningen kommer också att berätta om Taikons politiska kamp. Produktionen av utställningen sträcker sig från sommaren 2019 till våren 2021

 • Projektet Scen:se är ett kultur och hälsa-projekt som har en planerad projektperiod på tre år. 2020 är år tre. Projektet har visat sig hålla hög kvalitet, få god spridning och vara mycket uppskattat. Det har hittills varit välfinansierat och fyller ett behov, såväl i länet som i landet, vad gäller teater och utställningar för barn, ungdomar och unga vuxna med grava mentala och kognitiva funktionsnedsättningar och/eller grav till måttlig autism. Projektet möjliggör även dramapedagogisk fortbildning och liknande kompetenshöjande insatser för personal inom grundsärskolan, omsorgen, anhöriga samt kulturaktörer inom alla områden och fria grupper och kulturskolor. Under år tre läggs särskilt fokus på att dokumentera och sprida kunskap inom projektets område genom kunskapsdagar och en metodbok.

  Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudik-teaterns supporterklubb, Hälsinglands Museum, Folkteatern Gävleborg, Riksteatern Barn och Unga. I styrgruppen finns även representanter för träningsklasser, Autism Aspergerförbundet och Funktionsrätt Gävleborg och habiliteringspersonal med flera. Brittiska specialister inom teater och utställningsproduktion för denna målgrupp har varit och är delaktiga i såväl produktion som lärprocess.
  Kultur Gävleborg samarbetar med projektet i några av de kompetenshöjande delarna för att sprida erfarenheterna i länet.

 •  

  En muntlig föredragning sker vid sammanträdet.

  Beslut om remissvar sker vid nämndens sammanträde den 9 juni 2020.

 • Våren 2020 är en mycket märklig tid som påverkat möjligheterna för den ideella idéburna sektorn; föreningslivet och folkbildningen på många olika plan. Från uteblivna inkomster från evenemang, lokalhyror, samarbeten och kursavgifter till svårigheter att bedriva både publik verksamhet och föreningsformell verksamhet genom de rådande restriktionerna. Såväl studieförbund som föreningar ställer om, men för att de inte ska gå under och för att 2020 inte ska försinka verksamheten under många år framöver krävs följande undantag från rådande regelverk kring verksamhetsbidragshanteringen.  Verksamhetsbidrag 2020

  Kultur- och kompetensnämnden har formulerat ett generellt ställningstagande till våra samverkansparter och de organisationer som får bidrag från Region Gävleborg Så påverkas kulturen av covid-19. I enlighet med det kommer Region Gävleborg inte att begära tillbaka redan utbetalda medel från föreningar även om de inte kommer kunna leverera aktiviteter för sina medlemmar och andra intressenter i samma utsträckning som planerat under 2020.

  Om bidrag från Region Gävleborg skulle ha använts som arvode till fria kulturskapare och avtal om detta har ingåtts rekommenderar vi att ersättning utbetalas även om arrangemanget har ställts in.

  Verksamhetsbidrag 2021

  Ansökningsperioden för verksamhetsbidrag för 2021 pågår 1 maj-1 september 2020. På samma blankett redovisas även verksamhet som bedrivits 2019. De obligatoriska bilagorna till ansökan & redovisningen består bland annat av årsmötesprotokoll och verksamhetsplan för det år ansökan gäller. Region Gävleborg har full förståelse för att det under 2020 är svårt och ibland till och med olämpligt att arrangera årsmöten och liknande sammankomster för ideella idéburna sektorn på samma sätt och inom den tidsram som det är brukligt. Önskar föreningar att senarelägga årsmöten till exempelvis sommaren 2020 eller göra digitala årsmöten istället, för att garantera den demokratiska förankringen, är det en möjlighet.

  Verksamhetsbidrag 2022 och 2023

  Region Gävleborg kommer inte att beräkna och bedöma verksamhetsbidrag under de kommande åren baserat på 2020 års aktiviteter. 2019 kommer att användas som grund istället. Mer information kommer i samband med ansökningsperioden inför dessa verksamhetsår.

 •  

  Presenteras vid sammanträdet!

 •  

  Presenteras vid sammanträdet!

 •  

  Inga aktuella!

 •   21

  Rapporter

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.