Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegationsbeslut har anmälts till dagens sammanträde.

 • Logistik och försörjning

   

  • Lägesrapport - Lokalvård (Madelene Lindh, 10 min)

   

  Miljöavdelning

   

  • Nulägesanalys - Handlingsplan Fossilfritt Gävleborg 2025 (Britt-Marie Berglund och Susanna Andersson, 15 min)

   

   

  Fastighetsavdelning

   

  • Statusrapport - Laddstolpar (NN, 15 min)

  • Statusrapport - Vindkraftverk (Helena Ribacke, 10 min)

  • Underhållsplanering (Helena Ribacke och Linn Westelius, 20 min)

 •   6

  Uppföljning av beslut

 •   7

  Statusrapport - Framtidsbygget 2020

 • År 2016 beslutade regionfullmäktige om genomförande av om- och nybyggnationer av sjukhusen i Gävle och Hudiksvall – Framtidsbygget. Framtidsbygget är samlingsnamn för en flertalet om- och nybyggnationer vid sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen om cirka 120 000 kvadratmeter och motsvarar en byggnadsinvestering om cirka fem miljarder kronor. I projektet ingår ombyggnation av de två akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall samt helt nya vårdbyggnader på båda platser.


  Framtidsbygget för Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus har ett långsiktigt perspektiv och klarlägger möjligheterna till fortsatt förnyelse och utveckling av byggnader och infrastruktur inom sjukhusområdena. Utgångspunkterna är Fastighetsutvecklingsplanerna för de båda sjukhusen, planer som redovisar utvecklingsmöjligheter och planstrategier. (Dnr RS 2015/2044)

 •   9

  Övriga frågor

 •  

  Logistik och försörjning

  • Lägesrapport - Lokalvård Covid-19

  Madelene Lindh informerar att påsken gick jättebra trots tuff situation. Planerar för en hög kapacitet under sommaren och rekryteringen är nästan klar. Det pågår en stor utbildningsinsats som kommer fortgå tills sommarvikarierna är utbildade. Personalen börjar bli mentalt slutkörda, de arbetar i en jobbig miljö och det är viktigt att de får sin sommarsemester. Det finns en prioriteringsordning färdig om det skulle bli en ökning av antalet Coronafall.

   

  Uppföljningen av slutdesinfektioner visar att det t.o.m. 2020-06-02 har utförts 3 478 st på Gävle sjukhus och 1 173 st på Hudiksvalls sjukhus. Bollnäs sjukhus som kom igång senare än Gävle och Hudiksvall är nu uppe i 500 st. 25 % av slutdesinfektionerna gör på nätterna i Gävle och Hudiksvall, då framförallt på akutmottagningarna och i ambulanserna. I Bollnäs är det inte aktuellt med nattstädning i nuläget. Bra samarbete med smittskyddsenheten och vårdhygien.

   

  Det pågår en upphandling av fönsterputs och i år blir det endast utvändig fönsterputsning.

   

  Kostnaden för städningar med misstänkt/bekräftad Covid 19 och på Covid-avdelningar (inkl ambulanser) ligger på 4 799 000 kr. Det är en ökning mot lagd budget med ca 3 miljoner kronor (t.o.m. 2020-05-31). Kostnaderna bokförs på ett särskilt konto.

   

  Miljöavdelning

  • Nulägesanalys - Handlingsplan Fossilfritt Gävleborg 2025

  Britt-Marie Berglund och Susanna Andersson informerar om arbetet med att ta fram en handlingsplan för region Gävleborgs egen målsättning att vara fossilfritt 2025 - Transportutmaningen 2025.

  Region Gävleborg (infrastruktur och samhällsplanering) leder också arbetet med att ta fram en regional handlingsplan som ska samla upp länets aktörer i en gemensam process och plan för hur transportsystemen ska bli fossilfria. De båda handlingsplanerna ska arbetas fram parallellt.

   

  Handlingsplanen är "ett vägledande dokument som anger och identifierar åtgärder vi måste genomföra för att vara fossilfria 2025" och berör:

  • Köpta och utförda transporter och drivmedel

   • både resor och transporter som organisationen utför själva och köper in räknas

   • vid inköp av varor och tjänster där transporter ingår räknas transporterna om de står i rimlig proportion till det som handlas upp

   • vid offentlig upphandling ingår de transporter som man enligt Upphandlingsmyndigheten har möjlighet att ställa krav på

  • Resor i tjänsten

  • Förändra beteenden

   

  Hittills har det gjorts bl.a. avtalskartläggning, leverantörsenkät och beteendeändrande aktiviteter ex. vintercyklisten. Projektet effektiva digitala möten som påbörjades 2019 har fått ett stort uppsving p.g.a. Covid-19. Regionen har också miljökrav vid upphandlingar.

