Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 •  

  • Statusrapport - Lokalvård (Madelene Lindh, 10 min)

  • Klädupphandling, Bollnäs sjukhus (Johan Welander, 15 min)

  • Statusrapport - Vindkraftverk (Helena Ribacke, 10 min)

  • Avtal - Parkeringsövervakning (Helena Ribacke, 15 min)

  • Hyresmodell, intern resp. extern (Helena Ribacke 15 min)

 •   5

  Statusrapport - Framtidsbygget 2019

 • Gävle sjukhus genererar årligen 2 600 kubikmeter sopor, varav 86% är brännbart. Soporna har sedan 70-/80-talet hanterats via ett sopsugssystem. Under senare år har bristande underhåll på grund av bland annat brist på reservdelar medfört att sopsugssystemet idag är i undermåligt skick avseende styrsystem, sopluckor och ventiler. Som helhet har sopsugssystemet sedan hösten 2017 inte fungerat fullt ut, vilket resulterat i att hantering av avfall sker manuellt, med allt vad det innebär för arbetsmiljö och behov av ytor. Detta är både kostsamt och tidskrävande, samt innebär risker för verksamhet och personal ur ett hygien- och personskadeperspektiv.

  En total översyn av systemet har gjorts, och underlag för modernisering och åtgärder av funktionalitet och långsiktighet har tagits fram och beräknats. Den föreslagna investeringen har även beaktats ur ett långsiktigt perspektiv, inklusive Framtidsbygget.

 • Kulvertsystemet under Gävle sjukhus är i slitet och i undermåligt skick. De större kulvertarna under framför allt hus 1, 2, 3 och 4 har till exempel inte renoverats/moderniserats nämnvärt sedan de byggdes på 70-talet. Golven är lappade och lagade och innebär skakiga transporter för patienter samt ökade risker för personskador i samband med transporter. Belysning är undermålig och undertak saknas delvis helt. Ytskikt och ytliga installationer har dåliga förutsättningar för god vårdhygien, och orienterbarheten har en alltför låg nivå.

  Kulvertsystemet utgör daglig men dålig arbetsmiljö för vissa medarbetare, främst inom områdena transport och service, men berör även övriga medarbetare eftersom sjukhusets omklädningsrum ligger i kulvertplanet. I nuläget upplever många medarbetare otrygghet och svårigheter att orientera sig i kulvertsystemet i samband med förflyttning före, efter och under arbetstid.

  Moderniseringen av kulvertarna syftar till att förbättra arbetsmiljön, minska risker för personskador och skador på material, vagnar, etc. En resultat av en modernare kulvertmiljö är även snabbare leveranser till sjukvården och minskade risker för att gods blandas ihop.

  Moderniseringen består i en etappvis renovering av samtliga ytskikt; ny och anpassad belysning (LED), stöd för tydligare ”filer” för personer respektive transporter och för säkerhet i korsningar samt rensning av gamla installationer.
   

  • Etapp 1 omfattar kulvertar under hus 1, 2, 3, 4, 25, 26, 29, 31, 60.

  • Etapp 2 omfattar övriga kulvertar (i nuläget hus 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 24, 27, 28, 36, 38), efter klarställande av Framtidsbyggets påverkan på kulvertsystemet.

 • Region Gävleborgs tre folkhögskolor är i behov av modernisering och om- och nybyggnationer för att erhålla den standard som verksamheten kräver. Standarden är i nuläget av mycket varierande kvalitet, inklusive rivningsobjekt. Ett programarbete har under 2017-2018 genomförts i syfte att ta fram underlag för beslut om genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna. Beslutsunderlaget har haft som mål att säkerställa långsiktighet i lösningar som stöder folkhögskolornas inriktningar, verksamhet och strategi. De långsiktiga lösningarna har parallellt bedömts ur ett fastighets- och livscykelperspektiv som ska gagna både verksamheten, arbetsmiljöer, miljöer för deltagare och fastighetsvärden. Efter avslutat programarbete har kalkyler tagits fram avseende genomförande.


  Utöver de byggnationer som beskrivs i de övergripande situationsplaner som tagits fram för folkhögskolorna, tillkommer markarbeten och utomhusmiljöer. Skolornas områden förutsätter tillgänglighet och miljöer som både ska tjäna skolorna ur ett transport- och tillgänglighetsperspektiv, men som även ska erbjuda miljöer som bidrar till positiva utomhusupplevelser för deltagarna under och utanför skoltid.


  I arbetet med att ta fram underlag har förvaltningschef, rektorer, arbetsgrupper, fastighetsavdelning (LOV) deltagit. Kultur- och kompetensnämnden har även fått information i samband med avslutade delprocesser, liksom Fastighets-, teknik- och miljöutskottet.

 •   9

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.