Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Logistik och service

   

  • Lokalvård: Utmaningar och möjligheter i det nya normalläget (Madelene Lindh, 15 min)

   

  Fastighetsavdelningen

   

  • Information - Sommaren 2021 (Helena Ribacke, 10 min)

   

 •   5

  Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • I samband med renovering av kulverten upptäcktes mörkt rinnande vatten på de nymålade väggarna. Utredning påbörjades och visade på ett läckage som pågått under en längre tid och som kom från innergården (med lekplatsen) som ligger ovanför, mellan hus 01, hus 04 och hus 29. Eftersom även även serverhallen ligger under innergården krävdes omedelbara åtgärder i form av ett provisoriskt tak över den påverkade delen av innergården. Utredning påbörjades samtidigt avseende långsiktigt hållbara åtgärder.

 • För att få en modern och fungerande serviceorganisation behöver verksamheten en översyn och anpassning av lokalerna i hus 6, 7 och 8.

   

  Regiondirektören har tidigare beslutat bevilja medel (1 000 tkr) för genomförande av programarbete. Efter genomfört programarbete konstateras stora tekniska och ekonomiska risker som måste utredas i ett systemhandlingsarbete, för att ett hållbart beslutsunderlag ska kunna tas fram.

   

 • Ögonmottagningen på Hudiksvalls sjukhus behöver nya lokaler. Nuvarande lokaler är trånga och upplevs av verksamheten som icke ändamålsenliga för både patienter och medarbetare. Antalet ögonpatienter ökar, och begränsningar i lokalernas storlek och flöden innebär att köerna växer. Med större och bättre anpassade lokaler kan verksamheten utökas och möta det ökande patientflödet och förebygga att köerna växer.

   

  I dagsläget ligger ögonmottagningen i hus 09, som är i dåligt skick och planeras att rivas efter genomförande av Framtidsbygget. Avdelningar har successivt flyttats ut, antingen i tillfälliga lösningar i avvaktan på färdigställande av en ny vårdbyggnad, eller till nya och permanenta lösningar.

 • Regionfullmäktige beslutade december 2018 att bevilja 292 000 tkr för genomförande av ett byggprogram för regionens tre folkhögskolor: Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola samt Västerbergs folkhögskola.

   

  Inför beslutet genomfördes en förstudie, en okulärbesiktning (genomfördes av PwC) samt inledande programarbete, följt av kalkylering. Efter regionfullmäktiges beslut att bevilja 292 miljoner kronor för genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna genomfördes ett fördjupat programarbete, inklusive lokalförsörjningsplaner, tillsammans med rektorer och utsedda deltagare i verksamheten. Därefter har projektering i samband med framtagande av systemhandlingar genomförts. Efter genomfört arbete konstateras att vissa förändringar avseende planerat genomförande uppstått, dels ur verksamhetens perspektiv och förutsättningar och dels ur fastighetsägarperspektivet. Dessa förändringar har kalkylerats uppgå till 14 400 tkr.

 • Verksamhet som idag bedrivs i den höga delen av hus 09 planeras evakueras på grund av återkommande problem med vattenläckor, som härrör från husets konstruktion som försvårar både upptäckt och åtgärdande av vattenskador i fastigheten. Flera av verksamheterna har redan evakuerats, men barnmottagningen är kvar och har ett stort behov av nya lokaler. Barnmottagningens arbetsmiljö uppfyller inte rådande krav och verksamheten föreslås evakueras från nuvarande lokaler i hus 09 till inhyrda moduler i väntan på permanenta lokaler i nya vårdblocket H23. Innan modulerna kan ställas på plats behöver omfattande markförberedelser utföras, inklusive anslutningar av el, nätverk och VA som kopplas från hus 10.

