Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Ev. Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • Presentation - Bengt Persson, fastighetsdirektör 
  • Uppföljning - Cykelförvaring, Gävle sjukhus (Helena Ribacke, 10 min)
  • Uppföljning - Textilförsörjning (Fredrik Björk, 15 min)
  • Energieffektiviseringsarbete (Kristoffer Klang, 20 min)
 • Fastighets-, teknik- och miljöutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

 •   7

  Statusrapport - Framtidsbygget 2022 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   8

  Byggnadsinvesteringar - Delårsrapport januari – augusti 2022

 •   9

  Statusrapport - Evakueringslokaler, Ambulansen Gävle sjukhus

 • Södertulls hälsocentral i Gävle har ett behov av lokalåtgärder för att tillgodose verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer flöden och krav på städbarhet/hygien, tillgänglighet och arbetsmiljö. Lokalerna har slitna ytskikt, dålig belysning och har ett allmänt behov av en bredare uppfräschning samt en översyn över säkerhet och bättre lösningar för besökare och medarbetare.

 • Två av de hissar i Hus 11 Hudiksvalls sjukhus som installerades 1971, har uppnått sin tekniska ålder. Kostnader för felavhjälpande insatser har ökat under en lägre tid, och reservdelar finns inte längre att tillgå. Hissarna fyller en viktig funktion för personal, patienter och besökare till huset då hissarna är placerade i huvudentrén.

  För att säkerställa fortsätt tillgänglighet i den omfattning som verksamheterna kräver, byts de två hissarna ut till nya hissar.

 • § 66

  Val av justerare

 • Ordförande justerar dagordningen på så sätt att ett nytt informationsärende, Ombyggnad - Akutmottagningens barnflöde, Gäve sjukhus behandlas sist på dagordningen (§77).

   

  Beslut fattas vid nästkommande sammanträde 2022-11-29. 

 • Inga anmälningar har inkommit.

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit. 

 • Presentation - Ny fastighetsdirektör

   

  Bengt Persson tillträdde som fastighetsdirektör den 28 september 2022 och ger en kort presentation av sig själv. 

   

  Uppföljning - Cykelförvaring, Gävle sjukhus

   

  Helena Ribacke informerar om kommande byggnation av cykelgarage vid Gävle sjukhus. De nya cykelgaragen ska placeras vid Hus 14, 28 samt vid ingången vid 15a och 15b. De befintliga cykelställen utanför Hus 38/36 ska byggas om. 

   

  Uppföljning - Textilförsörjning

   

  Madelene Lindh ger en uppföljning av det nya avtalet inom textilförsörjning och personalkläder som trädde i kraft 7 mars 2022. De första sju (7) månaderna har varit en utmaning och kantats av viss problematik med anledning av dels pandemin, men även oroligheterna i Europa. En konsekvens har varit förseningar inom leveranserna av personalkläder. Återtagandet av textilförråd har även inneburit nya oprövade arbetssätt och föranlett vissa bekymmer.

   

  Efter genomförd översyn kommer avdelningens arbete med optimering av arbetssätt och driftmodell ske under 2023.

   

  Energieffektiviseringsarbete

   

  Kristoffer Klang informerar om energieffektiviseringsarbetet med utgångspunkten Region Gävleborgs modell för portföljförvaltning.

 • Fastighets-, teknik- och miljöutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per september 2022 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per september 2022 236 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per september 2022 317 mnkr av beslutade 1555,5 mnkr. 

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Hus 07/08: Fortsatt arbete med nytt fläktrum (Hus 08) samt rivning av befintlig operation. Igår (17/10) togs akuten (etapp 1) över av verksamheten i drift.

  Hus 22/25/98: Arbetet med byggväg Furulund kommer att innebära tillfälliga in- och utfarter till personalparkeringen under drygt en månad. Det pågår även fortsatt bergrensning för det nya teknikhuset (H22).

   

  Gävle sjukhus

  Hus 32: Spontning för evakueringsmodulerna är klar och utgrävning pågår. 

  Hus 60: Systemhandlingsarbete pågår.

