Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • 1. Inga delgivningar är anmälda.

 •   4

  Anmälan av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Carin Palmqvist Isaksson informerar om "Så fri är konsten"

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Thomas Lundberg informerar om Semaforen. 

   

  c) Folkhögskolorna

  Jan-Olov Friman informerar om återgången efter att restriktionerna tas bort i samband med Covid-19 den 29 september 2021.

   

 •   6

  Månadsrapport

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- augusti 2021 samt prognos för 2021.

 •   8

  Internkontrollplan 2021, uppföljning - INFORMATION

 • Enligt bifogat dokument ”Årsplan 2022 - 2024 för Kultur- och kompetensnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2022 samt en ekonomisk plan för 2023-2024. Kultur- och kompetensnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2022 som uppgår till 185,0 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 4,5 procent jämfört med budget 2021. Uppräkning enligt budget och planeringsförutsättningarna är 2,1 procent men utöver den ingår en förändring enligt nämndens förslag på 4,2 mnkr avseende ökade kostnader för lokalhyra och avser den ökning av lokalkostnader som överstiger 2,1%. Förslaget till årsplan beslutas slutligen av Regionfullmäktige och bereds av Regionstyrelsen.

  Den av Regionfullmäktige beslutade Årsplanen ligger sedan till grund för förvaltningens verksamhetsplan och prioriteringar 2022.

 •   10

  Bidragsöversikt 2021 per 31 augusti - INFORMATION

 •   11

  Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 - INFORMATION

 •   12

  Höstmöte med Folkhögskoleföreningen, ombud/ersättare och ev nomineringar - BESLUT

 • Kultur- och kompetensnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

 •   14

  Ansökan om regionala projektmedel avseende förstudie inför socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027 - INFORMATION/BESLUT

 • Kultur och kompetensnämnden är tillika styrelse för Region Gävleborgs folkhögskolor. Nämnden har det yttersta ansvaret för den verksamhet som bedrivs samt för de studerandes studiesituation och rättigheter. Föreliggande förslag till reviderat dokument innebär att två tillägg gällande disciplinära åtgärder skrivs in i studeranderättsdokumentet.

 • Kulturting Gävleborg hålls den 23 oktober 2021 i Ockelbo med tema omställning om kultur och hållbarhet där kultur- och kompetensnämndens ledamöter och ersättare bjuds in. 

   

  Seminarium om Konsten och perspektiv på yttrandefrihet hålls den 16 november 2021. 

 • § 97

  Val av protokolljusterare

 • § 98

  Godkännande av föredragningslistan

 • 1. Inga delgivningar är anmälda.

 • § 100

  Anmälan av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Carin Palmqvist Isaksson informerar om rapporten "Så fri är konsten" från Myndigheten för kulturanalys som utreder om hur den kulturpolitiska styrningen påverkar den konstnärliga friheten.

   

  Länk till utredningen: https://kulturanalys.se/publikation/sa-fri-ar-konsten/

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Thomas Lundberg informerar om det aktuella arbetet med Semaforen som har till uppdrag att se över arbetslivets behov av kompetens inom regionen. 

   

   c) Folkhögskolorna

  Jan-Olov Friman informerar om återgången efter att restriktionerna tas bort i samband med Covid-19 den 29 september 2021 samt allmän information om folkhögskolorna. Regionen planerar att finnas på plats ute på folkhögskolorna för att erbjuda vaccinationer. I nuläget har endast Bollnäs folkhögskola kommit igång med vaccinationerna.

  Upphandlingen av nybyggnationer på Västerbergs- och Forsa folkhögskola har avbrutits eftersom anbuden inte har motsvarat de beräkningar som har gjorts. 

 • Lena Fagerlind föredrar den ekonomiska månadsrapporten för augusti 2021. 

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2021 samt prognos för 2021.
   

  Budget

  I regionfullmäktiges budget för 2021 tilldelades nämnden 177,1 mnkr i anslag. Investeringsram för inventarier och maskiner uppgår till 2,2 mnkr.

   

  Periodens resultat

  Resultatet för perioden uppgick till +8,7 mnkr, jämfört med budgeterat +1,3 mnkr.

   

  Verksamhetens intäkter uppgick till 196,9 mnkr och avvek negativt med -3,0 mnkr mot budget. Främsta orsaken var lägre övriga intäkter för internatboende och konferenser på folkhögskolorna samt för arrangörsavgifter inom kultur. Intäktsbortfallen orsakades av rådande pandemi. Statsbidragen var högre än budget då folkhögskolorna har fått tillfälligt utökat antal deltagarplatser. Även statsbidragen till kulturen har en positiv budgetavvikelse för perioden på grund av att staten har gjort en särskild satsning med anledning av pandemin.

   

  Verksamhetens kostnader uppgick till 188,2 mnkr och avvek positivt mot budget med +10,4 mnkr. Främsta orsaken var lägre kostnader för olika typer av köpta tjänster inom kulturområdet på grund av att många kulturarrangemang har fått ställas in, ställts om eller flyttas fram. Kostnader för lämnade livsmedel blev lägre än budget, vilket beror på att det har varit färre internatboende och konferenser på folkhögskolorna. Kostnader för personal var lägre än budget, vilket delvis berodde på vakanser vid rekrytering.