   

  Hus 09 är uppdelad i två delar och kallas internt, låga delen, och höga delen. Höga delen är i sämre skick än låga delen och all verksamhet i höga delen ska enligt beslut i styrgruppen för hus 09 projektet evakueras med en 66a anmälan som bakgrund. Låga delen anses vara bättre skick och har inte drabbats av problematik i samma utsträckning. Verksamheten i låga delen bedöms kunna vara kvar tills nya vårdblocket H22 står färdig, därefter planeras för rivning av hela hus 09.

   

 • § 50

  Val av justerare/justeringstid

 • § 51

  Fastställande av föredragningslista

 • § 52

  Anmälningar för kännedom

 • Presentation - Ny ekonomidirektör 

   

  Annica Johansson tillträdde som ny ekonomidirektör den 9 augusti 2021 och ger en kort presentation av sig själv.  

   

  Lokalvård - Utmaningar och möjligheter i det nya normalläget

   

  Madelene Lindh ger en lägesbeskrivning av verksamhetens arbetet med anledning av Covid-19. Under våren och sommaren har uppdrag genomförts som planerat. Det har även funnits utrymme att utföra vissa uppdrag som tidigare blivit uppskjutna på grund av stor arbetsbelastning i den initiala fasen av pandemin. 

   

  Den förstärkning av lokalvårdens insatser som påbörjades 1 mars 2020 avslutades 30 juni 2021, vilket innebär att från 1 juli 2021 återgår verksamheten till normalläge. Under perioden har sammanlagt cirka 31 000 slutdesinficeringar genomförts, varav 4 600 i ambulanser. Förstärkningen har fram till avslut inneburit en ökad kostnad på 14 mnkr. 

   

  Förutom återgång till ordinarie städrutiner, kommer exempelvis de vårdhygieniska rekommendationerna för Covid-19 att revideras och implementeras från 1 september 2021, och 31 augusti 2021 kommer städning nattetid att tas bort. Vidare kommer en analys av bemanningsupplägg genomföras. 

   

  Fastighetsavdelningen - Sommaren 2021

   

  Helena Ribacke redovisar för avdelningens arbete under sommaren 2021, och på en övergripande nivå har det ej inträffat större driftstörningar som påverkat verksamheten. Dock föranledde skyfallet 17-18 augusti vissa skador i form vattengenomträngning i lokaler. Med anledning av nya vädervarningar under innevarande vecka finns en beredskap på avdelningen genom förstärkt tillsyn och utplacering av pumpar. 

 • Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per juli 2021 för Framtidsbygget samt en övergripande statusrapport.


  Noteringar mot budget för perioden visar en negativ avvikelse på 0,1 mnkr vardera för externa respektive interna personalkostnader samt 1,6 mnkr för konsult och evakueringskostnader. 

   

  • Skede 1-4 i projektet är utfall per juli 2021 184 mnkr av beslutade 525 mnkr.
  • Skede 5-6 i projektet är utfall per juli 2021 143 mnkr av beslutade 512 mnkr.

   

  Investeringsbeslut i närtid gäller främst Projekt H22/98 i Hudiksvall och beräknas till slutet av 2021 eller under första kvartalet 2022. Vid ett eventuellt köp av evakueringsmoduler till Gävle sjukhus kan även ett beslut vara aktuellt i slutet av 2021.

   

  Hudiksvalls sjukhus

  Arbetet i Etapp 2 för Hus 07/08 fortlöper enligt plan. Inom ramen för det nya Teknikhuset och kulvertar (H22/98) fortlöper arbetet likaså och stort fokus ligger på planeringen av deletapper. 

   

  Gävle sjukhus

  Leverans av programhandling för Hus60 sker under september 2021. I projektet för evakuering kommer styrgruppen att besluta om att köpa alternativt hyra moduler 9 september 2021 och bygglovsansökan till Gävle kommun sker under vecka 34. Med anledning av upptäckten av sulfidlera planeras en utökad geoteknisk provtagning ske veckorna 41-44. Byggnader som omfattas är nya Logistikcentralen, H60, Hus62, H29X och evakueringsmoduler placerade norr om infektion. Resultat från provtagningen beräknas inkomma i slutet av året. 