   

  Under 2019 har antalet resor med SJ ökat och flygresor minskat med 65 %. Antalet km med bil/anställd är fortfarande lika, men andelen fossilfritt drivmedel har ökat med 25 %. Under 2020 kan vi hittills se att digitala möten har ökat med 482 % och man jämför april 2019 med april 2020. Kostnaderna för kortidshyrda bilar har minskat med 250 000 kr.

   

  Utmaningar:

  • Möjliggöra fler tankställen för fossila drivmedel

  • Förändra beteendet - även de omedvetna besluten

  • Nå ut i organisationen med information kring klimatkompensation

   

  Fastighetsavdelning

  • Statusrapport - Laddboxar

  Helena Ribacke ger en kortfattad information kring installation av laddboxar.

  Bakgrunden är att det blir fler och fler elbilar i verksamheten och för varje verksamhetsbil finns ett behov av en laddbox. Det ökar även med antalet elbilar bland personalens privata bilar och även där finns ett behov av laddboxar. Svårt att förutse behovet av laddboxar för privata och besökares bilar, där finns också utmaningen kring betalning av laddning.

   

  Ett ramavtal tecknades 2020-06-03 med Enviroways AB som innebär att regionen kan avropa laddboxar undan för undan under en period. Startdatum för avtalet är 2020-06-21.

   

  Nu pågår planering av etappvist genomförande sett till antalet stolpar, placering o.s.v. Framgent är det tänkt att för varje ny verksamhetsbil ska en laddbox beställas och monteras.

   

  • Statusrapport - Vindkraftverk

  Helena Ribacke informerar allmänt om vindkraftverken.

   

  Vi har ett interimistiskt bygglov t.o.m. 2020-09-30. För att få ett slutbevis måste vi senast 30/9 lämna in ett underlag på åtgärder av fel som framkom vid arbetsmiljöverkets besiktning i februari 2020. Det är 15 åtgärder för Kvilla 1 och 17 för Kvilla 2, till övervägande del samma anmärkningar som övriga verk i parken fått. Kvilla 1 och Kvilla 2 går dock för fullt.

   

  Enligt prognos så kostar vindkraftverken ca 1,5 miljoner per år vid dagens låga elpris. När beslutet fattades så fanns det subventioner som nu är borttagna, om de var kvar skulle vi ligga på plus. Det förutspåddes även för högre elpriser än dagens när beslutet togs.

   

  I beslutet ingår att det ska anläggas en naturstig som inte är klar i nuläget. Då det finns många stigar i området kommer regionen inte att anlägga en ny stig utan förstärka de som redan finns. Oklart när produktionsskyltarna på regionkontoret och sjukhuset kommer sättas upp. Täta rapporter i Fastighet-, Miljö- och Teknikutskottet tills hela beslutet att verkställt.

   

  Kvilla 1 har i maj producerat 421 mWh och har en tillgänglighet på 90 %.  Kvilla 2 har producerat 340 mWh och har en tillgänglighet på 70 %.

   

  • Underhållsplanering - Fastighetsavdelningen

  Linn Westelius och Helena Ribacke informerar om underhållsplanering på regionens fastigheter.

   

  - Historik:

  Det har inte funnits någon samlad bild tidigare och det har gett många "plötsliga" kostnader som leder till en osäker ekonomi. 

   

  - Vad är gjort:

  Efter omvärldsbevakning, inventering av åtgärder och tidsplanering så har ett årshjul (planeringsprocess) för allt underhåll skapats. Nu är allt underhåll samlat i ett system - Landlord, tidigare fanns det i flera system. Det finns planerat underhåll för 158 miljoner kronor inlagt i Landlord. Även ett stort arbete med kompetensuppbyggnad har gjorts.

   

  - Framåtblick:

  Framåt kommer det att arbetas i årshjulet och då finns en bättre kostnadskontroll, förutsägbarhet, budgetstöd och resursfördelning. Målet är att skapa en kontroll om hur regionens fastigheter mår.

  Det återstår att ordna så att underhållsplanen och investeringsplanen körs parallellt.

   

  Under 2019 gjordes underhåll för 6 miljoner kronor vilket är lågt. Utöver det så gjordes en del underhållsinvesteringar. P.g.a. Covid-10 så har en del underhåll som var planerat till i år fått flyttas till nästa år.

 • Helena Ribacke rapporterar om beslutade investeringar.