   

  Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2021 samt prognos för 2021.
   

  Budget

  I regionfullmäktiges budget för 2021 tilldelades nämnden 177,1 mnkr i anslag. Investeringsram för inventarier och maskiner uppgår till 2,2 mnkr.

   

  Periodens resultat

  Resultatet för perioden uppgick till +8,7 mnkr, jämfört med budgeterat +1,3 mnkr.

   

  Verksamhetens intäkter uppgick till 196,9 mnkr och avvek negativt med -3,0 mnkr mot budget. Främsta orsaken var lägre övriga intäkter för internatboende och konferenser på folkhögskolorna samt för arrangörsavgifter inom kultur. Intäktsbortfallen orsakades av rådande pandemi. Statsbidragen var högre än budget då folkhögskolorna har fått tillfälligt utökat antal deltagarplatser. Även statsbidragen till kulturen har en positiv budgetavvikelse för perioden på grund av att staten har gjort en särskild satsning med anledning av pandemin.

   

  Verksamhetens kostnader uppgick till 188,2 mnkr och avvek positivt mot budget med +10,4 mnkr. Främsta orsaken var lägre kostnader för olika typer av köpta tjänster inom kulturområdet på grund av att många kulturarrangemang har fått ställas in, ställts om eller flyttas fram. Kostnader för lämnade livsmedel blev lägre än budget, vilket beror på att det har varit färre internatboende och konferenser på folkhögskolorna. Kostnader för personal var lägre än budget, vilket delvis berodde på vakanser vid rekrytering.

   

   

   

  Resultatprognos

  Resultatprognosen för året är 3,0 mnkr. Prognosen bygger på att en viss återstart kommer att ske inom kulturområdet. Detta kommer att generera en viss ökning av kostnader under hösten. För folkhögskolorna kommer läget att fortsatt vara ansträngt under hösten.

   

  Intäkterna beräknas bli 2,0 mnkr lägre än budget, vilket beror på:

  ·         Minskade intäkter för internat och konferensverksamhet på folkhögskolorna, till stor del beroende på pandemin men också för kommande ombyggnationer vid folkhögskolorna

  ·         Minskade intäkter för Studiemotiverande folkhögskolkurser och Etableringskurser, då Arbetsförmedlingen anvisar färre deltagare

  ·         Minskade intäkter för kulturarrangemang

  ·         Ökade statsbidrag till folkhögskolorna för yrkesutbildning och extra deltagarplatser

  ·         Ökade statsbidrag till kulturen på grund av statens särskilda satsning med anledning av pandemin

   

  Kostnaderna beräknas bli 5,0 lägre än budget vilket beror på:

  ·         Minskade kostnader för köp av kulturtjänster

  ·         Lägre kostnader för konsulttjänster och övriga tjänsteköp

  ·         Minskade personalkostnader på grund av vissa korttidsvakanser

  ·         Minskade kostnader för inhyrd personal

  ·         Lägre kostnader för livsmedel

   

  Investeringar

  Årets investeringsbudget uppgår till 2,2 mnkr. Hittills i år har investeringar gjorts  för 0,4 mnkr, allt på Bollnäs folkhögskola. Prognosen är att under hösten kommer investeringar att göras på Bollnäs folkhögskola för 1,1 mnkr. Förändringar i planen för ombyggnationer vid folkhögskolorna har medfört att vissa investeringar har flyttats fram i tiden.

   

  Uppföljning av årsplan

  Politiska prioriteringar

  Inom de politiska prioriteringarna för Kultur- och kompetensnämnden pågår aktiviteter på samtliga områden. Prognosen är att nämndens mål kommer att uppfyllas helt eller delvis. Ett axplock av aktiviteter redovisas här:

   

  ·         Folkhögskolorna har genomfört en gemensam fortbildningsinsats för undervisande personal på temat digitalisering och lärande.

  ·         En digital fortbildningsserie för arrangörsföreningar har genomförts.

  ·         "Hälsoutmaningen" via Teams, där folkhögskolans deltagare kunde anta olika utmaningar och samla resultat.

  ·         I maj genomfördes en digital workshop för att prioriterade de viktigaste bristyrken för 2021.

  ·         Arbetet med två piloter för validering och prövning påbörjades under våren 2021, barnskötare i Hudiksvall och Gävle samt restaurang i Ljusdal och Sandviken.

  ·         Samtliga delprojekt inom projektet Nya Extra stöd har startat med deltagare.

  ·         Folkhögskolorna har bedrivit stor delar av undervisningen som fjärrundervisning och distansundervisning. Vid behov sker pandemianpassad undervisning på skolorna.

  ·         Många av Kultur Gävleborgs planerade aktiviteter har fått flyttats fram på grund av pandemin. Arbetet har istället varit inriktat på nya digitala lösningar och digitalt utvecklingsarbete.  

  ·         Utbud för barn och unga har erbjudits, digitalt och genom utomhusföreställningar med mera.