 • I samband med renovering av kulverten upptäcktes mörkt rinnande vatten på de nymålade väggarna. Utredning påbörjades och visade på ett läckage som pågått under en längre tid och som kom från innergården (med lekplatsen) som ligger ovanför, mellan hus 01, hus 04 och hus 29. Eftersom även även serverhallen ligger under innergården krävdes omedelbara åtgärder i form av ett provisoriskt tak över den påverkade delen av innergården. Utredning påbörjades samtidigt avseende långsiktigt hållbara åtgärder.

 • För att få en modern och fungerande serviceorganisation behöver verksamheten en översyn och anpassning av lokalerna i hus 6, 7 och 8.

   

  Regiondirektören har tidigare beslutat bevilja medel (1 000 tkr) för genomförande av programarbete. Efter genomfört programarbete konstateras stora tekniska och ekonomiska risker som måste utredas i ett systemhandlingsarbete, för att ett hållbart beslutsunderlag ska kunna tas fram.

   

 • Ögonmottagningen på Hudiksvalls sjukhus behöver nya lokaler. Nuvarande lokaler är trånga och upplevs av verksamheten som icke ändamålsenliga för både patienter och medarbetare. Antalet ögonpatienter ökar, och begränsningar i lokalernas storlek och flöden innebär att köerna växer. Med större och bättre anpassade lokaler kan verksamheten utökas och möta det ökande patientflödet och förebygga att köerna växer.

   

  I dagsläget ligger ögonmottagningen i hus 09, som är i dåligt skick och planeras att rivas efter genomförande av Framtidsbygget. Avdelningar har successivt flyttats ut, antingen i tillfälliga lösningar i avvaktan på färdigställande av en ny vårdbyggnad, eller till nya och permanenta lösningar.

 • Regionfullmäktige beslutade december 2018 att bevilja 292 000 tkr för genomförande av ett byggprogram för regionens tre folkhögskolor: Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola samt Västerbergs folkhögskola.

   

  Inför beslutet genomfördes en förstudie, en okulärbesiktning (genomfördes av PwC) samt inledande programarbete, följt av kalkylering. Efter regionfullmäktiges beslut att bevilja 292 miljoner kronor för genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna genomfördes ett fördjupat programarbete, inklusive lokalförsörjningsplaner, tillsammans med rektorer och utsedda deltagare i verksamheten. Därefter har projektering i samband med framtagande av systemhandlingar genomförts. Efter genomfört arbete konstateras att vissa förändringar avseende planerat genomförande uppstått, dels ur verksamhetens perspektiv och förutsättningar och dels ur fastighetsägarperspektivet. Dessa förändringar har kalkylerats uppgå till 14 400 tkr.

 • Verksamhet som idag bedrivs i den höga delen av hus 09 planeras evakueras på grund av återkommande problem med vattenläckor, som härrör från husets konstruktion som försvårar både upptäckt och åtgärdande av vattenskador i fastigheten. Flera av verksamheterna har redan evakuerats, men barnmottagningen är kvar och har ett stort behov av nya lokaler. Barnmottagningens arbetsmiljö uppfyller inte rådande krav och verksamheten föreslås evakueras från nuvarande lokaler i hus 09 till inhyrda moduler i väntan på permanenta lokaler i nya vårdblocket H23. Innan modulerna kan ställas på plats behöver omfattande markförberedelser utföras, inklusive anslutningar av el, nätverk och VA som kopplas från hus 10.

   

  Hus 09 är uppdelad i två delar och kallas internt, låga delen, och höga delen. Höga delen är i sämre skick än låga delen och all verksamhet i höga delen ska enligt beslut i styrgruppen för hus 09 projektet evakueras med en 66a anmälan som bakgrund. Låga delen anses vara bättre skick och har inte drabbats av problematik i samma utsträckning. Verksamheten i låga delen bedöms kunna vara kvar tills nya vårdblocket H22 står färdig, därefter planeras för rivning av hela hus 09.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.