Hoppa över navigering
 •   1

  Presentation av verksamheten - Logistik och Service

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Anmälan av delgivningar 2019

 •   5

  Anmälan av delegationsbeslut 2019

 •  

  • Hållbarhetsredovisning (Patrik Lind, 15 min)

  • Klimatberäkning (Susanna Andersson, 20 min)

 •   7

  Framtidsbygget 2019

 • Delar av verksamheten som idag bedrivs i hus 09 planeras att evakueras på grund av återkommande problem med vattenläckor, som härrör från husets konstruktion som försvårar både upptäckt och åtgärdande av vattenskador i fastigheten.


  Vissa verksamheter kommer att flyttas till hus 10, och vissa verksamheter planeras att flyttas till en anpassad modullösning med angöring mot kortsidan av hus 09. Den planerade modullösningen förutsätter markarbeten inklusive anslutningar för el, gas, vatten och avlopp (VA). Modullösningen ska även anslutas till hus 09 medelst förbindelsegångar för patienter, personal och övriga transporter.


  Verksamheter som kräver närhet till centraloperation kommer att ligga kvar i hus 09, i så nära läge som möjligt. Den lägre delen av huset bedöms i dagsläget kunna användas för verksamhet utan betydande störningar.

 • Nuvarande Miljöprogram 2017-2019 utgör Region Gävleborgs miljöpolitiska måldokument, och är fortsatt relevant för att ge den styrning och ledning som behövs för verksamheternas arbete med att nå miljöpolicyns inriktning. Med anledning av ovan förslås att nuvarande Miljöprogram förlängs till 31 december 2021 i enlighet med inriktningsbeslut fattat i Regionstyrelsen 2 maj 2019 §78, Årsplan 2020-2022.

 • Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Gävle sjukhus genererar årligen 2 600 kubikmeter sopor, varav 86% är brännbart. Soporna har sedan 70-/80-talet hanterats via ett sopsugssystem. Under senare år har bristande underhåll på grund av bland annat brist på reservdelar medfört att sopsugssystemet idag är i undermåligt skick avseende styrsystem, sopluckor och ventiler. Som helhet har sopsugssystemet sedan hösten 2017 inte fungerat fullt ut, vilket resulterat i att hantering av avfall sker manuellt, med allt vad det innebär för arbetsmiljö och behov av ytor. Detta är både kostsamt och tidskrävande, samt innebär risker för verksamhet och personal ur ett hygien- och personskadeperspektiv.


  En total översyn av systemet har gjorts, och underlag för modernisering och åtgärder av funktionalitet och långsiktighet har tagits fram och beräknats. Den föreslagna investeringen har även beaktats ur ett långsiktigt perspektiv, inklusive Framtidsbygget.

 •   12

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.