  ·         Digital verksamhet har bedrivits i ungdomsorkestrar och andra talanggrupper.

  ·         Samarbete har skett med kommunernas serviceboende kring balkongkonserter.

  ·         Arbetet med ny kulturplan och biblioteksplan har påbörjats och dialoger med politiker och tjänstemän inom kulturområdet har genomförts.

 • § 104

  Internkontrollplan 2021, uppföljning

 • Enligt bifogat dokument ”Årsplan 2022 - 2024 för Kultur- och kompetensnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2022 samt en ekonomisk plan för 2023-2024. Kultur- och kompetensnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2022 som uppgår till 185,0 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 4,5 procent jämfört med budget 2021. Uppräkning enligt budget och planeringsförutsättningarna är 2,1 procent men utöver den ingår en förändring enligt nämndens förslag på 4,2 mnkr avseende ökade kostnader för lokalhyra och avser den ökning av lokalkostnader som överstiger 2,1%. Förslaget till årsplan beslutas slutligen av Regionfullmäktige och bereds av Regionstyrelsen.

  Den av Regionfullmäktige beslutade Årsplanen ligger sedan till grund för förvaltningens verksamhetsplan och prioriteringar 2022.

 • Frédéric Thiabaud informerar om kultur- och organisationsbidrag samt kulturstipendier som har utdeladats i augusti 2021.

 • Frédéric Thiabaud föredrar presentationen som den kulturpolitiska samrådet ska få gällande arbetet med att ta fram regional kulturplan Gävleborg 2023-2026.

 • § 108

  Höstmöte med Folkhögskoleföreningen, ombud/ersättare och ev nomineringar

 • Kultur- och kompetensnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

 • Bakgrund
  En ny programperiod för Europeiska socialfonden för perioden 2021-2027 påbörjades vid årsskiftet med namnet ESF+. Svenska ESF-rådet lämnade den 1 april 2020 ett programförslag med nationellt innehåll till regeringen. Förslaget innehåller fem programområden varav programområde A – Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv till alla- främst ett kommer kunna påverka länet. Kommissionens och den svenska regeringens arbete med hantera pandemin har dock inneburit att det har uppstått kraftiga förseningar med igångsättandet med ESF+ men man räknar med en programstart under våren 2022.

  Programområde A vänder sig både till aktörer som kan påverka individer som står utanför arbetsmarknaden som till de som befinner sig på den. För de som redan är anställda finns det istället behov av kompetenshöjande insatser som både gynnar individen likväl som arbetsgivaren.

  Förstudien syftar till att ge kunskaper som innebär ökade möjligheter att kunna ta del av de framtida utlysningar som kommer ske inom ramen för ESF+ samt för att bidra till att målen för den regionala utvecklingsstrategin (RUS) kan uppnås gällande ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart arbetsliv.

  För att kunna ta del av framtida utlysningar från Svenska ESF-rådet som riktas mot arbetslivet samt ha en möjlighet att kunna påverka utlysningarna framöver krävs att vissa förberedelser är gjorda. Det handlar bl.a. om att identifiera vilka behov av kompetensutveckling som finns och om dessa stämmer överens med både utlysningarna som med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Det handlar vidare om att identifiera de aktörer som skulle kunna vara projektägare för sådana projekt, samt kartläggning av samverkansaktör i syfte att få till breda partnerskap. Förstudien syftar också till att kartlägga vilka insatser som kan används för att uppnå så goda resultat som möjligt.
   

  Efter diskussion inom nämnden föreslog ordföranden följande reviderande förslag till beslut:

   

  1. Att uppdra åt utvecklingsdirektören att ansöka om regionala projektmedel från Region Gävleborg avseende förstudie inför socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027. 

 • Kultur och kompetensnämnden är tillika styrelse för Region Gävleborgs folkhögskolor. Nämnden har det yttersta ansvaret för den verksamhet som bedrivs samt för de studerandes studiesituation och rättigheter. Föreliggande förslag till reviderat dokument innebär att två tillägg gällande disciplinära åtgärder skrivs in i studeranderättsdokumentet.

  Det senaste studeranderättsdokumentet antogs av Kultur- och kompetensnämnden i juni 2018 (KKN 2018/105). Föreliggande förslag till reviderat dokument innebär två tilläggsskrivningar gällande disciplinära åtgärder:

   

  Punkt 10 ”Grund för avstängning eller avskiljning är om den studerande gör sig skyldig till... plagiat eller andra otillåtna aktiviteter för att vilseleda när studieprestationen skall bedömas” samt punkt 10.1.1 ”att om särskilda skäl föreligger kan rektor med omedelbar verkan besluta om tidsbegränsad avstängning utan att detta föregås av samtal och överenskommelse med den studerande enligt punkterna ovan”.

 • Kulturting Gävleborg hålls den 23 oktober 2021 på Perslundaskolan i Ockelbo med tema omställning om kultur och hållbarhet där Kultur- och kompetensnämndens ledamöter och ersättare bjuds in. 

   

  Seminarium om konsten och perspektiv på yttrandefrihet hålls den 16 november 2021 på Silvanum i Gävle. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.