  • 50 PB - 200 PB (beslut fattade i Fastighet-, Teknik- och Miljöutskottet)

  Alla ligger enligt tidplan utom "Avskedsrum samt obduktionslokaler, Gävle sjukhus". Det ligger efter tidplan p.g.a. försenad leverans av kylboxar, förhoppningsvis leverans i juni (Covid-19 har tillfälligt stoppat produktionen).

   

  • Över 200 PB (beslut fattade av regionfullmäktige)

  Alla ligger enligt tidplan. När det gäller ombyggnation av folkhögskolorna så håller man på att titta igenom systemhandlingarna tillsammans med rektorer och förvaltningschef för att göra vissa små justeringar (som ryms inom budget).

 • Magnus Busk ger en nulägesbeskrivning av Framtidsbygget.

   

  Driftbudget (t.o.m. april 2020):

  • Ligger 1 miljon bättre jämfört med budget, till stor del p.g.a. lönekostnader för rekryteringar. Årets budget ligger på 40 miljoner och den ser ut att hållas.

   

  Investeringsbudget  (t.o.m. april 2020):

  • Totalt har det förbrukats 107,5 miljoner av de beslutade 525 miljonerna. Dessa ska räcka till kvarvarande system- och programhandlingar.

   

  Hudiksvalls sjukhus:

  • Byggstart hus 07/08 i juni, vecka 25.

  • Programhandling inkl. programhandlingskalkyl för Hus 22 (teknikbyggnaden) levereras vecka 25.

  • Planering av Hus 23 (nya vårdbyggnaden) pågår och fortsätter under hösten, programhandling vid årsskiftet 2020/2021. Förlängd p.g.a. Covid-19.

  • Förhandsblick programhandlingar:

   • Innefattar hus 07/08 - ombyggnad, hus 22/98 (kulvertar) - nybyggnad, hus 23 - nybyggnad och hus 08/18 - ombyggnad.

   • Byggordning: Etapp 1a: hus 8 - ombyggnad, etapp 1b: hus 7 - ombyggnad, etapp 2: hus 22 - nybyggnad, etapp 3: hus 2, 3, 4, 15, 20, 21 - rivning, etapp 4: hus 22 - nybyggnad och etapp 5: hus 18/08 - ombyggnad.

   

  Gävle sjukhus:

  • Arbete med detaljplan och lokalförsörjningsplan pågår.

  • Förstudieleveranser och förstudiekalkyler för Hus 60, 01, 62 och 29 kommer vecka 25.

  • Förhandsblick granskningshandlingar förstudie:

   • Innefattar hus 60 - påbyggnad, hus 01 - ombyggnad, hus 62 - nybyggnad, hus 29 - tillbyggnad och flytt av helikopterplatta till hus 60.

   • Byggordning: Etapp 1: på- och tillbyggnad hus 60, etapp 2: rivning hus 11-14, byggnation hus 62, etapp 3: ombyggnation hus 01 och etapp 4: tillbyggnation hus 29.

   

  Även lite kortfattat information kring historiken från 2015/2016 - Byggprogrammet.

 • Johan Färnstrand informerar i ärendet och det planeras för beslut vid regionstyrelsens sammanträde 2020-06-16.

   

  År 2016 beslutade regionfullmäktige om genomförande av om- och nybyggnationer av sjukhusen i Gävle och Hudiksvall – Framtidsbygget. Framtidsbygget är samlingsnamn för en flertalet om- och nybyggnationer vid sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen om cirka 120 000 kvadratmeter och motsvarar en byggnadsinvestering om cirka fem miljarder kronor. I projektet ingår ombyggnation av de två akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall samt helt nya vårdbyggnader på båda platser.

   

  Framtidsbygget för Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus har ett långsiktigt perspektiv och klarlägger möjligheterna till fortsatt förnyelse och utveckling av byggnader och infrastruktur inom sjukhusområdena. Utgångspunkterna är Fastighetsutvecklingsplanerna för de båda sjukhusen, planer som redovisar utvecklingsmöjligheter och planstrategier. (Dnr RS 2015/2044).

   

  Sedan beslutet togs 2016 finns faktorer som det behöver tas hänsyn till, exempelvis lärdomar vid/efter Covid-19, god och nära vård, stadsplanering och den nya utredningen kring kapaciteten att hantera allvarliga kriser.

   

  Johan önskar att nedan beslutsmening läggs till i den bifogade tjänsteskrivelsen inför beslut i regionstyrelsen:

  • Regionstyrelsens Fastighet-, Teknik- och Miljöutskott ansvarar för den löpande politiska styrningen, ledningen och uppföljningen av byggprojektet Framtidsbygget. Utskottet ska löpande återrapportera till regionstyrelsen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.