  Hue 29: Uppdatering av förstudien pågår tillsammans med hälso- och sjukvården. 

 • Anders Wallin redogör för andra kvartalets 2022 byggnadsinvesteringar inom Fastighetsavdelningen samt Framtidsbygget.

   

  Den totala investeringsramen i byggnader (specifika investeringar) för 2022 är 641 mnkr, fördelat på 246 mnkr för Fastighetsavdelningen respektive 395 mnkr inom Framtidsbygget. Utfallet för perioden jan-aug 2022 är 178 mnkr.

   

  För Fastighetsavdelningens del är det fortsatt Folkhögskolorna och utbyte av ventilationsaggregat, Hus 08 Hudiksvalls sjukhus som utgör de större projekten. Framtidsbyggets specifika byggnadsinvesteringar relaterar till Hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus samt program- och systemarbete.

 • Helena Ribacke ger en statusrapport gällande evakueringslokaler för Ambulansen, Gävle sjukhus. 

   

  Inom ramen för Framtidsbygget på Gävle sjukhus återfinns tre (3) större evakueringar; ambulansen (800m2), arkivet (3 000m2) och logistik och försörjning (400m2). 

   

  För ambulansverksamheten är behovet av evakuering främst kopplat till påbyggnaden av entréhuset och den nya vårdbyggnaden (Hus 62) och de begränsningar i framkomlighet som det kommer att innebära. Vidare finns det viktiga och styrande aspekter att ta hänsyn till när det gäller potentiell evakueringslokal, exempelvis får inte utryckningstider öka markant samt ett behov av alternativa utryckningsvägar i det fall som de primära blir avstängda. 

   

  Fastighetsavdelningen samverkar med berörd verksamhet, lokalrådet inom hälso- och sjukvården samt Framtidsbygget för att nå bästa möjliga lösning. Då det inte finns lämplig lokal i eget fastighetsbestånd kommer upphandling att ske av externt hyresavtal.

   

  En behovsanalys har förankrats med verksamheten och till grund för upphandlingen har kravspecifikationen tagits fram tillsammans med hälso- och sjukvården. Därefter har en extern intresseförfrågan gått ut och tre (3) möjliga fastighetsägare har inkommit med svar, varav en fastighet kan inrymma samtliga ovan nämnda verksamheter.

   

  Ett inriktningsbeslut har fattats och ska förankras med verksamheten. Vidare har en dialog med fastighetsägare inletts.

 • Södertulls hälsocentral i Gävle har ett behov av lokalåtgärder för att tillgodose verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer flöden och krav på städbarhet/hygien, tillgänglighet och arbetsmiljö. Lokalerna har slitna ytskikt, dålig belysning och har ett allmänt behov av en bredare uppfräschning samt en översyn över säkerhet och bättre lösningar för besökare och medarbetare.

 • Två av de hissar i Hus 11 Hudiksvalls sjukhus som installerades 1971, har uppnått sin tekniska ålder. Kostnader för felavhjälpande insatser har ökat under en lägre tid, och reservdelar finns inte längre att tillgå. Hissarna fyller en viktig funktion för personal, patienter och besökare till huset då hissarna är placerade i huvudentrén.

  För att säkerställa fortsätt tillgänglighet i den omfattning som verksamheterna kräver, byts de två hissarna ut till nya hissar.

 • Helena Ribacke informerar om hälso- och sjukvårdens behov av förbättringar inom mottagandet av akut sjuka barn som söker vård på akutmottagningen. Kravet på ett särskilt mottagande av barn återfinns även i FNs barnkonvention, exempelvis genom tillgång till separat väntrum.

   

  I väntan på ombyggnation av akutmottagningen inom ramen för Framtidsbygget, har en tillfällig lösning arbetats fram. Med hjälp av sjukvårdsmoduler kan ett nytt barnflöde skapas i lokaler med egen in- och utgång. Bygget kommer heller inte att påverka den befintliga verksamheten, då det sker separerat från akutmottagningens lokaler på en innergård mellan Hus 29 och 4. 

   

  Genomförandet av byggnationen är beräknat till 3-4 månader efter beslut i regionfullmäktige 13 december 2022.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.